Doel van de job

De Algemene Directie van de Financiële en Statistische Diensten leiden; deze diensten hebben onder andere als opdracht:
 • De opmaak en opvolging van de opdrachten begroting van verschillende stelsels van sociale zekerheid, met name het Globaal Beheer van de Werknemers, de Lokale Sociale Zekerheid, de Overzeese Sociale Zekerheid en Publieke Sociale Maribel
 • De financiële verrichtingen met betrekking tot de Inning en de verdeling van bijdragen buiten het Globaal beheer zoals de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie, de Fondsen voor Bestaanszekerheid, Tweede pijler pensioenfondsen Pensioenbijdragen Statutaire Ambtenaren
 • Het boekhoudkundig en budgettair beheer van de RSZ
 • De productie en de verdeling van statistische informatie
In afwezigheid van de Administrateur-generaal en zijn adjunct, leidt hij, krachtens een persoonlijke delegatie en door het dagelijkse beheer te verzekeren, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, een openbare instelling van sociale zekerheid belast met:
 • de inning en de verdeling van de bijdragen verschuldigd voor de verschillende takken van de sociale zekerheid der werknemers; deze opdracht impliceert voor de meeste van deze sectoren de garantie van een volledige financiële dekking en een correct beheer van de dagoverschotten en dagtekorten in overeenkomst met het Agentschap van de Schuld, overeenkomstig artikel 26 van de bestuursovereenkomst
 • het verzamelen en ter beschikking stellen, voor het geheel van de betrokken sectoren, van de administratieve gegevens, verstrekt door de werkgevers, die nodig zijn voor het vaststellen van de rechten op sociale uitkeringen
 • het ter beschikking stellen van statistische en actuariële gegevens die nuttig zijn voor het uitwerken en evalueren van het sociaal beleid, het wetenschappelijk onderzoek en de algemene informatie.
Deze leiding vindt plaats met inachtneming van de richtlijnen van het Beheerscomité en van de Administrateur-generaal, de bepalingen vervat in de bestuursovereenkomst die afgesloten werd met de Staat en de identiteitsverklaring van de Rijksdienst.

Jobcontext

Interne relaties binnen de organisatie: 
 • De directeur-generaal brengt verslag uit aan de administrateur-generaal en/of zijn adjunct
 • Binnen het managementteam werkt de directeur-generaal samen met de administrateur-generaal en zijn adjunct, en met de verantwoordelijken van de andere algemene directies binnen de RSZ
 • De directeur-generaal neemt deel aan de vergaderingen van de beheers-, overleg-, adviserende en voorstellende organen van de instelling die statutair voorzien zijn of die op eigen initiatief worden georganiseerd (directiecomité, directieraad, basisoverlegcomité).
Interne relaties binnen de federale overheid: 
 • De directeur-generaal werkt in eerste instantie samen met de voogdijminister(s) en zijn (hun) administratie, en daarnaast ook met de andere betrokken ministers (voornamelijk de Minister van Begroting, de Minister van Financiën) en hun administratie
 • Hij werkt samen met andere openbare instellingen en FOD's
 • Hij vertegenwoordigt de Algemene Directie naar andere instellingen of federale openbare diensten toe
 • Het voorzitterschap waarnemen van de Commissie Financiën
 • Deelname aan Commissie Financiën en Begroting
 • Deelname aan vergaderingen Monitoringcomité.
Externe relaties bij de federale overheid: 
 • Binnen de grenzen van de delegaties vertegenwoordigt de directeur-generaal de RSZ bij externe nationale, Europese en internationale instanties.

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden:
Beheer van de RSZ en deelname aan het managementteam
 • Binnen het managementteam samenwerken met de administrateur-generaal, zijn adjunct, en zijn collega's
  • aan het beheer van de bestuursovereenkomst van de RSZ, met inbegrip van de vaststelling van de efficiëntienormen van de RSZ, de bepalingen en voorwaarden ervan, en de implementering
  • aan de definiëring, de communicatie en de implementering van:
   • de waarden van de RSZ
   • een strategische visie betreffende:
    • de opdrachten m.b.t. de inning, de informatieverstrekking en de ondersteuning aan het netwerk voor de uitwisseling van elektronische gegevens dat wordt beheerd door de Kruispuntbank, en de verdere ontwikkeling van deze opdrachten
    • de opdracht van de financiering en van het globaal financieel beheer van de sociale zekerheid van werknemers,
    • de opdracht van de verdeling van de middelen en het voeren van een begroting,
   • de organisatorische structuur van de RSZ,
   • de menselijke, technische en financiële middelen van de instelling
 • Deelnemen aan de vergaderingen van de beheers-, overleg- adviserende en voorstellende organen van de instelling die in de statuten zijn vastgelegd of die op eigen initiatief worden georganiseerd (directiecomité, directieraad, basisoverlegcomité).
Beheer van zijn Algemene Directie 
 • Waken over de strategische en operationele organisatie van zijn Algemene Directie
 • Het directieteam van verantwoordelijken van de verschillende directies van zijn Algemene Directie leiden en coördineren aan de hand van het zogenaamde participatieve beheer
 • De werking van het managementteam van de Algemene Directie optimaliseren, met inbegrip van de bepaling van de teamdoelstellingen en de coördinatie van de activiteiten van de medewerkers
 • Een kwalitatieve communicatie garanderen: top-down en bottom-up binnen zijn Algemene Directie, transversaal met het personeel van de andere algemene directies of de ondersteuningsdiensten, verticaal met het management van de RSZ,…
 • De efficiënte verdeling van de materiële en menselijke middelen leiden met het oog op de realisatie van de opdrachten van de Algemene Directie
 • Waken over de bevordering van kennisbeheer binnen de Algemene Directie en transversaal binnen de RSZ
 • Waken over het stimuleren van een cultuur van opleiding en ontwikkeling van de medewerkers
 • De bescherming tegen inbreuken op de persoonlijke levenssfeer garanderen in het kader van de sociale gegevens m.b.t. personen en er dus over waken dat de gegevens enkel worden meegedeeld mits strikte naleving van de wettelijke bepalingen en de adviezen van de bevoegde instanties.
De opdrachtenbegroting van verschillende takken van de Sociale Zekerheid

Leiding geven inzake
 • De financiering
 • De opmaak van de verslagen aan de Regering betreffende de evolutie van de inkomsten en de uitgaven van de betrokken stelsels van de Sociale Zekerheid
 • De opvolging van de begroting
 • Het thesauriebeheer (beleggingen op korte en middellange termijn en leningen)
 • Het beheer van het reservefonds en het Toekomstfonds voor de Geneeskundige zorgen.
- Instaan voor het secretariaat van het Beheerscomité van de sociale zekerheid, de agenda van de vergaderingen vastleggen, de voorgelegde documenten nakijken, voorstellen formuleren en uitleg bezorgen

- Instaan voor het secretariaat van de Commissie Financien en er het voorzitterschap van waarnemen

- Opmaak verslag aan de Regering in verband met evolutie van Begroting en Ontvangsten van het Globaal Beheer


- Rapportering aan het Monitoringcomité van begrotings ontvangsten en -uitgaven van het Globaal Beheer

- Maandelijkse rapportering van de onderbenuttiging van de OISZ

- Maandelijkse rapportering van de Commisie Financien Begroting over de grote ontvangsten en uitgaven rubrieken van het stelsel Globaal Beheer van de Werknemers

- De verdeling van de opbrengst van de bijdragen onder de instellingen en fondsen buiten het Globaal financieel beheer en andere stelsels van sociale zekerheid


Financieel en budgettair beheer van de RSZ
 • Leiding geven inzake
  • De opmaak van de begroting van de Rijksdienst en de controle over de uitvoering ervan
  • De organisatie en de uitvoering van de boekhouding van de Rijksdienst
Statistiek
 • Leiding geven inzake
  • Periodieke publicatie van statistieken op de website
  • Ter beschikking stellen van specifieke statistieken op vraag van diverse instanties
  • Statistische simulaties ter voorbereiding van de begroting en beleidsmaatregelen
  • Analyses en studies met betrekking tot diverse thema’s (arbeidsmarkt, sociale bijdragen…)
  • Toekennen van codes met het oog op de classificatie van bepaalde statistische gegevens en antwoorden van vragen van diverse instanties met betrekking tot de codificatie
Tijdelijke resultaatgebieden: 
 • Specifieke projecten in verband met financiën en statistische projecten
 • Verderzetten van de integratie van de plaatselijke en provinciale overheden in de bestaande procedures van de RSZ, volgend op de fusie van de RSZ en de DIBISS
 • Dynam-Reg is een project dat rapporteert over de regionale dynamiek van de Belgische arbeidsmarkt, gebaseerd op de Dynam-methodologie. Het doel van het project is de integratie van de informatie met betrekking tot de vestigingsplaats van ondernemingen in het geheel van de bestaande Dynam-gegevens, de vervollediging en de verdere verrijking ervan. Deze verrijking is het resultaat van een samenwerkingsakkoord met de drie regionale administraties en wordt gecoördineerd door de RSZ onder de verantwoordelijkheid van de titularis van de managementfunctie en HIVA KU-Leuven
 • Het afleveren van een monitoring van de impact van de alternatieve loonvoordelen

Meer info

 • Voor meer informatie over de inhoud van de functie en het statuut (verloning,…) kan je terecht bij:
  Mevrouw Anne Kirsch
  Adjunct-administrateur-generaal
  E-mail: anne.kirsch@rsz.fgov.be
 
Een openbare instelling van sociale zekerheid belast met: 
 • de inning en de verdeling van de verschuldigde bijdragen voor alle takken van het socialezekerheidsstelsel voor loontrekkende werknemers, een opdracht die voor de meerderheid van deze takken een volledige financiële dekking en de gepaste belegging van de niet-aangewende middelen inhoudt,
 • voor alle voornoemde takken, de inzameling en verspreiding van de administratieve gegevens die door de werkgevers moeten worden verstrekt en die noodzakelijk zijn voor de vaststelling van de rechten op sociale uitkeringen,
 • de terbeschikkingstelling van de statistische of actuariële gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitwerking en evaluatie van sociale beleidsmaatregelen, wetenschappelijk onderzoek en algemene informatieverstrekking,
 • de ondersteuning van de werkgevers,
 • de strijd tegen fraude en misbruik,
 • de overzeese sociale zekerheid,
 • de sociale zekerheid voor zeelieden.
Meer informatie op de website: www.onssrszlss.fgov.be

Omvang: 
 • Totaal huidig personeelsbestand van de Algemene Directie: 61 medewerkers
 • Totaal aantal medewerkers die rechtstreeks rapporteren aan de titularis: 6: 1 adviseur-generaal + 3 adviseurs + 1 Attaché A2 beheer van de portefeuille + 1 secretariaat
Begroting
 • Financiële stromen beheerd door de instelling: 90,9 miljard euro
  • 61,3 miljard euro aan geïnde bijdragen
  • 14,4 miljard euro aan alternatieve financiering
  • 15,2 miljard aan Rijkstoelagen
 • Werkingsmiddelen van de instelling: 235 miljoen euro
 • De titularis is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële stromen en de dagelijkse financiering van instellingen en fondsen van de sociale zekerheid.

COMPETENTIES


FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES

 • Zeer goede kennis van het globaal beheer en de werking ervan
 • Zeer goede kennis van de begrotingsregels en bijzonderheden die van toepassing zijn op de openbare sociale zekerheidsinstellingen
 • Inzicht in de werking van het paritair beheer
 • Goede kennis van de regelgeving en technieken inzake het beleggen van beschikbare middelen en het opnemen van leningen alsmede het opstellen van thesaurievooruitzichten
 • Een goed begrip van de ontwikkeling en het gebruik van statistieken in de context van de opdrachten van de RSZ.

GENERIEKE COMPETENTIES GEËVALUEERD GEDURENDE HET GEÏNFORMATISEERDE ASSESSMENT

Het geïnformatiseerde assessment georganiseerd voor de wegingsklassen 4 en 5 evalueert de volgende competenties:
 • Beïnvloeden
 • Netwerken
 • Teams aansturen
 • Zichzelf ontwikkelen
 • Vernieuwen
 • Beheren van de dienst
 • Objectieven behalen.

GENERIEKE MANAGEMENT- EN LEIDINGGEVENDE COMPETENTIES GEËVALUEERD GEDURENDE DE MONDELINGE PROEF

Manier van denken 
 • analytisch vermogen
 • flexibel en vernieuwend denken
 • visie en integratievermogen.
Manier van omgaan binnen de HR-omgeving 
 • coachen, motiveren en ontwikkelen van personeel
 • aansturen van groepen.
Interactie met de omgeving 
 • samenwerken en uitbouwen van netwerken
 • gerichtheid op de burger, de interne klant en de maatschappij.
Doelstellingen 
 • verantwoordelijkheidszin
 • realiseren van doelstellingen
 • overtuigen en onderhandelen.
Varia 
 • mondeling en schriftelijk communiceren
 • loyaliteit en integriteit.

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij Selor. 

Op de uiterste inschrijvingsdatum moet je 
 • houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van universitair onderwijs of van hoger onderwijs van het academisch niveau (op te laden in je online account) of titularis zijn van een functie van niveau A (benoemingsbesluit op te laden in je online account).
 • EN over een managementervaring van minstens 6 jaar beschikken of minimaal 10 jaar nuttige professionele ervaring hebben  (aan te tonen in de specifieke rubrieken in je online account)
  • Onder managementervaring wordt verstaan een ervaring inzake beheer in een overheidsdienst of een organisatie uit de privésector.
  • Onder nuttige professionele ervaring wordt verstaan een ervaring in het domein van de economie en een ervaring op het gebied van financiën die samen 10 jaar bedragen.

GELIJKSCHAKELING EN TAAL DIPLOMA?

Als een diploma vereist is: 
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid (02/553.98.19) en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

ARBEIDSVOORWAARDEN

Bruto salaris op jaarbasis, geïndexeerd: 140.677,76 EUR (salarisband 4).

De salarisband/klasse bepaalt het niveau van de functie. Dit is niet te verwarren met de groep waarbij de functie toebehoort (managementfunctie-1, managementfunctie-2, managementfunctie-3) en het niveau vastgelegd op basis van de salarisband/klasse.

Functiewagen.

AANSTELLINGSVOORWAARDEN

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je op de aanstellingsdatum: 
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Screeningsprocedures’ in je online-account ("Mijn Dossier") om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
  Uitnodigingen - Opgelet! De uitnodigingen voor de proeven krijg je uitsluitend per e-mail en/of je online account.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie van de geïnformatiseerde test/assessment/interview waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om zich uit te schrijven uiterlijk de dag voor de proef. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, indien er nog andere sessies beschikbaar zijn en voor zover dat de inschrijvingsperiode voor deze testen niet verlopen is.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in de berichtgeving in je online ‘Mijn Selor’ account. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.


SELECTIETESTEN

VOORSELECTIE

Selor gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel 
 • op basis van het in jouw online account opgeladen diploma en/of benoemingsbesluit
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze managementfunctie (vereiste ervaring), in jouw online account.
Selor houdt enkel rekening met deze informatie zoals die verschijnt in jouw online account op de slotdatum van de oproep tot kandidatuurstelling.

GEÏNFORMATISEERD ASSESSMENT: ONGEVEER 4 UUR

De kandidaten die toelaatbaar zijn verklaard leggen een computergestuurde assessmentproef af die de generieke managementcompetenties meet en aangepast is aan het niveau bestaande uit de wegingsklassen 4 en 5. Ter informatie, het Koninklijk Besluit definieert drie niveaus: 
 • 1° het niveau bestaande uit de wegingklassen 6 en 7
 • 2° het niveau bestaande uit de wegingklassen 4 en 5
 • 3° het niveau bestaande uit de wegingklassen 1, 2 en 3.
De geïnformatiseerde assessment bestaat uit twee onderdelen, namelijk een postbakoefening en een situationele beoordelingstest.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Ben je geslaagd voor deze assessmentproef?
Dan kan je deelnemen aan de mondelinge proef.
Dan ontvang je een vrijstelling voor 2 jaar, te rekenen vanaf de dag van slagen voor deze proef. Deze vrijstelling is geldig voor alle andere managementfuncties van hetzelfde niveau of van een lager niveau.

Ben je niet geslaagd voor deze generieke screening?
Dan kan je niet deelnemen aan de mondelinge proef. 
Dan krijg je een competentie-ontwikkelingsperiode van 6 maanden te rekenen vanaf de dag dat je je proef hebt afgelegd. Gedurende deze periode kan je niet deelnemen aan een geïnformatiseerde assessment van hetzelfde niveau of van een hoger niveau.

Ben je houder van een management- of staffunctie van hetzelfde niveau of een hoger niveau dan de functie waarvoor je solliciteert?
Dan ben je vrijgesteld voor de geïnformatiseerde assessment.

INTERVIEW + VOORBEREIDINGSTIJD: ONGEVEER 3 UUR

Deze proef evalueert, uitgaande van een praktijkgeval dat betrekking heeft op de te begeven managementfunctie, zowel de specifieke competenties als de managementvaardigheden vereist voor de uitoefening van deze functie. Je krijgt tijd om je voor te bereiden.

Feedback
Je vraag voor feedback moet schriftelijk gedaan worden, binnen 2 maanden vanaf de datum van de verzending van de eindresultaten (wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur). Je kan onder andere je resultaten van de computergestuurde proef inkijken.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure
Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wil maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden) 
 • Selor informeert je toekomstige werkgever over de arbeidspostaanpassingen die je nodig hebt. Als je wil dat Selor dit voor jou doet, contacteer dan diversity@bosa.fgov.be zodra je weet waar en wanneer je begint te werken. We sturen je dan een aanvraagformulier op.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

EN NA DE SELECTIEPROCEDURE?

Na het afsluiten van de mondelinge proef en na de vergelijking van de diploma’s en verdiensten van de kandidaten, worden de kandidaten ingedeeld: 
 • hetzij in groep A ‘zeer geschikt’
 • hetzij in groep B 'geschikt'
 • hetzij in groep C ‘minder geschikt’
 • hetzij in groep D ‘niet geschikt’.
Deze indeling wordt gemotiveerd. In groep A en groep B worden de kandidaten gerangschikt. Selor deelt het resultaat van de procedure mee volgens het Koninklijk Besluit van 30 november 2003 betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties alsook de aanduiding en de uitoefening van staffuncties en directiefuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid.
De bevoegde instantie organiseert een aanvullend onderhoud met de kandidaten in groep A “zeer geschikt”. Bij uitputting van de groep A wordt een aanvullend onderhoud georganiseerd met de kandidaten in de groep B “geschikt”.


De rekrutering gebeurt met strikte inachtneming van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.
Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte? 
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid? 
Kijk op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Solliciteren kan tot en met 01/12/2022, uiterste inschrijvingsdatum. Wacht niet tot het laatste moment om je in te schrijven.

Je moet absoluut onderstaande inschrijvingsprocedure volgen, anders zal je kandidatuur niet in aanmerking worden genomen.
 1. Als je nog geen online account hebt, maak er dan een aan. Vergeet vooral niet het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit op te laden (zie rubriek 'Profiel'/'Deelnemingsvoorwaarden' van de vacature).
  Je moet deze documenten eerst uploaden.
 2. Klik op de knop 'Solliciteren' van de vacature. Klik dan op 'Mijn kandidatuur valideren'. Als je de vereiste documenten (stap 1) al hebt opgeladen in je account, zal je een bericht ontvangen in je account, onder 'Berichten en taken', waarin je wordt gevraagd om de specifieke rubrieken voor deze vacature in te vullen in je online account, onder 'Screeningsprocedures'. Je krijgt dit bericht ook per e-mail.
 3. Vul de specifiek voor deze managementfunctie voorziene rubrieken in en dit uitsluitend in de taal van de selectieprocedure (in dit geval in het Nederlands). 
  Opgelet, bewaar je werk regelmatig (knop 'Opslaan' onderaan links)!
Tot aan de uiterste inschrijvingsdatum kan je de informatie in je online account en in de specifieke rubrieken aanpassen. Vergeet niet om je kandidatuur op te slaan na elke aanpassing in je online account.

Het DG R&O gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel:
 • op basis van het in jouw online account opgeladen diploma en/of benoemingsbesluit
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze managementfunctie (vereiste ervaring), in jouw online account.
Er wordt enkel rekening gehouden met de informatie zoals die verschijnt in jouw online account op de slotdatum van de oproep tot kandidatuurstelling.

Je kan niet solliciteren via e-mail of elk een ander communicatiemiddel.


Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om deze documenten op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon bij de FOD BOSA (zie 'Contactgegevens'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de selectie.
Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel.
Voor meer informatie kan je terecht bij: Topteam@bosa.fgov.be

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles