Ben je benieuwd naar wat er verwacht wordt van een jurist Beleidsondersteuning?
 • Je schrikt er niet van om autonoom te werken. Dat betekent ook dat je knopen durft door te hakken en resoluut voor een bepaalde piste te kiezen.
 • Je werkt goed in team. Je bent in je element tijdens een brainstormsessie/ pittige vergadering.
 • Je staat je klanten bij met onderbouwd en goed gestaafd advies. Je bouwt een vertrouwensrelatie op met hen.
 • Je bent zelfkritisch en je schuwt er niet voor om je continu bij te scholen. Je bent dus niet geneigd om op je lauweren te rusten.
 • Je flexibiliteit is één van je troeven. Je past je dan ook snel aan onvoorziene omstandigheden met behoud van je focus.
 • Je weet donders goed hoe je resultaten behaalt. Stress en deadlines geven je extra brandstof.
Samen met je collega's zal je namelijk:
 • de reglementering over de RSZ voorbereiden (samenwerkingsakkoorden, wetteksten en reglementaire teksten);
 • de elementen van antwoord op parlementaire vragen coördineren, elementen die door de verschillende algemene directies aangeleverd moeten worden (schriftelijke en mondelinge vragen alsook interpellaties);
 • de ontwikkeling van E-gov-projecten, die door de RSZ beheerd worden, begeleiden, met name voor het aspect reglementering op het vlak van het recht inzake verwerking van persoonsgegevens, bescherming persoonlijke levenssfeer alsook de nieuwe technologieën;
 • een reeks principevragen behandelen die door het directiecomité of het algemeen beheer gesteld worden;
MAAR... Wees gerust. Als nieuwe medewerker van de Directie Beleidsondersteuning volg je een gepaste opleiding, rekening houdend met de bijzondere aard van de behandelde materies, waaronder een opleiding wetgevingstechniek.

Heb je toch graag nog wat info? Neem dan ook zeker contact op met leen.vanassche@onssrszlss.fgov.be


Meer info over de jobinhoud?
Leen Van Assche - Attaché
Contactpersoon Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 
Tel.: 02/509.36.79
E-mail: leen.vanassche@onssrszlss.fgov.be

 
Er is 1 plaats bij de directie Beleidsondersteuning, van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (Victor Hortaplein 11, 1060 Brussel).

De Directie Beleidsondersteuning maakt deel uit van de Algemene Directie van de Juridische Diensten. Ze speelt een centrale rol in de voorbereiding van de reglementering die de RSZ dagelijks moet toepassen.

Samen met de directies Bijzondere Toepassingen, Reglementering en Statistiek, vormt ze de referentiedienst voor de voorbereiding en de uitwerking van de reglementering in het kader van de uitvoering van het sociale beleid van de regering op het vlak van de sociale zekerheid van de werknemers.  In het kader van de uitvoering van de zesde staatshervorming, werkt de Directie ook nauw samen met de andere socialezekerheidsinstellingen, zowel op federaal als deelstatelijk niveau.

De specifieke taken van de directie worden uitgevoerd in een dynamische context en een meertalige omgeving. Het is nodig om proactief initiatieven te nemen om een oplossing voor complexe situaties te vinden.
De directie Beleidsondersteuning staat niet op zich. In haar opdrachten staat ze dagelijks in contact met de directies Reglementering, Bijzondere Toepassingen, Statistiek, Inspectie, Internationale Betrekkingen en werkt ze samen met de hele Rijksdienst ten behoeve van iedereen.

De voornaamste opdrachten van de directie Beleidsondersteuning zijn:
 • de reglementering over de RSZ voorbereiden (samenwerkingsakkoorden, wetteksten en reglementaire teksten);
 • de elementen van antwoord op parlementaire vragen coördineren, elementen die door de verschillende algemene directies aangeleverd moeten worden (schriftelijke en mondelinge vragen alsook interpellaties);
 • de ontwikkeling van E-gov-projecten, die door de RSZ beheerd worden, begeleiden, met name voor het aspect reglementering op het vlak van het recht inzake verwerking van persoonsgegevens, bescherming persoonlijke levenssfeer alsook de nieuwe technologieën;
 • een reeks principevragen behandelen die door het directiecomité of het algemeen beheer gesteld worden.
Er is 1 vacante plaats.

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) vervult sinds 1945 een centrale rol in de sociale zekerheid, die een van de fundamentele bouwstenen is van onze Belgische samenleving. Op initiatief van en in nauw overleg met werkgevers- en werknemersorganisaties en beleidsverantwoordelijken int de RSZ de sociale bijdragen, verzamelt hij de loon- en arbeidstijdgegevens en financiert hij het stelsel van de sociale zekerheid in België. Daarnaast ondersteunt de RSZ via de bijdrage-inning het doelgroepenbeleid van de regionale overheden.

Ook beheert de RSZ de sociale zekerheid voor zeelieden, de overzeese sociale zekerheid en het Fonds voor de sociale Maribel van de publieke sector. De RSZ waakt ervoor dat de sociale bijdragen correct en tijdig worden geïnd. Zo informeert en begeleidt de RSZ werkgevers en sociale dienstverrichters, en controleert hij de aangiften op fouten.

Neem zeker ook eens een kijkje naar onze website WerkenBijDeRSZ !

 

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je reageert resultaatgericht op stress, je controleert je eigen emoties en je gaat constructief om met kritiek

Technische competenties
 
 • Je hebt goede kennis van en inzicht in de beginselen van de bescherming van persoonsgegevens, zowel in het algemeen, als specifiek in de context van de sociale zekerheid.
   
Een goede motivatie is eveneens belangrijk. 

Indien je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst van geslaagden opgenomen worden.

Je motivatie weegt harder door in de eindscore (x2).

Niet vereist, wel een troef
 
 • Je werkt in een tweetalige omgeving, een goede kennis van het Frans is dus een duidelijk pluspunt.
 • Je kan je oriënteren in het landschap van de Sociale Zekerheid.

Deelnemingsvoorwaarden1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Diploma van licentiaat/master in de rechten of doctor in de rechten uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie.
 • Je kan eveneens deelnemen als je een gelijkwaardigheid hebt behaald van een Gemeenschap op het niveau van een algemene master. Deze gelijkwaardigheid moet duidelijk vermelden dat het een graad is van een master behaald in de studierichting rechten in een universitair onderwijs of gelijkwaardig.?
 • ?Opgelet: Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een specifieke ervaring vereist (eventueel toe te voegen aan de specifieke ervaring die vereist is voor de functie) : Een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving is vereist.?

  Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

  Hoe nog deelnemen qua diploma?  
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: 

Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een specifieke ervaring vereist:
 • een professionele ervaring van minstens 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving.


Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum. 

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als Attaché jurist (niveau A) met de bijhorende weddeschaal NA11.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 38.093,08 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Voordelen
 • Je werkt in een innovatiegerichte publieke instelling, die belangrijke uitdagingen, met een potentiële impact op heel veel mensen, aangaat.
 • Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidstoelage
 • Uitgebreide opleiding- en ontwikkelingsmogelijkheden
 • Gratis hospitalisatieverzekering voor de werknemer en vermindering voor gezinsleden
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en makkelijk bereikbaar, de RSZ bevindt zich in het Zuidstation
 • Moderne infrastructuur en informaticatools, eigen parking in het gebouw
 • Voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • Bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • Bur-o-bar, een koffiebar met ontspanningsruimte
 • Fitnessruimte met professionele begeleiding door een sportcoach
 • Glijdende werkuren in een 38-uren week en een flexibele regeling voor verloven en afwezigheden
 • Minimum 26 dagen verlof
 • Mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • Mogelijkheid tot telewerk
 • Allerlei sociale voordelen
 • Kinderopvang tijdens de schoolvakanties.
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


 

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. 
 
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectiestappen


Stap 1: Screening van deelnemingsvoorwaarden


Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt (zie deelnemingsvoorwaarden). De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum.


Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 

Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

 

Functiespecifieke screening


Stap 2: Specifieke screening - PC proef (+/- 90 min.) 

Via een geïnformatiseerde test worden volgende competenties gemeten: 
 • Informatie integreren
 • Beslissen
Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 6 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Deze proef zal plaatsvinden rond begin november (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 3: Specifieke screening - interview (+/-90 min.  + 90 min. voorbereidingstijd) 


Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden. Die gevalstudie wordt besproken tijdens je interview.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. 
Deze proef zal plaatsvinden rond eind november, begin december (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

   
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de functiespecifieke screening (Stap 3 - interview + case). Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor de motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor de competentie stress beheren voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.
Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.
Andere organisaties kunnen, voor gelijkaardige functies, ook een beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je rangschikking, word je uitgenodigd voor een bijkomende proef (vaak bestaande uit een interview). 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met alle geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap'). 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 26/10/2021.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving. 

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job. 

 
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Maarten Brughmans - Administratief assistent
Tel.: 02/509.29.80
E-mail: maarten.brughmans@rsz.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles