Je helpt mee met het uitbouwen van een kwaliteitsvol en aangenaam dagverblijf voor de kinderen tussen 0 en 3 jaar, je helpt ook mee bij de opvang van de kinderen en verstrekt hen de nodige zorgen in het kader van een gezamenlijk pedagogisch project, waarbij ook de ouders worden betrokken teneinde het welzijn en de gezondheid van de kinderen optimaal mede te behartigen.


Takenpakket:


* Als opvoeder,

Begeleid je de kinderen volgens de procedures of voorschriften en de deontologische code om hen een aangepaste opvang te bieden:
 • Je verzekert een veilige, hygiënische en rustige omgeving voor de kinderen
 • Je organiseert activiteiten afgestemd op de doelgroep
 • Je begeleidt vrije speelmomenten
 • Je draagt zorg zodat dat de kinderen voldoende rust hebben en dit volgens de behoefte van ieder kind
 • Je ziet toe op de orde en de hygiëne van de lokalen waarin de kinderen worden opgevangen
   

* Als verzorger,

 Geef je vertrouwen en geborgenheid aan de kinderen en vang je hen sociaal en emotioneel op om het welbevinden van de kinderen te verhogen:
 • Je staat in voor algemene verzorging (hygiëne, voeding), zindelijkheidstraining en verrichten van bepaalde medische handelingen op doktersvoorschrift
 • Je begeleidt de kinderen naar het toilet, je helpt de zwakkeren
 • Je verzorgt de kinderen bij ongelukjes (natte pamper…)
 • Je helpt de kinderen bij het eten en het drinken
 • Je signaleert luizen en helpt bij de behandeling
 • Je dient de eerst hulp bij ongevallen toe
   

* Als contactpersoon,

Verstrek je inlichtingen en vragen of klachten van de begeleide kinderen of hun ouders zodat je  hen volledige informatie over de begeleiding kan verstrekken of een antwoord kan bieden op de vraag of klacht:
 • Je beantwoordt concrete vragen in verband met de werkwijze, timing, opvolging,…
 • Je bouwt een vertrouwensrelatie met de ouders op
 • Je informeert de ouders over de evolutie van hun kind
 • Je geeft de door de ouders verstrekte informatie door aan de collega’s en de hiërarchische overste
   

 * Als deskundige, 

Verleen je diensten die de theoretische en praktische kennis ter zake van kinderverzorging vereisen en dien je zorg toe met inachtneming van de voorschriften qua hygiëne en diëtetiek die voor baby’s en peuters van toepassing zijn om een optimale opvang te voorzien:  
 • Je bent vertrouwd met het huishoudelijk reglement en de hygiënevoorschriften en past deze toe
 • Je kijkt de voorraad inzake voeding, didactisch en ander (spel)materiaal na
 • Je blijft op de hoogte van de actualiteit en van de meest recente evoluties en vernieuwingen op het vakgebied.  Je past vernieuwingen toe in de praktijk.
   

 * Als observator, 

Verwerf je inzicht in de fysieke en/of psychische toestand van de kinderen om een basis te leggen voor mogelijke begeleiding:  
 • Je observeert de psychische en fysieke (gezondheids)toestand van de kinderen
 • Je observeert de motorische en sociale ontwikkeling van de kinderen
 • Je deelt de observatieresultaten met de leden van het teamMeer info over de jobinhoud?

Mélanie Amant
Beheerder Kinderdagverblijf
melanie.amant@diplobel.fed.be 
 
Er is 1 vacante plaats als Kinderbegeleider voor baby's en peuters van 0 tot 3 jaar voor het Kinderdagverblijf (P&O4.3) van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel)


In het Kinderdagverblijf (P&O4.3) is er plaats (en vergunning van K&G en ONE) voor de opvang van 24 kindjes.


Momenteel zijn er wat minder kindjes ingeschreven (14), we wijten dit onder andere ook aan de gezondheidscrisis en het thuiswerk. In normale omstandigheden werken we met een wachtlijst, momenteel zijn er nog een aantal plaatsen beschikbaar.


Verder is er een directrice, wordt het dagdagelijkse beheer verzekerd door de beheerder van het kinderdagverblijf, is er een administratieve hulp, iemand voor keuken en schoonmaak en 4 kinderbegeleiders.

 
 • De maaltijden voor de kinderen worden ter plaatse bereid.
 • Er komt 2x per maand een specialiste in psychomotriciteit, die de kindjes observeert en aanbevelingen doet betreffende hun motoriek.
 • Er is ook 2x per week een muziekatelier, evenals 2x per week iemand die de aller-allerbeginselen van de Engelse taal aanleert al spelend met liedjes en spelletjes.
 • Er is een tuintje met wat speeltuigen (schuifaf, zwembadje bij goed weer, …).
 • Bij goed weer wordt er zoveel mogelijk buiten gegaan (tuintje, park…).
 • Zowel carnaval, als Pasen, Sinterklaas en Kerstmis worden met de kindjes gevierd en deze thema’s komen ook aan bod in liedjes, spelletjes, …
 • Voor Vaderdag en Moederdag wordt er een cadeautje geknutseld samen met de kinderen.
 • Verjaardagen van de kinderen worden gevierd, afscheidsfeestjes worden ingepland.


De Stafdirectie Personeel en Organisatie (P&O) heeft als kerntaak de begeleiding en ondersteuning inzake personeel en organisatie te verzekeren in het kader van de managementdoelstellingen van de FOD.

Deze taak houdt eerst en vooral in dat het beleid inzake human resources permanent wordt bijgestuurd (reglementering, aanwerving, opleiding en stage, competentieontwikkeling, welzijn op het werk) met een bijzondere aandacht voor diversiteit.
Ten tweede wordt erop toegezien dat de middelen worden aangewend die voor een aangepaste evolutie inzake organisatie en logistieke steun nodig zijn (beheer van de gebouwen in België en in het buitenland).

Hiertoe dient rekening te worden gehouden met de specifieke kenmerken van onze FOD, die verband houden met twee belangrijke aspecten van zijn interne organisatie. Enerzijds werkt twee derde van het totale personeelsbestand (van meer dan 3400 ambtenaren) in het buitenland in zeer verschillende statuten (buitencarrière, uitgezonden contractuelen en lokaal aangeworven contractuelen) en met een frequente functieroulering. Anderzijds is er het beheer van meer dan 300 gebouwen in het buitenland die worden gehuurd of in eigendom zijn.


De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking behartigt, verdedigt en bevordert de belangen van België en van de Belgen in het buitenland en stimuleert de coherentie van het buitenlands optreden van België als federaal land. De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking streeft naar een veilige, rechtvaardige en voorspoedige wereld.


 

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door meningen en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je bent in staat interne en externe klanten op een transparante,integere en objectieve manier te begeleiden , hen een persoonlijke dienstverlening te leveren en constructieve contacten te onderhouden.
 • Je handelt integer in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
   
Technische competenties
 
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatieve vaardigheden.
 • Je hebt een basiskennis van medische verzorging en EHBO.
 • Je hebt een basiskennis van regels en procedures voor wat betreft hygiëne in een kinderdagverblijf.
 • Je hebt een basiskennis op het gebied van kinderopvang en pedagogie.

Troeven

De volgende vaardigheden zijn voor ons een troef:
 • Je hebt interesse in de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, haar missies en haar taken.
 • Je kan vlot werken met MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook,…).
 • Je zal werken in een tweetalige/meertalige omgeving. Een goede kennis van het Frans/ en het Engels, zowel actief als passief, is dan ook een pluspunt.
 • Je beschikt over goede schriftelijke communicatieve vaardigheden.

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Om te kunnen deelnemen aan deze selectie moet je voldoen aan volgende diplomavereisten en aan de vereisten van Kind en Gezin op uiterste inschrijvingsdatum:
 • Getuigschrift uitgereikt na het slagen met vrucht van het zesde leerjaar van het secundair onderwijs of kwalificatiegetuigschrift van dit zesde leerjaar
 • Getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs
 • Diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden
 • Diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden.
=> Bekijk zeker deze website van Kind en Gezin: kwalificaties-schema-max18plaatsen.pdf (kindengezin.be)


Hoe nog deelnemen qua diploma? 
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je hebt je diploma behaald in een van de 27 lidstaten van de Europese Unie of, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland en je hebt je gelijkwaardigheidsattest van je diploma bij de Vlaamse Overheid niet verkregen. Aangezien het beroep van Kinderbegeleider voor baby's en peuters van 0 tot 3 jaar een gereglementeerd beroep is in België, kan je – als je voldoet aan de voorwaarden-  evenwel gebruik maken van de Europese richtlijn 2005/36/CE over de erkenning van de beroepskwalificaties. Deze richtlijn is bedoeld voor mensen die volledig gekwalificeerd zijn om een beroep uit te oefenen in een lidstaat en die hetzelfde beroep willen uitoefenen in een andere lidstaat. Je vindt de link van de bevoegde autoriteiten voor ieder gereglementeerd beroep hier: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprofs&id_country=1&quid=1&mode=asc&maxRows=* .
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: 


Er is geen ervaring vereist. 


3. Voorwaarden startbaanovereenkomst 


Gezien de aard van het contract ( startbaanovereenkomst - Rosetta ) mag je niet ouder zijn dan 26 jaar. 

Opgelet! De SBO duurt zolang de tewerkstelling van de jongere bij de werkgever duurt, tot - ten laatste - het einde van het kwartaal waarin de jongere 26 jaar wordt. 
 

Arbeidsvoorwaarden

Je krijgt een startbaanovereenkomst aangeboden, in de graad van niveau C met de bijhorende weddenschaal.

Minimum aanvangswedde: 25.347,77 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).Voordelen

•    Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie.
•    Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werk-uren).
•    Voordelige hospitalisatie-verzekering.
•    Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer op Belgisch grondgebied.
•    Voordelen en interessante aanbiedingen via www.fedplus.be.
•    Mogelijkheid voor een fietsvergoeding.
•    Allerlei sociale voordelen.
•    Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.
•    Bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.
•    Flexibele werkuren in een 38-uren week.
•    Kinderdagverblijf.
•    26 dagen verlof per jaar.Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


 
Stel je kandidaat door voor 24 oktober 2021 te solliciteren via ons online platform SuccessFactors.

https://career2.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=3261&company=fodbuitenl


Toon aan de hand van extracurriculum activiteiten, studiekeuzes enz. aan waarom jij een geschikte kandidaat bent voor deze functie. Beperk je hiervoor tot maximum één A4 blad.

Indien we je kandidatuur weerhouden, zullen we je uitnodigen voor een online interview via MS Teams.

Het interview evalueert of je over de hierboven vermelde competenties beschikt.

Daarnaast polsen we ook naar je motivatie en je voeling met het werkterrein.
 
Stel je kandidaat door voor 24 oktober 2021 te solliciteren via ons online platform SuccessFactors.
 

https://career2.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=3261&company=fodbuitenl

 
De federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
De selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over diversiteit?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactgegevens

Dienst Werving & Selectie - P&O2.1 - FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

E-mail: jobs@diplobel.fed.be  


 

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles