Op een efficiënte, betrouwbare en regelmatige wijze uitvoering geven aan de opvolging, coördinatie, ondersteuning en controle van de boekhouding en begroting, in lijn met de geldende procedures en regelgeving van de overheid.

 

Als contactpersoon (SPOC) voor bepaalde opvangcentra ben je voornamelijk verantwoordelijk voor het analyseren en controleren van de budgettaire vastleggingsdossiers om een correcte uitvoering van het budget te garanderen.

In de hoedanigheid van kredietbeheerder betreffende de uitgaven van één of meerdere opvangcentra of betreffende één of meer gemeenschappelijke uitgavenposten voor alle centra, stelt u de budgettaire ramingen op en verzekert u de administratieve, budgettaire en financiële opvolging. U maakt deel uit van 1 of meerdere werkgroepen waaraan ook de vertegenwoordigers van de gebruikers, de centrum of materiaalbeheerder en de verantwoordelijken voor de overheidsopdrachten, deelnemen.

Je controleert de bestelbonnen van de verschillende aankoopdossiers.

Je bent verantwoordelijk voor het beheer, de opvolging en de controle van de facturen en andere boekhoudkundige documenten.

Je voert de maandelijkse monitoring uit van de verschillende budgettaire enveloppen van de federale centra.

Je bent verantwoordelijk voor de redactie, de interpretatie, de controle en de wijziging van de financiële gegevens.

Je zorgt voor een duidelijk beheer en toepassing van het boekhoudkundig plan en de boekhoudkundige procedures en stelt de nodige wijzigingen voor.

Je draagt bij aan het beheer van de financiële middelen van de federale centra.

Je controleert de boekhoudkundige activiteiten van de federale centra om te zien of ze conform en volledig zijn en je helpt de betrokken collega’s.

Je werkt proactief samen aan de ontwikkeling en de verbetering inzake procedures, beheersinstrumenten, planning, templates.

 

FEDASIL

De dienst Budget en Financiën binnen de directie Algemene diensten bestaat uit de volgende diensten: Begroting en Beheerscontrole, Boekhouding en Financiën, Begroting en controle conventies, Beheer ??

In totaal tellen deze diensten samen 30 medewerkers.

Je werkt op de dienst Budget & Financiën van de hoofdzetel onder leiding van de directeur Financiën.

Je hebt nauw contact met de verschillende opvangcentra voor alles wat te maken heeft met de boekhouding.


Vacatures

  • Aantal (1) - 1000 Brussel - 21 Kartuizersstraat - rue des Chartreux

http://www.fedasil.be

Je hebt een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor meer info: raadpleeg www.fedasil.be

 

Diploma en ervaring

 

U bent houder van een bachelor/graduaat diploma, in boekhouding.

Een eerste relevante professionele ervaring is vereist.

 

Technische vaardigheden

Vereisten

 

U heeft kennis van boekhoudkundige programma’s.

Een zeer goede kennis van Excel is gewenst.

 

Troeven

 

Een goede kennis van overheidsopdrachten is een troef.

U heeft een praktische kennis van het Frans.

 

 

 

Algemene competenties (voor medewerkers van de federale overheid)

 

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot  oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen: Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

ONDERSTEUNen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.


Niveau

  • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)

Type overeenkomst

Voltijds contract van onbepaalde duur (38u/week).

Er wordt een wervingsreserve opgesteld voor alle types van contracten voor een duur van 2 jaar.

 

Plaats van tewerkstelling

FEDASIL - Hoofdzetel

21 Kartuizersstraat

1000 Brussel

 

Loon

 

Je wordt aangeworven op het niveau B1 met de loonschaal die voor jou van toepassing is.

Het minimum bruto maandloon bedraagt € 2746 (startloon zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index).

Dit bedrag kan variëren in functie van je nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg https://bosa.belgium.be/nl

Voordelen

 

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen per jaar (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Heel wat opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering.

Mogelijkheid tot telewerken.

 

 

 

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functievereisten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectietest bestaat uit een selectiegesprek, voorafgegaan door een schriftelijke test. Datum selectietest : 22/12/2022 De contactgegevens van de kandidaten die geslaagd zijn voor de test worden bijgehouden om een wervingsreserve aan te leggen voor alle types van arbeidsovereenkomsten, voor een duur van 2 jaar, voor alle Nederlandstalige centra. De kandidaten die niet geslaagd zijn kunnen gedurende 6 maanden niet deelnemen aan een nieuwe selectieprocedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Voor bijkomende info, contacteer Mireille SZALAY (selectieverantwoordelijke) per mail : mireille.szalay@fedasil.be

Zin om te solliciteren?

Herken je jezelf in het profiel dat we zoeken en heb je interesse in deze functie? Dien je kandidatuur in tegen uiterlijk 15/12/2022 voor MIDDERNACHT via het sollicitatieformulier dat je online vindt op https://www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil en voeg de gevraagde documenten toe.

Om in overweging genomen te worden, moet je ons volgende zaken bezorgen:

-         een motivatiebrief

-         een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)

-         een kopie van het vereiste diploma

Buitenlands diploma

Indien je het vereiste diploma in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door een van de gemeenschappen.

Voor meer informatie, raadpleeg www.naricvlaanderen.be of www.equivalences.cfwb.be

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zoniet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands van Selor. Voor meer informatie, raadpleeg www.selor.be.

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zullen wij een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad), algemeen model en model 2 vragen.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

http://www.fedasil.be

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Gelieve in dit geval vooraf de selectieverantwoordelijke te informeren.

Mireille SZALAY - Chargée de sélection - Selectieverantwoordelijke
P: 0478 99 29 35
E: mireille.szalay@fedasil.be

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles