Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Misschien is dit iets voor jou. De dienst HR van de FOD Sociale Zekerheid is op zoek naar een coördinator voor de cel Welzijn en Arbeidsvoorwaarden. Je beheert en coördineert de taken in het domein welzijn en arbeidsvoorwaarden en je bent het aanspreekpunt binnen de dienst HR en de FOD.

Voornaamste taken:

Je coördineert diverse taken binnen het domein welzijn:

 • Je werkt aan het opzetten van een integraal welzijnsbeleid. Je zet in samenwerking met de verschillende partners een welzijnsbeleid en welzijnsactieplan op en je voert deze uit:
  • Je zorgt ervoor dat er een gemeenschappelijk beleid tot stand komt voor het welzijn binnen de FOD.
  • Je ontwikkelt diensten en activiteiten die het algemene welzijn en de tevredenheid van de medewerkers verhogen.
  • Je maakt het jaarlijks welzijnsplan (We Feel Good), diversiteitsplan en absenteïsmeplan op en je coördineert dit.
  • Je werkt het absenteïsmebeleid (inclusief preventie en re-integratie) uit en je past het re-integratiebeleid toe, je evalueert deze aan de hand van metingen en je past deze aan waar nodig.
  • Je volgt het jaarlijks welzijnsplan, diversiteitsplan en absenteïsmeplan op en je stuurt deze bij. Je voert welzijns- en tevredenheidsenquêtes uit, je analyseert deze metingen en je verwerkt de resultaten in het jaarlijks actieplan welzijn.
  • Je rapporteert op regelmatige basis een stand van zaken aan het directiecomité.
 • Je brengt de verschillende actoren die werken binnen het brede domein van welzijn binnen de FOD samen in een intern welzijnsplatform en bent hier de drijvende motor achter. Je betrekt dit welzijnsplatform bij het beleid, de opvolging en de evaluatie ervan.
 • Je beantwoordt vragen van verschillende actoren (vakorganisaties, het directiecomité, de voorzitter, de verantwoordelijke HR,…) omtrent de welzijnsprocessen en de relevante reglementering.
 • Je vertegenwoordigt de FOD Sociale Zekerheid in netwerken (vb. georganiseerd door de FOD Bosa) en werkt aan een interfederale samenwerking om kennisuitwisseling te bestendigen.
 • Je werkt in samenwerking met de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk en Empreva het gezondheidstoezicht voor de personeelsleden van de FOD uit. Je organiseert het medisch toezicht, maakt oproepen en houdt lijsten bij.
 • Je krijgt de mogelijkheid om als diversiteitsambtenaar van de FOD op te treden in het Netwerk Federale Diversiteit. Dit netwerk geeft ondersteuning en vorm aan de projecten rond diversiteit en waakt over de goede uitvoering van het federale diversiteitsbeleid (https://fedweb.belgium.be/nl/over_de_organisatie/over_de_federale_overheid/missie_visie_waarden/gelijke_kansen_en_diversiteit/de_spelers/netwerk) .

Je coördineert diverse taken binnen het domein arbeidsvoorwaarden:

 • Je werkt een beleid uit op vlak van arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld een policy smartphones) dat aansluit op het reglementair kader van de overheid en de visie en strategie van de organisatie (in lijn met beleid "het nieuwe normaal"). Je zet hiervoor ook de nodige processen, systemen, tools en templates op alsook een duidelijke en transparante communicatie.
 • Je analyseert en actualiseert in onderhandeling met de vakbonden het arbeidsreglement en je maakt aanvullende dienstnota’s hiervoor op.

Je stippelt in samenwerking met de Coördinator HR en de Staf HR het HR beleid mee uit en je geeft deze vorm. Je bent als lid van de staf HR mee verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen op het niveau van de dienst HR.

FOD SOIALE ZEKERHEID VIA TALENT EXCHANGE

De dienst HR staat in voor het aantrekken, selecteren, integreren van medewerkers, het ondersteunen in de ontwikkeling van medewerkers, leidinggevenden en teams die zich in al hun diversiteit goed voelen binnen onze organisatie met het oog op het realiseren van de organisatiedoelstellingen.

De dienst HR draagt bij tot de realisatie van een performante organisatie die:

 • duidelijk gestructureerd en wendbaar is
 • waardengedreven en – bewust is
 • zichzelf voortdurend verbetert en streeft naar innovatie, optimalisatie en excellentie
 • de stakeholder centraal stelt
 • een aantrekkelijke werkgever is voor gedreven en talentvolle medewerkers

De FOD Sociale Zekerheid is, met de instellingen, verantwoordelijk voor het sociale zekerheidsbeleid, de interpretatie van zijn reglementering en de toekenning van tegemoetkomingen aan personen met een handicap. Door middel van zijn opdrachten en acties ten aanzien van de publieke actoren en sociale partners draagt hij bij tot duurzame en doeltreffende sociale zekerheidsstelsels en tot het behoud van de sociale rechten.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel - Kruidtuinlaan 50 (Finance Tower)

https://socialsecurity.belgium.be/nl

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Generieke competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereeert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en je onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creërt en bevordert de groepsgeest door jou mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je eigen groei actief plannen en beheren in functie van jou mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op jou te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

Troeven

 • Omdat je in een tweetalige omgeving werkt, is kennis van het Frans een pluspunt.
 • Je hebt een goede kennis en begrip van het domein welzijn op het werk en eventuele andere HR domeinen.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Duur van het opdracht : max 12 maanden

 •  mogelijkheid tot telewerk
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • gratis woon- werkverkeer met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • tussenkomst in de professionele gsm-kosten en internetabonnement
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • werken in een aangename omgeving

 

Contract: Talent Exchange

Werkregime: Voltijds

 1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie

Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken

 1. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken. 

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 07/11/2021 naar het volgende e-mailadres: talentexchange@minsoc.fed.be  - met het referentienummer SOC/PO/TE_2021-078

https://socialsecurity.belgium.be/nl

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Nancy REDANT - Verantwoordelijke HR
E: nancy.redant@minsoc.fed.be

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles