Je bent samen met 3 collega's verantwoordelijk om het Europese datamining project uit te voeren.

Het doel van dit project is om alle Belgische gegevens over beroepsrisico's en arbeidsomstandigheden te verzamelen en de verslagen over deze gegevens te digitaliseren.

Dit project zal van 2022 tot 2026 gefinancierd worden door de Europese Unie in het kader van het plan voor Herstel- en Veerkracht (PHV) (Recovery and Resilience Facility). Het PHV beoogt de economische en sociale gevolgen van de coronavirus-pandemie te beperken en de Europese economieën en samenlevingen duurzamer, veerkrachtiger en beter voorbereid te maken op de uitdagingen en kansen van de groene en digitale transitie.
 • Je werkt mee aan de verzameling van gegevens en verslagen over arbeidsomstandigheden en beroepsrisico's uit verschillende Belgische en Europese bronnen.
 • Je werkt mee aan de analyse en synthese van deze gegevens.
 • Je verwerkt deze gegevens in één digitaal instrument dat ter beschikking wordt gesteld aan de preventieactoren en de politieke belanghebbenden zodat zij in staat zijn weloverwogen beslissingen te nemen.
 • Je communiceert regelmatig met de instanties die verantwoordelijk zijn voor deze gegevensbronnen om de kwaliteit en relevantie van de verzamelde gegevens te waarborgen.
 • Je communiceert over het project aan alle betrokken stakeholders (o.a. werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers, preventiedeskundigen, onderzoekers en politici).
 • Je werkt samen met externe informatici aan de digitalisering van deze informatie zodat deze toegankelijk is voor iedereen.
 • Je houdt je kennis actueel en dit zowel op het gebied van arbeidsomstandigheden, het welzijn op het werk en je vakgebied. Je doet dit door deel te nemen aan studiedagen en symposia, en door vakliteratuur te lezen.

Meer info over de jobinhoud?
Alain Piette - Europees ergonoom - Verantwoordelijke van de DIRACT
Contactpersoon FOD WASO (https://werk.belgie.be/nl)
Tel.: 02/233.46.28
E-mail: Alain.PIETTE@emploi.belgique.be

Indien je voor jezelf nog een beter beeld van de functie wil vormen, ga dan via deze link naar een aantal getuigenissen van jouw toekomstige collega’s.
Er zijn 2 contractuele betrekkingen van bepaalde duur (januari 2022 t.e.m. april 2026) vacant bij de Directie van het onderzoek over de verbetering van de arbeidsvoorwaarden van de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) (hoofdzetel te Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel).

De Directie van het onderzoek over de verbetering van de arbeidsvoorwaarden (DIOVA) is belast met de organisatie van de realisatie, de promotie en de valorisering van de studies en wetenschappelijke onderzoeken over het welzijn op het werk.

De Algemene Directie Humanisering  van de Arbeid (AD HUA) heeft als algemene opdracht de voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake het welzijn op het werk en de sensibilisering van de sociale en economische actoren inzake de humanisering van de arbeid.

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) heeft als missie het verhogen van de kwaliteit van het werk in België, het garanderen van een gelijk speelveld voor werkgevers, het hard aanpakken van sociale fraude en dumping en ervoor zorgen dat de rechten van de werknemers gerespecteerd worden in een veilige en gezonde werkomgeving. We doen dit via sociale dialoog, met competente medewerkers en in samenwerking met de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en andere partners.

Surf zeker eens naar onze website: www.werk.belgie.be.

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Informatie integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • In team werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Zichzelf ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Objectieven behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
Technische competenties
 
 • Je drukt je schriftelijk op een correcte en gestructureerde manier uit.
 • Je drukt je mondeling op een vlotte en duidelijke manier uit.
Redeneervaardigheden 
 • Numerieke redeneervaardigheden.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.


Opgelet! De generieke competentie “In team werken” en de technische competentie “Je drukt je schriftelijk op een correcte en gestructureerde manier uit” worden als erg belangrijk voor de job beschouwd. De competenties in het vet wegen harder door in de eindscore. (X2)


Niet vereist, wel een troef
 
 • Je hebt kennis van het Frans (tweetalige werkomgeving).
 • Je hebt een goede kennis van het Engels (onderzoeken van Europese rapporten).
 • Je kan vlot werken met de courante MS Office programma's.
 

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 
 • diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma?
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
   
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • Je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: 

Een relevante professionele ervaring in het domein van statistiek en analyse van minimum 2 jaar, waarin je ten minste 1 van onderstaande taken vervulde: 
 • cijfers en verslagen analyseren;
 • de samenhang en/of kwaliteit van gegevens analyseren die afkomstig zijn van verschillende gegevensbronnen;
 • rapporten met statistische analyses opstellen.

Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum. 

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur (januari 2022 tem april 2026) als Attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 38.584,94 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Valorisatie van beroepservaring

Wat de dienst- en geldelijke anciënniteit betreft, houdt de administratie automatisch rekening met je dienstjaren binnen de overheidssector.

Wat de geldelijke anciënniteit betreft kan rekening gehouden worden met de diensten gepresteerd in de privésector of als zelfstandige als de verworven ervaring relevant is voor de functie die je zal uitoefenen binnen de administratie.

De aanvraag om professionele ervaring uit de privésector of als zelfstandige te laten valoriseren, moet binnen de drie maanden na de indiensttreding gedaan worden.


Voordelen 
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • kantoren in Brussel, vlakbij het NMBS-station Brussel-Zuid, vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en de wagen
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • dynamische Personeelsvereniging (organiseert socio-culturele, sportieve en recreatieve activiteiten)
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • beschikken over een laptop en een voordelig gsm-abonnement voor privégebruik
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • bijkomende sociale voordelen (o.a. geboortepremie/adoptiepremie, sinterklaascheque)
 • glijdende werkuren in een 38 of 40-uren week (zonder prikkloksysteem), met 12 compensatiedagen als je kiest voor de tweede optie (bij volledige prestaties en geldig vanaf 1/1/2022).
 • 26 dagen verlof per jaar (bij volledige prestaties)
 • gesloten tussen Kerstmis en Nieuwjaar
 • mogelijkheid tot 2 à 3 dagen telewerk.
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


 
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectiestappen

Screening van deelnemingsvoorwaarden


Stap 1: screening van diploma 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum.


Stap 2: screening van vereiste ervaring 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 

Waarop moet je letten? 
 
 • Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.
 • Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening. Vul in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ in. Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt. 
   
Ook gesolliciteerd voor de selectie CFG21044?
Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in. Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt. 

 

Functiespecifieke screening


Stap 3: Eventuele specifieke screening - computergestuurde proef (+/-  138 minuten) 

Opgelet! Of deze proef (stap 3) wordt georganiseerd is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de screening van de deelnemingsvoorwaarden. Indien deze stap (specifieke screening - computergestuurde proef) niet wordt georganiseerd, vindt deze proef plaats op hetzelfde moment als het interview (stap 4). Stap 4 combineert dan het interview, de gevalstudie en de geïnformatiseerde test (voor meer informatie, zie stap 4).

Via twee geïnformatiseerde testen worden volgende competenties en redeneervaardigheid gemeten: informatie integreren, beslissen en numerieke redeneervaardigheden. Je dient voor deze twee proeven geen minimumscore te behalen. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de 15 hoogst gerangschikten (op het totaal van beide testen) toegelaten tot de volgende stap (stap 4). Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Indien deze proef georganiseerd wordt, zal deze proef in fysieke aanwezigheid plaatsvinden rond midden november 2021 (onder voorbehoud) te WTC III. Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen. 


Stap 4: Specifieke screening: interview (+/- 40 minuten + 30 minuten voorbereidingstijd) + eventuele computergestuurde proef indien stap 3 niet doorgaat (+/- 90 minuten)

Deze test wordt in fysieke aanwezigheid (face-to-face) georganiseerd te FOD WASO.

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden. Deze test evalueert de technische competentie “Je drukt je schriftelijk op een correcte en gestructureerde manier uit.”

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt op het totaal van de ‘specifieke screening - interview’.

Indien stap 3 (eventuele specifieke screening - computergestuurde proef) georganiseerd wordt, zal stap 4 plaatsvinden omstreeks begin tot midden december 2021 (onder voorbehoud). 
Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Indien stap 3 (eventuele specifieke screening - computergestuurde proef) niet doorgaat, zal je een computergestuurde test afleggen voor je interview en gevalsstudie (onedaytesting). Dit zal doorgaan omstreeks de tweede helft van november 2021 (onder voorbehoud). Je zal één computergestuurde test afleggen die de volgende competenties meet: informatie integreren en beslissen. Enkel de kandidaten die deelnemen aan de computergestuurde proef, kunnen deelnemen aan het interview. In dit geval ben je geslaagd als je ten minste 50 op 100 behaalt op de 'specifieke screening - interview' en 55 op 110 behaalt in het totaal.

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale contractuele selecties kom je op de lijst van geslaagden terecht. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt voor de specifieke screening (stap 4). 

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 15 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er meer geslaagden zijn, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd. 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 26/10/2021.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen

Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor/FOD WASO
Nele De Beer - Selectieverantwoordelijke
Tel.: 02/233.47.27
E-mail: hr@werk.belgie.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles