Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

 

Fedasil zoekt een :

ADVISEUR INFORMATIEVEILIGHEID (m/v/x)

Contract onbepaalde duur– voltijds (38u/week)

Interne / externe selectie

Referentienummer : 9140-036

 

 

Functie

Doel

De adviseur informatieveiligheid (AIV) is verantwoordelijk voor het onderhoud en ontwikkeling van de beveiligingsstrategie van het Agentschap en dit in overeenstemming met de geldende wetgeving en de minimale normen waarop het Agentschap zich baseert. Hij bepaalt samen met het directie-generaal de risiconiveaus die aanvaardbaar zijn voor het Agentschap. Nauw samenwerkend met de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) en de dienst ICT, bestaat zijn opdracht uit raadgeven, stimuleren, documenteren en controleren.

 

Context

 

U werkt binnen de algemene directie, onder de administratieve verantwoordelijkheid van de DPO.

 

Inhoud

 

U levert deskundig advies aan het Agentschap binnen het domein van informatieveiligheid.

U adviseert de Directeur-generaal, vooral via het geven van schriftelijke en gemotiveerde adviezen, op diens verzoek of op eigen initiatief, omtrent alle aspecten van de informatieveiligheid. U stelt ontwerpen van veiligheidsplannen op waarin de noodzakelijke middelen worden gespecifieerd om deze te realiseren.

U sensibiliseert uw collega’s over de materie, met een bijzondere aandacht voor de veiligheid van gegevens en van het netwerk; u promoot de coherente toepassing van beleidslijnen en van veiligheidsnormen binnen alle projecten, systemen en technologische diensten, alsook de aanname van een houding die de veiligheid bevordert bij de collega’s; u draagt hieraan bij door de verschillende te respecteren regels te identificeren en/of te definiëren.

U verzamelt nuttige documentatie met betrekking tot informatieveiligheid.

U communiceert en overlegt met alle betrokken partijen met als doel een draagvlak te creëren  zodat alle betrokkenen de regels inzake informatieveiligheid begrijpen en toepassen; u werkt nauw samen met de diensten die uw tussenkomst nodig (kunnen) hebben, in het bijzonder met de informaticadienst; u sensibiliseert hen over het beheer van risico’s.

U voert de opdrachten uit die u in het domein van informatieveiligheid zijn toevertrouwd.

U stelt rapporten op, voornamelijk bestemd voor de Directeur-generaal.

U draagt bij aan de algemene technologische planning van het Agentschap, door het bieden van een actuele kennis en een toekomstgerichte visie van de technologie en systemen.

U werkt samen met veiligheidsadviseurs van andere instellingen om te streven naar een coherente aanpak van informatieveiligheid.

U werkt, binnen dezelfde dienst en voor zover nodig is, in samenwerking met de data protection operations manager (DPOM). U kadert met hem bijvoorbeeld het beheer van de toegang tot verschillende applicaties (waaronder de controle van beheerders van de toegang tot webapplicaties van de federale overheid).

 

 

Fedasil

U werkt binnen de algemene directie, onder de administratieve verantwoordelijkheid van de DPO.


Vacatures

  • Aantal (1) - 1000 Brussel

https://www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil

U hebt een bijzondere interesse voor Fedasil, haar werking, waarden en doelgroep. Voor meer informatie, raadpleeg: www.fedasil.be.

Diploma en ervaring

U bent houder van een master/licentiaat in IT/Informatiebeveiliging.

U beschikt bij voorkeur over een professioneel certificaat inzake beveiligingsbeheer (CISSP, CISM, ISO27001).

U heeft een gecombineerde professionele ervaring binnen risicobeheer, informatieveiligheid en informatica van zes jaar.

Technische en algemene vaardigheden

Vereisten

U kent de gemeenschappelijke kaders rond het beheer van informatieveiligheid, zoals ISO/IEC 27001 en NIST.

U beheerst de kaders (frameworks) binnen het veld (standaarden, voorschriften, richtlijnen rond goede praktijken, etc.)(OWASP, NIST, CSF, CIS benchmark, enz.).

U heeft ervaring in het implementeren van Microsoft Office 365 oplossingen.

U beschikt over zeer goede analytische vaardigheden en over zeer goede communicatieve vaardigheden, zowel geschreven als gesproken.

U heeft een innovatieve denkwijze en beschikt over het vermogen om uw collega’s te motiveren.

Een hoog niveau van persoonlijke integriteit is essentieel.

Troeven

Een goede algemene kennis in het domein van de bescherming van persoonsgegevens is een pluspunt.

U werkt in een tweetalige omgeving. Een praktische kennis van het Frans is dus een troef.

Algemene vaardigheden

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen: Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen: Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

Informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

Ondersteunen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.


Niveau

  • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Type overeenkomst

 

Een voltijds contract (38u/week) van onbepaalde duur. Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle types arbeidsovereenkomsten voor de duur van minstens 2 jaar.

 

Plaats van tewerkstelling

Fedasil hoofdzetel
Kartuizersstraat 21
1000 Brussel

 

Loon

 

Je wordt aangeworven op het niveau NA31 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het bruto maandsalaris bedraagt tussen € 5187 en € 6145(startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van je nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

 

Voordelen

 

Glijdend uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering.

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functievereisten, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie bestaat uit een selectiegesprek, eventueel voorafgegaan door een schriftelijke test, die in principe in oktober 2022 plaats zullen vinden. Eventueel zal een tweede ronde worden georganiseerd. De contactgegevens van kandidaten die geschikt worden bevonden zullen worden bijgehouden voor het aanleggen van een wervingsreserve voor alle types van arbeidsovereenkomsten en dit voor een periode van 2 jaar. Kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Voor bijkomende info, contacteer mevrouw Janoek Bosschaerts (janoek.bosschaerts@fedasil.be .(selectieverantwoordelijke)).

Heb je interesse in deze functie en herken je jezelf in het profiel, solliciteer dan via de link bij de vacature (www.fedasil.be). De uiterste datum om te solliciteren is 09/10/2022

Om in overweging genomen te worden, moet je ons volgende zaken bezorgen:

  • een motivatiebrief
  • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
  • een kopie van het vereiste diploma.

Buitenlands diploma

Indien je het vereiste diploma in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg www.naricvlaanderen.be. Voor vacatures in Brussel, zie ook www.equivalences.cfwb.be.

Kennis van het Nederlands

Je hebt een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zoniet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands van Selor. Voor meer informatie, raadpleeg www.selor.be

Juridische attesten

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

https://www.fedasil.be/nl/node/9162/240825

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Gelieve in dit geval vooraf de selectieverantwoordelijke te informeren.

Janoek Bosschaerts - HR Selectiedeskundige
P: 0478970027
E: janoek.bosschaerts@fedasil.be

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles