Het Vast Comité P beschikt over twee secretarissen/secretaressen die hem rechtstreeks bijstaan. U werkt collegiaal samen met de andere secretaresse en staat in voor:

-          het secretariaat van de administratie, zijnde de behandeling van dossiers op het niveau van de leden van het Vast Comité P, het beheren van de agenda, ...

-          de organisatie van de administratie in een volkomen gedigitaliseerde omgeving, met inbegrip van het onthalen van bezoekers, het reserveren van vergaderzalen, het organiseren van de catering, enz. alsook het geautomatiseerd klasseren en het organiseren van de inkomende en uitgaande informatie;

-          het opmaken van een gestructureerde planning van de taken die u aanpast rekening houdend met deadlines, veranderende prioriteiten, beschikbare middelen en opmerkingen en bedenkingen;

-          het organiseren van de vergaderingen en zo nodig, het herlezen van de notulen;

-          het opstellen van duidelijke, gestructureerde en kwaliteitsvolle documenten volgens de gekregen instructies;

-          het tijdig verspreiden van informatie en documenten rekening houdend met de vertrouwelijkheid;

-          het leggen van verbanden tussen de dossiers die u behandelt zodat u verbetervoorstellen kan formuleren;

-          met andere woorden, u bent de spil in de goede werking van de directie.

Comité P

Het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, opgericht bij de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, heeft als opdracht toezicht uit te oefenen op de politiediensten. Het toezicht heeft in het bijzonder betrekking op de bescherming van de rechten die de Grondwet en de wetten aan de personen waarborgen, op de coördinatie en de doeltreffendheid van de politiediensten en van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse.

Het Vast Comité P wil aldus bijdragen tot de goede werking van een democratische, integere en gemeenschapsgerichte politie en ziet meer in het bijzonder toe op de wijze waarop de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de coördinatie van de politiediensten worden verwezenlijkt.

Het Vast Comité P wil op basis van onderzoek en analyse, zowel op initiatief als op vraag:

-          de beeldvorming rond de politiefunctie en -werking permanent actualiseren;

-          de politiewerking beoordelen en zich erover uitspreken;

-          aan de bevoegde (politie)overheden voorstellen en adviezen verstrekken.

Het Vast Comité P is samengesteld uit een college van vijf werkende leden. Het Vast Comité P wordt in zijn taken bijgestaan door de Dienst Enquêtes P en kan rekenen op de ondersteuning van een administratieve dienst die onder leiding staat van een griffier.

De vacante betrekking situeert zich in de administratieve dienst en houdt verband met het rechtstreeks bijstaan van de vijf werkende leden van het Vast Comité P.

Een snelle indiensttreding is wenselijk.


Vacatures

  • Aantal (1) - 1000 Brussel

https://comitep.be/index.html

Specifieke vaardigheden

De secretaris/secretaresse moet:

-          beschikken over een groot synthese- en analysevermogen;

-          gemotiveerd zijn om oplossingen te vinden;

-          graag initiatief nemen;

-          geïnteresseerd zijn in de actualiteit in het algemeen en meer in het bijzonder in die betreffende de politiediensten;

-          graag in teamverband werken maar net zo goed zelfstandig kunnen werken;

-          flexibel zijn, zowel wat de werkuren als wat de te vervullen taken betreft;

-          in staat zijn om onder druk en binnen korte deadlines te werken;

-          georganiseerd zijn en houden van orde en nauwkeurig werk;

-          beschikken over goede communicatievaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling;

-          ervaring hebben met vergadertechnieken en met het opstellen van verslagen;

-          een zeer goede kennis hebben van de courante informaticatoepassingen: MS 365, SharePoint, Excel, OneNote, Outlook, Word en PowerPoint.


Algemene voorwaarden

Elke kandidaat moet voldoen aan de volgende algemene voorwaarden om benoemd te worden als stagiair:

-          Belg of onderdaan van de Europese Unie zijn;

-          van onberispelijk gedrag zijn;

-          de politieke en burgerlijke rechten genieten;

-          beschikken over de algemene en specifieke vaardigheden die vereist zijn voor de functie;

-          voldoen aan de specifieke voorwaarden inzake diploma en/of getuigschrift.

 

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden met betrekking tot de kandidaatstelling
De kandidaat-secretaris/secretaresse moet de volgende voorwaarden vervullen:

-          beschikken over een diploma van bachelor of daarmee gelijkgesteld dat toegang geeft tot een betrekking van niveau B;

-          bij voorkeur heb je reeds enige jaren relevante beroepservaring.

Een zeer goede actieve kennis van de tweede landstaal is bovendien een grote troef. Een zeer goede actieve kennis van het Engels is een troef.


Bijzondere voorwaarde met betrekking tot de benoeming
De stagiair kan enkel worden benoemd indien hij/zij een veiligheidsmachtiging van het niveau "zeer geheim" heeft bekomen (wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen). De veiligheidsmachtiging zal worden aangevraagd bij aanvang van de stage. Indien de toekenning van de veiligheidsmachtiging van het niveau "zeer geheim" wordt geweigerd, zal er ambtshalve een einde worden gesteld aan de stage.


Niveau

  • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)

U wordt aangeworven in de graad van secretaris/secretaresse (niveau B) volgens het barema dat overeenstemt met de weddeschaal B1.
De weddeschaal B1 schommelt tussen 46.566,63 EUR en 69.506,82 EUR (brutojaarbedrag – index = 1,9607 op 01/12/2022).
Na een loopbaan van 6 jaar en mits een gunstige evaluatie gaat u over naar de weddeschaal B2: van 50.782,13  EUR tot 76.271,23 EUR (brutojaarbedrag – index = 1,9607 op 01/12/2022).
Na een loopbaan van nog eens 6 jaar en mits een zeer gunstige evaluatie gaat u over naar de weddeschaal B3: van 54.997,64 EUR tot 85.192,42 EUR (brutojaarbedrag  index = 1,9607 op 01/12/2022).

Andere voordelen:

-          terugbetaling van de verplaatsingskosten woonplaats-werkplaats (bedrag gelijk aan het maandabonnement) met het openbaar vervoer;

-          maaltijdcheques (8,00 EUR/gepresteerde dag);

-          ecocheques (165,00 EUR/jaar);

-          telefoonvergoeding (20,00 EUR/maand);

-          taalpremie (afhankelijk van het behaalde Selorgetuigschrift);

-          hospitalisatieverzekering DKV;

-          verzekering ambulante kosten DKV;

-          verzekering gewaarborgd inkomen ETHIAS;

-          schooltoelage voor de kinderen;

-          terbeschikkingstelling van een laptop;

-          terbeschikkingstelling van een dienst-gsm.

De werkplaats is gevestigd in Brussel.

Contract: Statutair

Werkregime: Voltijds

Procédure de sélection

1. Jury pour le concours

Un jury est constitué pour l'organisation de ce concours. Il est composé de 3 personnes désignées par le Comité permanent P, des suppléants sont aussi désignés par le Comité permanent P :

-          2 membres effectifs du Comité permanent P (suppléants : 2 autres membres effectifs du Comité permanent P) ;

-          du greffier (suppléant : le directeur général du Service d'enquêtes P).

2. Examen de la recevabilité des candidatures

La première étape de la procédure de sélection consiste en l'examen de la recevabilité des candidatures. Toute candidature ne répondant pas aux conditions ou ne comportant pas l'ensemble des documents exigés sera déclarée irrecevable.

3. Epreuve écrite

La deuxième étape de la procédure de sélection consiste en une épreuve écrite. Les personnes dont la candidature aura été déclarée recevable seront convoquées à une épreuve écrite au siège du Comité permanent P.
L'épreuve sera cotée sur 100 points et portera plus spécifiquement sur :

-          l'organisation et le fonctionnement général de l'Etat belge;

-          la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace;

-          l'organisation générale des services de police;

-          l'actualité policière en 2022;

-          l'actualité politique au sens large en 2022.

L'épreuve écrite sera corrigée par le jury constitué pour ce concours. Les candidat(e)s doivent obtenir au moins 60 % pour réussir cette épreuve. Seul(e)s les 15 candidat(e)s ayant obtenu les meilleurs résultats seront admis(e)s à l'épreuve orale.

4. Epreuve orale

La troisième étape de la procédure de sélection consiste en une épreuve orale. Elle aura lieu, au siège du Comité permanent P, devant le jury constitué en vue l'organisation de ce concours.
L'épreuve orale sera cotée sur 100 points. Elle a pour objet de vérifier la concordance du profil des candidats avec les caractéristiques spécifiques de la fonction ainsi que la motivation et l'intérêt qu'ils manifestent pour ce domaine d'activité. L'épreuve orale portera ainsi notamment sur le sens de l'organisation, l'esprit de synthèse et d'analyse, la capacité à proposer des solutions, l'expression orale, l'assertivité, la capacité à travailler en équipe ainsi que sous pression.
Les candidats doivent obtenir au moins 60 % pour réussir cette épreuve.µ

5. Classement des lauréats

Le jury procédera au classement des lauréats qui auront réussi l'épreuve orale en additionnant les points de l'épreuve orale et de l'épreuve écrite.

6. Entrée en fonction

Le(la) lauréat(e) classé(e) premier(ère) sera invité(e) à entrer en fonction. Le stage est d'une durée d'un an, sauf prolongation éventuelle.

7. Réserve de recrutement

Les autres lauréat(e)s seront versé(e)s dans une réserve de recrutement.
Cette réserve est valable deux ans et peut être renouvelée à une reprise par le Comité permanent P.

 Le Comité permanent P se réserve le droit de ne procéder à aucun recrutement ni réserve de recrutement s'il s'avère qu'aucun(e) candidat(e) ne peut être déclaré(e) lauréat(e).

De kandidaturen moeten worden gestuurd :

-          hetzij per e-mail aan het adres info@comitep.be. Binnen de twee werkdagen zal een ontvangstmelding worden verstuurd;

-          hetzij met een ter post aangetekende brief, ter attentie van de heer Jean De Meyer, griffier, Leuvenseweg 48/7 te 1000 Brussel.

De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen is 30 dagen te rekenen vanaf de datum van bekendmaking van deze oproep tot kandidaatstelling in het Belgisch Staatsblad. De postdatum geldt als bewijs.

De kandidaturen dienen vergezeld te zijn van de volgende documenten:

-          een motivatiebrief;

-          een curriculum vitae;

-          een nationaliteitsbewijs;

-          een uittreksel uit het strafregister dat hoogstens 3 maanden geleden is uitgereikt;

-          een kopie van het vereiste diploma;

-          een verklaring waarin u zich bereid verklaart om bij aanvang van uw stage te worden onderworpen aan een onderzoek met het oog op het bekomen van een veiligheidsmachtiging van het niveau "zeer geheim" (wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen).

https://comitep.be/index.html

U kunt uw vragen om bijkomende inlichtingen sturen aan volgend e-mailadres: info@comitep.be.

De rechten en plichten van de leden van het administratief personeel van het Vast Comité P zijn opgenomen in het Statuut van het administratief personeel van de Vaste Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 3 september 2002.

Jean De Meyer - Griffier
P: 02/286.28.11
E: info@comitep.be

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles