Als dossierbeheerder zorg je ervoor dat het vakantiegeld en de vakantieduur van de arbeider en niet-zelfstandig kunstenaar correct wordt berekend en betaald. In deze sleutelrol neem je beslissingen in de dossiers volgens de geldende wetgeving:

 • je zorgt voor een correcte berekening van de individuele vakantierechten van arbeiders en niet-zelfstandige kunstenaars door het beheren van tewerkstellingsgegevens en het nemen van de juiste beslissingen bij inactiviteitsperiodes;
 • je beheert correct de persoonsgegevens en betalingsmodaliteiten;
 • je beheert en behandelt inhoudingen en beslagen op een correcte manier;
 • je beantwoordt vragen van derden, klanten (intern en extern) en andere administraties, binnen de voorziene termijn. Je doet dit zowel schriftelijk als mondeling;
 • je zorgt voor een correcte administratieve opvolging van je dossiers;
 • je legt contacten met andere instellingen van de sociale zekerheid, je wint informatie in of geeft deze door binnen de voorziene termijnen (vraag naar bijkomende informatie, verzoek om bepaalde elementen te verduidelijken, vraag naar specifieke documenten, et cetera).

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Er zijn 4 vacante plaatsen bij de RJV-Kas van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (Warmoesberg 48, 1000 Brussel).

De belangrijkste missie van de RJV-Kas is het toekennen en betalen van vakantiegelden aan meer dan 1.100.000 arbeiders en kunstenaars, van wie de werkgever aangesloten is bij de RJV.

De diensten verifiëren de gegevens en verbeteren de ontdekte anomalieën in de verschillende gegevensbanken die gebruikt worden voor de berekening en de betaling van de vakantiegelden, voor de terugvordering van onterecht betaalde vakantiegelden alsook voor de berekening van de vakantieduur. De diensten zoeken de ontbrekende informatie op via contacten met de werkgevers, de arbeiders, de vakbonden en andere sectoren van de Sociale Zekerheid en beantwoorden de vragen over de vakantiegelden.

De Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (RJV) is een openbare instelling van sociale zekerheid en is verantwoordelijk voor het beheer van en de controle op de jaarlijkse vakantiesector van de arbeiders en de kunstenaars.

Voor deze categorieën van werknemers berekenen de vakantiefondsen de vakantieduur en het bedrag van het vakantiegeld waar elke werknemer recht op heeft naargelang de prestaties die hij geleverd heeft. De RJV staat in voor de berekening van de vakantieduur en het jaarlijks vakantiegeld van het merendeel van deze groep. Hij betaalt dat vakantiegeld rechtstreeks of onrechtstreeks uit. In het laatste geval stelt hij de noodzakelijke gegevens en financiële middelen ter beschikking van de verschillende vakantiefondsen. Voor de bedienden wordt het recht op vakantiegeld door de werkgever vastgelegd.

De RJV maakt deel uit van het netwerk van de sociale zekerheidsinstellingen. De Kruispuntbank van de sociale zekerheid is het centrum dat verantwoordelijk is voor de verdeling van de gegevens onder de verschillende instellingen.

Werken bij de RJV?

Als werkgever streeft de RJV een personeelsbeleid na dat gebaseerd is op zijn drie basiswaarden: respect, betrouwbaarheid en durf.

Werken bij de RJV betekent:

 • Deel komen uitmaken van een dynamische structuur en een organisatie met menselijke omvang (meer dan 200 medewerkers)
 • Werken in een modern en aangenaam gebouw, in hartje Brussel (6 min. te voet van het Centraal Station of de Metro De Brouckère)
 • Werken met de laatste spitstechnologieën en moderne werkmethodes 
 • Een gevarieerde job hebben en de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan toekomstige projecten voor onze burgers
 • De mogelijkheid hebben om zich te ontwikkelen dankzij de verschillende opleidingen die voorgesteld worden
 • Werken in een flexibele omgeving (variabel uurrooster en tot 60% telewerk)
 • ...

Het welzijn van onze medewerkers op het werk is ook een bekommernis voor onze instelling. Zo kunnen ze genieten van verschillende voordelen van de sociale dienst en de vereniging van het personeel (hospitalisatieverzekering, sportdag, teambuilding, ...).

Bij de RJV komen werken, betekent komen werken in een instelling die zich bewust is van de toekomstige uitdagingen voor ons milieu en die alles in het werk stelt om haar energieverbruik te doen dalen in het kader van de duurzame ontwikkeling.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je bezit goede mondelinge communicatievaardigheden.
 • Je bezit goede schriftelijke communicatievaardigheden.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouw en wegen harder door in de eindscore.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Getuigschrift uitgereikt na het slagen "met vrucht" van een zesde leerjaar van het secundair onderwijs met volledig leerplan
  getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs
  diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden
 • Diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden.

Als je jouw diploma behaald in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.


Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

Aangezien de openstaande functie een functie is op niveau C kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau C
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau C en je opgenomen bent in de laureatenlijst.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.


Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau C.  Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden.


Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.


Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Administratief Assistent (niveau C) met de bijhorende weddeschaal C1. 


Loon

Minimum aanvangswedde: € 27 437,48 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 


Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

   • 26 dagen verlof + 12 dagen compensatiedagen per jaar
   • sluiting van het kantoor tussen Kerstmis en Nieuwjaar
   • glijdende werkuren binnen de 38-uren week
   • vakantiegeld en eindejaarsuitkering
   • werken in een aangename, moderne en hoogtechnologische werkomgeving
   • mogelijkheid tot 60% telewerk op jaarbasis, telewerkpremie (20 euro) en forfaitaire kantoorvergoeding (30 euro)
   • beschikken over een  laptop
   • abonnement openbaar vervoer
   • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (de RJV is gevestigd op 5 minuten wandelen van het treinstation Brussel-Centraal). 
   • voordelige hospitalisatieverzekering
   • mogelijkheid om relevante werkervaring te laten erkennen als geldelijke anciënniteit
   • tweetaligheidstoelage mits slagen taalexamen
   • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
   • fietsvergoeding
   • allerlei sociale voordelen en premies die via de sociale dienst worden toegekend
   •  

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, wordt je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.


Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst in het niveau van de selectie, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Redelijke aanpassingen:

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina.


Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.


Stap 2: Specifieke screening - PC (+/- 45 min.)

Of deze proef wordt georganiseerd, is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap.

Via een situationele beoordelingstest worden volgende competenties gemeten:

 • informatie analyseren
 • problemen oplossen

Deze proef zal plaatsvinden rond eind december (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 32 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.


Stap 3: Specifieke screening - Interview + casus (+/- 2u) met eventuele PC-proef (+/- 45 min.)

Scenario 1: Interview + casus (+/- 2u) met PC proef (+/- 45 min.)

Indien stap 2 (PC-proef) NIET georganiseerd wordt, bestaat stap 3 uit een interview + casus met PC-proef. Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. Je online-cv in 'Mijn dossier' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview. Met de casus wordt de technische competentie ‘schriftelijke communicatie’ gemeten.

Je bent geslaagd als je in totaal 55 punten op 100 behaalt met minstens 50 punten op 100 op het interview.Via een PC proef, die voor of na het interview wordt aangeboden worden volgende competenties gemeten: informatie analyseren en problemen oplossen.

Deze proef zal plaatsvinden rond eind december (onder voorbehoud). Via het postvak  'Mijn berichten en taken in Mijn dossier kan je zelf online inschrijven voor het interview. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.


Scenario 2: Interview + casus (+/- 2u)

Indien stap 2 (PC proef) WEL georganiseerd wordt, bestaat stap 3 enkel uit een interview met casus. Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties overeenkomen met de jobvereisten. Er kunnen ook vragen gesteld worden over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. Je online-cv in 'Mijn dossier' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.  Met de casus wordt de technische competentie ‘schriftelijke communicatie’ gemeten.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden rond begin januari (onder voorbehoud). Via het postvak Mijn berichten en taken in Mijn dossier kan je zelf online inschrijven voor het interview. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van stap 3. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 32 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.


Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.


Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie vind je op onze pagina hierover.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.


Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Je kan solliciteren tot en met 7 december 2022.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer uitleg over de scoring van onze testen vind je via deze link.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.


Contact

Meer info over de jobinhoud?
Igo Cousserier - Verantwoordelijke rekrutering en ontwikkeling HR
Contactpersoon RJV
Tel.: 02/627 92 82
E-mail: igo.cousserier@onva-rjv.fgov.be

Meer info over de selectieprocedure?
Katrien Verkammen - Selectieassistent
Contactpersoon Werkenvoor.be
Tel.: 02/740 78 19
E-mail: katrien.verkammen@bosa.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
FOD BOSA – Werkenvoor.be
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe ons bereiken?
Wegbeschrijving

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles