Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

De FOD Sociale Zekerheid heeft naast de Directoraten-Generaal ‘Personen met een handicap’ (DG Han) en ‘Beleidsondersteuning en – coördinatie’ (DG Besoc) een aantal centrale ondersteunende diensten die als basismissie hebben een optimaal kader te scheppen waarbinnen de business (DG Han en DG Besoc) zich kan concentreren op haar kerntaken met als einddoel ervoor te zorgen dat onze FOD een duurzame sociale zekerheid kan blijven vrijwaren.

 

Eén van die centrale diensten is Facility. Deze bestaat uit een aantal verschillende cellen, waaronder de cel Mobility. Voor deze cel zijn we op zoek naar een Coördinator.

 

Als Coördinator van de cel Mobility rapporteer je aan de verantwoordelijke van de dienst Facility. Je geeft leiding aan 1 individuele medewerker. Je hoofdopdracht bestaat eruit de cel vorm te geven en het team aan te sturen. Dit betekent dat je instaat voor een goede organisatie van de cel waarbij het duidelijk is wie wat doet en beslist. Daarnaast zorg je voor het uitwerken van een strategie, visie en beleid die gealigneerd zijn met de organisatiestrategie en -visie op vlak van Mobility.

 

Jouw primaire objectieven:

 • Als ‘coördinator binnen de dienst Facility’, werk je constructief samen met de verantwoordelijke van de dienst, de andere coördinatoren en betrokkenen buiten de dienst om tot een coherente visie en aanpak te komen en tot een effectieve en klantgerichte ondersteuning te komen.

   

  Voorbeelden van activiteiten:

 • Je organiseert overlegvergaderingen waar nodig met de business / stakeholders en je volgt de actiepunten op.

 • Je neemt actief deel aan de stafvergaderingen met de verantwoordelijke en andere coördinatoren en je draagt bij aan de groei van elkeen en het succes van het team.

 • Je rapporteert recurrent en op vraag naar de verantwoordelijke van de dienst met het oog op de actuele status t.a.v. de vooropgestelde doelen.

 • Je vertegenwoordigt de entiteit en verdedigt haar standpunt inzake het vakdomein.

 • Je waakt er over dat de belanghebbenden de nodige informatie hebben om de goedgekeurde beleidslijnen, afspraken en procedures inzake het domein correct toe te passen.

 • Als ‘verantwoordelijke van de cel’ stuur je de cel aan en zet je de middelen optimaal in en wend je ze optimaal aan om tot een optimale werking te komen en de doelstellingen te realiseren.

   

  Voorbeelden van activiteiten:

 • Je maakt een operationeel plan op voor de cel en je werkt mee aan de opmaak van het operationeel plan voor de dienst waarbij de doelstellingen gekoppeld worden aan een budget & personeelsinzet met oog op de efficiënte besteding en beheersing van de budgettaire middelen & VTE.

 • Je wijst duidelijke en precieze opdrachten toe. Je verdeelt de opdrachten en projecten onder de medewerkers en bepaalt de planning en prioriteiten.

 • Je waakt over een adequate verdeling van werklast.

 • Je zet acties op gericht op de continue verbetering van de werking en dienstverlening van de cel.

 • Je waakt erover dat de nodige ondersteunende tools, processen, systemen, instrumenten, procedures, templates worden opgezet voor een goede werking.

 • Je schat de risico’s, issues binnen het domein in en volgt deze op. Je onderneemt zelfstandig acties om deze in te perken alsook kan je deze escaleren wanneer dit jouw bevoegdheid overschrijdt​.

 • Je volgt de resultaten van de team / medewerkers op en stuurt deze bij.

   

 • Als ‘coach’ motiveer en begeleid je de medewerkers en het team om tot een optimale werking van het team te komen en om het welzijn van de teamleden te garanderen.

   

  Voorbeelden van activiteiten:

 • Je geeft constructieve feedback met het oog op de individuele ontwikkeling en de continue verbetering van het team en de cel.

 • Je stimuleert de bewustwording, aanvaarding, betrokkenheid en aanpassing ten opzichte van de veranderingsinitiatieven. Je creëert bij de medewerkers openheid ten aanzien van verandering.

 • Je evalueert de competenties / talenten van medewerkers en ondersteunt hen in hun verdere ontwikkeling. Je biedt hen kansen om hun talenten in te zetten en te ontwikkelen bij het bereiken van de doelstellingen van de cel, de dienst of de FOD in het algemeen.

 • Je stimuleert maximaal de betrokkenheid van medewerkers en teams via autonomie, participatie en responsabilisering.

 • Je grijpt in in geval van problemen of conflicten in verband met werkrelaties of de werking van het team.

 • Je neemt initiatieven om het welzijn op het werk van de medewerkers binnen de cel te verbeteren.

 • Je organiseert regelmatig teamoverleg met het oog op een vlotte, dagdagelijkse samenwerking en je zorgt ervoor dat de nodige acties worden gecoördineerd en afgesproken.​

 

 • Als ‘adviseur’ en ‘expert’ formuleer je een visie, beleidsvoorstellen en adviezen voor het vakdomein om bij te dragen tot de strategie van de dienst en een duidelijke en coherente richting te bepalen voor de cel.

   

  Voorbeelden van activiteiten:

 • Je werkt een visie / beleid uit op vlak van het domein.

 • Je draagt op een enthousiasmerende manier de visie uit naar de medewerkers van de cel en de dienst en andere belanghebbenden.

 • Je geeft blijkt van openheid voor overleg en bijsturing binnen het BOC en het Directiecomité.

 • Je waakt erover dat de goedgekeurde visie en beleid voor het domein vertaald worden in de operationele werking van de cel en de dienst en toegepast worden binnen de organisatie.

 • Je formuleert specifieke adviezen teneinde de interne klanten optimaal te ondersteunen, vb. wat de aanpak en de behandeling van complexe dossiers betreft.

 • Je biedt ondersteuning m.b.t. de interpretatie en toepassing van de nieuwe reglementering.

 • Je zet de onderrichtingen, adviezen en richtlijnen die vanuit de reglementering gegeven worden om in opdrachten of projecten voor de cel.

 • Als ‘kennisbeheerder’, ontwikkel je jouw kennis en stimuleert je de informatie- en kennisuitwisseling binnen het team en over de teams heen om de expertise en geloofwaardigheid van de cel te versterken en de laatste ontwikkelingen te integreren in de werking ervan.

 

Voorbeelden van activiteiten:

 • Je blijft op de hoogte van de reglementering en de laatste trends binnen het vakdomein.

 • Je raadpleegt vakliteratuur en je volgt opleidingen.

 • Je vergelijkt met andere organisaties binnen / buiten de administratie, je identificeert de best practices en zet deze om in projecten of opdrachten.

 • Je stelt nota’s op met vaststellingen en je stelt de resultaten voor aan de verantwoordelijke van de dienst, collega’s en medewerkers.

 • Je neemt deel aan netwerkvergaderingen en draagt informatie, richtlijnen en adviezen over.

 • Je organiseert kennisdelingsmomenten binnen de cel / dienst.

FOD SOCIALE ZEKERHEID VIA TALENT EXCHANGE

De cel Mobility staat onder andere in voor:

 • Het voorzien van aangepaste en efficiënte mobiliteitsoplossingen voor de medewerkers met respect voor het milieu en op basis van het STOP-beleid (stappen, trappen, openbaar vervoer, privé-vervoer).

 • Het beheren van het wagenpark en het beschikbaar stellen en onderhouden van de vervoersmiddelen.

 • Het verlenen van advies en het verrichten van de administratieve verplichtingen omtrent reizen naar buitenland of een reispakket naar het binnenland met overnachting.

 • Het uitvoeren van de administratieve verplichtingen (aankoop tickets, huren bus, reserveren taxi, …) voor het organiseren van binnenlandse dienstverplaatsingen met de trein, bus, tram, taxi...

 • Het aanspreekpunt mobiliteitsplan Brussel.


De dienst Facility garandeert een nette, aangename en gezonde werkruimte, zowel in Brussel als in de provincies, die voldoet aan de veiligheidseisen en de moderne kwaliteitsverwachtingen zodat de medewerkers op een correcte manier hun functie kunnen uitoefenen.

 

Facility voorziet efficiënte, effectieve en duurzame oplossingen op korte en lange termijn met het oog op:

 • het verzorgen van een professionele uitstraling van de gebouwen, de omgeving en de FOD in het algemeen;

 • het 'ontlasten’ van de directoraten-generaal en andere centrale diensten op het vlak van vertalingen, mobiliteit en documentbeheer

om bij te dragen tot de realisatie van een performante organisatie die:

 • duidelijk gestructureerd en wendbaar is,

 • waardengedreven en – bewust is,

 • zichzelf voortdurend verbetert en streeft naar innovatie, optimalisatie en excellentie,

 • de stakeholder centraal stelt,

 • een aantrekkelijke werkgever is voor gedreven en talentvolle medewerkers.


De FOD Sociale Zekerheid staat, samen met de Openbare Instellingen voor de Sociale Zekerheid, in voor de uitwerking van het beleid van de sociale zekerheid, voor de interpretatie van de reglementering ervan en voor de toekenning van tegemoetkomingen aan personen met een handicap.

Vanuit zijn opdrachten en acties naar de publieke actoren en de sociale partners toe, draagt hij bij tot de leefbaarheid en doeltreffendheid van de sociale zekerheidsstelsels en tot het waarborgen van de sociale rechten.

 


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel - Finance Tower (1ste verdieping) - Kruidtuinlaan 50

https://socialsecurity.belgium.be/nl

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Generieke competenties

 • Je kan verbanden leggen tussen verschillende gegevens en alternatieven genereren. Je kan ook sluitende conclusies trekken.

 • Je kan beslissingen nemen op basis van (on)volledige informatie. Je onderneemt ook doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.

 • Je geeft advies aan gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie op met hen op basis van jouw expertise.

 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier. Je levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.

 • Je geeft gericht feedback aan medewerkers over hun functioneren. Je begeleidt hun ook in hun groei.

 • Je wil je competenties graag ontwikkelen in een omgeving die veel belang hecht aan autonomie en verantwoordelijkheid.

 • Je communiceert graag, zowel mondeling als schriftelijk.

 • Je bent gemotiveerd en klaar om meteen actief te zijn.

 

Troeven

 • Je oefent een leidinggevende functie uit in een tweetalige omgeving dus een zeer goede kennis van het Frans is pluspunt.


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Duur van het opdracht : max 12 maanden

 • mogelijkheid tot telewerk

• gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer

• gratis woon- werkverkeer met het openbaar vervoer

• mogelijkheid voor een fietsvergoeding

• tussenkomst in de professionele gsm-kosten en internetabonnement

• bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen

• werken in een aangename omgeving

Contract: Talent Exchange

Werkregime: Voltijds

1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie

Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken

2. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken. 

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 28/11/2021 naar het volgende e-mailadres: talentexchange@minsoc.fed.be - met het referentienummer SOC/CD/TE_2021-0077.

https://socialsecurity.belgium.be/nl

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Ronny Frederickx - Verantwoordelijke Dienst Facility
P: 0473/463864
E: Ronny.Frederickx@minsoc.fed.be

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles