• De cel Werkgelegenheid en Economie
 • De cel Grondgebied en Bevolking
 • De cel Evaluatie van het overheidsbeleid

Bij deze cellen verstrekt u expertise en advies aan de sociaaleconomische actoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (beleidsmakers, Brusselse instellingen, wetenschappelijke actoren, sociale partners, enz.) en aan het grote publiek. Uw taak zal verband houden met de thema's van de BISA-cel waarin u zal worden aangesteld .

U voert de volgende taken uit:

 • U voert, alleen of in teamverband, sociaaleconomische analyses of evaluaties uit van het overheidsbeleid dat gericht is op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op basis van de meest recente beschikbare gegevens en van erkende theorieën in:
  • Statistiek
  • Economie en econometrische modelleringen
  • Ruimtelijke analyse
  • Evaluatie van het overheidsbeleid
 • U schrijft wetenschappelijk correcte verslagen, gepopulariseerd in functie van het doelpubliek. Dit werk is bestemd om te worden gepubliceerd in de uitgaven van het BISA (Focus van het BISA, Cahier van het BISA, Conjunctuurbarometer, Evaluaties van het BISA ...).
 • U werkt nauw samen met de gegevensbeheerders die verantwoordelijk zijn voor de geanalyseerde thema's en wordt betrokken bij de productie (verzameling en verwerking) van de statistieken die nodig zijn voor uw werk. U zorgt ervoor dat er wordt nagedacht over de behoeften en de productie van nieuwe statistieken door onderzoek en uitwisselingen met uw netwerk (besturen, ministeriële kabinetten, universiteiten, sociale partners ...)
 • U beantwoordt vragen van verschillende instanties en van het grote publiek over de vakgebieden van de BISA-cel waarin u actief bent en u verstrekt advies op basis van statistische analyses.
 • U neemt deel aan werkgroepen waarvoor de deskundigheid vereist is van de BISA-cel waarin u actief bent en u vertegenwoordigt het BISA in stuurcomités die zich bezighouden met onderwerpen die binnen uw competentiedomeinen vallen.

Binnen het BISA vindt u methodologische en organisatorische ondersteuning om uw opdrachten uit te voeren.

perspective.brussels

Het BISA verzamelt, produceert en verspreidt statistieken over het Brussels Gewest. Het verricht ook sociaaleconomische analyses en evalueert het openbaar beleid.

Het BISA is gestructureerd in vijf cellen:

 • Twee thematische cellen: "Werkgelegenheid en Economie" en "Grondgebied en Bevolking"
 • Een cel "Evaluatie van het overheidsbeleid"
 • Twee transversale cellen: "Methoden en Statistieken" en "Vertegenwoordiging en Statistische Comités"

Meer informatie over de activiteiten van het BISA: bisa.brussels


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel - Naamsestraat 59

https://perspective.brussels/nl/node/611

Diploma

Basisdiploma van de 2de cyclus (bv. licentiaat, master, handelsingenieur) uitgereikt door een Belgische universiteit of hogeschool.

Heeft u uw diploma in het buitenland behaald, dan moet u, om in dienst te kunnen treden, beschikken over een Belgisch gelijkwaardigheidsattest (uitgereikt door de Vlaamse of de Franse Gemeenschap) dat overeenstemt met het niveau van deze betrekking. Als u daar nog niet over beschikt, vragen we u dit snel in orde te brengen, aangezien het verkrijgen van een dergelijk attest meerdere weken in beslag neemt.

Een aanvullend diploma in economie of statistiek of een certificaat in de evaluatie van het overheidsbeleid is een pluspunt.

Vereiste ervaring

U moet ten minste vier jaar relevante werkervaring hebben opgedaan, waarvan ten minste twee jaar op het gebied van kwantitatieve sociaaleconomische analyse in een universitair onderzoekscentrum of studiecentrum.

Technische kennis en vaardigheden

 • Uitstekende beheersing van kwantitatieve technieken en tools op het gebied van sociaaleconomische analyse
 • Uitstekende schriftelijke communicatievaardigheden, aangepast aan het doelpubliek
 • U kan goed overweg met de informaticatools die nodig zijn voor de opdracht, zoals spreadsheets of software voor tekstverwerking. Kennis van statistische software (SAS, R, SPSS …) is een troef.
 • U beheerst de basisfuncties van statistische berekeningen (percentage, gemiddelde, mediaan, index, verschil …) en de verschillende manieren om gegevens op grafische wijze voor te stellen (curve, histogram …).
 • Goede mondelinge communicatievaardigheden (presentatie voor een publiek)
 • Kennis van de belangrijkste sociaal-economische kenmerken van het Gewest en van de institutionele werking ervan

Functionele vaardigheden

 • U analyseert en integreert informatie op intelligente wijze:
  • U overweegt verschillende alternatieven om tot een oplossing te komen.
  • U selecteert de juiste informatie uit een hoop verschillende bronnen.
  • U legt de juiste verbanden tussen informatie met een verschillende inhoud en uit verschillende bronnen.
  • U trekt de juiste conclusies, zelfs uit gefragmenteerde informatie.
 • U geeft blijk van innovatie door nieuwe en originele ideeën aan te brengen.
 • U bent kritisch over statistieken en analyseresultaten.
 • U geeft adviezen, op basis van gegronde argumenten die een concreet antwoord bieden op een bepaald probleem.
 • U bewerkstelligt en versterkt de teamgeest met uw adviezen en inzichten.
 • U stelt een planning op die is aangepast aan de beschikbare middelen en respecteert de termijnen.
 • U toont respect voor anderen, hun ideeën en hun meningen en aanvaardt de procedures en instructies.
 • U handelt op integere wijze, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert de vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.

Attitude en gedrag

 • Ten aanzien van het publiek: gevoel van dienstverlening, kwaliteit van het luisterend oor, beschikbaarheid, gevoel van welkom te zijn, niet-discriminerende houding.
 • Tegenover collega's: teamgeest, gevoel van samenwerking, solidariteit.
 • Ten opzichte van het werk: betrokkenheid, autonomie, flexibiliteit, initiatief, striktheid, discretie, assertiviteit, bereidheid om zichzelf te ontwikkelen.

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Loonschaal A200: beginloon (maandelijkse brutowedde, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen, aan te passen volgens de gezinssituatie)

€ 5012 - 4 jaar anciënniteit

€ 5546- 10 jaar anciënniteit

Aanvullende voordelen

 • 35 verlofdagen per jaar
 • Dienstvrijstelling tussen Kerstmis en Nieuwjaar
 • Taalpremie voor houders van een Selor-taalcertificaat
 • Maaltijdcheques van € 8 (persoonlijk aandeel € 0,91 per cheque) per gepresteerde dag
 • Gratis MIVB-abonnement
 • Tal van opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren)
 • Mogelijkheid tot telewerken
 • Gsm-abonnement
 • Hospitalisatieverzekering
 • Abonnement op Villo voor de woon-werkverplaatsingen
 • Fietsvergoeding voor woon-werkverplaatsingen: € 0,25/km
 • Flexibel werkrooster in een werkweek van 38 uur
 • Volledige tussenkomst in trein- en/of busabonnement (TEC – De Lijn – MTB) voor woon-werkverplaatsingen
 • Toegang tot de Koepel Sociale Dienst

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

 • De kandidaten die het vereiste diploma en de nodige ervaring bezitten, worden uitgenodigd om deel te nemen aan een computertest gericht op evaluatie inzake de voor de functie vereiste generieke vaardigheden.
 • Enkel de kandidaten die de computertest hebben afgelegd, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, dat wordt voorafgegaan door een technische test en tijdens hetwelk ze worden beoordeeld in het licht van de specifieke competenties die voor deze functie zijn vereist. Dit gesprek zal plaatsvinden tijdens de kantooruren.
 • De uitnodigingen worden u toegestuurd via e-mail. Gelieve in uw kandidaatstelling een geldig e-mailadres te vermelden en raadpleeg dit regelmatig.

Om in aanmerking te komen, moet uw sollicitatie het volgende bevatten:

 • Een curriculum vitae;
 • Een motivatiebrief;
 • U moet over de nodige professionele ervaring beschikken. De controle van je ervaring gebeurt op basis van uw cv;
 • Vermeld voor elk van uw professionele ervaringen de precieze data van de functie (dag, maand en jaar);
 • Een kopie van het vereiste diploma/de vereiste diploma's.

Indien voor de functie meer dan 20 sollicitaties worden ontvangen, maakt de selectiejury een voorselectie op basis van de motivatiebrief en het curriculum vitae.

https://jobs.perspective.brussels/nl/vacature/76673/sociaaleconomisch-analist-statisticus-bij-het-bisa-a2-/

perspective.brussels hecht veel belang aan gelijke kansen. Persoonlijke en professionele kwaliteiten zijn doorslaggevend ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst, gender of handicap.

Redelijke aanpassing van de selectieprocedure voor mensen met een handicap

In dit verband zorgen wij voor gelijke kansen, gelijke behandeling en gelijke toegang tot onze selectieprocedures voor kandidaten met een beperking of ziekte. Dit gebeurt door redelijke voorzieningen te treffen om kandidaten met een beperking of ziekte in staat te stellen hun vaardigheden te testen, in omstandigheden die hen niet benadelen ten opzichte van andere kandidaten. Indien u in het kader van de selectieprocedure behoefte heeft aan redelijke aanpassingen, kunt u een verzoek sturen naar humanresources@perspective.brussels.

Lin Thimpont - Attaché.e HR
P: 02 435 42 61
E: lthimpont@perspective.brussels

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles