De Kamer van volksvertegenwoordigers organiseert een examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van wervingsreserves van attachés-vertalers.

TOELAATBAARHEIDSVEREISTEN

De kandidaten moeten :

1°      burger zijn van de Europese Unie ;  

2°      van onberispelijk gedrag zijn ;

3°      de burgerlijke en politieke rechten genieten ;

4°      houder zijn van een in het Nederlands of in het Frans gesteld universitair diploma dat toegang verleent tot functies van niveau 1.

De taal van het diploma bepaalt de taalrol waartoe de kandidaat behoort.

De laatstejaarsstudenten worden eveneens toegelaten, op voorwaarde dat ze bij een eventuele indiensttreding het vereiste diploma hebben behaald.

Worden eveneens aanvaard : in het buitenland behaalde diploma's of studiegetuigschriften die, krachtens internationale overeenkomsten of verdragen of in toepassing van de wet of het decreet, als gelijkwaardig worden verklaard met de voornoemde diploma's, alsmede de diploma's erkend overeenkomstig de procedure die in de koninklijke besluiten van 6 en 22 mei 1996 wordt beschreven, waarbij de bepalingen van de Europese richtlijnen betreffende een algemeen erkenningssysteem van diploma's in aanmerking worden genomen.

Aan deze vereisten moet zijn voldaan op de datum van de afsluiting van de inschrijvingen, namelijk 30 september 2022.

 

Kamer van volksvertegenwoordigers

De Kamer van volksvertegenwoordigers vormt samen met de Senaat het Belgische federale parlement. Zij staat op het federale niveau onder meer in voor het leeuwendeel van het wetgevende werk, voor de controle op de regering, voor de goedkeuring van de begroting en voor het oprichten van onderzoekscommissies.

Als diensten van de Kamer bieden wij daartoe een kwaliteitsvolle ondersteuning, zowel bij het parlementaire werk als op administratief en logistiek vlak. Wij zorgen er eveneens voor dat de activiteiten van de Kamer transparant en toegankelijk zijn voor de burger. Als ambtenaren van de Kamer handelen wij steevast vanuit onze waarden.


Vacatures

  • Aantal (1) - 1008 - Brussel

http://www.dekamer.be

Bij de Kamer van volksvertegenwoordigers zijn er drie vertaaldiensten: de dienst Vertaling van de parlementaire stukken NL en de dienst Vertaling van de parlementaire stukken F, die in hoofdzaak wetsvoorstellen, voorstellen van resolutie, amendementen, verslagen van commissievergaderingen, hoorzittingen en (wetgevingstechnische) nota’s van de Juridische Dienst vertalen en de dienst Vertaling van de beknopte verslagen en de parlementaire vragen. Bij deze laatste dienst wordt er ook occasioneel en facultatief getolkt.

Generieke competenties :

-       zichzelf ontwikkelen : de eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken (leergierigheid, bereidheid om te groeien als vertaler);

-       objectieven behalen : beschikken over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de correctheid van ondernomen acties (zorgvuldigheid, toewijding, van aanpakken weten);

-       betrouwbaarheid tonen : integer handelen in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, vertrouwelijkheid respecteren, verbintenissen nakomen en elke vorm van partijdigheid vermijden (betrouwbaarheid en loyauteit, discretie en inachtneming van het vertrouwelijke van bepaalde informatie);

-       stress beheren : resultaatgericht reageren op stress, de eigen emoties controleren en constructief omgaan met kritiek (flexibel zijn, snel kunnen switchen wanneer dringende vertaalverzoeken het werk doorkruisen, en onder tijdsdruk kunnen werken).


Niveau

  • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

De huidige bruto jaarwedde bij het begin van de loopbaan bedraagt  € 55 434,45 € à 74 479,06 €, volgens de beroepservaring van de kandidaat bij de indiensttreding.

De aanwerving geschiedt op proef voor één jaar in de graad van attaché. Na de proeftijd kan een benoeming in vast verband plaatsvinden indien de proeftijd met succes werd beëindigd.

Contract: Statutair

Werkregime: Voltijds

Deel 1: Test betreffende de talenkennis :

Aan de kandidaten worden twee teksten voorgelegd, één in het Frans en één in het Nederlands, waarin woorden ontbreken.

Uit een bijbehorende lijst moeten de kandidaten de ontbrekende woorden kiezen en op de juiste plaats zetten, met de correcte grammaticale overeenstemming.

Gelet op de context kan elk woord slechts op één plaats worden ingelast.

Vereist minimum: 5/10 voor elke taal.

Enkel de eerste 50 laureaten per taalrol worden tot de tweede proef toegelaten.

  

Deel 2: Vertaalproef :

 -       Vertaling van de tweede taal naar de moedertaal van uittreksels uit toelichtingen bij wetsvoorstellen, uit verslagen van parlementaire commissies, uit het Beknopt Verslag en uit schriftelijke parlementaire vragen (ongeveer 90 regels).

Vereist minimum :  50/100.

 -       Vertaling van de moedertaal naar de tweede taal van soortgelijke uittreksels (ongeveer 30 regels).

Vereist minimum 25/50.

 

Deel 3 : Specifieke proeven :

De kandidaten moeten een stage doorlopen

-       In de dienst Vertaling van de Parlementaire Stukken (Nederlandse of Franse afdeling naar gelang hun taalrol

-       En in de dienst Vertaling van de Beknopte Verslagen.

 De vertaalwerken moeten op PC worden uitgevoerd.

 -       Bij de dienst Vertaling van de Parlementaire Stukken zullen alle gevraagde vertalingen gebeuren van de tweede taal naar de moedertaal.

 Vereist minimum 100/200

 -       Bij de dienst Vertaling van de Beknopte Verslagen zal het belangrijkste deel van de gevraagde vertalingen gebeuren van de tweede taal naar de moedertaal en een deel van de vertalingen zal gevraagd worden naar de tweede taal.

Vereist minimum :  75/150 voor de vertalingen van de tweede taal naar de moedertaal

                                25/50 voor de vertalingen van de moedertaal naar de tweede taal.

 

Deel 4 : Star interview :

Deze proef bestaat uit een interview waarbij de motivatie en volgende competenties worden beoordeeld:

-          zichzelf ontwikkelen ;

-          betrouwbaarheid tonen ;

-          objectieven behalen ;

-          stress beheren.

Vereist minimum: 60 % (24/40)

Elk deel van het examen geldt als een schifting.

  

De laureaten die geslaagd zijn voor de stage in de beide vertaaldiensten (Vertaling van de Parlementaire Stukken en Vertaling van de Beknopte Verslagen) worden opgenomen in twee wervingsreserves samengesteld voor elke dienst en kunnen bij een vacante betrekking en bij benoeming toegewezen worden aan de ene of bij de andere dienst.

De laureaten die geslaagd zijn voor de stage in één vertaaldienst worden opgenomen in de wervingsreserve samengesteld voor deze dienst en worden bij een vacante betrekking en bij benoeming toegewezen aan deze dienst.

Bijkomende inlichtingen over het examen kunnen bekomen worden bij de dienst HR (examen@dekamer.be).

De kandidaturen met curriculum vitae en kopie van het diploma moeten uiterlijk 30 september 2022 worden bezorgd :

 -      bij voorkeur per mail naar examen@dekamer.be, met vermelding van de code ATV2022 in het onderwerp van uw mail (de mails zonder onderwerp worden als spam beschouwd); omwille van veiligheidsmaatregelen mogen de bijlagen enkel in de meest recente Office formaten (docx, xlsx,…) of in PDF formaat verstuurd worden.

-      per post naar de Kamer van volksvertegenwoordigers, dienst HR, Examensecretariaat, Natieplein 2 - 1008 Brussel.

Vroegere aanvragen moeten worden hernieuwd.

Tot de selectieproeven worden enkel toegelaten de kandidaten die hun curriculum vitae samen met een kopie van hun diploma op de uiterlijke inschrijvingsdatum hebben bezorgd en aan de aanwervingsvoorwaarden voldoen.

Het examensecretariaat zal de goede ontvangst van de kandidaturen bevestigen.

http://www.dekamer.be

De Kamer van volksvertegenwoordigers hecht veel belang aan diversiteit en wil daarom een werkomgeving zijn waar eenieder zich volop kan ontwikkelen en zijn of haar talenten en vaardigheden maximaal kan valoriseren, ongeacht leeftijd, geslacht, etnische origine, handicap, geloofsovertuiging, of culturele identiteit.

Mede in die context kan de praktische organisatie van het examen binnen redelijke grenzen worden aangepast voor de kandidaten die officieel erkend zijn als persoon met een beperking en het schriftelijk bewijs daarvan bij de inschrijving voor het examen voorleggen.

Dienst HR - Examensecretariaat
E: examen@dekamer.be

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles