Doel

 

Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van de noodopvang. Je beheert de dagelijkse activiteiten als liaison tussen de verscheidene betrokken instanties die samen zorgen voor de “bed bad brood” voorziening in de noodopvangsites.

Inhoud

 

-         Als “commander noodopvang” bent je het aanspreekpunt van Fedasil voor de andere betrokken instanties bij de noodopvang. Ook voor de interne diensten van Fedasil betrokken bij de noodopvang ben jij het aanspreekpunt;

-         Je beheert de activiteitenplanning voor opbouw en beheer van de noodopvang en signaleert tijdig wanneer noodzakelijke activiteiten of uitgaven die een risico opleveren voor het operationeel functioneren van de noodopvang niet gerealiseerd worden;

-         Je staat in voor het permanent monitoren, evalueren en bijsturen van de opbouw en uitbreiding van de noodopvang;

-         Je monitort en evalueert bezetting en doorstroom in de verscheidene sites;

-         Je ziet toe op de goede samenwerking met het Aanmeldcentrum en de Dienst Vreemdelingenzaken voor de dagelijkse flows van en naar DVZ en het AMC;

-         Je stuurt in samenwerking met het department Instroom en de regio’s de verantwoordelijken in de noodopvangsites aan en werkt waar nodig procedures en richtlijnen uit;

-         Je creëert en onderhoudt een netwerk van relevante contacten en betrokkenen. Je bouwt overlegstructuren op met betrokkenen en je gaat samenwerkingsverbanden aan;

-         Je ziet mee toe op een veilige leefomgeving voor bewoners en medewerkers in de noodopvang;

-         Je ziet toe op de uitgaven ten laste van Fedasil en volgt de realisatie door andere instanties van uitbestedingen op;

-         Je overlegt met de Regie der Gebouwen en andere betrokken instanties in samenspraak met de noodopvangcoördinatoren en signaleert eventuele problemen aan het hoofdbestuur;

-         Je neemt deel aan multidisciplinair overleg en vergaderingen, maakt analyses en risico-analyses, presenteert gegevens en geeft aan het hoofdbestuur de standpunten weer van de noodopvang. Je werkt voorstellen uit;

-         Je verzekert een goede informatiedoorstroming aan alle relevante actoren.

-         Je werkt nauw samen en rapporteert rechtstreeks aan de Directeur-generaal

fedasil

Context

 

De federale regering heeft recent beslist om tijdelijke noodopvangcentra voor asielzoekers te openen. Het gaat om noodopvang waar verzoekers om internationale bescherming slechts beperkte tijd verblijven. De opvang is beperkt tot humanitaire opvang, die minstens bestaat uit het voorzien in dagelijkse behoeften zoals onderdak, voedsel en kledij, het verschaffen van relevante informatie en medische bijstand.

De noodopvang wordt georganiseerd door verschillende overheidsdiensten: Regie der Gebouwen, Defensie, Civiele Bescherming, Volksgezondheid, Federal Forces en Fedasil, onder leiding van het Nationaal Crisiscentrum.


Vacatures

  • Aantal (1) - 1000 Brussel

http://www.fedasil.be

Je hebt een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be.

 

Diploma en ervaring

 

Je hebt een universitair diploma/hogeschooldiploma van het lange type (master of licentie).

Je hebt 5 jaar ervaring in een functie van niveau A1 of een gelijkwaardige ervaring..

 

 

Vereisten

 

-         Je hebt kennis van leidinggeven en van het evalueren van medewerkers.

-         Je werkt resultaatsgericht en doelmatig, en denkt toekomstgericht, zowel in termen van budget, bezetting en doorstroom, als benodigde voorzieningen

-         Je beheert en onderhoudt een netwerk van contactpersonen en betrokkenen, ontwikkelt samenwerkingsverbanden en verzorgt de interne samenhang en motivatie van actoren

-         Je werkt klantgericht, zowel voor wat betreft informatiedoorstroming als ter beschikking staan voor vragen

-         Je stelt activiteitenplanningen, monitoringsinstrumenten, rapporten en evaluaties op. Je kan systemen en werkmethodes ontwikkelen

-         Je bent in staat om degelijke analyses te maken, risico’s in te schatten en te beheren

-         Je kan een draagvlak ontwikkelen voor regeringsbeslissingen en deze implementeren

-         Je slaagt erin om verschillende belangen en bekommernissen te verenigen in gemeenschappelijke doeleinden, je kan overtuigen en motiveren

-         Je doorziet tegengestelde belangen of diverse werkaanpak en je kan deze snel omzetten in opportuniteiten en aangepaste werkorganisatie

-         Je bent uiterst stressbestendig. Je blijft discreet waar nodig en handelt correct en integer, ook in moeilijke omstandigheden

-         Je bent in staat om snel een consensus of werkbaar compromis te bekomen en kan dit ook handhaven

-         Je hebt een goede kennis van gangbare PC-toepassingen

-         Je bent goed vertrouwd met de sector van asiel en opvang

-         Je hebt ervaring met crisisbeheer, transversale samenwerkingsverbanden, projectmatig werken, prestatiemetingen en het werken in politiek gevoelige contexten

 

 

Troeven

Je bent vlot tweetalig.

 


Niveau

  • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

 

Type overeenkomst

We bieden je een voltijds contract van bepaalde duur (38u/week) voor 6 maanden aan.

 

Plaats van tewerkstelling

Fedasil

Hoofdbestuur

Kartuizerstraat 21

1000 Brussel

Je wordt aangeworven op het niveau NA31 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum bruto maandsalaris bedraagt € 5186,74 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

 

Voordelen

 

Glijdend uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot telewerk.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie (in 2 ronden), bestaande een schriftelijke test en een selectiegesprek, zal plaatsvinden op 25/11/2022. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. Deze wervingsreserve kan geraadpleegd worden door andere opvangcentra. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij axel.vannoten@fedasil.be. 

 

Solliciteer tegen ten laatste 24/11/22 door het invullen van het sollicitatieformulier op www.fedasil.be.

Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

-         een motivatiebrief

-         een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)

-         een kopie van het vereiste diploma.

 

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen. 

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.selor.be).

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) algemeen model en model 2 gevraagd worden.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

http://www.fedasil.be

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, kan je de selectieverantwoordelijke informeren.

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles