Het hoofddoel van deze rol is het waarborgen van de kwaliteit van de evaluaties van de impact van een handicap die uitgevoerd worden in het kader van aanvragen van diensten en producten geleverd door de Directie-Generaal Personen met een handicap (DG HAN) of andere organisaties.

Daarvoor organiseer je en geef je sturing aan een multidisciplinaire team om zo de effectiviteit van de dienst en de kwaliteit van de evaluaties te optimaliseren. 

Daarnaast voer je op een consistente en tijdige manier beoordelingen en medische onderzoeken uit. 

Als coördinator:
 • Je ondersteunt en adviseert de facilitator in het beheer van de processen, de activiteiten en de flow van de dossiers teneinde een globale visie en een vlotte doorstroom op niveau van het evaluatieproces te bewaken
 • Je organiseert, faciliteert en stuurt de multidisciplinaire teams binnen je basisteam aan.
 • Je ondersteunt en begeleidt de collega’s en assistenten in evaluatie op hun vraag bij moeilijke en ongewone cases.
 • Je behandelt vragen en klachten van aanvragers.
 • Je draagt bij aan de kwaliteitsmonitoring en aan de integriteit van het proces door supervisie van de evaluaties van collega’s en door mee in te staan voor een kwaliteitsaudit.
 • Je staat mee in voor de creatie van een positieve sfeer binnen je eigen team.
 • Je werkt mee aan de diverse projecten die binnen DG Han opgestart worden ter verbetering van de processen, de richtlijnen en de klantvriendelijkheid.
 • Je staat in als opleider, mentor en coach van nieuwe en onervaren collega artsen en andere nieuwkomers binnen het multidisciplinaire team.
 • Je bent beschikbaar als begeleider van stageplaatsen zoals bijvoorbeeld voor studenten manama verzekerings- en arbeidsgeneeskunde.
Als evaluerende arts:
 • Je voert evaluaties uit, zowel op stukken alsook na een face-to-face medisch onderzoek, met de bedoeling iemands huidige of toekomstige mogelijkheid om te werken of zelfredzaamheid te bepalen.
 • Je evalueert de impact van een handicap in overeenstemming met de reglementering, de interne procedures en professionele codes die van toepassing zijn.
 • Je onderbouwt je beslissingen op een coherente en transparante manier zodat je ze kunt verantwoorden bij vragen voor heropeningen en procedures voor de arbeidsrechtbank.
 • Je bouwt effectieve professionele relaties uit met interne en externe stakeholders.
 • Je vertegenwoordigt de FOD Sociale Zekerheid in je dossiers die aan de arbeidsrechtbanken worden voorgelegd.

Meer info over de jobinhoud? 
Ann Hombroux - Arts-Coördinator
Contactpersoon FOD Sociale Zekerheid
E-mail: Ann.Hombroux@minsoc.fed.be

Meer info over de selectieprocedure: 
Daan De Mesmaeker - Contactpersoon Selor 
Tel.: 0498/30.38.22
E-mail: selection@minsoc.fed.be
Er zijn 2 plaatsen bij de directie-generaal Personen met een Handicap (DG Han) van de FOD Sociale Zekerheid. De openstaande plaatsen bevinden zich in het medisch centrum van Brugge (Koning Albert I-Laan 1/5 bus 2, 8200 Sint-Michiels) en Vlaams-Brabant (Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel). 

Werken voor de directie-generaal Personen met een handicap betekent samen met een 250-tal andere collega’s je elke dag opnieuw inzetten voor mensen die het minder makkelijk hebben in onze samenleving. 

Als federale organisatie zijn we slechts één van de spelers die personen met een handicap ondersteuning bieden. Naast de financiële ondersteuning die we bieden in de vorm van tegemoetkomingen, leveren we o.m. ook parkeerkaarten af en erkennen we de handicap zodat de persoon met een handicap ook van andere sociale, fiscale en tarifaire compensaties kan genieten (BTW-vermindering auto, bijkomende kinderbijslag, sociaal tarief voor gas en elektriciteit, enz.). 

De burger met zijn specifieke behoeftes, is het vertrekpunt voor de manier waarop we werken. Deze burger wordt geholpen door kleine teams van medewerkers, die het beste van zichzelf willen geven om een optimale dienstverlening aan personen met een handicap uit een bepaalde regio te garanderen. 

De FOD Sociale Zekerheid staat, samen met de instellingen, in voor de uitwerking van het beleid van de sociale zekerheid, voor de interpretatie van de reglementering ervan, voor de sociale inspectie en voor de toekenning van tegemoetkomingen aan personen met een handicap. Vanuit zijn opdrachten en acties naar de publieke actoren en de sociale partners toe, draagt hij bij tot de leefbaarheid en doeltreffendheid van de sociale zekerheidsstelsels en tot het waarborgen van de sociale rechten.

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je begeleidt medewerkers in hun groei en je geeft hen gericht feedback over hun functioneren (prestaties en ontwikkeling).
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.

Technische competenties
 • Je hebt basiskennis van de evaluatie van de impact van een handicap door enerzijds een goede kennis van pathologieën die een handicap veroorzaken en anderzijds doordat je bekend bent met de basisbegrippen van de reglementering betreffende de erkenning van een handicap. https://handicap.belgium.be
Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De motivatie en de competentie in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

De motivatie en de competentie in het vet wegen harder door in de eindscore.


Niet vereist, wel een troef
 • Ervaring in het domein "evalueren van een handicap" is een belangrijke troef.

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van arts, uitgereikt overeenkomstig het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap of diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde, vroeger afgeleverd en bekrachtigd overeenkomstig de wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma?
 
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je hebt je diploma behaald in een van de 27 lidstaten van de Europese Unie of, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland en je hebt je gelijkwaardigheidsattest van je diploma bij de Vlaamse Overheid niet verkregen. Aangezien het beroep van Arts een gereglementeerd beroep is in België, kan je – als je voldoet aan de voorwaarden-  evenwel gebruik maken van de Europese richtlijn 2005/36/CE over de erkenning van de beroepskwalificaties. Deze richtlijn is bedoeld voor mensen die volledig gekwalificeerd zijn om een beroep uit te oefenen in een lidstaat en die hetzelfde beroep willen uitoefenen in een andere lidstaat. Je vindt de link van de bevoegde autoriteiten voor ieder gereglementeerd beroep hier: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprofs&id_country=1&quid=1&mode=asc&maxRows=* .
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

U beschikt over een relevante professionele ervaring van minstens 6 jaar binnen de functie van arts-geneesheer.

Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum.


3. Vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum (enkel voor de federale ambtenaren)

A. Je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar en je werkt niet voor de rekruterende instelling.
Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren)
De vacante functie is een functie van A3. Je dient te voldoen aan:
 • ofwel minstens 4 jaar anciënniteit hebben in klasse A2
 • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben in klasse (A2 + A1)
 • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben in klasse A1
Federale ambtenaren die zich kandidaat stellen via mobiliteit moeten ook de diplomavoorwaarden invullen daar het om een beschermd beroep gaat, en moeten ook voldoen aan de werkervaring.

Laad je meest recente bewijs van benoeming A3 op (niveau van de selectie) (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job.

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma’s en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen. 

Als je geslaagd bent in het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau A3 en je bent opgenomen in de lijst van geslaagden, kan je op basis van dit slagen deelnemen aan deze selectie.  Laad je bewijs van slagen op vóór de uiterste inschrijvingsdatum en neem contact op met de contactpersoon vermeld in de functiebeschrijving zodat je kan ingeschreven worden voor deze selectie. Doe je dit niet, kan je niet deelnemen aan de selectie op basis van dit bewijs van slagen.

B. Je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar en je werkt voor de rekruterende instelling. 

De vacante functie is een functie van A3. Je dient te voldoen aan:
 • ofwel minstens 4 jaar anciënniteit hebben in klasse A2
 • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben in klasse (A2 + A1)
 • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben in klasse A1

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als adviseur (niveau A3) met de bijhorende weddeschaal NA31.

Loon

Minimum aanvangswedde: 55.269,42 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
 

Voordelen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • 26 dagen verlof per jaar
 • mogelijkheid tot telewerk
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • allerlei sociale voordelen
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten en het internetabonnement
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen,...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
 • beschikken over een visum te verkrijgen via de FOD en erkend zijn door de Orde der Artsen
 • persoonlijk niet betrokken zijn in een situatie van belangenvermenging.
Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent op hetzelfde niveau en dezelfde klasse dan de selectie en je werkt nog niet voor de rekruterende instelling, moet je geen stage meer doen.
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectietesten


 

1. Screening van de deelnemingsvoorwaarden


Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en op basis van de informatie in je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 

Stap 2: Screening van vereiste ervaring 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 

Voor de federale statutaire ambtenaren van de graden A1, A2 en A3 wordt de verificatie van je statuut nagegaan via het benoemingsbesluit en je werkervaring.

Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 

Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening. 


 

2. Functiespecifieke screeningStap 3: Specifieke screening interview met technische vragen zonder voorbereiding (60 min)

Om praktische redenen is het mogelijk dat deze proef op afstand georganiseerd wordt. Je zal in dat geval gecontacteerd worden door één van onze medewerkers die je de procedure hiervoor uitlegt.

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel.

Deze proef zal plaatsvinden vanaf eind november 2021 (onder voorbehoud) Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige proef. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen. 
 

Meer info?
 

Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

   
 • Wat moet je concreet doen als gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.
  Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt door de DG Rekrutering en Ontwikkeling verstuurd naar de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Sociale Zekerheid.

Aparte lijst voor personen met een handicap 
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap'). 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 8 november 2021. 

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving. 

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen 
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job. 
 
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Meer info over de jobinhoud? 
Ann Hombroux - Arts-Coördinator 
Contactpersoon FOD Sociale Zekerheid 
E-mail: Ann.Hombroux@minsoc.fed.be

Meer info over de selectieprocedure: 
Daan De Mesmaeker - Contactpersoon Selor 
Tel.: 0498/30.38.33
E-mail: selection@minsoc.fed.be 


Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles