Elk jaar ziet de dienst Voogdij een toename van het aantal minderjarigen die alleen in België aankomen. Door de situatie in Oekraïne werden het voorbije jaar ook veel Oekraïense niet-begeleide minderjarigen gesignaleerd. Deze minderjarigen moeten geïdentificeerd en onder de hoede geplaatst worden. Hiervoor zoekt de dienst Voogdij in kader van het Europees AMIF-project Oekraïne drie nieuwe medewerkers.

-         Je identificeert niet-begeleide minderjarigen uit Oekraïne;

-         Je verzamelt de reeds bestaande informatie van de niet-begeleide minderjarigen en zijn/haar context;

-         Je gaat op zoek naar bijkomende informatie die de situatie en context van de niet-begeleide minderjarige verduidelijkt en rapporteert deze helder en systematisch;

-         Je contacteert betrokken diensten en personen om deze bijkomende informatie te krijgen;

-        Je voert gesprekken en maakt verslagen en beslissingen op over de identiteit van personen, in het bijzonder over de leeftijd en over de ouderlijke band, alsook over de sociale omstandigheden. Indien nodig ga je ter plaatse;

-        Je laat documenten analyseren in samenwerking met de Federale Politie en de FOD Buitenlandse Zaken;

-        Je informeert de niet-begeleide minderjarige en zijn of haar omgeving over de genomen beslissing;

-        Je voert administratieve taken uit, zoals het aanvullen van het elektronisch dossier, versturen van brieven, verslagen maken,…;

-        Je fungeert als tussenpersoon tussen de minderjarigen en/of hun voogd en de diverse overheden  en administraties;

-        Je behandelt aanmeldingen van niet-begeleide minderjarigen door politie of andere overheden. In een beurtrol neem je ook deel aan de wachtdienst buiten de kantooruren om aanmeldingen te behandelen;

-        Je organiseert afnamemomenten van  DNA-testen;

Je voert jouw taken uit in Brussel tussen 9u en 17u (aankomst mogelijk tussen 7u en 9u en vertrek tussen 16u en 18u zolang er 7u36 voorzien is). Telewerken is ook mogelijk; maximum 3 dagen per week.

Omdat minderjarigen op elk moment kunnen worden aangemeld, heeft de dienst een wachtdienst die buiten de kantooruren bereikbaar is. Dit betekent dat je in een beurtrol om de 8 à 10 weken een wachtdienst doet vanuit jouw thuis. Daarbij behandel je signalementen van niet-begeleide minderjarigen die telefonisch worden aangemeld door politiediensten of andere diensten. Tijdens de weekdag is dat 's avonds van 17 tot 22 uur, in het weekend is dat tussen 7 uur en 22 uur. De meeste oproepen zijn eenvoudig en kunnen snel telefonisch of via e-mail worden behandeld. 

FOD Justitie

Er zijn 3 vacante plaatsen binnen de Dienst Voogdij van het Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden van de FOD Justitie (Waterloolaan 115, 1000 Brussel).

De  dienst Voogdij bestaat uit een multidisciplinair team en is verantwoordelijk voor de voogdij voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die in België of aan de grens worden aangetroffen. De dienst ontvangt signalementsfiches van minderjarigen, identificeert ze en wijst een voogd aan voor elk van hen. De dienst werkt nauw samen met vele partners (o.a.: DVZ, CGVS, Fedasil, politiediensten, tolken en vertalers, enz.).

De afdeling Identificatie is verantwoordelijk voor het identificeren van verklaarde niet-begeleide minderjarigen.

Voordat een voogd kan worden aangewezen, is de identificatie van de minderjarigen een van de belangrijkste taken van de dienst. Deze opdracht houdt in dat de dienst Voogdij tracht bevestiging te verkrijgen van de verklaringen van de niet-begeleide minderjarige over zijn of haar naam, nationaliteit, leeftijd, in het bijzonder door middel van officiële documenten of andere informatie, met inbegrip van medische tests. De dienst gaat ook na of er een ouderlijk band is tussen een minderjarige en een persoon die beweert de ouder te zijn wanneer daarover twijfel bestaat. 

De afdeling Voogdij is verantwoordelijk voor de selectie van voogden, staat in voor de aanwijzing van een voogd voor elke niet-begeleide minderjarige vreemdeling. De voogden worden opgeleid en krijgen ondersteuning van een maatschappelijk assistent. De maatschappelijk assistent controleert of elke voogdij goed verloopt en aan de kwaliteitsnormen voldoet. 

Een derde afdeling Administratie ondersteunt deze afdelingen.

Om te zorgen dat niet alleen de FOD Justitie blijft groeien, maar ook onze mensen, is er veel ruimte om te werken aan je persoonlijke ontwikkeling en welzijn. De goede band met je collega’s, die komt dan weer vanzelf!

De verscheidenheid aan jobs, de uitdagingen en de talrijke loopbaanperspectieven dragen bij tot het welzijn van onze medewerkers. Onze organisatie legt de nadruk op kennis uitwisselen, talenten ontwikkelen en ideeën verzilveren, om samen onze doelstellingen te bereiken. Maatschappelijk engagement is voor ons belangrijk. De FOD Justitie wil een open en moderne organisatie zijn die meegaat met zijn tijd en inspeelt op veranderingen in de maatschappij.


Vacatures

 • Aantal (3) - 1000 Brussel - Brussel

Leeftijd:

Deze functie is beschikbaar in het kader van een startbaanovereenkomst (of Rosetta-contract). Het gaat om een contract van bepaalde duur dat jongeren van onder de 26 jaar de mogelijkheid biedt beroepservaring op te doen.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie 

Competenties:

 • Motivatie x2
 • Objectieven behalen
 • Informatie analyseren
 • Problemen oplossen
 • Servicegericht handelen
 • Mondeling communiceren

Let op! De vetgedrukte competentie alsook je motivatie worden beschouwd als bijzonder belangrijk voor de functie. Ze wegen zwaarder door in de eindscore (X2).

Troeven:

 • Je beschikt over een goede informaticakennis van Word en Excel.
 • Je bent bereid om een in tweetalige omgeving te werken, kennis van andere talen zijn een troef.

Niveau

 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)

Voordelen

Je wordt aangeworven als sociaal deskundige met de bijhorende weddeschaal B1.
 
Loon
Minimum aanvangswedde: 32.947,60 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 


Voordelen 

 • mogelijkheid tot telewerk (mogelijkheid tot 3 dagen/week telewerken in functie van de taken)
 • minimum 26 dagen jaarlijks verlof + 12 dagen bij niet-priksysteem en tot 18 dagen bij priksysteem
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • dienstvrijstelling tussen Kerst en Nieuwjaar + 2 brugdagen en 3 reglementaire feestdagen

Contract: Contractueel

Solliciteren kan tot en met 20/12/2022.

Is deze functie iets voor jou? Stuur je cv en motivatiebrief naar Toke.Vangompel@just.fgov.be

Vermeld ‘Sociaal expert - Dienst Voogdij – ROSETTA’ in het onderwerp van je e-mail.

Solliciteren kan tot en met 20/12/2022.

Is deze functie iets voor jou? Stuur je cv en motivatiebrief naar Toke.Vangompel@just.fgov.be

Vermeld ‘Sociaal expert - Dienst Voogdij – ROSETTA’ in het onderwerp van je e-mail.

Screening van de deelnemingsvoorwaarden:

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden (zie profiel).

Interview:

Aan de hand van het interview wordt geëvalueerd of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Profiel’) overeenkomen met de functievereisten. Ook worden er vragen gesteld over je motivatie, interesses en je visie op de functie en het werkdomein.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. 

En als je geslaagd bent?

De geselecteerde kandidaten worden gerangschikt op basis van de resultaten van het interview.

Bij gelijke scores tussen geselecteerde kandidaten, krijgt de kandidaat die de meeste punten heeft behaald voor de motivatie voorrang. Indien er personen zijn die hetzelfde aantal punten hebben behaald voor dat onderdeel, worden zij willekeurig gerangschikt.

Indien je niet onmiddellijk kunt beginnen, word je opgenomen in een lijst die kan worden gebruikt zodra er een functie vrijkomt. Je blijft op die lijst staan tot je de leeftijd van 26 jaar hebt bereikt. 

 

Toke VAN GOMPEL - Attaché Projectcoördinator
P: 0478 97 03 37
E: Toke.Vangompel@just.fgov.be

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles