Je verzorgt het gezondheidstoezicht voor personeelsleden van de aangesloten federale overheidsinstellingen. Je vervult hierbij de volgende taken: 
 • Je ziet toe op de gezondheid van de werknemers door medische gemotiveerde beslissingen te nemen die in overeenstemming zijn met de wet- en regelgeving betreffende het welzijn op het werk.
 • Je voert de opdrachten uit die bepaald zijn in de wetgeving inzake het welzijn van de werknemers om een gezondheids- en preventiebeleid uit te werken binnen de federale overheidsdiensten.
 • Je vertegenwoordigt de dienst op vergaderingen in functie van je expertise-domein om advies te kunnen verlenen aan de vragende instanties die het ganse netwerk van de federale overheid omvatten.
 • Je volgt de medisch-wetenschappelijke vakliteratuur op het gebied van gezondheid op het werk op en speelt relevante informatie door aan collega’s.

Meer info over de jobinhoud? 
Christine Vets - arts - Directeur Medische Cel - Empreva
Tel.: 0475/90.24.05 
E-mail: Christine.vets@empreva.belgie.be 


 
Er is 1 plaats bij Empreva (FOD BOSA) voor de regio Brussel-Antwerpen.
 
Regio Brussel: met consultaties in onze medische centra te Brussel 
Regio Antwerpen: met consultaties in ons medisch centrum te Antwerpen en in de strafinrichtingen van de provincie Antwerpen.

Empreva is de centrale cel van de gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk van sommige federale openbare diensten. De organisatie heeft als missie, de aangesloten federale overheden te ondersteunen in het behoud van het welzijn, van de veiligheid en gezondheid van hun werknemers op de werkplek, en bij te dragen tot de verbetering van de arbeidsvoorwaarden.


Empreva bestaat uit 5 afdelingen:
 1. Departement Medisch Toezicht:  de  preventieadviseurs-arbeidsartsen,  bedrijfsverpleegkundigen en het administratief personeel zijn verantwoordelijk voor het gezondheidstoezicht van de federale medewerkers.  Het  doel van  het  gezondheidstoezicht  is  het  bevorderen  en  waarborgen  van het welzijn van werknemers door het voorkomen van arbeidsgerelateerde risico's.
 2. Cel  Management  Office (MO): is belast met de organisatie van de interne  administratieve aspecten (begroting, boekhouding, facility management, kwaliteitsbeheer, aankoopbeleid en overheidsopdrachten)  en de  coördinatie  van  de interne en externe  communicatie.
 3. Cel Strategische ondersteuning - klantenbeheer: is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de directie bij de uitvoering van haar missies en de klantenrelatie met de bij Empreva aangesloten organisaties. Deze cel is eveneens verantwoordelijk voor de uitvoering van risicoanalyses met betrekking tot beeldschermwerk en psychosociale aspecten voor organisaties in het federale landschap en voor de coördinatie van de opleidingen die door Empreva worden aangeboden.
 4. Departement Risicobeheer: voert missies uit met betrekking tot preventie inzake arbeidsveiligheid, arbeidshygiëne en ergonomie.
 5. Departement Psychosociale Aspecten: voert missies uit met betrekking tot de preventie van psychosociale risico's voor de aangesloten organisaties.


Empreva maakt deel uit van de FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA). FOD BOSA is jouw federale partner als het om IT, HR, organisatiebeheersing, integriteitsbeleid en overheidsopdrachten gaat. Voor enkele andere domeinen, zoals begroting en boekhouding, heeft de FOD een controlerende rol.

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies. 
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren. 
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt op basis van je expertise een vertrouwensrelatie met hen op.
Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competenties in het vet samen met je motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd en wegen harder door in de eindscore (x2). 

Pluspunten
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B en een eigen wagen.

Deelnemingsvoorwaarden1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

A: 

Diploma van arts, uitgereikt overeenkomstig het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap of diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde, vroeger afgeleverd en bekrachtigd overeenkomstig de wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure. 

EN

B:


EN voldoen aan één van de voorwaarden van de codex over het welzijn op het werk (Boek II – Titel 3, artikel II. 3-30) om de functie van preventieadviseur – arbeidsgeneeskunde te mogen uitoefenen:

a) ofwel houder is van een diploma dat toelaat de arbeidsgeneeskunde te beoefenen;

b) ofwel houder is van de titel van specialist in de arbeidsgeneeskunde;

c) ofwel geslaagd is in de theoretische vorming voor het behalen van de titel van specialist in de arbeidsgeneeskunde, waarin de kennis vereist in de multidisciplinaire basisvorming is begrepen, en die titel behaalt ten laatste binnen de drie jaar die er op volgen.

Opgelet! Je dient jouw certificaat/diploma/titel (B) te mailen naar de contactpersoon: katrien.verkammen@bosa.fgov.be ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum (5 november 2021). Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure. 


Hoe nog deelnemen qua diploma? 
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je hebt je diploma behaald in een van de 27 lidstaten van de Europese Unie of, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland en je hebt je gelijkwaardigheidsattest van je diploma bij de Vlaamse Overheid niet verkregen. Aangezien het beroep van arbeidsgeneesheer een gereglementeerd beroep is in België, kan je – als je voldoet aan de voorwaarden-  evenwel gebruik maken van de Europese richtlijn 2005/36/CE over de erkenning van de beroepskwalificaties. Deze richtlijn is bedoeld voor mensen die volledig gekwalificeerd zijn om een beroep uit te oefenen in een lidstaat en die hetzelfde beroep willen uitoefenen in een andere lidstaat. Je vindt de link van de bevoegde autoriteiten voor ieder gereglementeerd beroep hier: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprofs&id_country=1&quid=1&mode=asc&maxRows=*
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum 

Een relevante professionele ervaring van minstens 6 jaar als arts met inbegrip van de specialisatiejaren.

Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum. 

3. Vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum (enkel voor de federale ambtenaren)

Je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar en je werkt niet voor de rekruterende instelling. Je bent in het bezit van het diploma, het certificaat en de vereiste ervaring. Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij:
 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren)
De vacante functie is een functie van niveau A3. Je moet voldoen aan:
 • ofwel behoren tot de klasse A3 (mobiliteit)
 • ofwel minstens 4 jaar anciënniteit hebben in de klasse A2
 • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben in de klasse (A2 + A1)
 • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben enkel in de klasse A1.

Federale ambtenaren die zich kandidaat stellen via mobiliteit moeten ook de diplomavoorwaarden (A. en B. ) invullen evenals de werkervaring.

Als je geslaagd bent in het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau A en je bent opgenomen in de lijst van geslaagden, kan je op basis van dit slagen deelnemen aan deze selectie. Laad je bewijs van slagen op vóór de uiterste inschrijvingsdatum en neem contact op met de contactpersoon vermeld in de functiebeschrijving zodat je kan ingeschreven worden voor deze selectie.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) voor de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in,  inclusief je huidige job.

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma’s en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen.


4. Je bent Nederlandstalig statutair ambtenaar en je werkt voor de rekruterende instelling. Je bent in het bezit van het diploma, het certificaat en de vereiste ervaring:

De vacante functie is een functie van niveau A3. Je moet voldoen aan:
 • ofwel minstens 4 jaar anciënniteit hebben in de klasse A2
 • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben in de klasse (A2 + A1)
 • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben enkel in de klasse A1.
Federale ambtenaren die zich kandidaat stellen via mobiliteit moeten ook de diplomavoorwaarden (A. en B. ) invullen evenals de werkervaring. 


5. Indien je Nederlandstalig beroepsmilitair bent. Je bent in het bezit van het diploma, het certificaat en de vereiste ervaring.

De functie is vacant in niveau A3. Je moet dus:
 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het tabblad ‘Diploma’ in Mijn Selor.
 • vanaf je inschrijving, de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘gegevens van de contactpersoon Selor’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen.
 • de generieke screening afleggen en ervoor slagen (zie rubriek ‘Selectieprocedure’) of je beschikt over een geldige vrijstelling op de uiterste inschrijvingsdatum van deze selectie. 
   
Beroepsmilitairen die zich kandidaat stellen via mobiliteit moeten ook de diplomavoorwaarden (A. en B. ) invullen evenals de werkervaring. 


 

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als preventieadviseur - arbeidsarts (niveau A3) met de bijhorende weddeschaal NA31.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 57.500,40 EURO  (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen 
 
 • Maandelijkse forfaitaire vergoeding
 • alle relevante werkervaring kan in aanmerking genomen worden voor de berekening van de anciënniteit
 • domicilie zal functioneren als administratieve standplaats, bijgevolg wordt ook de kilometervergoeding vanaf de woonplaats van de betrokkene berekend
 • omnium autoverzekering
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+ kaart
 • allerlei sociale voordelen
 • Mogelijkheid voor het verkrijgen van een vergoeding voor verplaatsingen met de fiets
 • een GSM en laptop worden ter beschikking gesteld, met betaling van de gesprekskosten
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 dagen verlof per jaar + sluiting tussen Kerst en Nieuwjaar
 • 12 compensatiedagen/jaar op basis van voltijdse functie. 
   
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel. 

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. 
Opgelet
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen georganiseerd worden via nabijheid (face to face) of via elektronische weg. Deze informatie wordt bij eke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectietesten

Screening van deelnemingsvoorwaarden.
Stap 1: screening van diploma

Je wordt alleen tot de selectie toegelaten als je in het bezit bent van diploma zoals vermeld onder ‘deelnemingsvoorwaarden A’ en een diploma zoals vermeld onder 'deelnemingsvoorwaarden B. Dit wordt gecontroleerd aan de hand van de documenten die per e-mail moeten worden verstuurd en de documenten die moeten worden opgeladen (zie "Voorwaarden voor deelname") en op basis van het online C.V. zoals ingevuld in "Mijn Selor" vóór de uiterste inschrijvingsdatum.
Stap 2: screening van ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van je ervaring gebeurt op basis van het online C.V. zoals ingevuld in "My Selor" op de uiterste inschrijvingsdatum.

Voor de federale ambtenaren van de graden A1, A2 en A3 zal de verificatie van het statuut gebeuren op basis van het benoemingsbesluit, het vereiste diploma en de professionele ervaring. 


Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.

Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Heb je ook gesolliciteerd voor de selectie AFG21182? 
Vul ook het veld "Beschrijf precies wat de taken en verantwoordelijkheden van uw functie zijn" in de rubriek "Werkervaring -> Bewerken" van uw online CV in het Frans in. 
Niet genoeg ruimte in het veld 'taken en verantwoordelijkheden'? Voeg extra informatie toe in de velden "Beschrijf wat u in deze job hebt geleerd" en "Waarom van job veranderen?" met als titel: "Voortzetting van taken en verantwoordelijkheden". Vermeld de naam van het veld waarin u de aanvullende informatie hebt getypt, onderaan het veld "taken en verantwoordelijkheden".


 

Functiespecifieke screening: 


Stap 3: interview met casus (+/- 1u15 + 1u voorbereiding) 

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende de tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens het interview. 

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel.

Deze proef zal doorgaan rond eind november 2021/ begin december 2021 in de gebouwen van de FOD BOSA (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor het vorige event. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.
 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@selor.be)
  Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

  Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden) 

   
 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

   
 • Selor informeert je toekomstige werkgever over de arbeidspostaanpassingen die je nodig hebt. Als je wil dat Selor dit voor jou doet, contacteer dan diversity@selor.be zodra je weet waar en wanneer je begint te werken. We sturen je dan een aanvraagformulier op.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@selor.be contacteren. 


 

En na de selectieprocedure?

Als je geslaagd bent?
De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt door Selor verstuurd naar de afgevaardigde bestuurder van FOD BOSA die de finale beslissing neemt. 

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap'). 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 12 november 2021.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving. 

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job. 

 
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@selor.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Katrien Verkammen - Assistente HR Services 
Tel.:02/740.78.19
E-mail: katrien.verkammen@bosa.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles