Je maakt deel uit van een team van 10 medewerkers waar u aan het goede administratieve verloop van de vergaderingen van de plaatselijke politiek van de Stad Brussel (Gemeenteraad en College). Je ziet erop toe dat de wetgeving en procedures worden nageleefd en voert de instructies van de stadsecretaris uit. Je bent regelmatig aanwezig op de avondvergaderingen van de gemeenteraad. Je werkt samen met alle diensten van de Stad Brussel en hebt regelmatig contact met de politieke mandatarissen en de schepenkabinetten.

TAKEN

 • Je ziet toe op de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen (de nieuwe gemeentewet, intergemeentelijke wetgeving, gemeentelijke vzw's, enz.), alsook op de interne procedures en reglementen van de Stad (administratieve controle, goed bestuur, retributies, transparantie, enz.)
 • Je stelt dossiers op over de vertegenwoordiging van de Stad in diverse structuren (statuten, beheersovereenkomst, mandatenregister, enz.) en zorgt voor de bijwerking ervan
 • Je leest de stukken met betrekking tot de agendapunten van het College of de Raad, je corrigeert ze of laat ze corrigeren, je vult ze aan of laat ze voltooien en je stelt de notulen van de vergaderingen op
 • Je verzamelt bij de diensten en de betrokken schepenkabinetten informatie die nuttig is voor de presentatie van dossiers aan de besluitvormingsorganen en voor de organisatie van vergaderingen, en je ontwikkelt een netwerk van contacten
 • Je stelt, in beide regionale talen, verslagen, ontwerpresoluties, brieven, e-mails, instructies en dienstorders op
 • Je staat de Stadssecretaris en de directie bij bij de voorbereiding van de vergaderingen van het college/de raad en bij de follow-up van de genomen besluiten of bij het beheer van alle andere materies die binnen de bevoegdheid van het secretariaat van de vergaderingen valt
 • Je ontvangt bezoekers, behandelt verzoeken om informatie of follow-up van interne diensten, schepenkabinetten, burgers, advocaten en structuren waarin/waarmee de Stad vertegenwoordigd is of samenwerkt
 • Je coördineert en staat een deel van de medewerkers van de dienst bij in hun taken en controleert de geproduceerde documenten

Stad Brussel

Met zo’n 3900 personeelsleden en een uitgebreid onderwijsnet, kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

Het Departement Organisatie is belast met het toezicht dat de Stad uitoefent op diverse publieke organen, het secretariaat van het College en de Gemeenteraad, de administratieve sancties maar ook met de public relations.

Het Secretariaat van de Vergaderingen verzekert, onder de functionele leiding van de Stadssecretaris, het secretariaat van de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Schepenen. Het beheert de organisatie van vergaderingen, de voorbereiding, verspreiding en archivering van agenda's en notulen, de raadpleging van documenten door de raadsleden en de persoonlijke dossiers van de raadsleden. Het stelt ook zijn juridische en administratieve deskundigheid ter beschikking van andere diensten en wordt regelmatig geraadpleegd om advies te verlenen of instructies op te stellen voor het opstellen van administratieve besluiten en de te volgen procedures


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel

https://www.brussel.be/

Je bent in het bezit van een licentiaatsdiploma / master in de rechten

Of

Je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie van niveau A (Bestuurssecretaris) en je bent in het bezit van het vereist diploma

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-getuigschrift-in-vlaanderen

 • Ervaring als jurist is gewenst
 • Je hebt goede kennis van gemeenterecht en administratief recht. Kennis van andere juridische domeinen vormt een troef
 • Je bent polyvalent ingesteld om verschillende types dossiers te behandelen
 • Je gaat gestructureerd en nauwkeurig te werk zonder de opgelegde deadlines uit het oog te verliezen
 • Je hebt een analytisch denkvermogen en gaat oplossingsgericht te werk voor het geheel van de dossiers binnen de dienst
 • Je bent in staat de belangen van de Stad Brussel te laten primeren en deze in alle omstandigheden te verdedigen
 • Je kunt flexibel zijn in jouw uurrooster om de voorbereiding van vergaderingen te verzekeren en aanwezig te zijn indien nodig
 • Je bent in staat professionele contacten te ontwikkelen met verschillende partners om de samenwerking te optimaliseren
 • Je hebt zin voor synthese en beschikt over een vlotte pen
 • Je kan vlot overweg met MS Office
 • Je hebt een zeer goede schriftelijke en mondelinge kennis van het Frans

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

 • Voltijds contract van onbepaalde duur
 • Maandelijks brutosalaris: minimum 3180,82 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator.
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering
 • Regelmatige bijscholing
 • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit gesprek heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

Stuur ons uw kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) via http://jobs.brussel.be/ ten laatste op 27/10/2020. Met onvolledige kandidaturen wordt geen rekening gehouden.

https://bruxelles.talentfinder.be/nl/vacature/62201/charge-de-dossiers-juridiques-h-f-x-pour-le-secretariat-des-assemblees/

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.

Thomas Loeckx - HR Analist
E: thomas.loeckx@brucity.be

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles