1.       ALGEMENE OPDRACHT VAN DE FUNCTIE

Als functionaris voor gegevensbescherming

In een OCMW wordt de functie van functionaris voor gegevensbescherming of data protection officer (DPO) geregeld door zowel de Algemene verordening van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 inzake gegevensbescherming (AVG) als de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid (KSZ).

De DPO rapporteert rechtstreeks aan de Secretaris-Generaal die hem formeel aanstelt ten opzichte van de controleautoriteiten. Als belangrijkste opdracht moet de DPO het bestuur informeren en adviseren zodat het wettelijke kader voor gegevensverwerking wordt nageleefd.

Onder “gegevens” worden niet alleen persoonsgegevens, maar ook de financiële en beleidsmatige gegevens van het bestuur verstaan.

Als projectbeheerder

De projectbeheerder rapporteert aan de verantwoordelijke voor de dienst Projecten. Hij of zij neemt deel aan het beheer van kleine en middelgrote projecten waarbij administratieve of sociale diensten zijn betrokken. Hij beheert het project in zijn geheel of een aantal fases van het project; van het vaststellen van de behoeften tot het valideren van de uitgerolde oplossingen.

Het OCMW ziet erop toe dat de activiteiten op vlak van projectbeheer de functie van DPO niet doorkruisen. Dat houdt onder meer in dat:

 • De projecten geen, zelfs niet onrechtstreeks, elementen bevatten met betrekking tot de bescherming van gegevens waarover de DPO eventueel een advies zou moeten geven.
 • De activiteiten op vlak van projectbeheer nooit meer dan de helft van de werktijd beslaan.
 • De DPO-projectbeheerder geen richtsnoeren van de verantwoordelijke van de dienst Projecten ontvangt over zaken die verband houden met de DPO-activiteit.

 

 

2.       VERANTWOORDELIJKHEIDS- EN ACTIVITEITSGEBIEDEN

2.1 Functionaris voor gegevensbescherming

 • Toezien op de naleving van de AVG- en KSZ-regels, evenals de algemene beginselen van vertrouwelijkheid binnen het OCMW en bij zijn onderaannemers;
 • Toezien op het beheer van de logische en fysieke toegang tot gegevens;
 • De directie adviseren over alle kwesties die verband houden met gegevensbescherming en over de naleving door het OCMW van de regels ter zake, en die eerste wijzen op risicosituaties;
 • Coördineren van de naleving door het OCMW van de verplichtingen inzake de AVG en de KSZ: informeren van betrokkenen over hun rechten en hun vragen beantwoorden, bijhouden van het register met betrekking tot de verwerkingsactiviteiten, het uitvoeren en bijwerken van: impactanalyses, een bedrijfscontinuïteitsplan, een jaarlijks en driejaarlijks veiligheidsplan, een veiligheidsjaarverslag, etc.;
 • Opstellen en up-to-date houden van de conformiteitsdocumentatie.
 • Continu waken over de kwaliteit, de doeltreffendheid en de naleving van de uitgerolde procedures om te garanderen dat het OCMW voldoet aan de eisen inzake gegevensbescherming;
 • De OCMW-medewerkers en de onderaannemers informeren en sensibiliseren over hun verplichtingen ter zake;
 • Instaan voor de communicatie met de Gegevensbeschermingsautoriteit - ook bij veiligheidslekken - en met die laatste samenwerken in alle aangelegenheden rond gegevensverwerking.

2.2   Projectbeheerder

 • Uitvoeren van een voorafgaandelijke analyse van het project (doelstellingen, noden, stakeholders, projectteam, kansen en risico’s, etc.);
 • Het project aansturen: plannen van de activiteiten, communiceren met het projectteam, de stakeholders en de leveranciers, beheren van de termijnen en de deliverables, opvolgen van het budget, etc.;
 • Deelnemen aan het stuurcomité en hieraan de voortgang van het project rapporteren;
 • Het afronden van het project: evalueren van de deliverables met de stakeholders, zich vergewissen van de levensvatbaarheid van de uitgerolde oplossingen, evalueren van het project, de afronding van het project laten goedkeuren.

CPAS Anderlecht

Het OCMW van Anderlecht biedt de meest kwetsbare Anderlechtenaren steun en begeleiding aan met onder meer financiële en materiële bijstand, juridisch advies, sociaal-professionele ondersteuning, culturele activiteiten, etc.

Daarbij is het de bedoeling dat, uitgaande van de persoonlijke situatie van elk individu, de begunstigden naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid worden geleid.

 

DE DIENSTVERLENING

De cel Projecten brengt verschillende transversale functies samen die op de ondersteuning en coördinatie van de acties van de OCMW-diensten zijn gericht: projectbeheer, informatie en statistieken, kwaliteitsbeheer, interne controle, Agenda 21 (duurzame ontwikkeling).


Vacatures

 • Aantal (1) - 1070 Anderlecht

3.       DESKUNDIGHEIDSPROFIEL

3.1   Technische vaardigheden

 • Een grondige kennis verwerven en uitdiepen op vlak van de AVG, de minimale veiligheidsnormen van de KSZ en de privacywetgeving;
 • Een degelijke kennis verwerven en uitdiepen op vlak van functiegerelateerde ICT: netwerkbeheer, digitale veiligheid, versleuteling, ...;
 • Blijk geven van een sterke interesse in zowel de juridische als de technische (ICT) aspecten van de functie;
 • Kennis verwerven en uitdiepen op vlak van de op OCMW’s toepasselijke wetgeving, zijn werking en zijn opdrachten;
 • De technieken op het vlak van mondelinge en schriftelijke communicatie beheersen: redactionele kwaliteiten, argumentering, duidelijke en doelmatige presentaties;
 • De functiegebonden computertools beheersen: spreadsheet, tekstverwerker, databases, risicoanalyse,…
 • Informatie bijeenbrengen, analyseren en integreren: verbanden leggen tussen verschillende gegevens, alternatieven uitwerken en gepaste conclusies trekken;
 • Getuigen van zin voor ethiek: loyaliteit ten aanzien van het imago en de geest van de dienst en de instelling of het project, beroepsgeheim, deontologie;
 • Communiceren: zich zowel schriftelijk als mondeling helder en duidelijk uitdrukken en de gegevens correct rapporteren;
 • Samenwerken: met de collega’s samenwerken en het eigen werk goed indelen om gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken; hierbij de hulpmiddelen delen en zich ondersteunend en solidair opstellen;
 • Innoveren: vernieuwende en creatieve ideeën uitwerken en omzetten in concrete acties.

3.2 Gedragscompetenties

 • Integer en professioneel handelen: feeling hebben voor openbare dienstverlening en er de grote principes van in acht nemen. Handelen volgens de normen voor professionele best practices;
 • Netwerken: voor de organisatie geschikte externe partners identificeren via formele en informele netwerken en strategische allianties uitwerken;
 • Oplossen van problemen: vermogen om te anticiperen op problemen en oplossingen te bedenken;

 

4.       PROFIEL VAN DE BETREKKING

Vereiste opleidingen of diploma’s

Masterdiploma in een juridische of technische (ICT) richting.

Sterke punten

Ervaring hebben of een opleiding hebben gevolgd in informatieveiligheid.

Talenkennis

Nederlands/Frans - Een degelijke actieve en passieve kennis van de tweede taal vormt een extra troef.


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

AANBOD EN VOORDELEN

→ COD of CBD met een looptijd van 1 jaar, eventueel omzetbaar in een voltijds COD

→ Mogelijkheid tot bijscholing op het terrein

→ Tenlasteneming van de verplaatsingskosten

→ Aantrekkelijk vakantiestelsel

→ Flexibele werktijden

→ Collectieve hospitalisatieverzekering

→ Gemeenschappelijke sociale dienst (vergoedingen, premies bij evenementen)

→ Erkenning van de beroepservaring

→ Mogelijkheid tot telewerken + vergoeding

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Stuur ons dan uw cv en motiveringsbrief over e-mail op volgend adres: recrutement@cpas-anderlecht.brussels voor 29 oktober 2021, met vermelding van de referentie 2021/076.

TIELEMANS Julie - HR
P: 02/529 41 35
E: recrutement@cpas-anderlecht.brussels

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles