De federale overheidsdiensten zijn op zoek naar medewerkers voor verschillende domeinen zoals sociale zekerheid, gezondheid, milieu en klimaat, veiligheid, economie en financiën, internationale zaken, technieken en infrastructuur, controletechnieken, human resources, ICT, communicatie en wetenschappen.

Wil jij een job met inhoud en impact? Ontdek de vacatures in de verschillende federale overheidsdiensten en solliciteer tot en met 05/01/2021!

Aangepaste selectieprocedure

Omwille van Covid-19 en de dringende nood van verschillende overheidsdiensten aan nieuwe medewerkers, werd een specifieke selectieprocedure opgesteld. We lanceren inderdaad een grote selectie waaraan alle personen met een bachelordiploma kunnen deelnemen. Als je voor de twee selectieproeven slaagt, word je op een reservelijst van laureaten geplaatst, waaraan vervolgens concrete jobs worden aangeboden door de federale organisaties.

Hieronder vind je een aantal van deze vacatures en de rekruterende organisaties.

RJV


Wie?
De Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) is verantwoordelijk voor het beheer van en de controle op de jaarlijkse vakantiesector van de arbeiders en de kunstenaars. De RJV staat in voor de berekening van de vakantieduur en het jaarlijks vakantiegeld van het merendeel van deze groep. Hij betaalt het vakantiegeld rechtstreeks of onrechtstreeks uit.

Welke profielen zoeken ze?

 • Administratief deskundige Holidays-Networks
  Je staat in voor het beheer van de relaties tussen de RJV en de sociale zekerheid.

NGI-IGN

Wie?
Het Nationaal Geografisch Instituut heeft als hoofdopdracht om topografische kaarten van België op te stellen en te actualiseren. Vandaag is het NGI een open modern instituut dat topografische databanken beheert en digitale geografische informatie en diensten aanbiedt aan zowel overheden, professionals als particulieren.
In 2030 wil het NGI in zijn rol als geo-broker verder geëvolueerd zijn tot de spil van de nationale geografische informatievoorziening.

Welke profielen zoeken ze?

 • Cartograaf
  Als technisch deskundige voor de verwerking  van topogeografische gegevens in een hoogtechnologische omgeving

 Logo_RVA

Wie?
De RVA is een federale openbare instelling van sociale zekerheid. Het is een moderne, parastatale bevoegdheid voor werkloosheid, werkloosheid met bedrijfstoeslag, loopbaanonderbreking en tijdskrediet.

Welke profielen zoeken ze?

 • Dossierbeheerders - Antwerpen
  Je beheert en handelt autonoom dossiers af.
 • Dossierbeheerders - Leuven
  Je beheert en handelt autonoom dossiers af.
 • Sociaal controleurs
  Je voert controles uit om de geldende reglementering te handhaven.

 FOD IBZFOD Binnenlandse Zaken

Wie?
De FOD Binnenlandse Zaken is je regisseur op het vlak van de veiligheid en het migratiebeleid.

Ben je op zoek naar een boeiende en gevarieerde job, waarbij je elke dag het verschil maakt? Wil je graag werken in een dynamische organisatie? Dan is dit je kans om onze directies te versterken!

Welke profielen zoeken ze?

 logo_SFPFederale Pensioendienst

Wie?
Als overheidsorganisatie stellen we ons niet tevreden met de uitvoering van onze opdrachten alleen. Dat zou pas saai zijn. We triggeren veel te graag. We zeggen ja tegen interactie, durf en initiatief. Want zo verbeteren we!  “Duurzaam en digitaal”, als je ’t ons vraagt.

Zoek jij de ruimte om je skills te ontdekken en te ontplooien zonder vast te roesten in een rigide structuur? We maken graag plaats voor jou! Thuis of op kantoor, want flexibiliteit vinden we nogal belangrijk.

Welke profielen zoeken ze?

 • Pension officer
  Hoezo pensioenen saai?
 • Pensioenconsulent
  Je beantwoordt alle vragen van de burgers face to  face, per mail of telefonisch.
KMSK

Wie?
De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) zijn de meest bezochte musea van het land en omvatten de belangrijkste nationale verzameling beeldende kunst. 20 000 kunstwerken en zes musea vertellen de kunstgeschiedenis van de 15de tot de 21ste eeuw.
Als wetenschappelijke instelling, staan de KMSKB in voor het bewaren, bestuderen en verrijken van het cultureel erfgoed van de Belgische Staat, alsook het delen van dat erfgoed met een zo breed mogelijk publiek.

Welke profielen zoeken ze?

 • Expert Gebouwtechnieken
  Je onderhoudt en ontwikkelt de structuur van het BMS (Building Management System). Je werkt aan energiebesparing en een efficiënt energiebeheer. Je beheert, onderhoudt en vernieuwt systemen en ondersteunt de uitbreiding van deze systemen.
 • Expert ICT –Gebruikersondersteuning
  Je hebt expertise op het gebied van de technologieën die door de gebruikmakende entiteit ter beschikking van de gebruikers worden gesteld. Je helpt bij het oplossen van een ICT incident of de coördinatie van de oplossing ervan, ongeacht de oorsprong ervan.

buzaFOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Wie?
De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking behartigt, verdedigt en bevordert de belangen van België en van de Belgen in het buitenland en stimuleert de coherentie van het buitenlands optreden van België als federaal land. De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking streeft naar een veilige, rechtvaardige en voorspoedige wereld.

Welke profielen zoeken ze?

 • Boekhoudkundig expert voor een inhoudelijke of ondersteunende dienst
 • Dossierbeheerder voor verschillende directies
 • Secretariaatsmedewerker bij een directiesecretariaat
 • Communicatiemedewerker
 • IT-expert

FOD-SPF Economie

Wie?
De 1.779 personeelsleden van de FOD Economie staan ten dienste van de ondernemingen en consumenten, maar ook van de academische en wetenschappelijke wereld, de gewesten, de federale overheid en de Europese Unie. Onze zeven algemene directies en onze vier stafdiensten vervullen verschillende en uiteenlopende missies waarvan de hoofdopdracht als volgt luidt: de voorwaarden scheppen van een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België. In dit opzicht houdt de FOD Economie toezicht op de goederen- en dienstenmarkt om ze beter te stimuleren.

Welke profielen zoeken ze?

 • Administratieve talenten ondersteunen één van de algemene directies of ondersteunende stafdiensten, elk met een verschillende expertise en specifieke jobinhoud.
 • Regionale en tweetalige economische controleurs helpen om de spelregels van de economie te doen naleven en de rechten voor consumenten, ondernemingen en handelaars mee beschermen.
 • Technische controleurs zorgen ervoor dat producten, diensten en installaties op de Belgische markt veilig zijn en voldoen aan de wettelijke vereisten.

 FOD Financien

Wie?
De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 medewerkers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving.

Welke profielen zoeken ze?
Om de talrijke opdrachten tot een goed einde te brengen, zoekt de FOD Financiën vooral bachelors met een uitgesproken interesse voor fiscaliteit, financiën, boekhouden, recht, ...
Maar ook met een ander profiel kun je bij ons je gading vinden.

 FOD Justitie-SPF JusticeFOD Justitie

Wie?
De FOD Justitie biedt zijn 23 000 medewerkers een aangename werkomgeving en een bedrijfscultuur die gericht is op de burger maar ook op de eigen medewerkers. Samen zetten we ons elke dag in voor een rechtvaardige samenleving. De verscheidenheid aan jobs, de uitdagingen en de talrijke loopbaanperspectieven dragen bij tot het welzijn van onze medewerkers. Onze organisatie legt de nadruk op kennis uitwisselen, talenten ontwikkelen en ideeën verzilveren, om samen onze doelstellingen te bereiken. Maatschappelijk engagement is voor ons belangrijk.
Wij werven aan voor de centrale diensten in Brussel en voor van de 34 gevangenissen in België.

Welke profielen zoeken ze?

 • Administratief experten voor onze centrale diensten en de gevangenissen
 • Maatschappelijk assistenten voor de gevangenissen
 • Opvoeders voor de gevangenissen
 • Verpleegkundigen voor de gevangenissen
 • Ergotherapeuten voor de gevangenissen
 • ICT experten voor de centrale diensten
 • Financieel experten voor de centrale diensten en de gevangenissen

 FOD Justitie-SPF JusticeRechterlijke Orde

Wie?
Wanneer je op zoek bent naar een job waarbij je jouw steentje kan bijdragen aan de maatschappij, ben je bij de rechterlijke orde op het juiste adres. De rechterlijke orde wordt gevormd door de hoven en de rechtbanken. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de Zetel (de rechters in hoven en rechtbanken) en het Openbaar Ministerie (ook wel het parket genoemd). Beiden hebben een essentiële rol in de samenleving en daar kan jij deel van uitmaken!

Meerdere van onze functies worden opengesteld binnen de  verschillende rechtsgebieden verspreid over het land. Meteen een grote troef voor wie op zoek is naar boeiende job dicht bij huis!

Daarnaast kan je je ook blijven ontwikkelen door het ruime opleidingsaanbod. Bovendien kom je terecht in een boeiende werkomgeving met een grote diversiteit aan taken en materies.

Welke profielen zoeken ze?

 • Griffier dossierbeheerder
  Je bereidt en behandelt gerechtelijke dossiers op administratief en juridisch vlak voor, rekening houdend met de geldende reglementering.
 • Secretaris dossierbeheerder
  Je werkt mee aan de behandeling van gerechtelijke dossiers, in één of meerdere fases van de procedure (o.m. opsporing, vervolging of uitvoering)
 • Griffier/secretaris hoofdzakelijk ingeschakeld in de ondersteunende processen
  Je bent verantwoordelijk voor één of meerdere ondersteunende processen teneinde bij te dragen tot de realisering van de operationele doelstellingen van (een afdeling/sectie van) de griffie/het parket
 • Griffier/secretaris-kabinetssecretaris
  Je staat in voor de coördinatie en de uitvoering van administratieve taken teneinde het dagdagelijks functioneren van de korpschef en/of de hoofdgriffier/-secretaris te faciliteren.
 • Leidinggevend griffier/secretaris
  Je begeleidt en stimuleert de medewerkers van de (sub)afdeling/sectie teneinde de individuele ontwikkeling en de teamgeest te bevorderen en de prestaties te verbeteren door een toegenomen autonomie en neemt operationele beslissingen op vlak van personeel en organisatie.
 • Griffier/secretaris-systeembeheerder
  Je draagt de verantwoordelijkheid voor het optimaliseren van het informaticabeheer van de entiteit en zo bij te dragen tot het bereiken van de operationele doelstellingen

FOD Werkgelegenheid

Wie?
De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg... 

 • wil de kwaliteit van de arbeid in België verhogen;
 • garandeert een gelijk speelveld voor werkgevers, waarbij sociale fraude en dumping hard wordt aangepakt;
 • zorgt ervoor dat de rechten van de werknemers gerespecteerd worden in een veilige en gezonde werkomgeving;
 • doet dit via sociale dialoog, met competente medewerkers en in samenwerking met de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en andere partners.

Welke profielen zoeken ze?

 • administratief deskundige paritaire comités
  Je volgt de administratie op rond het vaststellen van de bevoegde paritaire comités voor individuele ondernemingen. Dit leidt tot de toepassing van de juiste loon- en arbeidsvoorwaarden op de betrokken werknemers.
 • secretaris Paritaire comités
  Je verleent administratieve en logistieke ondersteuning aan het sectoraal sociaal overleg en verwerkt de akten die voortvloeien uit het overleg.
 • dossierbeheerder personeelsadministratie
  Je zorgt zelfstandig voor een efficiënte en correcte behandeling en opvolging van onze personeelsdossiers. Je beheert ze volgens de voorgeschreven procedures en regelgeving.
 • documentatiebeheerder
  Je staat mee in voor het beheer van de bibliotheekcollectie en voor het beantwoorden van informatievragen.
 • inspecteur laborant
  Je zorgt voor een efficiënte en correcte behandeling en opvolging van chemische    analyses. Je verleent de inspecteur arbeidshygiëne ondersteuning tijdens de monsternemingen.
 • communicatiemedewerker
  Je bouwt mee aan het communicatiebeleid van de SIOD.
 • sociaal inspecteur
  Je maakt deel uit van de inspectiedienst Toezicht Welzijn op het Werk (Antwerpen).
FOD Mobiliteit

Wie?
De FOD Mobiliteit en Vervoer doet bewegen. Op de weg, op het water, op het spoor of in de lucht, wij zorgen ervoor dat iedereen zich kan verplaatsen. Onze hoofdopdracht bestaat erin een bijdrage te leveren aan de veiligheid, het milieu en de economie van het vervoer.

In een wereld waarin het noodzakelijk is om zich in alle richtingen te kunnen verplaatsen, kiezen wij voor functies die ook je de mogelijkheid geven om elke richting uit te gaan en om zo samen te werken aan de verbetering van het dagelijkse leven van de burgers. Want dit is wat ons dichter bij elkaar brengt.

Welke profielen zoeken ze?

 • Dossierbeheerder luchtvaartvergunningen
  Je behandelt de aanvragen voor vliegvergunningen en vergunningen voor mecaniciens.
 • Deskundige spoorveiligheid
  Je staat in voor de veiligheidsverificatie van personeel betrokken bij de organisatie van het spoorvervoer.