Als dossierbeheerder van de Klachtensectie maak je deel uit van het team dat verantwoordelijk is voor het correct behandelen van Franstalige klachtendossiers. Je hebt noties van informaticatoepassingen en het gebruik van databases is je niet vreemd. Je hebt bij voorkeur ervaring in het politielandschap als burgerpersoneel (CALog) of operationeel personeelslid. Je hebt een vlotte pen. Je kan flexibel van de ene taak naar de andere taak overschakelen. Je kan je eigen agenda beheren zonder je prioriteiten uit het oog te verliezen.

 

Als dossierbeheerder ben je verantwoordelijk voor:

 • het correct verloop van de verschillende fases van het dossier zoals:
  • het analyseren van de geformuleerde grieven van klagers;
  • de toetsing van de feiten aan de bevoegdheden van het Vast Comité P;
  • de toetsing van de feiten aan de vigerende wetgeving inzake politie;
  • de briefwisseling, opstellen, verzenden en archiveren;
  • de opvolging van deadlines;
  • een synthese van het dossier maken;
  • het vatten van de correspondentie in de databank;
  • informatie overmaken aan het Vast Comité P;
  • samenwerken met de Dienst Enquêtes.

Comité P

Het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, opgericht bij de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, heeft als opdracht toezicht uit te oefenen op de politiediensten. Het toezicht heeft in het bijzonder betrekking op de bescherming van de rechten die de Grondwet en de wetten aan de personen waarborgen, op de coördinatie en de doeltreffendheid van de politiediensten en van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse.

Het Vast Comité P wil aldus bijdragen tot de goede werking van een democratische, integere en gemeenschapsgerichte politie en ziet meer in het bijzonder toe op de wijze waarop de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de coördinatie van de politiediensten worden verwezenlijkt.

Het Vast Comité P wil op basis van onderzoek en analyse, zowel op initiatief als op vraag:              
- de beeldvorming rond de politiefunctie en -werking permanent actualiseren;   
- de politiewerking beoordelen en zich erover uitspreken;            
- aan de bevoegde (politie)overheden voorstellen en adviezen verstrekken.

Het Vast Comité P is samengesteld uit een college van vijf werkende leden. Het Vast Comité P wordt in zijn taken bijgestaan door de Dienst Enquêtes P en kan rekenen op de ondersteuning van een administratieve dienst die onder leiding staat van een griffier.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel

https://comitep.be/index.html

Specifieke vaardigheden

 

Als dossierbeheerder moet je:

 • duidelijk en correct een boodschap kunnen formuleren;
 • uiteenlopende documenten begrijpen en gebruiken om je taken uit te voeren of om nuttige informatie in te winnen;
 • documenten opstellen van uiteenlopende aard, met een verschillende graad van complexiteit;
 • informatie die van verschillende bronnen afkomstig is juist identificeren en in een klare, correcte en objectieve boodschap overbrengen;
 • courante activiteiten plannen en de prioriteiten kunnen bepalen;
 • kennis hebben van de courante kantoorsoftware;
 • prioriteiten kunnen opsporen en stellen;
 • resultaatgericht zijn;
 • initiatieven kunnen nemen en bereid zijn verantwoording af te leggen;
 • nauwgezet en methodisch (naleving van de termijnen) zijn;
 • beschikbaar en flexibel zijn voor de dienst;
 • blijk geven van stressbestendigheid, zelfbeheersing en kalmte;
 • blijk geven van integriteit, loyaliteit, discretie en onpartijdigheid;
 • een positieve en constructieve werksfeer creëren en bevorderen.

 

Bijzondere voorwaarden

 

De kandidaat moet de volgende voorwaarden vervullen:

- beschikken over een diploma van bachelor of daarmee gelijkgesteld dat toegang geeft tot een betrekking van niveau B en bij voorkeur ervaring hebben binnen het politielandschap;

- een uittreksel uit het blanco strafregister voorleggen dat minder dan drie maanden geleden is afgeleverd.

Kennis van een tweede landstaal is een troef.

Lid zijn van het operationeel kader van de politie of behoren tot het burgerpersoneel van de politie (CALog) is een troef.

 

Bijzondere voorwaarde voor de benoeming

De stagiair kan enkel worden benoemd als hij(zij) een veiligheidsmachtiging heeft verkregen van het niveau “zeer geheim” (wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen). De veiligheidsmachtiging zal worden aangevraagd bij de indiensttreding. In geval van weigering om zich te onderwerpen aan het onderzoek met het oog op de toekenning van de veiligheidsmachtiging, zal er ambtshalve een einde worden gesteld aan de overeenkomst.


Niveau

 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)

Wij geloven in de kracht van onze medewerkers en leggen daardoor veel verantwoordelijkheid bij jou.

Daar doen wij graag wat voor terug:

 • Je krijgt een competitief loon en een waaier aan extralegale voordelen.
 • Je kan je werk en privéleven op elkaar afstemmen.
 • Ons kantoor is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Komt het je goed uit om ook van thuis te werken? Ook dat behoort tot de mogelijkheden.

 

De weddeschaal B1 schommelt tussen 46.566,63 EUR en 69.506,82 EUR (geïndexeerd bruto jaarbedrag, index = 1,9607 op 01/12/2022).

Na een loopbaan van 6 jaar en middels een positieve evaluatie, overgang naar de weddeschaal B2: van 50.782,13 EUR tot 76.271,23 EUR (geïndexeerd bruto jaarbedrag, index = 1,9607 op 01/12/2022).            
Na een loopbaan van nog eens 6 jaar en middels een zeer positieve evaluatie, overgang naar de weddeschaal B3: van 54.997,64 EUR tot 85.192,42 EUR (geïndexeerd bruto jaarbedrag, index = 1,9607 op 01/12/2022).

Andere voordelen:         
- volledige terugbetaling van de verplaatsingskosten woonplaats-werkplaats met het openbaar vervoer (2de klasse);

- maaltijdcheques (8,00 EUR/gepresteerde dag);

- ecocheques (165,00 EUR/jaar);

- schooltoelage;

- telefoonvergoeding (20,00 EUR/maand);

- taalpremie (afhankelijk van het behaalde Selorgetuigschrift);

- hospitalisatieverzekering DKV (IS+);

- verzekering ambulante kosten DKV (AZ);

- verzekering gewaarborgd inkomen (ETHIAS);

- terbeschikkingstelling van een laptop;

- terbeschikkingstelling van een dienst-gsm.

De werkplaats is gevestigd in Brussel.

Contract: Statutair

Werkregime: Voltijds

Jury voor het vergelijkend examen

Voor de organisatie van dit vergelijkend examen wordt een jury samengesteld bestaande uit 4 personen die worden aangesteld door het Vast Comité P, de plaatsvervangers worden ook aangesteld door het Vast Comité P:
- 1 werkend lid van het Vast Comité P (plaatsvervanger: 1 ander werkend lid van het Vast Comité P);        
- de griffier (plaatsvervanger: de directeur-generaal van de Dienst Enquêtes P);  
- de adjunct-directeur-generaal toezichtsonderzoeken van de Dienst Enquêtes P (plaatsvervanger: de adjunct-directeur-generaal gerechtelijke onderzoeken van de Dienst Enquêtes P);                 
- de verantwoordelijke van de Klachtensectie (plaatsvervanger: een medewerker van het administratief personeel niveau A).

 

Onderzoek naar de ontvankelijkheid van de kandidaturen

De eerste stap van de selectieprocedure bestaat uit het onderzoek naar de ontvankelijkheid van de kandidaturen. Elke kandidatuur die niet beantwoordt aan de voorwaarden of die niet alle vereiste documenten bevat, zal onontvankelijk worden verklaard.

 

Screening generieke competenties

De tweede stap van de selectieprocedure bestaat uit een geïnformatiseerde test die een aantal generieke competenties test. De test wordt uitgevoerd door een externe instantie. Alleen kandidaten die minstens 60% behalen voor deze test worden tot de volgende fase toegelaten.

  

Schriftelijke proef

De derde stap van de selectieprocedure bestaat uit een schriftelijke proef. De personen die geslaagd zijn voor de generieke proef, zullen worden uitgenodigd voor een schriftelijke proef op de zetel van het Comité P.

De schriftelijke proef zal worden verbeterd door de jury die voor dit vergelijkend examen is samengesteld. De kandidaten moeten ten minste 60% behalen om geslaagd te zijn voor deze proef. Enkel de 10 kandidaten die het meeste punten hebben behaald, zullen worden toegelaten tot de mondelinge proef.

 

Mondelinge proef

De vierde stap van de selectieprocedure bestaat uit een mondelinge proef. Deze proef zal plaatsvinden op de zetel van het Comité P, voor de jury die is samengesteld voor de organisatie van dit vergelijkend examen.

De mondelinge proef is bedoeld om na te gaan of het profiel van de kandidaten overeenstemt met de specifieke kenmerken die vereist zijn voor de functie zoals de motivatie en de belangstelling die zij tonen voor dit activiteitendomein.

De kandidaten moeten ten minste 60% behalen om geslaagd te zijn voor deze proef.

 

Rangschikking van de geslaagden

De jury zal de geslaagden voor de mondelinge proef rangschikken door de punten van de mondelinge proef en van de schriftelijke proef op te tellen.

 

Indiensttreding

De geslaagde die als eerste gerangschikt is, zal worden verzocht om in dienst te treden. De stage duurt één jaar, behoudens eventuele verlenging.

 

Wervingsreserve

De andere geslaagden zullen worden opgenomen in een wervingsreserve.

Deze reserve is geldig voor een periode van twee jaar en kan eenmaal worden verlengd door het Vast Comité P.

 

Andere belangrijke informatie

Het Vast Comité P behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot aanwerving of samenstelling van een wervingsreserve indien zou blijken dat geen enkele kandidaat geslaagd kan worden verklaard.

De kandidaturen moeten worden gestuurd:

- hetzij per e-mail aan het adres info@comitep.be. Binnen de 2 werkdagen zal een ontvangstmelding worden verstuurd;

- hetzij met een ter post aangetekende brief, ter attentie van de heer Jean De Meyer, griffier, Leuvenseweg 48/7 te 1000 Brussel.

De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen is 30 dagen te rekenen vanaf de datum van bekendmaking van deze oproep tot kandidaatstelling in het Belgisch Staatsblad. De postdatum geldt als bewijs.

De kandidaturen dienen vergezeld te zijn van de volgende documenten:
- een motivatiebrief;     
- een curriculum vitae;  
- een nationaliteitsbewijs;           
- een uittreksel uit het strafregister dat hoogstens 3 maanden geleden is uitgereikt;         
- een kopie van het vereiste diploma;     
- een verklaring waarin u zich bereid verklaart om bij aanvang van uw stage te worden onderworpen aan een onderzoek met het oog op het bekomen van een veiligheidsmachtiging van het niveau “zeer geheim” (wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen).

U kunt uw vragen om bijkomende inlichtingen sturen aan volgend e-mailadres: info@comitep.be.

De rechten en plichten van de leden van het administratief personeel van het Vast Comité P zijn opgenomen in het Statuut van het administratief personeel van de Vaste Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 3 september 2002.

 

Jean De Meyer - Griffier
P: 02/286.28.11
E: info@comitep.be

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles