Doel van de job

 • Als directe ondersteuning van de administrateur-generaal, actief bijdragen tot de ontwikkeling en de implementatie van een globale strategische visie van het Instituut, van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en van de sector medische ongevallen, door een intern en extern overleg met het geheel van de partners en overheden van de sociale zekerheid maar ook van het gezondheidssysteem.
 • Als directe ondersteuning van de administrateur-generaal, actief bijdragen tot het initiëren en het uitvoeren van de bestuursovereenkomst die met de regering en de vertegenwoordigers van de sociale partners en van de verzekeringsinstellingen leden van het Algemeen Beheerscomité, is onderhandeld.
 • Als directe ondersteuning van de administrateur-generaal, het dagdagelijks bijdragen  tot de ontwikkeling en ondersteuning van het beleid met betrekking tot de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen samen met de politiek verantwoordelijken en alle betrokken actoren, met het oog op het maximaal verzekeren van de toegang, en dit binnen een haalbaar financieel kader met het waarborgen van de kwaliteit van de dienstverlening in een sleutelsector van de sociale zekerheid en het gezondheidssysteem.
 • Als directe ondersteuning van de administrateur-generaal, actief bijdragen tot het verder uitbouwen van het RIZIV en het versterken van zijn positionering als een efficiënte, kwaliteitsvolle, communicatieve en expertise- en vernieuwingsgerichte openbare instelling van sociale zekerheid, met aandacht voor operationele uitmuntendheid, menselijk potentieel en middelen in een NWOW-context, competentiemanagement, informatisering en nieuwe technologieën, servicegerichtheid naar de burger, overleg en positieve betrokkenheid van de actoren van de sector en het gezamenlijk beheer in het kader van de sociale zekerheid.
 • Bijstaan en, bij zijn afwezigheid, vervangen van de administrateur-generaal inzake het dagelijks beheer van het instituut.
 • Bijstaan van de administrateur-generaal bij de algemene aansturing van de algemene ondersteunende diensten.

Jobcontext

Interne relaties binnen de organisatie: 
 • Rapporteert aan de administrateur-generaal.
 • Neemt deel aan het Directiecomité, samengesteld uit de directeuren-generaal, belast met het dagelijks bestuur van de instelling, en zit dit comité voor bij afwezigheid van de administrateur-generaal.
 • Is lid van het Basisoverlegcomité, samengesteld uit vertegenwoordigers van de werknemers, belast met het overleg over arbeidsvoorwaarden, HR-beleid en welzijn op het werk, en zit dit comité voor bij afwezigheid van de administrateur-generaal.
 • Is lid van de Directieraad, belast met de evaluatie en bevordering van medewerkers, en zit deze raad voor bij afwezigheid van de administrateur-generaal.
 • Verzekert als directe ondersteuning van de administrateur-generaal de algemene aansturing van het Instituut met de hulp van de algemene directies van de operationele diensten.
 • Verzekert de algemene aansturing van de algemeen ondersteunende diensten en de centrale stafdiensten in overleg met en als directe ondersteuning van de administrateur-generaal. Hij verzekert de directe supervisie van bepaalde afdelingen, zaken en projecten van deze diensten of transversaal op niveau van het RIZIV, volgens een verdeling die op het niveau van de algemene directie van het instituut moet vastgesteld worden.
 • Neemt deel aan en, bij afwezigheid van de administrateur-generaal of in overeenstemming met hem, rapporteert aan verschillende beheersorganen op centraal niveau (Algemeen Beheerscomité) en binnen de verschillende algemene directies.
 • Kan permanent of ad hoc (waar nodig) deelnemen aan  de adviesorganen in de instelling.
 • Rapporteert bij afwezigheid van de administrateur-generaal of in overeenstemming met hem aan het Algemeen Beheerscomité over alles wat de uitvoering van de bestuursovereenkomst en het dagelijks beheer van het Instituut betreft.
 • Informeert bij afwezigheid van de administrateur-generaal of in overeenstemming met hem waar nodig de regeringscommissarissen bij de instelling of de vertegenwoordigers van het Rekenhof.
Interne relaties binnen de federale overheid: 
 • Werkt als directe ondersteuning van de administrateur-generaal  samen met andere openbare instellingen voor sociale zekerheid (OISZ) en sociale parastatalen, verschillende FOD’s (Sociale zekerheid, Volksgezondheid, Tewerkstelling en arbeid, BOSA, Financiën, Economische zaken …) en federale agentschappen (FAGG, Sciensano, E-Health, KCE, ..) en alle nuttige federale organisaties, met het oog op de realisatie van doelstellingen en opdrachten, of projecten in het kader van het toepassingsgebied van de verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen en van het beheer van het instituut.
 • Vertegenwoordigt in overeenstemming met de administrateur-generaal of op zijn aanvraag  het RIZIV in verschillende organen (College van administrateurs-generaal voor de OISZ, Controledienst van de ziekenfondsen, beheerscomité van de sociale zekerheid, kenniscentrum, overlegstructuren, ..).
 • Verzekert in overeenstemming met de administrateur-generaal of op zijn aanvraag  contacten met andere federale overheden (planbureau, nationale arbeidsraad,…).
 • Vertegenwoordigt in overeenstemming met de administrateur-generaal of op zijn aanvraag waar nodig de Minister in comités of werkgroepen op federaal vlak.
Externe relaties bij de federale overheid: 
 • Verzorgt in overeenstemming met de administrateur-generaal of op zijn aanvraag  relaties met verzekeringsinstellingen, sociale partners, diverse beroeps- of wetenschappelijke en academische organisaties in de gezondheidszorg of uitkeringen, en alle andere relevante organisaties.
 • Verzekert in overeenstemming met de administrateur-generaal of op zijn aanvraagrelaties met de gefedereerde eenheden met respect voor de bevoegdheidsverdeling tussen de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten.
 • Vertegenwoordigt in overeenstemming met de administrateur-generaal of op zijn aanvraag waar nodig de minister in comités of werkgroepen op nationaal vlak.
 • Vertegenwoordigt in overeenstemming met de administrateur-generaal of op zijn aanvraag  waar nodig de minister in organisaties, comités of werkgroepen op internationaal vlak.
 • Bouwt relaties op en wisselt informatie uit met buitenlandse zusterorganisaties en adhoc internationale organisaties.

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden: 
 • Bijdragen tot de ontwikkeling van een visie op de rol en de organisatie van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in het kader van de sociale zekerheid en van het gezondheidssysteem, rekening houdend met de federale, nationale, Europese en internationale context, ten einde te komen tot een optimale afstemming van de verschillende actoren die bij het beleid, het beheer of de uitvoering van de sector betrokken zijn.
 • De administrateur-generaal ondersteunen in het coördineren van de ontwikkeling, implementatie en bijsturing van de maatregelen en initiatieven inzake de verschillende beleids- en de administratieve aspecten van de organisatie en financiering van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
 • Actief meewerken in de schoot van het directiecomité in het uitwerken van een operationeel plan teneinde de strategische doelstellingen van de instelling te realiseren.
 • Actief bijdragen tot het opmaken van en onderhandelen met de regering en de (adhoc) interne instanties van de bestuursovereenkomst met het oog op een duidelijke definitie van de verwachte resultaten en de beschikbare middelen.
 • Bijdragen tot de follow-up en de reporting van de Bestuursovereenkomst.
 • Actief bijdragen tot de ontwikkeling, invoering en evaluatie van de instrumenten met het oog op de ondersteuning van het beleid, het paritair beheer en van het overleg over de verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen, vanuit het oogmerk van sociale rechtvaardigheid en het algemeen belang.
 • Bijdragen tot het ontwikkelen van nuttige synergiën (op het strategisch en operationeel niveau) om de samenhang van de administraties en het sociale of zorgbeleid  te versterken, met name via gemeenschappelijke sokkels voor de bestuursovereenkomsten, enerzijds met de andere OISZ (via de college van de administrateurs-generaal) en anderzijds met de gezondheidsadministraties (in het kader van de redesign).
 • In overleg met de administrateur-generaal, organiseren en aansturen van de operationele diensten en ondersteunende/stafdiensten (HR, Facility, Communicatie, ICT, datamanagement, Strategie en organisatie, Juridische zaken, Intern audit, ..) en continu monitoren van deze diensten om de realisatie van de strategische doelstellingen te verzekeren, binnen de toegekende middelen.
 • Versterken van de positionering van het RIZIV als een efficiënte, kwaliteitsvolle, communicatieve en expertise- en vernieuwingsgerichte openbare instelling van sociale zekerheid, met name door het aansturen en initiëren van veranderingsprocessen en beheersinstrumenten in het Instituut met het oog op een toegankelijke, transparante en moderne dienstlevering aan de doelgroepen en de burgers en aldus bij te dragen aan de betrokkenheid, het behouden en het welzijn van de medewerkers, in het bijzonder op het niveau van de ondersteunende diensten / stafdiensten.
 • In overleg met de administrateur-generaal en de algemene directies, door een modern, sociaal en participatief management, gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen, het motiveren en ontwikkelen van het team van medewerkers met het oog op de realisatie van de vastgestelde doelstellingen vanuit een zelfde bedrijfscultuur en in overeenstemming met de waarden van de organisatie.
Tijdelijke resultaatgebieden: 
 • In overleg met de administrateur-generaal en de managementteam, actief deelnemen aan de « Redesign van de gezondheidszorgadministraties (RIZIV, FAGG, FOD Volksgezondheid) » om de beleidsmatige coherentie te optimaliseren en de beheersmatige coherentie op vlak van de volksgezondheid en de gezondheidszorgen te versterken. Via de volgende samenwerkingsprogramma’s : (1) gezondheidsstrategie (het ontwikkelen van een beleidsmatige en beheersmatige coherentie en de toekomstige ontwikkeling van het federale beleid inzake gezondheid en gezondheidszorg), (2) Passerellen (optimaliseren van de coherentie en onderlinge afstemming op het vlak van de business processen), (3) Data (optimaliseren van de beschikbaarheid en integratie van gezondheidsdata), (4) Support (synergiën op vlak van de algemeen ondersteunende diensten).

Meer info

 • Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je terecht bij:
  De heer Benoit COLLIN
  Administrateur-generaal
  Tel.: 02/739 74 44
  E-mail: Benoit.Collin@riziv-inami.fgov.be
 • Voor meer informatie over de selectieprocedure en het statuut (verloning,…) kan je terecht bij: Topteam@bosa.fgov.be
Het RIZIV is, als openbare instelling van sociale zekerheid, een sleutelactor in de sociale zekerheid (verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen) en in het gezondheidsbeleid door de impact(en) van dit beheer van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen op de organisatie van de gezondheidssystemen. Het RIZIV heeft een dubbele missie.
 • We  staan ervoor in dat iedere verzekerde ongeacht zijn situatie effectief toegang heeft tot en vergoed wordt voor de nodige kwalitatieve geneeskundige zorgen (toegankelijkheid), die doeltreffend en in overeenstemming met de tariefafspraken (tariefzekerheid) verleend worden.
 • We staan ervoor in dat de verzekerde werknemers en zelfstandigen een adequaat vervangingsinkomen ontvangen bij arbeidsongeschiktheid of ouderschap en dat hen reële kansen op re-integratie na een arbeidsongeschiktheid worden aangeboden.
Krachtlijnen bij de uitvoering van de missie

We willen de middelen die de samenleving bestemt voor de verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen, op die manier inzetten dat:
 • ze de werking van de zorgverleners (artsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, andere individuele zorgverleners maar ook ziekenhuizen, rustoorden, enz) en ziekenfondsen adequaat ondersteunen
 • ze doelmatig en doeltreffend gebruikt worden
 • alle betrokkenen de wettelijke verplichtingen naleven.
Die inzet van middelen gebeurt 
 • binnen het wettelijk kader
 • in overleg met de betrokken actoren (sociale partners, ziekenfondsen, zorgverleners, enz.)
 • en met oog voor de principes van deugdelijk bestuur in uitkeringen en gezondheidszorgsystemen.
Het RIZIV bestaat uit 6 diensten: 5 operationele diensten (geneeskundige verzorging, uitkeringen, administratieve controle, geneeskundige evaluatie en controle, Fonds voor medische ongevallen) en de algemeen ondersteunende diensten. Elke dienst heeft eigen administratieve structuren.

Omvang : 
 • Aantal medewerkers totale organisatie : 1219 statutaire en contractuele medewerkers
 • Aantal medewerkers die rechtstreeks  aan de functiehouder rapporteren : 10 à 15
 • Aantal medewerkers die behoren tot zijn rechtstreekse algemene directie: algemeen ondersteunende diensten en staff algemene directie : 270
 • Opdrachtenbudget van de totale organisatie (uitgaven): 47.131.330.000 €
 • Beheersbudget (werkingsmiddelen) van de totale organisatie : (uitgaven) : 159.444.731 €
 • Werkingsbudget waarvoor de functiehouder verantwoordelijk is : 159.444.731 €
Bijkomende informatie :

In het kader van de Redesign van de gezondheidsadministraties is het RIZIV op 1 maart 2021 samen met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu en het Federaal Agentschap voor de Geneesmiddelen verhuisd naar een nieuw gebouw in de Galilealaan 5 te 1210 Brussel.

COMPETENTIES

FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES

 • Inzicht in complexe besluitvormingsprocessen en in de politieke architecturen van de actieve welvaartsstaat.
 • Kennis van en visie over de organisatie, de structuren, de werking en de financiering van de sociale zekerheid, met inbegrip van de internationale context.
 • Kennis van en visie over domeinen die specifiek zijn voor de verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen en meer bepaald met de juridische, economische, sociale en wetenschappelijke context.
 • Ervaring met het plannen, coördineren en budgettair beheer van projecten en kennis van managementtechnieken.
 • Goede relatiebekwaamheid.
 • Competenties inzake of interesse voor materies die door de algemene ondersteunende diensten beheerd worden en meer algemeen voor het globaal operationeel beheer van een instelling.

GENERIEKE COMPETENTIES GEEVALUEERDE GEDURENDEN DE GEÏNFORMATISEERDE ASSESSMENT

Het geïnformatiseerde assessment georganiseerd voor de wegingsklassen 6 en 7 evalueert de volgende competenties:
 • Beïnvloeden
 • Netwerken
 • Organisatiebetrokkenheid tonen
 • Zichzelf ontwikkelen
 • Vernieuwen
 • Beheren van de organisatie
 • Objectieven behalen.

GENERIEKE MANAGEMENT- EN LEIDINGGEVENDE COMPETENTIES GEEVALUEERDE GEDURENDE DE MONDELINGE PROEF

Manier van denken 
 • analytisch vermogen
 • flexibel en vernieuwend denken
 • visie en integratievermogen.
Manier van omgaan binnen de HR-omgeving 
 • coachen, motiveren en ontwikkelen van personeel
 • aansturen van groepen.
Interactie met de omgeving 
 • samenwerken en uitbouwen van netwerken
 • gerichtheid op de burger, de interne klant en de maatschappij.
Doelstellingen 
 • verantwoordelijkheidszin
 • realiseren van doelstellingen
 • overtuigen en onderhandelen.
Varia 
 • mondeling en schriftelijk communiceren
 • loyaliteit en integriteit.

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij Selor.

Op de uiterste inschrijvingsdatum moet je 
 • houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van universitair onderwijs of van hoger onderwijs van het academisch niveau (op te laden in je Mijn Selor-account) of titularis zijn van een functie van niveau A (benoemingsbesluit op te laden in je Mijn Selor-account).
 • EN over een managementervaring van minstens 6 jaar beschikken of minimaal 10 jaar nuttige professionele ervaring hebben  (aan te tonen in de specifieke rubrieken in je Mijn Selor-account)
  • Onder managementervaring wordt verstaan een ervaring inzake beheer in een overheidsdienst of een organisatie uit de privésector.
  • Onder nuttige professionele ervaring wordt verstaan een beroepservaring op het gebied van sociale zekerheid, volksgezondheid, geneeskundige verzorging, werkongeschiktheid, sociaal overleg en het paritair beheer.

GELIJKSCHAKELING EN TAAL DIPLOMA?

Als een diploma vereist is: 
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid (02/553.98.19) en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

ARBEIDSVOORWAARDEN

Bruto salaris op jaarbasis, geïndexeerd: 177.864,77 EUR (salarisband 6).

De salarisband/klasse bepaalt het niveau van de functie. Dit is niet te verwarren met de groep waarbij de functie toebehoort (managementfunctie-1, managementfunctie-2, managementfunctie-3) en het niveau vastgelegd op basis van de salarisband/klasse. 

AANSTELLINGSVOORWAARDEN

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je op de aanstellingsdatum:
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
  Uitnodigingen - Opgelet! De uitnodigingen voor de proeven krijg je uitsluitend per e-mail en/of je account “Mijn Selor”.
   
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie van de geïnformatiseerde test/assessment/interview waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om zich uit te schrijven uiterlijk de dag voor de proef. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, indien er nog andere sessies beschikbaar zijn en voor zover dat de inschrijvingsperiode voor deze testen niet verlopen is.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in de berichtgeving in je online ‘Mijn Selor’ account. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

SELECTIETESTEN

VOORSELECTIE

Selor gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel 
 • op basis van het in jouw “Mijn Selor”-account opgeladen diploma en/of benoemingsbesluit
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze management functie (vereiste ervaring), in jouw “Mijn Selor”-account.
Selor houdt enkel rekening met deze informatie zoals die verschijnt in jouw “Mijn Selor”-account op de slotdatum van de oproep tot kandidatuurstelling.

GEÏNFORMATISEERDE ASSESSMENT: ONGEVEER 4 UUR

De kandidaten die toelaatbaar zijn verklaard leggen een computergestuurde assessmentproef af die de generieke managementcompetenties meet en aangepast is aan het niveau bestaande uit de wegingsklassen 6 en 7. Ter informatie, het Koninklijk Besluit definieert drie niveaus: 
 • 1° het niveau bestaande uit de wegingklassen 6 en 7
 • 2° het niveau bestaande uit de wegingklassen 4 en 5
 • 3° het niveau bestaande uit de wegingklassen 1, 2 en 3.
De geïnformatiseerde assessment bestaat uit twee onderdelen, namelijk een postbakoefening en een situationele beoordelingstest.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Ben je geslaagd voor deze assessmentproef?
Dan kan je deelnemen aan de mondelinge proef.
Dan ontvang je een vrijstelling voor 2 jaar, te rekenen vanaf de dag van slagen voor deze proef. Deze vrijstelling is geldig voor alle andere managementfuncties van hetzelfde niveau of van een lager niveau.

Ben je niet geslaagd voor deze generieke screening?
Dan kan je niet deelnemen aan de mondelinge proef. 
Dan krijg je een competentie-ontwikkelingsperiode van 6 maanden te rekenen vanaf de dag dat je je proef hebt afgelegd. Gedurende deze periode kan je niet deelnemen aan een geïnformatiseerde assessment van hetzelfde niveau of van een hoger niveau.

Ben je houder van een management- of staffunctie van hetzelfde niveau of een hoger niveau dan de functie waarvoor je solliciteert?
Dan ben je vrijgesteld voor de geïnformatiseerde assessment.

INTERVIEW + VOORBEREIDINGSTIJD: ONGEVEER 3U

Deze proef evalueert, uitgaande van een praktijkgeval dat betrekking heeft op de te begeven managementfunctie, zowel de specifieke competenties als de managementvaardigheden vereist voor de uitoefening van deze functie. Je krijgt tijd om je voor te bereiden.

Feedback
Je vraag voor feedback moet schriftelijk gedaan worden, binnen 2 maanden vanaf de datum van de verzending van de eindresultaten (wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur). Je kan onder andere je resultaten van de computergestuurde proef inkijken.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure
Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wil maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden) 
 • Selor informeert je toekomstige werkgever over de arbeidspostaanpassingen die je nodig hebt. Als je wil dat Selor dit voor jou doet, contacteer dan diversity@bosa.fgov.be zodra je weet waar en wanneer je begint te werken. We sturen je dan een aanvraagformulier op.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

EN NA DE SELECTIEPROCEDURE?

Na het afsluiten van de mondelinge proef en na de vergelijking van de diploma’s en verdiensten van de kandidaten, worden de kandidaten ingedeeld: 
 • hetzij in groep ‘geschikt´
 • hetzij in groep ‘niet geschikt´
In de groep « geschikt », worden de kandidaten gerangschikt.  Selor deelt het resultaat van de procedure mee volgens het Koninklijk besluit van 30 november 2003 betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties alsook de aanduiding en de uitoefening van staffuncties en directiefuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid. De bevoegde instantie organiseert een aanvullend onderhoud met de kandidaten in groep “geschikt”. De rekrutering gebeurt met strikte inachtneming van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.
Solliciteren kan tot en met 25/10/2021, uiterste inschrijvingsdatum. 
 1. Als je nog geen “Mijn Selor”-account hebt, creëer er dan één en vul je online-cv in. Vergeet vooral niet het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit op te laden (zie rubriek ”Profiel” / Deelnemingsvoorwaarden” van de vacature). Andere informatie vind je op de site van Selor.
 2. Je solliciteert online via je “Mijn Selor”-account en je vult de specifiek voor deze managementfunctie voorziene rubrieken in en dit uitsluitend in de taal van de selectieprocedure (in dit geval in het Nederlands).
  Opgelet, bewaar je werk regelmatig! Het is namelijk zo dat na 15 minuten de sessie automatisch afsluit, omdat er geen veranderingen meer worden geregistreerd. Een algemene foutmelding zal verschijnen en de ingevulde gegevens zullen verloren gaan. Dit is een veiligheidsmaatregel voor het geval je je account open laat staan en er iemand anders op je computer werkt.
 3. Wanneer je de specifiek voor deze managementfunctie voorziene rubrieken ingevuld hebt en op de knop “Opslaan” geklikt hebt, vergeet dan niet je kandidatuur te valideren door op de knop “Mijn kandidatuur valideren” (bovenaan op uw scherm) te klikken. Opgelet! Deze knop verschijnt enkel wanneer je voldoende ervaringsjaren ten aanzien van de deelnemingsvoorwaarden hebt vermeld.
Je kan de informatie in je online-CV en in de specifieke rubrieken tot aan de uiterste inschrijvingsdatum aanpassen. In dit geval, vergeet echter niet om je kandidatuur op te slaan na elke aanpassing in je Mijn Selor-account.

Selor gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel 
 • op basis van het in jouw “Mijn Selor”-account opgeladen diploma en/of benoemingsbesluit
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze management functie (vereiste ervaring), in jouw “Mijn Selor”-account.
Selor houdt enkel rekening met deze informatie zoals die verschijnt in jouw “Mijn Selor”-account op de slotdatum van de oproep tot kandidatuurstelling.

Je kan niet solliciteren via fax, e-mail of elk ander communicatiemiddel. Bij het niet respecteren van de procedure, zal je kandidatuur niet in aanmerking worden genomen.

Diploma en /of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om deze documenten op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de selectie.
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties. Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen. Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…). Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel.
Voor meer informatie kan je terecht bij: Topteam@bosa.fgov.be

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles