In de loop van de maand december 2022 zal de Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna de GBA) overgaan tot de aanwerving van een Franstalig statutaire directieassistent – informatiemanagement – graad van directieassistent (code 2022 B8/1/F)  voor het Algemeen Secretariaat.

Aan de benoemingsvoorwaarden moet uiterlijk op 1 december 2022 zijn voldaan.

Doel van de functie :

 • Informatiemanagement:
  • toevoegen van documenten op het intranet
  • Beheer van de informatie- of dossierbeheerssystemen van de organisatie
  • Ondersteuning bieden aan acties en projecten om het informatiemanagement van de GBA te verbeteren (bijvoorbeeld informatiesessies geven aan collega’s over het gebruik van de GBA-informatiesystemen, mee uitdenken van functionele toevoegingen en optimalisaties van de huidige GBA-informatiesystemen, …)
  • Beheer van logins tot online tijdschriften
 • Digitale autoriteit
  • Ondersteuning bieden bij projecten rond procesanalyse
  • Ondersteuning bieden bij projecten rond functionele analyse van huidige en nieuwe informatiesystemen
 • Rapportering
  • Administratief afsluiten van dossiers teneinde steekproefsgewijs de kwaliteit van de dossiermetagegevens, die de basis vormen voor statistische rapporten, te bewaken
  • Meedenken aan oplossingen voor terugkerende problemen rond databasebeheer
  • Uitwerken en toepassen van statistische rapporten op vaste en ad hoc basis
 • Beheer van vertaalaanvragen
  • Ondersteunen van de coördinatie van de vertaaldienst door het dagelijks opvolgen van de vertaalaanvragen en deze toe te bedelen aan de vertalers van de organisatie.
  • Je bent het aanspreekpunt m.b.t. het vertaalbeleid en de uitvoering ervan.
  • Je zorgt voor de opvolging van externe vertalingen en voor het respecteren van de nodige procedures

Gegevensbeschermingsautoriteit

De GBA is een onafhankelijk orgaan dat erop toeziet dat de grondbeginselen van de bescherming van de persoonsgegevens worden nageleefd.

Zie voor meer informatie: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/de-autoriteit

De GBA beschikt over een personeelskader van 63 medewerkers.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Welke start- of instroomcompetenties moet de functiehouder hebben:

 • Diploma’s of getuigschriften:
  • niveau B8: bachelor (of gelijkwaardig)
  • Een diploma binnen het domein informatiemanagement/informatiekunde of gelijkwaardig geldt als troef
  • Getuigschriften/certificaten van opleidingen met betrekking tot procesanalyse of projectmanagement gelden als troef. Getuigschriften en certificaten van opleidingen waarbij een examinering volgde voor het behalen van het getuigschrift/certificaten vormen een meerwaarde.
 • Taalkennis:
  • binnen de werkcontext zowel schriftelijk als mondeling kunnen communiceren in het Frans
  • niet vereist, wel een troef: Selor taalcertificaat Nederlands  (of gelijkwaardig)
 • Softwareprogramma’s:
  • goede kennis van Microsoft Office (in het bijzonder Excel en/of Access)
  • ervaring met IBM Blueworks Live (of ander proces beschrijvend programma) geldt als troef
 • Mondelinge en schriftelijke communicatietechnieken:
  • goede mondelinge communicatietechnieken;
  • goede schriftelijke communicatietechnieken.

Welke ervaring/kennis moet de functiehouder hebben:

 • Professionele ervaring binnen het domein informatiemanagement/informatiekunde/Businessanalyse of gelijkwaardig geldt als troef
 • Ervaring met document management systemen of case management systemen is een troef


Niveau

 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)

U wordt benoemd als stagiaire in de graad van directieassistent (niveau B8/1) in de Franstalige taalrol met bijhorende weddenschaal dat overeenstemt met B8/1. Wedenschaal B8/1: 23.785 – 41.742 EUR (100 %) - geïndexeerd (1.9222) :  45.719 – 80.236 EUR..

 

Voordelen 

 • Gratis hospitalisatieverzekering;
 • Verplaatsingsvergoeding of gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer;
 • Schooltoelage;
 • Mogelijkheid tot telewerk;
 • Maaltijdscheques (na een periode van 3 maanden).
 • Gratis toegang tot de sportzaal van de Kamer.

Contract: Statutair

Werkregime: Voltijds

Er wordt een voorselectie uitgevoerd op basis van de ontvangen kandidaturen. De kandidaten die het best beantwoorden aan het gezochte profiel zullen uitgenodigd worden.

De proeven worden georganiseerd door een examencommissie bestaande uit minstens drie personen.

Ze bestaan uit een kennisproef over de materie en een proef waarbij wordt nagegaan of de kandidaat over de vereiste generieke en specifieke attitude beschikt. 

In principe zijn alle proeven mondeling. De mondelinge kennisproef wordt beoordeeld op 20 punten en om te slagen dient de kandidaat 12 punten te behalen.

Op het einde van de proeven wordt een proces-verbaal opgesteld met desgevallend de rangschikking van de kandidaten en het resultaat dat elke kandidaat behaalde. Deze rangschikking telt 3 groepen : A = geschikt en geslaagd, B = minder geschikt en geslaagd, C = niet geschikt en/of niet geslaagd. In voorkomend geval wordt binnen elke groep en eindrangschikking opgesteld in functie van het totaal aantal bekomen punten. Bij een ex-aequo binnen eenzelfde groep, zal de jury een nieuwe rangschikking opstellen op basis van de kwalificaties die eigen zijn aan elke kandidaat.

Uiterste inschrijvingsdatum :

De kandidaturen dienen uiterlijk 30 dagen na de bekendmaking van dit bericht te worden ingediend.  De inschrijving gebeurt, op straffe van onontvankelijkheid, uitsluitend per e-mail met vermelding van de examenreferentie (2022 B8/1/F) naar dit adres  : HR@apd-gba.be. U zal een ontvangstmelding krijgen.

De kandidatuur is maar ontvankelijk wanneer ze vergezeld is van :

 • een afschrift van de vereiste studiegetuigschriften of diploma’s en van deze die een pluspunt zijn;
 • een curriculum vitae;
 • een afzonderlijke nota waarin de motivering voor de geambieerde functie blijkt en de beroepservaring wordt toegelicht.

Meer uitleg kan verkregen worden door een e-mail te sturen naar HR@apd-gba.be. De functiebeschrijving en het examenreglement zijn eveneens te raadplegen op de  website van de GBA :

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/de-autoriteit/vacatures.

 

 

De Gegevensbeschermingsautoriteit voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selectie voor al wie solliciteert.

Kandidaten met een handicap, leerstoornis of ziekte ?

U kan een redelijke aanpassing vragen aan de selectieprocedure, ook indien u niet over een geldig attest beschikt. Geef een beschrijving van uw handicap/ziekte/leerstoornis en duid ook aan welke aanpassingen u hierbij kunnen helpen.

U bezorgt ons samen met uw sollicitatie ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum een gepast attest met de vermelding van uw naam, uw voornaam en de code van uw sollicitatie.

Elisabeth Nam - Personeelsverantwoordelijke
P: 02/274.48.23
E: HR@apd-gba.be

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles