Doel

U staat de verantwoordelijke van de cel budget & beheerscontrole op een actieve manier bij in de opvolging van de interne budgettaire cyclus, gaande van de voorbereiding van het budget tot de uitvoering en controle.

 

Context

De Directie Financiën bestaat uit 4 departementen: de dienst budget & beheerscontrole, de boekhouding, de dienst conventiebeheer en de dienst ERP onderhoud.

U rapporteert aan de verantwoordelijke van de dienst budget & beheerscontrole en aan de adjunct-directeur budget en financiën.

Tevens werkt u nauw samen met uw collega’s van de dienst budget en financiën en de financiële diensten van de opvangcentra.

 

Inhoud

Als budgetbeheerder van de uitgaven van één of meerdere kostenplaatsen van de opvangcentra stelt u de budgetprognoses op en zorgt u voor de administratieve, budgettaire en financiële opvolging

U controleert de juistheid en consistentie van financiële gegevens van de verschillende opvangcentra en afdelingen

U stelt officiële begrotingsdocumenten op met inachtneming van de richtlijnen en deadlines

U analyseert en controleert op basis van de dossiers ingediend door de diensten, directies en centra de naleving van budgettaire en administratieve procedures

U analyseert budgetten, kosten en afwijkingen en doet aanbevelingen

U maakt periodieke managementrapportages en communiceert deze naar de betreffende afdeling(en)

U voert specifieke analyses uit voor de Directies

U biedt technische ondersteuning aan de verschillende afdelingen op budgettair vlak.

Fedasil

Fedasil kent materiële hulp toe aan verzoekers om internationale bescherming en aan andere vreemdelingen die recht hebben op opvang (‘Opvangwet’ van 12 januari 2007). Het Agentschap organiseert, rechtstreeks of via zijn partners, kwaliteitsvolle opvang en begeleiding en staat ook in voor de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de organisatie van vrijwillige terugkeer naar de herkomstlanden. Het Agentschap ondersteunt de uitwerking en voorbereiding van het opvangbeleid en wil bijdragen aan een correcte beeldvorming, de maatschappelijke aanvaarding en de uitvoering van een rechtvaardig migratiebeleid.


Vacatures

  • Aantal (2) - 1000 Brussel - FEDASIL - Hoofdzetel 21 Kartuizersstraat 1000 Brussel

https://www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil

Je hebt een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor meer info: raadpleeg www.fedasil.be

 

Diploma en ervaring

U heeft een master/licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, in de handelswetenschappen, in bedrijfsbeheer, als handelsingenieur of aanverwante (niveau A)

Technische vaardigheden

Vereisten

U beheerst de algemene boekhouding en heeft uitstekende kennis van budgetbeheer

U heeft een uitstekende beheersing van klassieke kantoortools en meer in het bijzonder van Excel, waarmee rapportage- en beheerinstrumenten kunnen worden gecreëerd en ontwikkeld

U heeft een praktische kennis van het Frans

U beschikt over goede analytische vaardigheden en u kan zaken makkelijk samenvatten

U neemt initiatief en u bent dynamisch

Troeven

Kennis van de regels omtrent overheidsbegroting met betrekking tot organisaties van openbaar belang is een grote troef

Praktische kennis van een boekhoudsoftware is een troef

Algemene competenties (voor medewerkers van de federale overheid)

 

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot  oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen: Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

ONDERSTEUNen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.


Niveau

  • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Type overeenkomst

Voltijds contract van onbepaalde duur (38u/week).

Er wordt een wervingsreserve opgesteld voor alle types van contracten voor een duur van 2 jaar.

 

Loon

Je wordt aangeworven op het niveau NA11 met de loonschaal die voor jou van toepassing is.

Het minimum bruto maandloon bedraagt € 3575 (startloon zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index).

Dit bedrag kan variëren in functie van je nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg https://bosa.belgium.be/fr

Voordelen

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen per jaar (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Heel wat opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering.

Mogelijkheid tot telewerken.

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functievereisten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectietest vindt plaats op 19 december 2022, en bestaat uit een selectiegesprek, voorafgegaan door een schriftelijke test. De contactgegevens van de kandidaten die geslaagd zijn voor de test worden bijgehouden om een wervingsreserve aan te leggen voor alle types van arbeidsovereenkomsten, voor een duur van 2 jaar, voor alle Nederlandstalige centra. De kandidaten die niet geslaagd zijn kunnen gedurende 6 maanden niet deelnemen aan een nieuwe selectieprocedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Voor bijkomende info, contacteer per mail: robin.lefevre@fedasil.be.

Herken je jezelf in het profiel dat we zoeken en heb je interesse in deze functie? Dien je kandidatuur in tegen uiterlijk 12/12/2022 voor MIDDERNACHT via het sollicitatieformulier dat je online vindt op https://www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil en voeg de gevraagde documenten toe.

Om in overweging genomen te worden, moet je ons volgende zaken bezorgen:

-         een motivatiebrief

-         een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)

-         een kopie van het vereiste diploma

Buitenlands diploma

Indien je het vereiste diploma in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door een van de gemeenschappen.

Voor meer informatie, raadpleeg www.naricvlaanderen.be of www.equivalences.cfwb.be

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zoniet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands van Selor. Voor meer informatie, raadpleeg www.selor.be.

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zullen wij een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad), algemeen model en model 2 vragen.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

https://www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Gelieve in dit geval vooraf de selectieverantwoordelijke te informeren.

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles