Doel van de job

Het concipiëren en coördineren van de uitvoering van strategische en operationele plannen voor de Algemene Directie Identiteit en Burgerzaken, teneinde bij te dragen tot de verwezenlijking van de strategische doelstellingen van de FOD Binnenlandse Zaken.

Jobcontext

Interne relaties binnen de organisatie: 
 • werkt nauw samen met algemene directie Digitale innovatie en Oplossingen in het bijzonder voor de processen van het Rijksregister en eID
 • rapporteert aan de voorzitter van het directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken;
 • zetelt in het directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken;
 • werkt samen met de andere directeurs-generaal van de FOD Binnenlandse Zaken en met de beleidscel van de Minister;
 • is hoofd van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie belast met het beheer van de elektronische identiteitskaarten en het Rijksregister en zetelt in die hoedanigheid in het beheerscomité ervan;
 • geeft leiding aan de hoofden van de verschillende diensten en coördineert de werking van deze diensten.
Interne relaties binnen de federale overheid of extern aan de federale overheid :  
 • vertegenwoordigt de directie in FOD overkoepelende organen en andere federale overheidsorganisaties;
 • werkt samen met andere FOD’s, POD’s of openbare instellingen aan projecten die verband houden met de doelstellingen van de directie (o.a. met de FOD Sociale Zekerheid, de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de FOD Mobiliteit en Vervoer, de FOD Justitie, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, enz.);
 • verzorgt de relaties en contacten met de burgers, met externe betrokken partijen, andere bestuursniveaus (o.a. de lokale en provinciale besturen, de gemeenschappen en gewesten);
 • vertegenwoordigt de directie bij binnen-, buitenlandse of internationale overheidsdiensten.

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden: 
 • het ontwikkelen van een visie op de rol en de organisatie van de directie binnen de werking van de FOD;
 • het samenwerken met het directiecomité aan het opstellen, uitvoeren en opvolgen van de uitvoering van de bestuursovereenkomst en het operationeel plan van de FOD, waarbij het belang van de eigen FOD overstegen wordt en op zoek gegaan wordt naar synergiën met andere FOD’s en overheidsinstellingen;
 • het optimaliseren, coördineren van de ontwikkeling en bijsturing van de (organieke) regelgeving van burgerzaken (voor zover een federale bevoegdheid), teneinde de democratische werking ervan te verzekeren en de kwaliteitsbewaking ervan te waarborgen;
 • het coördineren van de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en bijsturing van de beleidslijnen inzake regelgeving op, ondersteuning van en toezicht op alle bevolkingsregisters, tot waarborging van de rechten verbonden aan het staatsburgerschap voor alle burgers;
 • het coördineren van de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en bijsturing van de beleidslijnen inzake het Rijksregister en het uitwerken van efficiënte samenwerkingsverbanden met andere diensten en overheden; modernisering en digitalisering van het Rijksregister;
 • een permanente behandeling garanderen van de telefoonoproepen, mail- en faxberichten afkomstig van  gemeentebesturen, politiediensten, consulaire posten, andere diverse instellingen die toegang hebben tot het Rijksregister en burgers, en permanente ondersteuning verzekeren aan burgers, gemeenten en andere instellingen;
 • het administratief- en operationeel beheer van de databank voor de akten van de burgerlijke stand;
 • het coördineren van de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en bijsturing van de beleidslijnen inzake regelgeving op, ondersteuning van en toezicht op de identiteitskaarten, teneinde een goed beveiligd en gebruiksvriendelijk identiteitsdocument ter beschikking van de burgers te stellen, deelnemen aan de strijd tegen domicilie- en identiteitsfraude;
 • het instaan voor de beveiligde productie en distributie van identiteitskaarten, evenals het toezien op de uitreiking van de identiteitskaarten door de gemeenten en het bewaken van de veiligheid van de processen; het ontwikkelen van een mobiele identiteit die alle functionaliteiten van de eID overneemt maar ook dezelfde veiligheidsgaranties biedt.
 • het verzekeren van alle veiligheidsaspecten van de informatiesystemen, zowel op het logisch als op het fysiek vlak alsook voor de gegevensbescherming, het verzekeren van een veiligheidsplan dat rekening houdt met de specificiteit van de organisatie en die in alle geval het behoud van de integriteit van de confidentialiteit van de beschikbaarheid van de gegevensvan het Rijksregister waarborgt;
 • het coördineren van de ontwikkeling en bijsturing van de regelgeving rond kiessystemen en de efficiënte en veilige organisatie van verkiezingen voor de verschillende instellingen in samenwerking met de gemeentebesturen, de magistratuur en de externe partners, teneinde de democratische werking te blijven verzekeren;
 • het moderniseren van de stemsystemen, rekening houdend met de huidige staat van de technologieën en de stemmingsgewoonten van de Belgische bevolking, waaronder het stemmen per internet;
 • het coördineren van de protocollaire activiteiten en de organisatie van nationale plechtigheden;
 • met in acht name van de toegekende middelen, het organiseren en aansturen van de operationele en ondersteunende diensten en het continu monitoren van de organisatie om de realisatie van de strategische objectieven te verzekeren;
 • het instaan voor een doeltreffend personeelsbeleid en een efficiënt beheer van de toegekende middelen;
 • het sturen, motiveren, evalueren en ontwikkelen van de directe medewerkers met het oog op het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen;
 • het sponsoren en trekken van noodzakelijke veranderingstrajecten binnen en buiten de FOD.
Tijdelijke resultaatgebieden: 
 • het meewerken aan de beheersovereenkomst en het uitwerken van een operationeel plan voor Algemene Directie Identiteit en Burgerzaken binnen de vastgestelde termijn na de indiensttreding.

Meer info

 • Voor meer informatie over de inhoud van de functie en het statuut (verloning,…) kan je terecht bij:
  Mevrouw Laura Szabó
  Voorzitster van het Directiecomité
  Tel.: 02 488 10 00
  E-mail: Presidente-voorzitster@ibz.be
 
De strategische doelstellingen van de FOD Binnenlandse Zaken zijn erop gericht de voorwaarden te scheppen voor een duurzaam en maatschappelijk ingebed beheer van de volgende thema’s:
 • burgerzaken (bevolking, identiteit, Rijksregister en verkiezingen);
 • het vreemdelingenbeleid en het asielbeleid;
 • de openbare orde, de veiligheid, de veiligheidspreventie en het crisisbeheer;
 • de burgerlijke veiligheid.
De Algemene Directie Identiteit en Burgerzaken kent zeer uiteenlopende taken en bevoegdheden. Deze bevoegdheden kunnen in volgende domeinen onderverdeeld worden: de dienst Rijksregister van de natuurlijke personen, de dienst Identiteitskaarten, de dienst Bevolking, de dienst helpdesk Belpic, de dienst Verkiezingen en de dienst Protocol.

De voornaamste activiteitsdomeinen zijn:
 • de reglementering i.v.m. de bevolkingsregisters, het Rijksregister, de verspreiding en  het beheer van de identiteitskaarten, alsook de betwistingen inzake hoofdverblijfplaats;
 • de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten en aanverwante kaarten;
 • de verwerking van gegevens ten behoeve van overheidsdiensten en instellingen van openbaar nut (via de gegevensbanken betreffende de natuurlijke personen/identiteitskaarten), alsook de relaties met de gemeenten en de andere autoriteiten, instellingen en personen die toegang hebben tot de gegevens van het Rijksregister;
 • de uitvoering van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, m.n. de opname, de memorisatie en de mededeling van informatie betreffende de identificatie van natuurlijke personen; en de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten;
 • de ondersteuning van burgers en gemeenten op het vlak van elektronische identiteitskaarten en aanverwante kaarten, en bevolking; het beheer van helpdesk Belpic 24 op 24; de uitwerking en ontwikkeling van applicaties (Mijn DOSSIER; DOC STOP; Checkdoc…)
 • de codering van de vertalingen van bepaalde gegevens van het Rijksregister, de annulering van dossiers, de assistentie aan gebruikers, het wegwerken van afwijkingen, het toezicht op de kwaliteit van de geregistreerde gegevens;
 • de voorbereiding, actualisering en toepassing van de wetgeving en van de regelgeving voor de verkiezingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van de Senaat, alsook voor de Europese en gewestelijke parlementen, de organisatie van de verkiezingen met de stemhoofdbureaus en de gemeenten, evenals de digitale inzameling en bekendmaking van de kiesresultaten;
 • de organisatie van nationale feesten, plechtigheden en staatsbegrafenissen, de eer- en voorrangsbewijzen, evenals de eervolle onderscheidingen aan de leden van het Parlement en het personeel van het departement, de Raad van State, de gewestraden, de politie en brandweerdiensten;
 • het eremerken voor daden van moed en zelfopoffering, alsook de bevlagging van openbare gebouwen; 
Omvang: 
 • verantwoordelijk voor de Algemene Directie Identiteit en Burgerzaken en de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie belast met het beheer van de identiteitskaarten en het Rijksregister met betrekking tot een personeelsbestand van ca. 300 medewerkers en een loonmassa van ca. 20,5 miljoen euro;
 • verantwoordelijk voor het beheer van een kredietmassa van ca. 50 miljoen euro aan uitgaven en 51 miljoen euro aan inkomsten.

COMPETENTIES

FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES

 • een goede kennis van projectwerking en service management (o.a. service level agreements) ;
 • een goede kennis van de werking en de structuur van de federale overheidsdienst, van de maatschappelijke en politieke context en van de politieke besluitvorming ;
 • een goede kennis van en inzicht in veranderingsbeheer ;
 • een goede kennis van de instrumenten voor het plannen, coördineren en budgettair beheer van projecten.

GENERIEKE COMPETENTIES GEËVALUEERD GEDURENDE HET GEÏNFORMATISEERDE ASSESSMENT

Het geïnformatiseerde assessment georganiseerd voor de wegingsklassen 4 en 5 evalueert de volgende competenties :
 • Beïnvloeden
 • Netwerken
 • Teams aansturen
 • Zichzelf ontwikkelen
 • Vernieuwen
 • Beheren van de dienst
 • Objectieven behalen.

GENERIEKE MANAGEMENT- EN LEIDINGGEVENDE COMPETENTIES GEËVALUEERD GEDURENDE DE MONDELINGE PROEF

Manier van denken 
 • analytisch vermogen
 • flexibel en vernieuwend denken
 • visie en integratievermogen.
Manier van omgaan binnen de HR-omgeving 
 • coachen, motiveren en ontwikkelen van personeel
 • aansturen van groepen.
Interactie met de omgeving 
 • samenwerken en uitbouwen van netwerken
 • gerichtheid op de burger, de interne klant en de maatschappij.
Doelstellingen 
 • verantwoordelijkheidszin
 • realiseren van doelstellingen
 • overtuigen en onderhandelen.
Varia 
 • mondeling en schriftelijk communiceren
 • loyaliteit en integriteit.

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij Selor.
Op de uiterste inschrijvingsdatum moet je 
 • houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van universitair onderwijs of van hoger onderwijs van het academisch niveau (op te laden in je online account) of titularis zijn van een functie van niveau A (benoemingsbesluit op te laden in je online account).
 • EN over een managementervaring van minstens 6 jaar beschikken of minimaal 10 jaar nuttige professionele ervaring hebben  (aan te tonen in de specifieke rubrieken in je online account)
  • Onder managementervaring wordt verstaan een ervaring inzake beheer in een overheidsdienst of een organisatie uit de privésector. De jaren gepresteerd als titularis van een graad van rang 13 (en de jaren gepresteerd minstens in klasse A3) worden in aanmerking genomen voor de berekening van de zes jaar managementervaring.
  • Onder nuttige professionele ervaring wordt verstaan een ervaring in één of meerdere van de volgende domeinen :
   • de uitwerking en/of sturing van strategische plannen ;
   • de uitwerking en/of sturing van projectbeheer ;
   • het onderzoek en de ontwikkeling.

GELIJKSCHAKELING EN TAAL DIPLOMA?

Als een diploma vereist is: 
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid (02/553.98.19) en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

ARBEIDSVOORWAARDEN

Bruto salaris op jaarbasis, geïndexeerd: 167.972,08 EUR (salarisband 5).

De salarisband/klasse bepaalt het niveau van de functie. Dit is niet te verwarren met de groep waarbij de functie toebehoort (managementfunctie-1, managementfunctie-2, managementfunctie-3) en het niveau vastgelegd op basis van de salarisband/klasse. 

TAALVEREISTEN

Om deze managementfunctie/staffunctie uit te kunnen oefenen, dient u, ten laatste 6 maanden na uw aanstelling, op straffe van vroegtijdige beëindiging van uw mandaat, het bewijs leveren 
 • van het slagen van een test Art. 11 bis die betrekking heeft op de kennis van de tweede landstaal, aangepast aan een taak die de eenheid van de rechtspraak moet verzekeren;
 • EN van het slagen van een test Art. 10 bis tot vaststelling van de functionele kennis van de tweede landstaal. Deze functionele kennis van de andere taal, aangepast aan de evaluatie, beoogt een actieve en een passieve mondelinge kennis evenals een passieve schriftelijke kennis van deze taal (lezen en analyseren van complexe teksten), met als doel de communicatie en de samenwerking tussen het management, de evaluator en zijn medewerkers te verbeteren.
U heeft er bijgevolg baat bij om u zo snel mogelijk voor de taaltest in te schrijven, bijvoorbeeld parallel met de selectie, teneinde uw dossier te vervolledigen en om tijdig te voldoen aan de taalvereisten gerelateerd aan deze functie. 
U kan meer informatie terugvinden via de volgende onderstaande linken. 

OPGELET: 
 • U dient eerst de test met betrekking tot de eenheid van de rechtspraak af te leggen en te slagen (Art. 11 bis) en vervolgens de test met betrekking tot de functionele kennis (Art. 10 bis). U dient noodzakelijkerwijs deze volgorde te respecteren.
 • Het is ten zeerste aangeraden u vanaf nu in te schrijven voor deze testen.
  • Als u niet slaagt voor het Art. 11 bis (eenheid van rechtspraak), kan u deze dadelijk opnieuw afleggen zonder competentie-ontwikkelingsperiode.
  • Als u niet slaagt voor het Art. 10 bis (evaluatietaak), kan u de test niet afleggen gedurende de drie volgende kalendermaanden na het ontvangst van het resultaat (ontwikkelingsperiode). Deze periode laat u toe uw taalcompetenties verder te ontwikkelen.
Vrijstellingen: 
Als u titularis bent van een taalcertificaat Art. 7 niveau A (grondige kennis), Artikel 7 niveau B (grondige kennis) of Art. 12 (voldoende kennis van de tweede taal), bent u vrijgesteld van deze proeven. 
Als u twee diploma’s van het niveau A (Licentie, master, doctoraat) heeft, de ene verkregen in het Frans en de andere verkregen in het Nederlands, neem dan contact op met taal.NL@bosa.fgov.be om hen te vragen of u op basis van uw diploma’s een vrijstelling kan verkrijgen. 
Inschrijving: 
Ga naar Taaltesten in Mijn Selor en kies : 
 1. bestuurszaken
 2. de taal van je diploma
 3. de taal waarin je getest wil worden. Opgelet: deze test is enkel voor bepaalde federale overheidspersoneelsleden die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werken: hij bestaat dus enkel voor het Nederlands en het Frans
 4. "artikel 11 bis" of "artikel 10 bis".

AANSTELLINGSVOORWAARDEN

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je op de aanstellingsdatum: 
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland ;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten ;
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking ;
 • een veiligheidscontrole en een veiligheidsonderzoek ondergaan, overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen. Het verkrijgen van achtereenvolgens een positief veiligheidsadvies en daarna een veiligheidsmachtiging “zeer geheim” is een noodzakelijke vereiste om de functie te mogen uitoefenen.
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Screeningsprocedures’ in je online-account (‘Mijn Dossier’) om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
  Uitnodigingen - Opgelet! De uitnodigingen voor de proeven krijg je uitsluitend per e-mail en/of je online account.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie van de geïnformatiseerde test/assessment/interview waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om zich uit te schrijven uiterlijk de dag voor de proef. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, indien er nog andere sessies beschikbaar zijn en voor zover dat de inschrijvingsperiode voor deze testen niet verlopen is.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in de berichtgeving in je online account. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

SELECTIETESTEN

VOORSELECTIE

Selor gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel 
 • op basis van het in jouw online account opgeladen diploma en/of benoemingsbesluit
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze management functie (vereiste ervaring), in jouw online account.
Selor houdt enkel rekening met deze informatie zoals die verschijnt in jouw “Mijn Selor”-account op de slotdatum van de oproep tot kandidatuurstelling.

GEÏNFORMATISEERDE ASSESSMENT: ONGEVEER 4 UUR

De kandidaten die toelaatbaar zijn verklaard leggen een computergestuurde assessmentproef af die de generieke managementcompetenties meet en aangepast is aan het niveau bestaande uit de wegingsklassen 4 en 5. Ter informatie, het Koninklijk Besluit definieert drie niveaus: 
 • 1° het niveau bestaande uit de wegingklassen 6 en 7
 • 2° het niveau bestaande uit de wegingklassen 4 en 5
 • 3° het niveau bestaande uit de wegingklassen 1, 2 en 3.
De geïnformatiseerde assessment bestaat uit twee onderdelen, namelijk een postbakoefening en een situationele beoordelingstest.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Ben je geslaagd voor deze assessmentproef?
Dan kan je deelnemen aan de mondelinge proef.
Dan ontvang je een vrijstelling voor 2 jaar, te rekenen vanaf de dag van slagen voor deze proef. Deze vrijstelling is geldig voor alle andere managementfuncties van hetzelfde niveau of van een lager niveau.

Ben je niet geslaagd voor deze generieke screening?
Dan kan je niet deelnemen aan de mondelinge proef. 
Dan krijg je een competentie-ontwikkelingsperiode van 6 maanden te rekenen vanaf de dag dat je je proef hebt afgelegd. Gedurende deze periode kan je niet deelnemen aan een geïnformatiseerde assessment van hetzelfde niveau of van een hoger niveau.

Ben je houder van een management- of staffunctie van hetzelfde niveau of een hoger niveau dan de functie waarvoor je solliciteert?
Dan ben je vrijgesteld voor de geïnformatiseerde assessment.

INTERVIEW + VOORBEREIDINGSTIJD: ONGEVEER 3 UUR

Deze proef evalueert, uitgaande van een praktijkgeval dat betrekking heeft op de te begeven managementfunctie, zowel de specifieke competenties als de managementvaardigheden vereist voor de uitoefening van deze functie. Je krijgt tijd om je voor te bereiden.

Feedback
Je vraag voor feedback moet schriftelijk gedaan worden, binnen 2 maanden vanaf de datum van de verzending van de eindresultaten (wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur). Je kan onder andere je resultaten van de computergestuurde proef inkijken.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure
Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wil maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden) 
 • Selor informeert je toekomstige werkgever over de arbeidspostaanpassingen die je nodig hebt. Als je wil dat Selor dit voor jou doet, contacteer dan diversity@bosa.fgov.be zodra je weet waar en wanneer je begint te werken. We sturen je dan een aanvraagformulier op.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

EN NA DE SELECTIEPROCEDURE?

Na het afsluiten van de mondelinge proef en na de vergelijking van de diploma’s en verdiensten van de kandidaten, worden de kandidaten ingedeeld: 
 • hetzij in groep A ´zeer geschikt´
 • hetzij in groep B ´geschikt´
 • hetzij in groep C ´minder geschikt´
 • hetzij in groep D ´niet geschikt´.
Deze indeling wordt gemotiveerd. In groep A en groep B worden de kandidaten gerangschikt. Selor deelt het resultaat van de procedure mee volgens het Koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten.

De bevoegde instantie organiseert een aanvullend onderhoud met de kandidaten in groep A “zeer geschikt”. Bij uitputting van de groep A wordt een aanvullend onderhoud georganiseerd met de kandidaten in de groep B “geschikt”. De rekrutering gebeurt met strikte inachtneming van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.
Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte? 
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid? 
Kijk op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Solliciteren kan tot en met 01/12/2022, uiterste inschrijvingsdatum. Wacht niet tot het laatste moment om je in te schrijven.

Je moet absoluut onderstaande inschrijvingsprocedure volgen, anders zal je kandidatuur niet in aanmerking worden genomen.
 1. Als je nog geen online account hebt, maak er dan een aan. Vergeet vooral niet het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit op te laden (zie rubriek 'Profiel'/'Deelnemingsvoorwaarden' van de vacature).
  Je moet deze documenten eerst uploaden.
 2. Klik op de knop 'Solliciteren' van de vacature. Klik dan op 'Mijn kandidatuur valideren'. Als je de vereiste documenten (stap 1) al hebt opgeladen in je account, zal je een bericht ontvangen in je account, onder 'Berichten en taken', waarin je wordt gevraagd om de specifieke rubrieken voor deze vacature in te vullen in je online account, onder 'Screeningsprocedures'. Je krijgt dit bericht ook per e-mail.
 3. Vul de specifiek voor deze managementfunctie voorziene rubrieken in en dit uitsluitend in de taal van de selectieprocedure (in dit geval in het Nederlands). 
  Opgelet, bewaar je werk regelmatig (knop 'Opslaan' onderaan links)!
Tot aan de uiterste inschrijvingsdatum kan je de informatie in je online account en in de specifieke rubrieken aanpassen. Vergeet niet om je kandidatuur op te slaan na elke aanpassing in je online account.

Het DG R&O gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel:
 • op basis van het in jouw online account opgeladen diploma en/of benoemingsbesluit
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze managementfunctie (vereiste ervaring), in jouw online account.
Er wordt enkel rekening gehouden met de informatie zoals die verschijnt in jouw online account op de slotdatum van de oproep tot kandidatuurstelling.

Je kan niet solliciteren via e-mail of elk een ander communicatiemiddel.


Diploma en /of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om deze documenten op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon bij de FOD BOSA (zie 'Contactgegevens'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de selectie.
Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel.
Voor meer informatie kan je terecht bij: Topteam@bosa.fgov.be

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles