De federale overheidsdiensten zijn op zoek naar juristen om hun teams te versterken. Afhankelijk van je interesses en ervaring kan je tewerkgesteld worden bij één van onze federale instellingen in een functie die jou op het lijf geschreven is!

Wil jij een job met inhoud en impact? Ontdek de vacatures in de verschillende federale overheidsdiensten en solliciteer tot en met 15/03/2021!

Aangepaste selectieprocedure

Omwille de dringende nood van verschillende overheidsdiensten aan nieuwe medewerkers, werd een specifieke selectieprocedure opgesteld. We lanceren inderdaad een grote selectie waaraan alle personen met een master in de rechten kunnen deelnemen. Als je voor de twee selectieproeven slaagt, word je op een reservelijst van laureaten geplaatst, waaraan vervolgens concrete jobs worden aangeboden door de federale organisaties.

Hieronder vind je een aantal van deze vacatures en de rekruterende organisaties.

Logo_RVA

Wie?
De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening is een federale openbare instelling van sociale zekerheid. De RVA is een moderne sociale parastatale bevoegd voor werkloosheid, werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen), loopbaanonderbreking en tijdskrediet.

Welke profielen zoeken ze?

 • Jurist voor de directie Reglementering
  Ondersteuning in werkloosheidsreglementering en aanverwante wetgeving (arbeidsrecht – sociale zekerheidsrecht).
 • Jurist voor de directie Geschillen
  Opvolgen en uitbrengen van juridische adviezen en geschillen (arbeidsrecht – sociale zekerheidsrecht)
 • Jurist voor de Juridische dienst
  Ondersteuning op de dienst administratieve geschillen van de Juridische dienst.
 • Jurist voor de directie HRM – dienst loopbanen (administratief en sociaal recht)
  Ondersteuning in juridische aspecten van het administratieve personeelsbeheer.

 eHealthplatform

Wie?
Het eHealth-platform is een openbare instelling van sociale zekerheid die een goed georganiseerde, onderlinge elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling tussen alle actoren in de gezondheidszorg (artsen, ziekenhuizen, apothekers, patiënten, …) bevordert en ondersteunt met inachtneming van de nodige waarborgen op het vlak van de informatieveiligheid, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt en de zorgverlener en het respect van het medisch beroepsgeheim.

Welke profielen zoeken ze?

 • Juridisch adviseur
  Uitwerken van een gemeenschappelijke visie inzake e-government in de gezondheidssector, met inbegrip van de aspecten informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Logo_BOSA

Wie?
De FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) kwam in 2017 tot stand door de fusie van de diensten van de FOD Personeel en Organisatie, de FOD Budget en Beheerscontrole, Fedict en Empreva. De FOD BOSA vervult de rol van federale partner op het vlak van IT, HR, organisatiebeheer, integriteitsbeleid en overheidsopdrachten. Op andere vlakken, zoals boekhouding en begroting heeft de FOD een ondersteunende rol.

Welke profielen zoeken ze?

 • Jurist voor Persopoint
  • Juridische ondersteuning van PersoPoint met adviezen.
  • Analyse van wetgeving toepasselijk voor personeels- en loonadministratie.
  • Beheer juridische templates.
 • Jurist HR Building Blocks
  In deze dienst worden oa reglementaire teksten opgemaakt. Men geeft ook juridisch advies over de toepassing ervan

Regie der Gebouwen

Wie?
De Regie der Gebouwen 

is de vastgoedbeheerder van de federale staat. Haar opdracht bestaat zowel uit het beheer en onderhoud van bestaand federaal vastgoed als uit bouw-, renovatie- en restauratiewerken.

De Regie der Gebouwen biedt je een aangename en kwalitatieve werkomgeving. Je kan er rekenen op een uitdagend en gevarieerd takenpakket, interessante arbeidsvoorwaarden, boeiende projecten, veel teamspirit, en een goed evenwicht tussen werk en privé.

Welke profielen zoeken ze?

 • 3 polyvalente juristen
  Overheidsopdrachten, overeenkomsten-, vastgoed-, milieu- en fiscaal recht.
 Logo_RIZIV

Wie?
Het RIZIV is een sleutelactor in de sociale zekerheid met een dubbele missie. Om zijn missies uit te voeren, we willen onze medewerkers stimuleren bij de ontwikkeling van hun competenties en persoonlijkheid, en bij het opnemen van verantwoordelijkheid.

Hoe? Dit gebeurt via een stijl van leidinggeven waarin luisteren, positief waarderen, ondersteunen, vertrouwen geven, stimuleren, meedenken en durven beslissen centraal staat.  Op die manier willen we een werkomgeving bieden waarin alle medewerkers zich goed kunnen voelen en hun job als zinvol ervaren voor zichzelf, voor hun collega's, voor hun klanten en voor de publieke zaak. Tegelijk verwachten we van onze medewerkers dat ze zich loyaal, professioneel en integer opstellen.

Welke profielen zoeken ze?

FOD Justitie-SPF JusticeRechterlijke Orde

Wie?
Wanneer je op zoek bent naar een job waarbij je jouw steentje kan bijdragen aan de maatschappij, ben je bij de rechterlijke orde op het juiste adres.

De rechterlijke orde wordt gevormd door de hoven en de rechtbanken. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de Zetel (de rechters in hoven en rechtbanken) en het Openbaar Ministerie (ook wel het parket genoemd). Beiden hebben een essentiële rol in de samenleving en daar kan jij deel van uitmaken!

Meerdere van onze functies worden opengesteld binnen de  verschillende rechtsgebieden verspreid over het land. Meteen een grote troef voor wie op zoek is naar boeiende job dicht bij huis!

Daarnaast kan je je ook blijven ontwikkelen door het ruime opleidingsaanbod. Bovendien kom je terecht in een boeiende werkomgeving met een grote diversiteit aan taken en materies.

Welke profielen zoeken ze?

 • Referendaris
  Je werkt mee aan de behandeling van gerechtelijke dossiers. Zo stel je ontwerpen van gerechtelijke beslissingen op, dit  onder de verantwoordelijkheid en volgens de instructies van de magistraat. Je geeft proactief advies over de toepassing van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer in gerechtelijke dossiers, waarvoor je ook de nodige opzoekingen doet.

 • Parketjurist
  Je bereidt justitiële oriëntaties/beslissingen voor, dit onder de verantwoordelijkheid en supervisie van de parketmagistraat en je biedt hem/haar gespecialiseerde ondersteuning.

 • Attaché jurist
  Je formuleert juridische en algemene adviezen met betrekking tot je vakdomein. Je stelt ook wettelijke en juridische teksten en adviezen op.
FOD Mobiliteit

Wie?
De FOD Mobiliteit en Vervoer doet bewegen. Op de weg, op het water, op het spoor of in de lucht, wij zorgen ervoor dat iedereen zich kan verplaatsen. Onze hoofdopdracht bestaat erin een bijdrage te leveren aan de veiligheid, het milieu en de economie van het vervoer.

In een wereld waarin het noodzakelijk is om zich in alle richtingen te kunnen verplaatsen, kiezen wij voor functies die ook je de mogelijkheid geven om elke richting uit te gaan en om zo samen te werken aan de verbetering van het dagelijkse leven van de burgers. Want dit is wat ons dichter bij elkaar brengt.

Welke profielen zoeken ze?

 • Jurist spoorvervoer
  Je stelt regelgeving mee op, je draagt bij tot de uitvoering ervan en je neemt deel aan internationale werkgroepen.

 • Jurist wegvervoer
  Je volgt Europese en Internationale regelgeving op, je voert deze uit in nationale regelgeving, geeft juridisch advies en stelt analyses op.
 FOD Werkgelegenheid

Wie?
De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft als missie het verhogen van de kwaliteit van het werk in België, het garanderen van een gelijk speelveld voor werkgevers, het hard aanpakken van sociale fraude en dumping en ervoor zorgen dat de rechten van de werknemers gerespecteerd worden in een veilige en gezonde werkomgeving. We doen dit via sociale dialoog, met competente medewerkers en in samenwerking met de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en andere partners.

Welke profielen zoeken ze?

 • Jurist HR
  Je zet jouw juridische deskundigheid in binnen het bevoegdheidsdomein van de Stafdienst Personeel en Organisatie om antwoorden te verstrekken op de vragen van verschillende belanghebbenden.
 Logo_Fedris_NL

Wie?
Het Agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris) is een openbare  instelling van sociale zekerheid die ervoor zorgt dat de rechten van slachtoffers van arbeidsongevallen en beroepsziekten worden gerespecteerd. Fedris neemt alle opdrachten van het voormalige Fonds voor arbeidsongevallen en het voormalige Fonds voor beroepsziekten over. Deze opdrachten hebben betrekking op arbeidsongevallen en beroepsziekten in de privésector, op de beroepsziekten binnen de plaatselijke en provinciale overheidsdiensten en in beperkte mate op de arbeidsongevallen in de publieke sector.

Welke profielen zoeken ze?

 • Sociaal Inspecteur
  Je bent verantwoordelijk voor de controle van verzekeringsondernemingen op vlak van arbeidsongevallen, je gaat na of de verzekeraar de reglementering goed naleeft en je speelt een belangrijke rol bij de evolutie van de reglementering.
 logo_SFPFederale Pensioendienst

Wie?
Als overheidsorganisatie stellen we ons niet tevreden met de uitvoering van onze opdrachten alleen. Dat zou pas saai zijn. We triggeren veel te graag. We zeggen ja tegen interactie, durf en initiatief. Want zo verbeteren we!  “Duurzaam en digitaal”, als je ’t ons vraagt.

Zoek jij de ruimte om je skills te ontdekken en te ontplooien zonder vast te roesten in een rigide structuur? We maken graag plaats voor jou! Thuis of op kantoor, want flexibiliteit vinden we nogal belangrijk.

Welke profielen zoeken ze?

 • Attaché betwiste zaken en juridische adviezen
  Je behandelt (geschillen)dossiers, ontwikkelt een juridische argumentatie en geeft advies over de interpretatie van de wetgeving in individuele dossiers.

 • Attaché juridisch advies en reglementering – thematisch expert
  Je maakt adviezen op voor de Arbeidsrechtbank, voor het kabinet, voor de ombudsdienst en werkt mee aan projecten waar een juridische achtergrond nuttig kan zijn. Daarnaast ondersteun je medewerkers in heel complexe dossiers.

buzaFOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Wie?
De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking behartigt, verdedigt en bevordert de belangen van België en van de Belgen in het buitenland en stimuleert de coherentie van het buitenlands optreden van België als federaal land. De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking streeft naar een veilige, rechtvaardige en voorspoedige wereld.

Welke profielen zoeken ze?

De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking werft regelmatig juristen aan in de volgende domeinen:

 • Internationaal Publiek Recht
 • Europees Recht
 • Consulaire Zaken
 • Overheidsopdrachten
 • Administratief recht

 FOD IBZFOD Binnenlandse Zaken

Wie?
Je veiligheid, ons beroep. Als FOD Binnenlandse zaken creëren wij een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Ook op de werkvloer streven wij naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of mee te beslissen, maar zeker ook om mee te doen.

Welke profielen zoeken ze?

 • Jurist bij het Nationaal Crisiscentrum, binnen alle bevoegdheidsdomeinen van het Nationaal Crisiscentrum (openbare orde, bescherming van personen en goederen, crisisbeheer, noodplanning, alarmering, ...)

 • Jurist bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, toepassing van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet)

FOD-SPF Economie

Wie?
De 1.779 personeelsleden van de FOD Economie staan ten dienste van de ondernemingen en consumenten, maar ook van de academische en wetenschappelijke wereld, de gewesten, de federale overheid en de Europese Unie. Onze zeven algemene directies en onze vier stafdiensten vervullen verschillende en uiteenlopende missies waarvan de hoofdopdracht als volgt luidt: de voorwaarden scheppen van een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België. In dit opzicht houdt de FOD Economie toezicht op de goederen- en dienstenmarkt om ze beter te stimuleren.

Welke profielen zoeken ze?

 • Juristen bij de FOD Economiestellen de wetgeving op, passen ze toe en interpreteren de nieuwe wetten die een rechtstreekse impact hebben op de ondernemingen en consumenten. Indien nodig passen ze het reglementair kader (wetsvoorstellen, ontwerp KB, ...) aan door bijvoorbeeld Europese richtlijnen in de Belgische wetgeving om te zetten. Ze verschaffen consumenten ook advies opdat ze goed geïnformeerd blijven over hun rechten en plichten. De job van jurist varieert naargelang de thema’s en activiteiten van de algemene directie waar je aan de slag bent.

Meer weten ?

  FOD Justitie-SPF JusticeFOD Justitie

Wie?
De FOD Justitie biedt zijn 23 000 medewerkers een aangename werkomgeving en een bedrijfscultuur die gericht is op de burger maar ook op de eigen medewerkers. Samen zetten we ons elke dag in voor een rechtvaardige samenleving. De verscheidenheid aan jobs, de uitdagingen en de talrijke loopbaanperspectieven dragen bij tot het welzijn van onze medewerkers. Onze organisatie legt de nadruk op kennis uitwisselen, talenten ontwikkelen en ideeën verzilveren, om samen onze doelstellingen te bereiken. Maatschappelijk engagement is voor ons belangrijk.
Wij werven aan voor de centrale diensten in Brussel en voor van de 34 gevangenissen in België.

Welke profielen zoeken ze?

 • Er bestaan verschillende functies bij het directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele rechten en Vrijheden die de minister van Justitie adviseert in de domeinen waarvoor het bevoegd is: het burgerlijk recht, het gerechtelijk recht, het economisch recht, het strafrecht, de fundamentele rechten en vrijheden en de erediensten en niet-confessionelelevensbeschouwingen.
  Het DG WL beheert ook de wapenwetgeving en de wetgeving over de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Daarnaast ondersteunt het de minister bij de beleidsontwikkeling en de uitvoering van het strafrechtelijk beleid, zowel algemeen als voor bijzondere criminele fenomenen. Ten slotte zorgt het DG WL voor de juridische ondersteuning van de penitentiaire administratie.

 Bira

Wie?
Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA) is een Belgische Federale Wetenschappelijke instelling. Sinds de oprichting in 1964, doet het BIRA onderzoek en geeft het publieke dienstverlening op het vlak van de ruimte-aeronomie, d.i. de fysica en chemie van de atmosfeer van de Aarde en van andere planeten, en de kosmische ruimte.
Onze wetenschappers maken gebruik van instrumenten op de grond, in de lucht, aan boord van ballonnen of in de ruimte en van computermodellen.

Welke profielen zoeken ze?

 • Algemeen jurist met breed interesseveld met als voornaamste opdrachten contractbeheer en overheidsopdrachten.
 Vsse -logo

Wie?
De Veiligheid van de Staat waakt over de bescherming van de fundamentele waarden en belangen van het land tegenover dreigingen zoals terrorisme, extremisme, spionage, inmenging door buitenlandse mogendheden en proliferatie van massavernietigingswapens. De dienst verzamelt informatie over deze activiteiten en deelt ze, na analyse, mee aan ministers, administraties, politie, gerecht en buitenlandse partners voor zover hun kennisname noodzakelijk is. De Veiligheid van de Staat voert ook veiligheidsonderzoeken en veiligheidsverificaties..

Welke profielen zoeken ze?

 • Jurist
  Je geeft adviezen en werkt mee aan de redactie van nieuwe wetten. Je bent geboeid door administratief recht en staat open om je snel in te werken in de wetgeving over de inlichtingendiensten.

 FOD Financien

Wie?
De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgen wij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 medewerkers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving.

Word jij onze onmisbare schakel?
Zoals het recht onmisbaar is in onze samenleving, zo zijn juristen onmisbaar voor de FOD Financiën. Want door de ogen van een jurist is alles anders. Juristen gaan maatschappelijke en juridische vraagstukken kritisch te lijf met hun sterk ontwikkeld analytisch en synthetisch denkvermogen. Altijd vinden zij een pasklaar antwoord op elke vraag en beargumenteren zij waarom de ene oplossing beter is dan de andere.  

Ben jij zo’n jurist? Onze algemene administraties en stafdiensten zijn op zoek naar juristen. Dat is dus goed nieuws voor jou, want jij hebt naast algemeen-juridische vaardigheden ook eigen interesses en talenten. Solliciteer vandaag nog en ga aan de slag bij de dienst die jouw hart sneller doet slaan.

 HvW

 

Wie?
De Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen is een openbare instelling van sociale zekerheid. Ze betaalt werkloosheidsuitkeringen en aanverwante uitkeringen (jeugdvakantie, activering, ...).

Ze informeert de klanten, stelt hun aanvraagdossier samen, bezorgt het aan de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) en betaalt de uitkeringen. De HVW heeft 35 kantoren verspreid over het land, en een hoofdzetel in Brussel.

Wat we doen:

 • de dossiers van de klanten samenstellen, en indienen bij de RVA
 • uitkeringen betalen, na ontvangst van de toelating van de RVA
 • klanten de voorgeschreven formulieren en documenten bezorgen
 • de bevoegde dienst of instelling de wettelijk voorgeschreven documenten of gegevens bezorgen
 • klanten kosteloos adviseren en informeren over hun rechten en hun plichten.

Welke profielen zoeken ze?

 • Jurist HRM
  Instaan voor alle jurische HR dossiers, de opvolging en verdediging. Eveneens opvolgen van veranderende wetgeving inzake het personeelsstatuut.

 • Jurist overheidsopdrachten - Afdeling financiën.
 RSZ_NL

Wie?
De RSZ int de sociale bijdragen, verzamelt de loon- en arbeidstijdgegevens en financiert het stelsel van de sociale zekerheid in België. Daarnaast ondersteunt de RSZ via de bijdrage-inning het doelgroepenbeleid van de regionale overheden. Ook beheert de RSZ de sociale zekerheid voor zeelieden, de overzeese sociale zekerheid en het Fonds voor de sociale Maribel van de publieke sector. 

Welke profielen zoeken ze?

 • Jurist Inspectiediensten
  Als team, adviseer je in de strijd tegen sociale fraude, bepaal je invorderingsstrategieën en juridische procedures.