Het Instituut voor gerechtelijke opleiding zal overgaan tot de aanwerving van een attaché voor de dienst ondersteuning (m/v/x - niveau A).
De geselecteerde kandidaat zal aangeworven worden ofwel op basis van een terbeschikkingstelling in het kader van de wet van 31 januari 2007 (1) indien het gaat om een vastbenoemd personeelslid, ofwel met een contract van bepaalde duur voor een periode van 6 maanden met mogelijkheid tot omzetting tot een contract van onbepaalde duur.

FUNCTIEVEREISTEN

De attaché staat onder meer in voor de volgende taken*:

DPO:

 • U bent verantwoordelijk voor de naleving en de uitvoering van de maatregelen om de GDPR binnen het Instituut toe te passen;
 • U informeert en sensibiliseert de directie en de diensten over de inzet en de wettelijke verplichtingen inzake de bescherming van de verzamelde individuele gegevens;
 • U analyseert nieuwe projecten en detecteert de risico’s die gepaard gaan met de bescherming van persoonsgegevens;
 • U controleert de naleving van de procedures rond individuele gegevensverwerking, identificeert eventuele anomalieën, beveelt de te ondernemen acties aan en houdt toezicht op de uitvoering van deze acties;
 • U beantwoordt de vragen naar communicatie of rechtzetting van persoonsgegevens;
 • U draagt bij aan het algemeen plan voor de beveiliging van individuele gegevens, u volgt tendensen op en analyseert deze, alsook de risico’s en ontwikkelingen in de omgeving en de wetgeving met betrekking tot de vertrouwelijkheid van gegevens;
 • Als DPO staat u in voor alle relaties bij de controlerende autoriteit, u volgt de evolutie van de wetgeving op inzake de bescherming van persoonsgegevens.

OVERHEIDSOPDRACHTEN:

 • U zorgt voor de uitwerking, plaatsing en gunning van overheidsopdrachten met inachtneming van de wetgeving;
 • U stuurt de activiteiten van de medewerkers aan op het vlak van marktonderzoeken, prijsaanvragen, selectie van de kandidaten, analyse van de offerten en gunning van de opdracht, alsook in geval van geschil of in geval van complexere dossiers;
 • U ontfermt zich over het volledige administratieve luik van de overheidsopdracht;
 • U blijft uzelf ontwikkelen inzake overheidsopdrachten zowel vanuit administratief als juridisch standpunt, teneinde gepaste antwoorden te kunnen geven op de vragen van de interne en/of externe klanten.

* Gelet op het evolutief karakter van het IGO, kunnen deze taken onderhevig zijn aan kleine wijzigingen.

(1) Wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en kennisbeheer en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding.

Instituut voor Gerechtelijke Opleiding

Het Instituut voor gerechtelijke opleiding is een onafhankelijk federaal orgaan dat bijdraagt tot een kwaliteitsjustitie door op een optimale wijze de professionele competenties van magistraten en leden van de rechtelijke orde te ontwikkelen in een Europese dimensie.
U belandt in een dynamisch en multidisciplinair team in uitbouw , waar u zich steeds verder kan bekwamen in de vereisten van deze functie, maar ook snel sterke resultaten neerzet voor onze interne en externe klanten.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1050 Elsene

https://www.igo-ifj.be/nl

COMPETENTIES

Er wordt verwacht dat u:

 • U beschikt over een professionele ervaring inzake bescherming van persoonsgegevens, informatiebeveiliging, risicobeheer of op het vlak van veiligheidsaudit;
 • U beschikt over professionele ervaring inzake projectbeheer;
 • U hebt een grondige kennis van de GDPR en hebt specifieke kennis inzake gegevensbescherming en juridische aspecten;
 • U hebt affiniteit met zowel de technische aspecten (IT) als juridische aspecten van de gegevensbescherming;
 • U beschikt over een basiskennis van de reglementering en procedures inzake overheidsopdrachten;
 • U beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties;
 • U bent vaardig in projectmatig werken, plannen en organiseren;
 • U gaat een vlotte samenwerking aan met collega’s;
 • U bent gedreven en streeft naar een maximale klantentevredenheid;
 • U beschikt over een goede kennis van pc, Word, Excel, internet; en u bent bereid om nieuwe IT-systemen aan te leren;
 • U bent flexibel en bent bereid tot verplaatsingen.

Indien u geen ervaring hebt met overheidsopdrachten en GDPR, maar wel zeer geïnteresseerd en gemotiveerd bent door deze onderwerpen, kunt u de nodige opleidingen volgen om kennis m.b.t. deze onderwerpen te verwerven op het ogenblik van uw indiensttreding.

Pluspunten:

 • affiniteit met communicatie in de ruime zin is een pluspunt;
 • meerdere jaren werkervaring in een soortgelijke functie;
 • basiskennis van de organisatie en de werking van de rechterlijke orde;
 • een zeer goede kennis van het Frans;
 • een goede informaticakennis.

TOELATINGSVEREISTEN

1) burger van de Europese Unie zijn;
2) van onberispelijk gedrag zijn;
3) de burgerlijke en politieke rechten genieten;
4) vereist diploma: houder van een universitair diploma (master/licentiaat/doctor).
Vereiste ervaring: beschikken over een voor de functie nuttige ervaring.


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Het ter beschikking gesteld personeelslid behoudt zijn eigen statuut, wedde en voordelen.
Het personeelslid dat wordt aangeworven onder arbeidsovereenkomst geniet van de weddeschaal van adjunct-auditeur (A1) zoals bepaald in het statuut van het administratief personeel van het Instituut voor gerechtelijke opleiding, met inachtneming van zijn/haar geldelijke anciënniteit.
De jaarlijkse brutowedde voor een adjunct-auditeur met 0 jaar anciënniteit bedraagt momenteel €46.087,27 (of €25.952,96 (100%) vermenigvuldigd met de huidige index 1,7758).

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

De aanwerving gebeurt op basis van het slagen in een selectietest die bestaat in een interview door de directie van het Instituut. Indien de directie het nodig acht, kan de selectietest uit meerdere interviews bestaan.
Tijdens het interview wordt geëvalueerd of het profiel van de kandidaat overeenstemt met de functievereisten en wordt ook zijn motivatie en interesse voor het algemeen werkkader getoetst.
Voorafgaand aan het sollicitatiegesprek kan de directie een preselectie maken van de ingezonden kandidaturen.

De kandidaten dienen hun gemotiveerde sollicitatiebrief, vergezeld van een kopie van het vereiste diploma en een curriculum vitae (in PDF versie), tegen uiterlijk 31 octobre 2021, te richten aan de directeur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding via het sollicitatieformulier op de website van het IGO: https://www.igo-ifj.be/nl/vacancy/2021-09-30/aanwerving/attache-dienst-ondersteuning.
Onvolledige kandidaturen of kandidaturen die worden ontvangen na het vervallen van deze termijn zullen niet worden geaccepteerd. Uw gegevens zullen worden bewaard in onze wervingsreserve en dit voor een periode van 2 jaar te rekenen vanaf de datum van het proces-verbaal van afsluiting van de selectie, indien u daaromtrent uw uitdrukkelijke toestemming verleent. In de wervingsreserve rangschikken we de geslaagde kandidaten volgens de behaalde punten in de selectie. Bij een nieuwe vacature contacteren we de kandidaten in deze volgorde.

https://www.igo-ifj.be/nl/vacancy/2021-09-30/aanwerving/attache-dienst-ondersteuning

Brenda Marchand - Verantwoordelijke personeelsbeheer
P: +3225184953
E: brenda.marchand@igo-ifj.be

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles