Disclaimer

Toegang tot de site

Het raadplegen of gebruik maken van de site van Selor houdt automatisch de volledige aanvaarding in van onderhavige clausule van vrijstelling van aansprakelijkheid. De toegang tot de informatie die deze site bevat, is gratis, doch het houdt de kennisname in en de aanvaarding van de hieronder vermelde voorwaarden. Indien u verdergaat met het raadplegen van de site, betekent dit dat u uitdrukkelijk de hieronder vermelde voorwaarden heeft aanvaard.

Privéleven

Het beleid betreffende het respecteren van de persoonsgegevens van Selor is hier toegankelijk.

Informatie die wordt aangeboden op de site

Selor beheert deze site en past ze voortdurend aan teneinde aan de bezoekers ervan de meest recente informatie te verschaffen omtrent haar diensten en activiteiten. Het doel van deze site is om zo goed mogelijk de bezoekers te informeren. Indien foute informatie zou worden gepubliceerd, zal Selor alles in het werk stellen om dit te verbeteren zodra deze vergissing wordt ontdekt. Selor kan geen enkele aansprakelijkheid oplopen in verband met de juistheid of de volledigheid van de informatie die wordt geraadpleegd op deze site.

Het doel van deze site is loutere informatie en geen enkele aanwerving noch vraag naar bepaalde diensten zal ooit worden gefinaliseerd door de enkele toegang tot deze site. De site maakt dus geen vast bod uit. Er zal altijd een schriftelijke bevestiging van Selor nodig zijn voor elke aanwerving, verzoek tot inlichtingen, inschrijving voor een selectieproef enz. Bijgevolg zal Selor geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden betreffende de informatie die wordt gepubliceerd op deze site.

De informatie die wordt gepubliceerd op de site is van algemene aard en wordt niet gecreëerd om aan een individuele behoefte te beantwoorden. De informatie is evenmin noodzakelijk volledig of up-to-date en omvat geen raadgevingen noch professionele aanbevelingen.

De inhoud van de site (daarbij inbegrepen de links) kan op elke ogenblik worden aangepast, gewijzigd of vervolledigd zonder enige verwittiging of mededeling.

Selor wijst alle aansprakelijkheid af in geval van ongepast of frauduleus gebruik van de gegevens die op de site worden verschaft.

Links naar deze site

De creatie van links naar de site van Selor dient te worden meegedeeld aan de beheerder van deze site. De verwijzing dient dusdanig te worden gerealiseerd dat een nieuw supplementair venster wordt geopend in de browser door enkel de home page van de site voor te stellen. Deep linking is verboden.

Links naar andere sites

De site bevat links naar andere sites van inrichtingen die hetzij verwant zijn aan Selor, hetzij totaal onafhankelijk zijn van Selor. Selor zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige inhoud of privacybeleid die zou deel uitmaken van een site waarnaar een link op de site van Selor zou verwijzen.

Het instellen van links naar één of meerdere andere sites, daarbij inbegrepen de links die worden ingesteld in deze sites, betekent in geen geval dat er sprake is van een associatie, partnerschip, toetreding of goedkeuring met de inrichtingen die deze sites voorstellen.

Zodra Selor kennis zal hebben van een eventuele illegale inhoud of een inhoud die niet overeenstemt met het beoogde doel, op een site waarnaar een link vermeld op de site van Selor verwijst, zal de link worden verwijderd van de site en zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid in hoofde van Selor aanleiding geeft voor de periode gedurende dewelke de link werd vermeld op de site van Selor.

Auteursrechten

De teksten, foto's, opmaak, lay-out, slogans, illustraties en andere elementen die op de Selor-site voorkomen, worden beschermd door het auteursrecht. De benaming Selor, haar logo, de tekeningen, foto's, teksten, slogans, de database, enz. die verschijnen op de site worden beschermd door het recht van de intellectuele eigendom. Elke kopie, aanpassing, vertaling, bewerking, gebruik of wijziging van een gedeelte of het geheel van deze site, onder welke vorm en door welk middel het ook weze, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke machtiging van Selor. De gebruikers van de site verbinden er zich uitdrukkelijk toe de auteursrechten en de soortgelijke rechten toebehorende aan Selor en aan derden integraal te respecteren. Selor behoudt zich het recht voor alle maatregelen te treffen die zij doeltreffend acht teneinde de aantasting van haar auteursrechten te verhinderen of er een einde aan te stellen, zonder dat haar enige aansprakelijkheid ten laste kan worden gelegd ingevolge deze maatregelen.

Selor machtigt enkel de bezoeker om de gegevens van de site te copiëren, af te drukken en te gebruiken op de enkele voorwaarde dat zij zijn bestemd ten titel van informatie voor de bezoeker en met uitsluiting van enige reproductie, verspreiding of commercialisering.

Aansprakelijkheid van de bezoeker

Door toegang te hebben tot de informatie die wordt aangeboden op de site, verzaakt de gebruiker aan elke klacht of verhaal, welke het ook weze, tegen Selor betreffende het gebruik der gegevens of de informatie die te zijner beschikking wordt gesteld op de site. De aansprakelijkheid van Selor kan in geen geval in het gedrang komen in geval van schade, van welke aard het ook weze en of deze nu consecutief of toevallig is.

Door toegang te hebben tot de informatie die wordt aangeboden op de site, aanvaardt de gebruiker tevens om alle risico's die verbonden zijn aan het gebruik van de site op zich te nemen en te verzaken aan elke klacht tegen Selor, daarbij inbegrepen het risico op schade aan de computer, de software of de gegevens door een virus dat zou zijn doorgegeven of geactiveerd door de site of door het feit dat de gebruiker er toegang toe heeft.

Veiligheid van de site

Teneinde de veiligheid van haar site te waarborgen, zal Selor alle noodzakelijke maatregelen treffen, zoals veiligheidsonderzoeken, technieken van codering, beveiligde omgevingen en alle maatregelen en procedures die redelijk zijn volgens de stand van zaken in de materie. Bepaalde zones van de site kunnen voorbehouden zijn en verbonden aan toegangsmodaliteiten. In geval van een aanval op de site, informaticacriminaliteit of elke andere niet-toegelaten poging om toegang te krijgen tot een deel of het geheel van de site, zal Selor alle wettelijke middelen gebruiken die haar ter beschikking zijn gesteld om de integriteit van haar site te beschermen en dit met medewerking van de bevoegde gerechtelijke en politie-autoriteiten.

Toepasselijk recht

Vermits uw bezoek aan de site uw akkoord met onderhavige disclaimer veronderstelt en dus een on line akkoord inhoudt, aanvaardt u dat elke betwisting of vordering betreffende onderhavige site of elk gegeven dat hierin vermeld staat, wordt beheerst door het Belgische recht. Door de site te raadplegen, erkent u de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Brussel, België, en aanvaardt u om geen vorderingen in te stellen dan voor deze jurisdicties.

Privacy policy

Je kan alle informatie over de privacyverklaring en de bijhorende contactgegevens hier vinden

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures