Als expert veiligheid van de informatie en gegevensbescherming speelt u een sleutelrol en werkt u mee aan het waarborgen van een adequaat veiligheidsbeleid voor de bescherming van persoonsgegevens. U voert daarvoor met name de volgende taken uit :

 • erover waken dat de organisatie de geldende wetgeving en reglementering inzake de bescherming  van de persoonlijke levenssfeer naleeft
 • advies verlenen over de verwerkingsprocessen in de organisatie voor wat de naleving van de AGV-bepalingen en van de minimumnormen inzake sociale zekerheid betreft
 • de verschillende verantwoordelijken van de organisatie coördineren en helpen bij het opstellen en updaten van de impactanalyse betreffende gegevensbescherming voor alle verwerkingsprocessen in de organisatie
 • de organisatie coördineren en helpen bij het opstellen en bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten. Invoering van gebeurtenissen i.v.m. de AGV in een hiervoor aangepaste software
 • analyses uitvoeren, advies verlenen en de verschillende teams begeleiden bij de opstelling en uitvoering van de regels en voorschriften op het vlak van gegevensbescherming en informatieveiligheid in de verschillende stadia van ontwikkeling en exploitatie van de diensten
 • meewerken aan verschillende projecten i.v.m. gegevensveiligheid en privacy. De risico’s op het vlak van informatieverwerking bestuderen. Zo nodig, oplossingen voorstellen om deze aspecten naar behoren te beheren
 • met de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit samenwerken en als contactpersoon optreden, zowel voor de interne medewerkers als voor externe spelers
 • als contactpersoon fungeren voor alle vragen i.v.m. dit domein
 • als aanspreekpunt fungeren voor externe instellingen i.v.m. de functie (KSZ, Smals, federale portaalsites: Handy web,…)
 • nauw samenwerken met een multidisciplinair team bestaande uit IT-specialisten, informatiebeheerders, juristen enz.
 • verantwoordelijk zijn voor de interne veiligheid (fysieke toegang, logische toegang) in samenwerking met de betrokken diensten (stewards, bewakingsbedrijf, onthaaldesks, IT-dienst,…)
 • een informatieveiligheidsplan opstellen en instaan voor de opvolging ervan
 • op de hoogte blijven van de evoluties op het vlak van informatieveiligheid en van de dreigingen en verslag uitbrengen aan het management over de bestaande en nieuwe risico’s ter zake.
 • voorstellen doen met het oog op de continue aanpassing en verbetering van de veiligheidstechnologieën en van het veiligheidsbeleid (Firewall, Antivirus, IDS, login voor de applicaties en de active directory ,aanvallen enz.)
 • bij voorkeur IT-monitoringterminals kunnen begrijpen (PRTG, Log Firewall, Eset Antivirus enz.)
 • versleutelingscertificaten beheren (SSL of andere).
 • meewerken aan het Disaster Recovery Plan in samenwerking met de IT-dienst.

OCMW SCHAARBEEK

HET OCMW VAN SCHAARBEEK IN HET KORT:

 • Het 2e grootste OCMW van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Een nieuwe managementcultuur die berust op de principes van welwillendheid, respect, rechtvaardigheid en vernieuwing.
 • Een aangename werkplaats die bereikbaar is met het openbaar vervoer.
 • Meer dan 1000 werknemers waarvan 350 socioprofessionele inschakelingsmedewerkers.
 • Het OCMW van Schaarbeek voert een beleid van diversiteit, non-discriminatie en gelijke rechten. Wij garanderen voor alle kandidaten een gelijke behandeling en toegang tot de selecties. De bekwaamheden zijn doorslaggevend, en dit ongeacht de leeftijd, de afkomst, de handicap, het geslacht of de seksuele geaardheid.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1030 Schaarbeek - SILVER BUILDING
 • Houder zijn van een masterdiploma
 • Voor personen van buiten de EU: verblijfsvergunning met onbeperkte arbeidsvergunning of vrijstelling van werkvergunning
 • Ervaring in een informatieveiligheidsfunctie hebben (idealiter 3 jaar)
 • Over een eerste beroepsevaring (of gelijkwaardig) in privacybeheer, informatieveiligheid-, cybersecurity- en risico- of veiligheidsauditmanagement beschikken
 • Kennis van de AGV (RGPD) is een troef en u beschikt bij voorkeur over specifieke kennis i.v.m. gegevensbeschermingspraktijken en, in het bijzonder, over juridische kennis.
 • Een sterke affiniteit voor IT- en juridische aspecten i.v.m. gegevensbescherming hebben. Geïnteresseerd zijn in de nieuwe tendensen en technologieën i.v.m. informatieveiligheid en privacybescherming die een toegevoegde waarde voor de organisatie kunnen zijn
 • Een goede communicator zijn en voorgestelde ideeën gestructureerd en duidelijk kunnen weergeven
 • Autonoom en georganiseerd werken
 • Een analytische geest hebben, proactief en pragmatisch zijn
 • Kennis van beide landstalen hebben (Selorbrevet artikel 8 of bereid zijn om dit brevet te behalen). Kennis van technisch Engels is een troef.
 • Toetreden tot de bedrijfscultuur die gericht is een op een participatieve aanpak.

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

 • COD vanaf 1 januari 2023
 • Flexibele uurregelingen
 • Gemiddeld 37 vakantiedagen per jaar voor een voltijdse functie
 • Telewerk mogelijk
 • Telewerkpremie
 • Weddeschaal overeenkomstig de barema’s van de lokale Brusselse besturen: NIVEAU A2

Maandelijks brutoloon aan de huidige index (erkenning van de beroepservaring onder voorbehoud van afgifte van relevante attesten in toepassing van het geldelijk statuut):

 • Zonder anciënniteit = € 4253,19 
 • 10 jaar anciënniteit = € 4860,80 
 • 20 jaar anciënniteit = € 5468,40 
 • Volledige overname van de anciënniteit die nuttig is voor de functie
 • Eindejaarspremie
 • Maandelijkse taalpremie indien geslaagd voor het artikel 8 van SELOR (€ 253,61)
 • Maaltijdcheques met een nominale waarde van 8 euro
 • Terbeschikkingstelling van een telefoon voor beroeps-en privégebruik met abonnement
 • Hospitalisatieverzekering (na 6 maanden anciënniteit)
 • Pensioenverzekering
 • Transport: gratis abonnement op het Brusselse MIVB-net
 • Maandelijkse tussenkomst ten belope van 78 % in de kosten van het vervoer met de NMBS/De Lijn/TEC buiten het Brusselse net
 • Fietsvergoeding mogelijk
 • Opleidingsprogramma

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

De schriftelijke proef vindt plaats op 13/01/2023 en de mondelinge proef op 23/01/2023.

Stuur ons uw kandidatuur in het Frans of het Nederlands tegen uiterlijk:

3/01/2023

Per e-mail naar:
grh-hrm@cpas-schaerbeek.brussels

Of per post naar:
OCMW van Schaarbeek
Human Resources
Reyerslaan 70
1030 Schaarbeek

De kandidatuurdossiers moeten verplicht het volgende bevatten:
- de functiereferentie in het onderwerp van uw kandidatuur
- een up-to-date cv
- een motivatiebrief
- een kopie van het vereiste diploma (of gelijkwaardigheids-attest)

Onvolledige dossiers worden niet behandeld.

Karine CADET - HR PARTNER
E: grh-hrm@cpas-schaerbeek.brussels

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles