Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Ben je gebeten door communicatie? Ben je creatief en weet je als geen ander de juiste communicatiestrategie te identificeren? Dan ben jij misschien wel de persoon naar wie wij op zoek zijn!

“Wij” is het communicatieteam van het directoraat-generaal (DG) Gezondheidszorg van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid (FOD). Dit team werkt samen met zowel interne, als externe partners, begeleidt een veelheid aan diverse communicatie-initiatieven die niet enkel gericht zijn op een breed publiek, maar eveneens op specifieke doelgroepen van zowel burgers, als gezondheidsbeoefenaars en gebruikt een brede waaier van communicatiekanalen. Enkele voorbeelden : 

Dokter van wacht nodig? Bel 1733 | FOD Volksgezondheid (belgium.be)

Campagne oudere patiënten | FOD Volksgezondheid (belgium.be)

Zuinig met straling |

Om onze opdrachten te realiseren, zoeken we een tijdelijke versterking. We bieden een gevarieerde werkomgeving met boeiende opdrachten die de actualiteit in het domein van de gezondheidszorg beheersen.

Wat zijn de voornaamste opdrachten?

 • Je helpt de verschillende communicatieopdrachten binnen het DG Gezondheidszorg mee te realiseren. Je zorgt voor een passend advies en een goede begeleiding bij de verschillende publicitaire campagnes of andere communicatieprojecten die door de diensten van het DG Gezondheidszorg gelanceerd worden en/of je staat in voor de uitwerking ervan.
 • Je werkt mee aan de opmaak van de maandelijkse nieuwsbrief van het DG Gezondheidszorg. Je verkent mogelijke items voor deze nieuwsbrief, staat in voor of helpt mee aan de opmaak van de teksten en zorgt samen met het communicatieteam voor de vormgeving van de nieuwsbrief.
 • Je waakt erover dat de berichtgeving en informatie over het DG Gezondheidszorg op de website van de FOD steeds up to date is. Je zorgt er eveneens voor dat de informatie voor de medewerkers op de intranetsite van het DG Gezondheidszorg steeds correct is en tijdig aangepast wordt.
 • Je ondersteunt de uitwerking en optimalisatie van de communicatiestrategie binnen het DG Gezondheidszorg. Je helpt mee de verschillende communicatieprocedures te formaliseren en je ondersteunt de uitbouw van een intern communicatienetwerk.
 • Je onderhoudt de relaties met onze partners. Je neemt steeds de mogelijkheid en het eventuele voordeel van gemeenschappelijke communicaties in overweging en je enthousiasmeert onze partners hiervoor. Je denkt ook aan de interne en externe branding van het DG Gezondheidszorg en je determineert, afhankelijk van de projecten in kwestie, de meest geschikte communicatievorm en -kanalen. Je garandeert eveneens een tijdige en kwaliteitsvolle behandeling van de vragen van burgers of externe instanties.
 • Je neemt actief deel aan het communicatienetwerk op het niveau van de FOD. Je bent aanwezig op de netwerkvergaderingen, je verduidelijkt er het standpunt van het DG Gezondheidszorg en je streeft naar een uniforme realisatie van de communicatievisie en -strategie die op FOD-niveau gedefinieerd werden, zonder hierbij de realiteit en eigenheid van het DG Gezondheidszorg uit het oog te verliezen.

FOD Volksgezondheid, VVL - VIA TALENT EXCHANGE

Je wordt deel van de dienst Management Office binnen het DG Gezondheidszorg.

Het directoraat-generaal Gezondheidszorg heeft als opdracht bij te dragen tot het verzekeren van een duurzaam, toegankelijk en kwaliteitsvol gezondheidszorgsysteem voor alle burgers.

Diverse domeinen van de gezondheidszorg behoren tot het actieterrein van het DG: de organisatie, toegankelijkheid en financiering van de zorg, het ziekenhuisbeleid, het beleid met betrekking tot de gezondheidszorgberoepen en de uitoefening ervan, de geestelijke gezondheidszorg en zorg voor geïnterneerden, de organisatie van de dringende medische en psychosociale zorg en hulpverlening, enz.

Het DG Gezondheidszorg speelt binnen het federale gezondheidszorgbeleid een belangrijke rol op vlak van beleidsvoorbereiding en planning binnen het gezondheidszorgsysteem, gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten en praktijkinzichten. Het overleg met de belanghebbenden in de raden en commissies in de schoot van het DG worden inhoudelijk en praktisch ondersteund. Reglementaire teksten worden voorbereid met het oog op de uitvoering van het beleid. Operationele processen worden professioneel beheerd met het oog op het tijdig en kwaliteitsvol afleveren aan onze klanten van allerhande goedkeuringen en toelatingen, de berekening van budgetten en subsidies, e.d.m. Het DG houdt ook toezicht op de correcte aanwending van de middelen en de naleving van de reglementering.

Het DG Gezondheidszorg is bij uitstek een netwerkorganisatie. Het ontwikkelen, ondersteunen en onderhouden van partnerschappen met een brede set van actoren behoort tot de kernopdracht van het DG. Buiten de FOD wordt samengewerkt met andere federale gezondheidszorgadministraties zoals het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), het eHealth-platform, Sciensano, het Kenniscentrum Gezondheidszorg (KCE), maar ook met andere overheidsorganisaties zoals Binnenlandse Zaken, Justitie, het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), enz. Het versterken van de relaties met externe partners, met name met het RIZIV en het FAGG, behoort tot de kern van het zogenaamde redesign-programma dat de beleidsmatige en beheersmatige afstemming tussen de federale gezondheidsadministraties wil verbeteren.

Het DG Gezondheidszorg is ook verantwoordelijk voor de coördinatie en ondersteuning van de interfederale relaties inzake gezondheidszorg. Daartoe verzekert ze het inhoudelijk en praktisch secretariaat van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid, de Interministeriële Conferentie Drugs, de werkgroepen binnen deze conferenties, alsook het interfederaal overleg tussen de gezondheidszorgadministraties.

De FOD VVVL wil de Belgische promotor zijn van het principe “One World, One Health”, door de gezondheid in al haar componenten centraal te stellen in zijn bekommernissen en missies, waarbij het zowel gaat over de menselijke gezondheid als over de gezondheid van de planeet, de gezondheid van dieren en planten en van de voeding. De FOD is een referentiepunt op het vlak van de Gezondheid, een transversaal, strategisch en ondersteunend departement “Health and Environment in all policies” en een netwerkorganisatie die zorgt voor een operationele excellentie in de uitvoering van taken met toegevoegde waarde, met de ambitie om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren. Om daartoe te komen is de FOD een verantwoordelijke, coherente, lerende en creatieve organisatie die steunt op competente en autonome medewerkers die zin hebben voor verantwoordelijkheid en die hun expertise en hun talenten ontwikkelen.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1210 Sint-Joost-ten-Node - Galileelaan, 5/2 | 1210 Brussel

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Competenties

 • Je bent enthousiast en gemotiveerd om een nieuwe uitdaging aan te gaan.
 • Je draagt bij tot een goede groepsgeest door je mening en ideeën te delen met je collega’s.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een objectieve en persoonlijke manier, geeft hen advies en ontwikkelt een vertrouwensrelatie met hen op basis van je expertise.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambities om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van de ondernomen acties.
 • Je denkt innovatief en brengt nieuwe en creatieve ideeën aan.

 

Troeven

 • Je beschikt over goede schriftelijke en mondelinge communicatietechnieken.
 • Je hebt een goede kennis van de tool Sharepoint.
 • Je hebt een goede kennis van communicatietechnieken, -instrumenten, -kanalen, -beleid en -strategieën, alsook van multimedia- en presentatietechnieken (tekst publiceren op het web, grafische vormgeving, enz).
 • Je hebt een goede kennis van de tweede landstaal.

 


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
 • Hoger secundair
 • Lager secundair of geen diploma

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Voltijdse tewerkstelling gedurende 12 maanden

Contract: Talent Exchange

Werkregime: Voltijds

1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie 

Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken.

2. Gesprek (max. 1 uur) : bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht. Gezien de situatie is het mogelijk dat het interview via skype plaatsvindt.

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken. 

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 15 november 2021 naar het volgende e-mailadres: talentexchange@health.fgov.be met het referentienummer TE/2021/DGGS/com.

http://www.health.fgov.be

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Francis Vyncke - Diensthoofd Management Office
P: 02/524.93.04
E: francis.vyncke@health.fgov.be

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles