U assisteert de adjunct-directeur Begroting & Financiën bij de voorbereiding, uitvoering en controle van het begrotingsbeleid van het Agentschap.

U organiseert en controleert de boekhoudkundige, budgettaire en financiële processen binnen Fedasil in overeenstemming met de geldende wetgeving.

U coördineert, leidt en ontwikkelt "ondersteunende" projecten of projecten die verband houden met begrotingsprocedures om de bestaande procedures te verbeteren.

U geeft leiding aan uw medewerkers en treedt op als "coach" om het kennisniveau van uw medewerkers te verhogen en de werking van de dienst te optimaliseren.

 • De economische en budgettaire boekhouding coördineren

 • De kas controleren en de maandelijkse stand van zaken opstellen

 • De jaarrekeningen van het Agentschap opstellen en trimestriële financiële afsluitingen uitvoeren

 • De boekhoudkundige inventarisatiewerkzaamheden organiseren en de vaste-activabestanden opstellen.

 • De inkomsten verifiëren, de investeringen opvolgen, de financiële situatie van de federale centra controleren

 • De algemene kosten controleren en de betalingen verrichten

 • Het dagelijks beheer verzekeren door het plannen en verdelen van de boekhoudkundige en administratieve activiteiten en de taken van de medewerkers binnen de afdeling

 • De kwaliteit van het werk van de werknemers begeleiden, controleren en evalueren

 • Uw technische expertise ter beschikking stellen om problemen van medewerkers op te lossen, de ontwikkeling van hun kennis te waarborgen en hun integratie te vergemakkelijken.

 • Zorgen voor regelmatige en correcte boekhoudkundige verrichtingen zodat de boekhoudkundige overzichten tijdig en in de juiste vorm worden opgesteld.

 • Het management informeren en adviseren over alle zaken met betrekking tot het beheer van de begrotingsmiddelen en de risico's met betrekking tot het beheer van de boekhoudkundige en budgettaire processen die van invloed kunnen zijn op de organisatie.

 • Actief deelnemen aan de ontwikkeling van het rapportagesysteem zodat het efficiënt, transparant en geautomatiseerd is (dashboards, implementatie van relevante indicatoren).

 • De werkgroep voor de implementatie van een nieuw ERP-systeem aansturen

 • Financiële analyses en kosten-batenanalyses uitvoeren op basis van extrapolatie- en projectietechnieken, gegevensanalyses en rapportagetechnieken om rapporten en meningen te kunnen geven.

 • Initiatieven nemen om projecten te valideren, helpen bij de uitvoering ervan en de uitvoering opvolgen.

Fedasil

De dienst Budget & Financiën bestaat uit 4 afdelingen: Budget & Beheerscontrole, Boekhouding, Conventiebeheer en Beheer en Onderhoud van ERP.

Binnen Fedasil rapporteert u aan de adjunct-directeur Begroting & Financiën.

U werkt nauw samen met uw collega-adviseurs van de afdelingen Budget & Financiën.

Op het niveau van de federale overheid onderhoudt u contacten met de Inspectie van Financiën, het BOSA, de bedrijfsrevisoren en het Rekenhof.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel - Kartuizersstraat 21

http://www.fedasil.be

U heeft een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be.

 

Diploma en ervaring

U hebt een master/licentie, bij voorkeur in een economische richting, handelswetenschappen, bedrijfsbeheer, handelswetenschappen of dergelijke (universitair niveau).

Bewezen ervaring in een functie op masterniveau van minimaal 6 jaar is vereist.

Voor attachés (niveau A1) die deel uitmaken van het personeel van het federaal agentschap voor de  opvang van asielzoekers bedraagt de vereiste anciënniteit minstens 3 jaar bij Fedasil.

Bewezen beroepservaring in een vergelijkbare functie is vereist.

 

 

Technische vaardigheden

Vereisten

Kennis van de openbare budgettaire regelgeving met betrekking tot overheidsinstellingen is vereist (wet van 22 mei 2003 – economische en openbare begrotingsboekhouding)

U beheerst de algemene boekhouding en hebt goede kennis van management.

U hebt kennis van boekhoudkundige software en/of ERP en beheerst perfect de klassieke automatiseringstools, met name Excel en Acces, om rapporterings-en beheerstools te maken en te ontwikkelen.

 

U bent in staat om dagelijks een team te leiden (+/- 10 personen), hen jaarlijks te evalueren en u beschikt over de vereiste vaardigheden om leiden te geven.

 

Troeven

Zeer goede praktische kennis van het Frans (tweetalige omgeving van de functie) is een serieuze troef.

 

 

 

 

 

 

 

Algemene vaardigheden

 

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot  oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

ONDERSTEUNen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

STRESSBEHEER : door te focussen op het resultaat, uw emoties te controleren en een constructieve houden aan te nemen tegenover kritiek

              

 


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Type overeenkomst

Voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (38u/week).

Er wordt een wervingsreserve voor alle soorten contracten opgesteld voor een periode van 2 jaar.

 

Plaats van tewerkstelling

Fedasil Hoofdbestuur

Kartuizersstraat 21

1000 Brussel

 

Loon

 

U wordt aangeworven op het niveau NA31 met de loonschaal die voor u van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto € 4698 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

 

Voordelen

 

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Elektronische maaltijdcheques

Voordelige aanbiedingen via de Fed+ kaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van uw kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig).

Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie bestaat uit twee rondes : schriftelijke test en selectiegesprekken. De 1e ronde zal online doorgaan op Maandag 8/11/2021.

Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, maar niet als eerste gerangschikt staan, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij mireille.szalay@fedasil.be (selectieverantwoordelijke).

Solliciteer tegen ten laatste voor 31/10/2021 middernacht door het invullen van het sollicitatieformulier op www.fedasil.be.

Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

 • een motivatiebrief

 • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)

 • een kopie van het vereiste diploma.

   

Buitenlands diploma

Indien u het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet u een gelijkvormigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen. 

Kennis van het Nederlands

U moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet u het bewijs toevoegen dat u geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.selor.be).

 

Juridische attesten

Als u weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad-model 1 en 2) gevraagd worden.

U moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien u geen Belgisch staatsburger bent, moet u de gepaste documenten voorleggen wanneer u weerhouden bent voor de functie.

http://www.fedasil.be

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien u een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet u de selectieverantwoordelijke informeren.

Mireille SZALAY - Chargée de sélection - Selectieverantwoodelijke
P: GSM 0478 99 29 35
E: mireille.szalay@fedasil.be

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles