Je adviseert als hoge stafmedewerker de griffier/secretaris-generaal over communicatie en audiovisueel beheer en je coördineert de activiteiten van twee diensten :

  • communicatie en externe relaties  : informatie, promotie, perscontacten, events, plechtigheden, recepties, bezoeken, protocol, educatie, bevordering van de burgerzin,   zaalverhuur, publicaties, beheer van website, intranet en sociale media, enz.
  • audiovisueel beheer : audiovisuele productie en publicatie (beheer van de eigen installaties en samenwerking met derden).

Je springt wanneer nodig de andere coördinatoren bij die binnen het secretariaat-generaal instaan voor organisatie,  veiligheid en onthaal.

Om die taken waar te maken, kun je rekenen op je eigen gekwalificeerde medewerkers en op externe professionals. Je rapporteert rechtstreeks aan de griffier/secretaris-generaal.

Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Het Parlement is al meer dan 30 jaar het hart van de democratie in Brussel. Het beslist voor Brussel, net zoals het Vlaams en het Waals Parlement dat doen voor hun respectieve Gewesten, over belangrijke zaken (huisvesting, mobiliteit, leefmilieu, stedenbouw, …), het stelt de Brusselse Regering aan, controleert ze ook en legt de begroting vast.

Fundamentele burgerwaarden als dialoog en verdraagzaamheid staan er centraal. De gebouwen van het Parlement worden gebruikt voor officiële vergaderingen, maar ook voor allerlei activiteiten die het Parlement dichter bij de burgers brengen. Een dynamisch team van zo’n 140 medewerkers staat in voor de dagelijkse werkzaamheden. 

Heb je interesse in een boeiende job als Coördinator communicatie en audiovisueel beheer en wil je bijdragen tot de dynamiek van de Brusselse parlementaire instelling, aarzel dan niet om de uitdaging aan te gaan.


Vacatures

  • Aantal (1) - 1000 Brussel

http://www.parlement.brussels

Je hebt een masterdiploma (of een gelijkwaardig diploma) in de perswetenschappen, communicatiewetenschappen, journalistiek, film, of audiovisuele en beeldende kunsten of in een van de hiermee gelijk te stellen wetenschappen en je beschikt over een nuttige beroepservaring van minstens vijf jaar.

Als je gestudeerd hebt in het buitenland, dien je een gelijkwaardigheidsattest voor te leggen van de bevoegde dienst van de Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap vóór je in dienst treedt.

Je hebt een goede professionele kennis en/of ervaring op het vlak van informatieverstrekking, journalistiek en media, public relations, protocol, externe betrekkingen en eventmanagement.

Je kunt een beleid uitstippelen, uitwerken en uitvoeren, leiding geven en je meerderen en collega’s bijstaan en adviseren.  

Je beschikt over een zeer goede schrijfvaardigheid, je hebt een goede kennis van het Microsoft Office-software pakket en je bent in staat om je de IT-tools van de dienst eigen te maken.

Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Frans (C1) en mondeling ben je goed in het Engels.

Je volgt de betrokken reglementeringen, de actualiteit, maatschappij en politiek, historische achtergronden en tendensen.

Je wenst je kennis voortdurend te ontwikkelen, te verdiepen en uit te breiden.

Je bezit de verwachte gedragscompetenties : communiceren, organiseren, ontwikkelen van positieve werkrelaties,  je engageren, je resultaatgericht investeren, onderscheiden, adviseren, intellectuele behendigheid tonen.Je bent Belg of EU-onderdaan, je geniet de burgerlijke en politieke rechten, je hebt voldaan aan de Belgische dienstplichtwetten, indien van toepassing, en je bent lichamelijk geschikt voor de job.


Niveau

  • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Een wedde in de weddeschalen van de loopbaan (van A1 tot A4)

Een valorisatie van de nuttige werkervaringen

Een weddeverhoging die verbonden is aan de functie van coördinator

Een gratis ziekenhuis- en gezondheidszorgverzekering en andere verzekeringen en voordelen

Een tussenkomst in de verplaatsingskosten (een fietsvergoeding, een MIVB-abonnement of parkeergelegenheid of de terugbetaling van een trein- of busabonnement)

Contract: Statutair

Werkregime: Voltijds

De selectie vindt plaats in de vorm van een vergelijkend wervingsexamen, bestaande uit een schriftelijke en een mondelinge proef. De vijf kandidaten die zich het best rangschikken voor de schriftelijke proef nemen deel aan de mondelinge proef. Ze worden onderworpen aan een assessment en het verslag daarvan komt aan bod in de mondelinge proef. De proeven moeten uitmaken in welke mate de kandidaten de nodige technische competenties en de gedragscompetenties voor de functie bezitten en beantwoorden aan het gestelde profiel (zoals hiervoor samengevat en meer omstandig aangegeven in het examenprogramma dat je vindt op de website van het Parlement).

Enkel de kandidaten die ook slagen voor de proeven over de kennis van de tweede taal worden opgenomen in de rangschikking. De punten voor de taalproeven worden echter niet meegeteld voor de rangschikking.

De selectie gebeurt volgens de regels die het Bureau van het Parlement heeft vastgelegd.

Het algemeen examenreglement, het examenprogramma en het bijzonder examenreglement zijn terug te vinden op de website van het Parlement (www.parlement.brussels). Een extern assessmentbureau staat de diensten van het Parlement bij in het organiseren van de selectie. 

Om deel te nemen, schrijf je je in :

  • op het e-mailadres de diensten van het Parlement : griffie@parlement.brussels
  • uiterlijk op 17 oktober 2022
  • onder de vermelding “Examen Coördinator Communicatie en audiovisueel beheer”
  • met toevoeging van een kopie van het diploma
  • met een verklaring op eer dat je voldoet aan de voorwaarden inzake nationaliteit, genot van de burgerlijke en politieke rechten, dienstplicht en lichamelijke geschiktheid
  • met de nodige toelichting om de vereiste ervaring te rechtvaardigen.

http://www.parlement.brussels

Het Brussels Parlement hecht veel belang aan gelijke kansen en wil de diversiteit van Brussel zoveel mogelijk weerspiegelen in de samenstelling van zijn personeel. Het Brussels Parlement garandeert dus een gelijke behandeling van alle sollicitaties.

De praktische organisatie van het examen kan, binnen redelijke grenzen, worden aangepast aan de situatie van kandidaten van wie officieel is erkend dat zij een handicap hebben. Het volstaat dit te signaleren bij de inschrijving.

Dirk Lichtert - Bestuursdirecteur
P: 025496201
E: personeel@parlement.brussels

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles