Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Ben je een administratief talent? Ben je geïnteresseerd in het domein van de gezondheidsberoepen? Wil je je graag verdiepen in een specifiek project waarbij je regelmatig in contact komt met zowel interne als externe partners? Ben je een echte teamplayer? Dan ben jij mogelijks diegene die we zoeken!

Als dossierbeheerder zal je meewerken aan het project “Erkenningen Stagemeesters”. Je staat in voor de behandeling van de dossiers omtrent aanvragen tot erkenning als stagemeester voor de assistent-artsen, assistent-tandartsen en assistent-ziekenhuisapothekers. Binnen deze functie heb je veel contacten met de aanvragers, de leden van de werkgroepen en commissies. Je past een specifieke wetgeving toe die de criteria voor de erkenningsaanvragen en de uit te voeren procedures vastlegt. Er bestaan ook interne procedures, zoals de specifieke procedures voor de registratie in eCad (= database) om je bij je werk te helpen.

Je belangrijkste taken zijn:

 • Je analyseert de inhoud van de nieuwe aanvragen voor een erkenning als stagemeester, controleert of ze volledig zijn, registreert de ontvangen documenten in eCad en legt de dossiers voor aan de secretaris of aan de leden van de werkgroep/commissies.
 • Je geeft een correct antwoord op de vragen van aanvragers omtrent de wetgeving, de procedures, het statuut van hun aanvraag om stagemeester te worden, en je adviseert hen bij de stappen die ze hiervoor dienen te ondernemen.
 • Je plaatst de onderzochte dossiers op een SharePointsite of een portaal die toegankelijk is voor de leden van de cel, de werkgroepen en de commissies.
 • Je staat in voor de organisatie van vergaderingen van de werkgroepen en commissies (reservatie zalen, uitnodigingen versturen,…).
 • Je geeft een antwoord op specifieke vragen van burgers omtrent de erkenning van stagemeesters voor de assistent-artsen, assistent-tandartsen en assistent-ziekenhuisapothekers.

In tweede instantie zal je ingeschakeld kunnen worden als administratief expert binnen de unit “Visa”. Je staat in voor diverse administratieve taken in het kader van de toekenning van het visum (= de toegang tot het beroep) aan de beoefenaars van een gezondheidszorgberoep. Hierbij sta je in nauw contact met de aanvragers.

 Je belangrijkste taken zijn:

 • Je behandelt de visumaanvragen voor de verschillende gezondheidszorgberoepen, controleert de volledigheid, vraagt bijkomende informatie op en registreert de documenten in eCad.
 • Je levert diverse attesten af die verband houden met de toegang tot het beroep: bewijzen van goed professioneel gedrag, duplicaten, specifieke machtigingen, legalisaties, ….
 • Je bent aanspreekpunt voor de aanvragersb en geeft een correct antwoord op de vragen omtrent de wetgeving, de procedures, het statuut van hun aanvraag, en je adviseert hen bij de stappen die ze hiervoor dienen te ondernemen.

FOD Volksgezondheid, VVVL - VIA TALENT EXCHANGE

Deze functie is vacant bij de dienst Gezondheidsberoepen en Beroepsuitoefening binnen het Directoraat - Generaal Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (Galileelaan 5/2 – 1210 Brussel).

De dienst Gezondheidsberoepen en Beroepsuitoefening is verantwoordelijk voor de gezondheidsberoepen door een reglementair kader te bieden, toelatingen tot beroepsuitoefening te verstrekken, de beroepsuitoefening te controleren en de workforce van gezondheidszorgbeoefenaars op te volgen. Al deze processen worden beheerd binnen het kadaster van gezondheidszorgbeoefenaars (e-cad, business process management system). De dienst bestaat uit 5 cellen: cel strategische ondersteuning, cel adviesorganen en regelgeving, cel planning, cel toegang tot het beroep en cel controle van de gezondheidsbeoefenaars.

Het Directoraat-generaal Gezondheidzorg (DGGS) heeft als opdracht een duurzaam, toegankelijk en kwaliteitsvol gezondheidszorgsysteem voor alle burgers te verzekeren. Diverse domeinen van de gezondheidszorg behoren tot het actieterrein van het DGGS: de organisatie, toegankelijkheid en financiering van de zorg; het ziekenhuisbeleid; het beleid met betrekking tot de gezondheidsberoepen en de uitoefening ervan; de geestelijke gezondheidszorg en zorg voor geïnterneerden; de organisatie van de dringende medische en psychosociale zorg en hulpverlening,...

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu wil de Belgische promotor zijn van het principe « One World, One Health », door de gezondheid in al haar componenten centraal te stellen in zijn bekommernissen en missies, waarbij het zowel gaat over de menselijke gezondheid als over de gezondheid van de planeet, de gezondheid van dieren en planten en van de voeding. De FOD is een referentiepunt op het vlak van de Gezondheid, een transversaal, strategisch en ondersteunend departement “Health and Environment in all policies” en een netwerkorganisatie die zorgt voor een operationele excellentie in de uitvoering van taken met toegevoerde waarde, met de ambitie om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren.

Om daartoe te komen is de FOD een verantwoordelijke, coherente, lerende en creatieve organisatie die steunt op competente en autonome medewerkers die zin hebben voor verantwoordelijkheid en die hun expertise en hun talenten ontwikkelen.

Meer info over onze FOD: https://www.health.belgium.be/


Vacatures

 • Aantal (1) - 1210 Sint-Joost-ten-Node - Galileelaan, 5/2 | 1210 Brussel

https://www.health.belgium.be

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Generieke Competenties

 • Je vindt het belangrijk om klanten een goede service te bieden en te zorgen dat ze tevreden zijn.
 • Je bent een 'teamplayer' en je werkt graag samen met je collega's om een gemeenschappelijk doel te behalen.
 • Je beschikt over goede mondelinge - en schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Je kan het overzicht bewaren over lopende dossiers en ze binnen een redelijke termijn zelfstandig afhandelen.
 • Je hebt een goede kennis van de tools van MS Office.
 • Je bent gemotiveerd en bereid om een nieuwe uitdaging aan te gaan.

Troeven

 • Aangezien je terecht komt in een tweetalige werkomgeving is kennis van het Frans een pluspunt.
 • Je hebt ervaring met het voorstellen van dossiers of projecten tijdens een vergadering.

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
 • Hoger secundair
 • Lager secundair of geen diploma

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Voltijdse tewerkstelling gedurende 12 maanden

Contract: Talent Exchange

Werkregime: Voltijds

1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie 

Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken.

2. Gesprek (max. 1 uur) : bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht. Het interview zal online plaatsvinden via Teams in de loop van de maand december 2022.

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken. 

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 5 december 2022 naar het volgende e-mailadres: talentexchange@health.fgov.be met het referentienummer TE/2022/DGGS/gezondheidsberoepen.

http://www.health.fgov.be

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Thijs Lammertyn - Celhoofd Toegang tot het beroep
P: 02/524.98.62
E: thys.lammertyn@health.fgov.be

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles