Missie:

 • De strategische doelstellingen van de Directie Competentiebeheer realiseren en die met de diensthoofden vertalen naar een operationeel plan overeenkomstig de doelstellingen vastgesteld door de politiek
 • De O. E. ‘s "Talentmanagement", "Werving" en "Vorming" coördineren in overeenstemming met de beslissingen genomen voor de ganse administratie
 • De administratie vertegenwoordigen en instaan voor het naleven van de wetgeving, de kwaliteit van het werk en de tevredenheid van de diensten
 • De directeur Competentiebeheer werkt onder het gezag van de Directeur Human Resources

Taken:

 • Omzetten van de strategie, in samenwerking met de O. E.--verantwoordelijken, in een meerjarig operationeel plan en uitwerken van de jaarlijkse doelstellingen, in samenwerking met de DHR
 • Structureren, communiceren en de opvolging verzekeren van de strategische en operationele doelstellingen; een actieplan uitwerken en boordtabellen opmaken. Het bepalen, organiseren en inzetten van de middelen om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken
 • Organiseren, coördineren en controleren van de uitvoering van de terugkerende activiteiten van de diensten, zowel op kwantitatief als kwalitatief vlak. Structureren van de interne en externe communicatie van de directie
 • Het functioneren diagnosticeren en ontwikkelingsacties (procedures,... ) voeren; prioriteiten vaststellen en een actieplan opstellen. De samenwerking bevorderen tussen de O. E. 's en het (de) departement(en) HR/Stad Brussel
 • Uitwerken van de jaarlijkse en meerjarige begroting betreffende personeelsuitgaven en inkomsten (met betrekking tot wervingen, vormingen, ...). Maandelijks controleren van de uitvoering van de begroting
 • Nakijken en valideren van belangrijke dossiers van de directie. Organiseren van en instaan voor de interne controle
 • Opstellen van nota's (analyse, argumentatie) bestemd voor de politieke en administratieve verantwoordelijken
 • Uitbouwen en onderhouden van een professioneel netwerk met het oog op het verdedigen van de belangen van de Stad en het bevorderen van het imago van deze
 • Verslag uitbrengen over elke pertinent element bij de hiërarchie en de schepen bevoegd inzake de materie : uitvoeren van regelmatige reportings betreffende de activiteiten en de projecten van zijn directie

Stad Brussel

Het Departement HR staat in voor het personeelsbeheer en staat de departementen bij in het actieve management van hun medewerkers. Het verzekert de opvolging van de dossiers van de contractuele en statutaire personeelsleden (3900 VTE, in +/- 150 functies) van bij hun aanwerving tot hun pensionering. Het departement houdt zich ook bezig met de berekening van de lonen en het geheel van wettelijke verplichtingen die de Stad als werkgever moet nakomen.

De Directie Competentiebeheer is samengesteld uit drie organisatorische eenheden:

-       de O. E. Werving organiseert selectie- en bevorderingsprocedures. Het waakt er over dat de juiste persoon op de juiste plaats terechtkomt (250 à 300 aanwervingen/jaar);

-       de O. E. Talentmanagement is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de implementering van nieuwe HR-tools en begeleidt de verschillende departementen bij het invoeren van verschillende HR-processen;

-       de O. E. Vorming organiseert interne en externe vormingen voor het geheel van het Stadspersoneel.

De directie telt +/- 25 medewerkers en beheert een jaarlijks werkingsbudget van +/- 650.000 €.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel
 1. Houder zijn van een diploma van master, een diploma van de tweede cyclus universitair onderwijs of daarmee gelijkgesteld hoger onderwijs
  of
  de specifieke interne bevorderingsvoorwaarden vervullen
 2. Relevante ervaring hebben van tenminste 5 jaar in een leidinggevende functie van universitair niveau
 3. Ervaring hebben van tenminste 5 jaar inzake werving, vorming en/of talentmanagement

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

 • Tewerkstelling in statutair verband na het vervullen van alle benoemingsvoorwaarden; contractuele betrekking in de tussentijd
 • Uurrooster: voltijds (flexibiliteit op het vlak van uurrooster)
 • Plaats van tewerkstelling: Brussel
 • Maandelijks nettoloon: 2.718,47 € (minimum)/3.984,38 € (maximum) (weddeschaal A7). Een berekening van het loon, rekening houdend met de familiale toestand, vroegere diensten, enz., kan bekomen worden bij de O.E. Loopbaan van het Departement HR, alle dagen tussen 8u30 en 12u30, op het nummer 02 279 24 40.
 • Bijkomende voordelen: smartphone, maaltijdcheques, volledige terugbetaling van MIVB-abonnement en gedeeltelijke terugbetaling NMBS-abonnement, vrijstelling van het remgeld bij het UVC  Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordet Instituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Een preselectie zal gebeuren op basis van het c. v., de te vervullen voorwaarden alsook de vereiste ervaring en kennis.
De selectieprocedure bestaat uit twee gedeelten.
Het eerste gedeelte bestaat uit een assessment center dat de gedrags- en cognitieve vaardigheden (strategische visie, problemen analyseren, problemen oplossen, plannen en organiseren, leiden, mondelinge communicatie) van de kandidaten test. Dit gedeelte wordt door een extern selectiebureau georganiseerd.
Het tweede gedeelte bestaat uit een gesprek met een selectiecommissie dat de technische vaardigheden en de algemene geschiktheid van de kandidaten test.
De kandidaten dienen een tiental dagen voor het tweede gedeelte een nota in te dienen, waarbij zij hun visie van de missie van de dienst en van de functie, alsook van de materie weergeven.
De  procedure duurt gemiddeld vier maanden.

Om te solliciteren moet een sollicitatiedossier ingediend worden bij het Departement HR, samengesteld uit:

 • een brief waarin de sollicitatie wordt gemotiveerd;
 • een c.v.;
 • een fotokopie van het vereiste diploma.

Met onvolledige kandidaturen wordt geen rekening gehouden.
De afsluitingsdatum van de indiening van de kandidaturen is 27/10/2021.

https://jobs.brussel.be/nl/vacature/60496/directeur-bij-het-departement-human-resources--directie-competentiebeheer-m-v-x-/

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.
Het koninklijk besluit van 23 december 1977 in verband met de sociale reclassering van de personen met een handicap in de gemeenten zal toegepast worden. De kandidaten worden verzocht bij hun kandidatuurstelling een attest te voegen van de bevoegde organisatie, waarin hun handicap erkend wordt.
Het programma van de selectieprocedure kan worden aangepast aan de aard van de handicap van de kandidaat.

Michèle Massant - Diensthoofd
P: 02 279 24 23
E: michele.massant@brucity.be

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles