De federale overheidsdiensten zijn op zoek naar medewerkers voor verschillende domeinen zoals sociale zekerheid, gezondheid, milieu en klimaat, veiligheid, economie en financiën, internationale zaken, technieken en infrastructuur, controletechnieken, human resources, ICT, communicatie en wetenschappen.

Wil jij een job met inhoud en impact? Ontdek de vacatures in de verschillende federale overheidsdiensten en solliciteer tot en met 20/07/2020!

Aangepaste selectieprocedure

Omwille van Covid-19 en de dringende nood van verschillende overheidsdiensten aan nieuwe medewerkers, werd een specifieke selectieprocedure opgesteld. We lanceren inderdaad een grote selectie waaraan alle personen met een masterdiploma kunnen deelnemen. Als je voor de twee selectieproeven slaagt, word je op een reservelijst van laureaten geplaatst, waaraan vervolgens concrete jobs worden aangeboden door de federale organisaties.

Hieronder vind je een aantal van deze vacatures en de rekruterende organisaties.

 Logo_RVA

Wie?
De RVA is een federale openbare instelling van sociale zekerheid. Het is een moderne, parastatale bevoegdheid voor werkloosheid, werkloosheid met bedrijfstoeslag, loopbaanonderbreking en tijdskrediet.

Welke profielen zoeken ze?

 • 1 Supervisor Frontoffice (Ieper)
  Je verzekert een optimale kwaliteitsservice voor de burger.
 • 1 Attaché Budget (Brussel)
  Je plant de taken binnen de dienst, rekening houdend met deadlines.

 FAGG

Wie?
Het FAGG speelt een essentiële rol in de bescherming van de volksgezondheid met als missie: het verzekeren, vanaf hun ontwikkeling tot hun gebruik, van de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van geneesmiddelen, van gezondheidsproducten (medische hulpmiddelen, bloed cellen en weefsels) en grondstoffen bestemd voor de bereiding en de productie van geneesmiddelen.

Welke profielen zoeken ze?

 • Attaché P&O
  De afdeling P&O van het FAGG is op zoek naar een HR generalist die geïnteresseerd is in de verschillende domeinen van de ondersteuning van de medewerkers (ontwikkeling, evaluaties, rekrutering, HR-projecten, ...).
 • Dossierbeheerder
  Je staat in voor het beheer en de opvolging van diverse dossiers in verband met geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en speciaal gecontroleerde producten. De dossiers die je opvolgt kunnen betrekking hebben op verschillende procedures.

Logo_Fedris_NL

Wie?
Het Agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris) is een Openbare Instelling van Sociale Zekerheid die instaat voor de bescherming van de rechten van personen getroffen door een arbeidsongeval of beroepsziekte. Fedris herneemt alle opdrachten van het vroegere Fonds voor Arbeidsongevallen en Fonds voor de Beroepsziekten. Deze opdrachten hebben betrekking op de arbeidsongevallen of arbeidsongevallen (op de weg van en naar huis - werk) in de privé sector, op de beroepsziekten in de provinciale en lokale besturen en in mindere mate op de arbeidsongevallen of arbeidswegongevallen in de openbare sector.

Welke profielen zoeken ze?

 • Attaché HR
  Meewerken aan de ontwikkeling, de implementatie en het beheer van HR-processen en -instrumenten binnen een welbepaald HR-domein.
 • Attaché communicatie
  Het interne en externe communicatiebeleid vertalen in operationele acties en de praktische aspecten van de communicatiekanalen plannen en organiseren.
 • Fysiotherapeut dossierbeheerder 
  Analyseren, uitvoeren en opvolgen, op een autonome en proactieve manier, van dossiers (van gemiddelde complexiteit) in specifieke medische domeinen.
 • Attaché documentbeheer
  Als diensthoofd ben je verantwoordelijk voor de dienst documentbeheer, die instaat voor het creëren, optimaliseren en beheren van documenten.
Logo_RIZIV

Wie?
Het RIZIV vervult een sleutelrol binnen de sociale zekerheid en stelt zich hierbij op als een dynamische actor tussen de verschillende betrokken partijen, zoals verzekerden, zorgprofessionals, verzekeringsmaatschappijen… Om zijn missie te bereiken vertrouwt het RIZIV op de professionele vaardigheden van zijn diensten en medewerkers, en de daarbij gepaard gaande verantwoordelijkheden. Je haalt niet enkel voldoening uit je werk, maar ook je collega’s, klanten en burgers worden geholpen met het door jou verrichte werk.
Het RIZIV engageert zich voor een werkcultuur waarin responsabilisering, flexibiliteit en transparantie de kernwoorden zijn. 

Welke profielen zoeken ze?

 • Sociaal Inspecteur
  Je voornaamste opdracht is het uitvoeren van controles ter plaatse bij de Verzekeringsinstellingen/ziekenfondsen met betrekking tot de toepassing van de reglementaire bepalingen van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
 • Teamchef
  Een dienst aansturen en coördineren in overeenstemming met de beleidsdoelstellingen van de instelling, in nauw overleg met de leidinggevende om een correcte afhandeling van de dossiers binnen een welbepaald domein van de sociale zekerheid te garanderen.
 • Expert overheidsopdrachten
  Als expert overheidsopdrachten zorg je voor de toepassing van de wetgeving op vlak van overheidsopdrachten binnen de dienst aankoop. Jij coördineert het aanbestedingstraject en bent verantwoordelijk dat de gunning tijdig en conform aan alle eisen uitgevoerd wordt. Zo bepaal je de te volgen procedure bij een aanvraag voor een aankoop, stel je het lastenboek op of begeleid je anderen hierbij, en verleen je ook meer algemeen advies inzake overheidsopdrachten aan de interne klanten.
 • Jurist
  Je schrijft juridische adviezen die worden beargumenteerd op basis van de geldende reglementering. Je beheert eveneens geschillendossiers, beantwoord vragen en geeft adviezen met juridisch gevolg. In enkele meer specifieke functies stel je eveneens verbeteringen voor mbt de wetgeving.
 • Attaché Raden en Commissies
  Binnen de medische directie van de dienst voor geneeskundige verzorging (DGV) bestaat jouw voornaamste opdracht in het integreren van tele-geneeskunde, en meer specifiek tele-consultatie, tele-expertise, tele-monitoring alsook de mobile Health toepassingen (App’s) ,in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.
 • Actuaris
  Je analyseert en interpreteert interne en externe cijfermatige gegevens en parameters om tendensen op te sporen en relevante conclusies te trekken. Je formuleert adviezen en verstrekt resultaten van de actuariële analyses aan de verantwoordelijken van het actuariaat om hen in staat te stellen relevante informatie voor de besluitnemer te bezorgen aan de verantwoordelijken van de organisatie en de strategische cel.
 • Data-analist /Statisticus
  Je verzamelt, analyseert, interpreteert en publiceert gegevens om de uitvoering van studies te vergemakkelijken. Je analyseert gegevens om tendensen op te sporen, voert simulaties uit en helpt beslissingen te nemen. Je realiseert tabellen, grafieken en complexe rapporten op een duidelijke en begrijpbare manier om de organisatie en de partners te ondersteunen bij het bepalen van doeltreffende strategieën.

Belspo

Wie?

Het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO) is met bijna 3000 medewerkers en een jaarbudget van ongeveer 530 miljoen euro de vierde grootste Federale Overheidsdienst.

BELSPO heeft als opdrachten de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het federaal wetenschapsbeleid.

Via de 10 federale wetenschappelijke instellingen die deel uitmaken van de POD Wetenschapsbeleid, staat BELSPO in voor de studie, het beheer en de valorisatie van een wetenschappelijk en cultureel erfgoed met een geschatte waarde van 6,5 miljard €.

Welke profielen zoeken ze?

 • Attaché communicatie
 • Attaché gids
 • Attaché IT
 • Attaché jurist
 • Attaché managementondersteuning
 • Attaché scenograaf
 • Attaché financiën
 • Attaché preventieadviseur
RSZ_NL

Wie?

De RSZ int en beheert de sociale werkgevers- en werknemersbijdragen waarmee hij de verschillende takken van de sociale zekerheid financiert. Hij verzamelt en verspreidt de administratieve basisgegevens ten behoeve van de andere socialezekerheidsinstellingen.

Kom je graag meer te weten over ons? Neem dan zeker een kijkje naar onze site en dit filmpje.

Welke profielen zoeken ze?

 • Jurist
 • Projectleider
 • Sociaal Inspecteur
 • Expert
 • Data analist.

 RJV

Wie?
De Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) is verantwoordelijk voor het beheer van en de controle op de jaarlijkse vakantiesector van de arbeiders en de kunstenaars. De RJV staat in voor de berekening van de vakantieduur en het jaarlijks vakantiegeld van het merendeel van deze groep. Hij betaalt het vakantiegeld rechtstreeks of onrechtstreeks uit. 

Welke profielen zoeken ze?

 • Attaché A1 boekhouding voor de directie Financiën

Regie der Gebouwen

Wie?
De Regie der Gebouwen is de vastgoedbeheerder van de federale staat. Ze zorgt voor de bouw en renovatie, het onderhoud en facility management en de verkoop en verhuur van het federale vastgoed.  De Regie wenst haar teams te versterken door de aanwerving van architecten, ingenieurs, milieu-expert, applicatiebeheerder, werfcontroleurs, Financials Officers, Procurement Officers, …

Welke profielen zoeken ze?

 • Klantenbeheerder
  Als uniek contactpersoon volg je alle dossiers van jouw klant(en) en zorg je dat de klant tevreden blijft!
 • Jurist-notariaat
  Met de nodige juridische bagage volg je onze vastgoedtransacties op.

 FOD IBZFOD Binnenlandse Zaken

Wie?
De FOD Binnenlandse Zaken is je regisseur op het vlak van de veiligheid en het migratiebeleid.

Ben je op zoek naar een boeiende en gevarieerde job, waarbij je elke dag het verschil maakt? Wil je graag werken in een dynamische organisatie? Dan is dit je kans om onze directies te versterken!

Welke profielen zoeken ze?

 Vsse -logo

Wie?
De Veiligheid van de Staat is de Belgische burgerlijke inlichtingen- en veiligheidsdienst.

Enerzijds verzamelt en verwerkt de dienst inlichtingen en staat in voor de bescherming van de fundamentele waarden en belangen van de Staat en van de veiligheid van haar burgers. De dienst voert ook veiligheidsonderzoeken uit.

Welke profielen zoeken ze?

 • Analist
  Je analyseert informatie en verwerkt deze tot inlichtingen om zo mogelijke dreigingen te voorkomen.

logo_SFPFederale Pensioendienst

Wie?
Als overheidsorganisatie stellen we ons niet tevreden met de uitvoering van onze opdrachten alleen. Dat zou pas saai zijn. We triggeren veel te graag. We zeggen ja tegen interactie, durf en initiatief. Want zo verbeteren we!  “Duurzaam en digitaal”, als je ’t ons vraagt.

Zoek jij de ruimte om je skills te ontdekken en te ontplooien zonder vast te roesten in een rigide structuur? We maken graag plaats voor jou! Thuis of op kantoor, want flexibiliteit vinden we nogal belangrijk.

Welke profielen zoeken ze?

 • Financieel analist
  Je analyseert interne, externe vragen en cijfergegevens en geeft de nodige inbreng voor het maken van studies en statistieken.
 • Jurist
  We zijn op zoek naar een jurist die onze cel voor burgerslachtoffers van oorlog en terrorisme  kan komen versterken.
 • Jurist
  Je stelt wetswijzigingen op, formuleert juridische adviezen en behandelt geschillen.
 • Future Leaders
  Projectlead? People manager? Waar heb jij eigenlijk zin in? Schrijf je in en ontdek onze jobshop!
 • Attache HR
  Je werkt mee aan de realisatie van een geïntegreerd HR-beleid binnen de organisatie.
 • Attaché kennisbeheer
  Je werkt mee aan de implementatie van een kennismanagementcultuur en van kennismanagementprocessen en -methodes.

Logo_BOSA

Wie?
De FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) biedt ondersteuning aan de andere federale organisaties op vlak van IT, HR, organisatiebeheersing, integriteitsbeleid en overheidsopdrachten.

Welke profielen zoeken ze?

 • Consultant taaltesting
  Je wil graag bijdragen aan de ontwikkeling van taaltests en je wil ervoor zorgen dat de testmethodologie evolueert.
 • HR projectleider
  Je beheert één of meerdere HR-projecten binnen DG R&O.
 • Jurist arbeidsvoorwaarden en beloningsmanagement
  Je treedt op als expert en geeft advies mbt de materie arbeidsvoorwaarden en beloningsmanagement.
 • Project Management Officer
 • Business Analist
  Je voert functionele analyses uit en je staat in voor het kennisbeheer.
 • Financieel analist
  Je werkt mee aan de opstelling van de jaarrekeningen van de federale staat.
 • Junior projectmedewerker met affiniteit voor IT
  Je werkt mee aan projecten of deelprojecten binnen het domein accountancy.
 • Attaché Managementondersteuning & PMO 
  Je werkt mee aan het uittekenen van de strategische langetermijnvisie van de organisatie. Je ondersteunt het management bij het vertalen hiervan naar operationele acties.

FOD-SPF Economie

Wie?
De 1.779 personeelsleden van de FOD Economie staan ten dienste van de ondernemingen en consumenten, maar ook van de academische en wetenschappelijke wereld, de gewesten, de federale overheid en de Europese Unie. Onze zeven algemene directies en onze drie stafdiensten vervullen verschillende en uiteenlopende missies waarvan de hoofdopdracht als volgt luidt: de voorwaarden scheppen van een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België. In dit opzicht houdt de FOD Economie toezicht op de goederen- en dienstenmarkt om ze beter te stimuleren.

Welke profielen zoeken ze?

 • Experten internationale strategie nemen actief deel aan vergaderingen op nationaal, Europees en internationaal niveau om het standpunt van de FOD Economie of van Statbel te formuleren en te verdedigen.
 • Juristen stellen de wetgeving op, passen ze toe en interpreteren de nieuwe wetten die een rechtstreekse impact hebben op de ondernemingen en consumenten. Indien nodig passen ze het reglementair kader (wetsvoorstellen, ontwerp KB, ...) aan door bijvoorbeeld Europese richtlijnen in de Belgische wetgeving om te zetten. Ze verschaffen consumenten ook advies opdat ze goed geïnformeerd blijven over hun rechten en plichten.
 • Economen/data-analisten analyseren de belangrijkste actoren die actief zijn op de Belgische goederen- en dienstenmarkt en evalueren de mogelijke impact van die analyses op de Belgische economie en brengen zo een competitieve, duurzame en evenwichtige markt tot stand.
 • Economische inspecteurs/inspecteur-juristen helpen de spelregels van de economie te doen naleven en de rechten voor consumenten, ondernemingen en handelaars mee beschermen.
 • Technische inspecteur-ingenieurs zorgen er dankzij hun analyse en expertise voor dat producten, diensten en installaties op de Belgische markt veilig zijn en voldoen aan de wettelijke vereisten. Ze zijn verantwoordelijk voor het technische beheer van specifieke en ingewikkelde dossiers, voeren onderzoeken uit, verlenen advies en nemen technische beslissingen.
 • Dossiercoördinatoren Energie ontwikkelen een expertise in een energiedomein en nemen de nodige acties om energiedossiers autonoom af te handelen. Zij nemen contact op met externe actoren (energieleveranciers, burgers, kabinet, ...) en coördineren de uitwisseling van informatie. 
 • Managementondersteuning organiseren en controleren administratieve, organisatorische en faciliterende taken voor een lijnmanager en leidinggevend personeel.
 • Statistici dragen bij tot de verwezenlijking van nationale statistieken die daarna door politici worden gebruikt bij het nemen van strategische beslissingen. Ze antwoorden onrechtstreeks op de vragen en eisen van consumenten door statistieken te produceren die betrekking hebben op hun dagelijkse leven en hun consumptiegewoonten.
 • Digital trust consultants zijngeïnteresseerd en gemotiveerd om zich te verdiepen in het gebruik van moderne technieken voor het controleren van de integriteit en authenticiteit van elektronische informatie.
 • Project managers beheren, coördineren en plannen van een project van begin tot eind.
 • Talenten bij de ondersteunende diensten op vlak van budget, logistiek, human resources, ICT, communicatie, vertaling.

FOD Health_NL

Wie?
De FOD VVVL wil de Belgische promotor zijn van het principe «One World, One Health», door de gezondheid in al haar componenten centraal te stellen in zijn bekommernissen en missies (menselijk gezondheid, gezondheid van de planeet, gezondheid van dieren en planten en van de voeding). De FOD is een referentiepunt op het vlak van de Gezondheid, een transversaal, strategisch en ondersteunend departement “Health and Environment in all policies” en een netwerkorganisatie die zorgt voor een operationele excellentie in de uitvoering van taken met toegevoegde waarde, met de ambitie om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren.

Welke profielen zoeken ze?

 • Content manager (Diensten van de Voorzitter)
  Je beheert de documentatie van de verschillende werkgroepen in het kader van de Covid-19-crisis.
 • Master rampenmanagement (Diensten van de Voorzitter)
  Je zal deelnemen aan het denkproces, de uitwerking en de vormgeving inzake de toepassing van noodplannen.
 • Master informatiemanagement (Diensten van de Voorzitter)
  Je analyseert informatiebehoeften, ontwerpt en beheert informatiesystemen.
 • Master communicatie Public Health Emergencies (Diensten van de Voorzitter)
  Je communiceert vlot naar betrokken partijen en ontwikkelt en implementeert het crisiscommunicatieplan.
 • Community coördinator (Diensten van de Voorzitter)
  Je coördineert de doorstroom van nieuwe informatie naar alle communicatoren.
 • Copywriter (Diensten van de Voorzitter)
  Je helpt mee om een correcte verstaanbare uitleg te formuleren op vragen en opmerkingen van de burgers.
 • Social media manager (Diensten van de Voorzitter)
  Je beheert en rapporteert tools met sociale mediaplatformen.
 • Verantwoordelijk Budget en Kwaliteit (MEDEX)
  Je volgt de begroting van Medex op en je ondersteunt de management bij het kwaliteitsbeheer van hun dienstverlening.
 • Celhoofd Evaluatie (MEDEX)
  Je leidt en organiseert de cel om zo op efficiënte wijze de operationele resultaten te behalen in lijn met de strategische doelstellingen.
 • Financieel Analist (DG Gezondheidszorg)
  Je denkt mee over het financieringsbeleid van de dienst dringende hulpverlening en alle ambulancediensten in België en staat in voor het beheer van de grootste portefeuille van de dienst.
 • Attaché Strategische ondersteuning (DG Gezondheidszorg)
  Je bent betrokken bij het uitwerken, vormgeven en implementeren van projecten binnen het domein van acute & chronische zorg en bereidt mee het toekomstig beleid voor.
 • Data-analist (DG Gezondheidszorg)
  Je ondersteunt de dienst financiering van de ziekenhuizen bij het verzamelen, verwerken, leveren en analyseren van verschillende gegevens in het kader van onze Belgische gezondheidszorg. Je implementeert de gegevens met behulp van SAS – tools.
 • Projectmedewerker met interesse voor gewasbeschermingsmiddelen (DG Dier, Plant en Voeding)
  Als rechterhand van het diensthoofd Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen combineer je jouw organisatorisch talent met uitstekende networking skills om uitdagende projecten op te nemen en in goede banen te leiden.
 • Project medewerker (MEDEX)
  Je bent betrokken bij het uitwerken, vormgeven en implementeren van projecten van Medex en bereidt mee het toekomstig beleid voor.
 • Wetenschappelijke coördinator (MEDEX)
  Je coördineert en schrijft mee aan de verschillende wetenschappelijke studies en publicaties bij Medex (bvb de studie Absenteïsme).
 • Expert Productbeleid en Leefmilieu (DG Leefmilieu)
  Wil je meewerken aan de verbetering van het leefmilieu zoals de vermindering van plastic vervuiling en het stimuleren van de circulaire economie? Bij DG Leefmilieu krijg je de kans om milieuproblemen vanuit de hele levenscyclus van het product (LCA) te bekijken.
 • Wetenschappelijk Expert Chemicals (contractueel) (DG Leefmilieu)
  Binnen een Europese context evalueer je de toxicologie en humane blootstelling van chemische stoffen. Je werkt actief mee aan de bescherming van het leefmilieu en de gezondheid van de mens.
 • Opleidingsbeheerder (SD P&O)
  Je frisse kijk ondersteunt het opleidingsaanbod van onze veelzijdige FOD!

 FOD Justitie-SPF JusticeRechterlijke Orde

Wie?
De rechterlijke macht wordt gevormd door de hoven en rechtbanken. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen de Zetel (de rechters in hoven en rechtbanken) en het Openbaar Ministerie (het parket) die beiden een essentiële rol opnemen binnen de samenleving. Meerdere van onze functies worden opengesteld binnen de  verschillende rechtsgebieden verspreid over het land. Meteen een grote troef voor wie op zoek is naar boeiende job dicht bij huis!

Welke profielen zoeken ze?

 • Referendaris
  Als master in de rechten werk je mee aan de behandeling van gerechtelijke dossiers (oa ontwerpen opmaken van gerechtelijke beslissingen, geven van juridisch advies).
 • Criminoloog jeugd en gezin
  Je verleent bijstand aan de afdeling “jeugd en gezin” van het parket (o.a. coherentie van de interventies bewaken, advies verlenen binnen individuele dossiers).
 • Statistisch analist
  Je neemt deel aan nationale en lokale projecten om recurrente statistieken en diepgaande statistische analyses uit te werken.
 • Parketjurist
  Als master in de rechten doe je onder meer juridisch onderzoekswerk, beheer je mee opsporingsonderzoeken of bereid je vorderingen of dagvaardingen juridisch voor.

 FOD Justitie-SPF JusticeFOD Justitie

Wie?
De FOD Justitie biedt zijn 23 000 medewerkers een aangename werkomgeving en een bedrijfscultuur die gericht is op de burger maar ook op de eigen medewerkers. Samen zetten we ons elke dag in voor een rechtvaardige samenleving. De verscheidenheid aan jobs, de uitdagingen en de talrijke loopbaanperspectieven dragen bij tot het welzijn van onze medewerkers. Onze organisatie legt de nadruk op kennis uitwisselen, talenten ontwikkelen en ideeën verzilveren, om samen onze doelstellingen te bereiken. Maatschappelijk engagement is voor ons belangrijk. 

Welke profielen zoeken ze?

 • Juristen voor de centrale diensten en DG WL
 • Masters in HR, managementondersteuning, overheidsopdrachten, IT voor de verschillende diensten
 • Economisten bij de stafdienst B&B
 • Psychologen bij de gevangenissen

 FOD Financien

Wie?
De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 medewerkers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving.

Welke profielen zoeken ze?
Om de talrijke opdrachten tot een goed einde te brengen, zoekt de FOD Financiën vooral masters met een uitgesproken interesse voor fiscaliteit, financiën, boekhouden, recht, ...
Maar ook met een ander profiel kun je bij ons je gading vinden.

 KanselarijFOD Kanselarij van de Eerste Minister

Wie?
De FOD Kanselarij van de Eerste Minister ondersteunt de eerste minister bij de leiding en de coördinatie van het regeringsbeleid op inhoudelijk, administratief, logistiek, juridisch en communicatief vlak.

Welke profielen zoeken ze?

 • Community Manager
  Je beheert de verschillende sociale netwerken van Belgium.be in en stelt je expertise en kennis ter beschikking van de andere federale instellingen.

FOD Werkgelegenheid

Wie?
De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg draagt bij tot de groei van de werkgelegenheid en is belast met de verbetering van de kwaliteit van de arbeid in een Belgische, Europese en internationale context. Wij verzoenen de belangen van de werknemers en werkgevers door kwaliteitsvolle loon- en arbeidsvoorwaarden te verzekeren en door de creatie en het behoud van werk te bevorderen nodig voor de sociaal-economische vooruitgang.

Welke profielen zoeken ze?

 • 3 Sociaal inspecteurs
  Je maakt deel uit van de inspectiedienst van de regionale afdelingen Toezicht Welzijn op het Werk (West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Brussel).
 • 2 Projectleiders ICT
  Je plant, beheert, coördineert en volgt ICT-gerelateerde projecten van de begin- tot eindfase op.
 • 1 Webmaster
  Je werkt mee aan de uitbouw van diverse websites in het kader van welzijn op het werk.
 • 2 Managementondersteuners
  Je ondersteunt het management op inhoudelijk, organisatorisch, administratief en beleidsvlak.
 • 1 Wetenschappelijk expert
  Je verstrekt advies over de impact van biologische, chemische en fysische agentia op welzijn op het werk en volgt de reglementering op.

FAVV-AFSCAFederaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen

Wie?
De opdracht van het FAVV is te waken over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.
Het FAVV integreert alle controlediensten die bevoegd zijn voor de hele voedselketen. Het FAVV is niet alleen bevoegd voor de controles van levensmiddelen, diervoeders, meststoffen en fytofarmaceutische producten, maar ze houdt zich ook bezig met sanitaire (dierenziekten) en fytosanitaire (plantaardige sector) preventie- en bestrijdingsmaatregelen. Het opstellen van de operationele reglementering betreffende de door de operatoren van de voedselketen te respecteren controles, certificering of de infrastructuurnormen maken eveneens deel uit van zijn opdracht. Het FAVV verzorgt tevens de communicatie over alle materies die betrekking hebben op het FAVV, met name informatie voor de consumenten.

Welke profielen zoeken ze?

 • Inspecteurs in de Lokale Controle-eenheden (LCE) voeren controles uit bij operatoren die actief zijn in de voedselketen.
 • De Inspecteurs van het Hoofdbestuur van controle, ondersteunen de teams op het terrein en volgen de resultaten van de controleplannen op.
 • De Experts Controlebeleid nemen deel aan de aanpassing en de ontwikkeling van het controlebeleid en de reglementering.
 • Labotechnici zijn verantwoordelijk voor het beantwoorden van analyseaanvragen door diverse analyse- of testprocedures uit te voeren en te controleren.