Integriteit is een belangrijke materie voor de federale overheidsdiensten. Door op te treden tegen integriteitsschendingen wordt het belang dat de organisatie hecht aan waarden en normen extra benadrukt. In elke organisatie kunnen, sinds 4 april 2014, personeelsleden die een wantoestand of een integriteitsschending willen melden zich wenden tot het Centrum Integriteit van de federale Ombudsman. Zij kunnen hiervoor binnenkort ook terecht bij de vertrouwenspersoon Integriteit van hun organisatie. De vertrouwenspersoon Integriteit draagt bij aan het stimuleren van integer gedrag en uiteindelijk aan de integriteitscultuur binnen de organisatie.

Context

Het integriteitsbeleid van een organisatie is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van het management. De leidinggevenden hebben een belangrijke voorbeeldfunctie. Toch spelen ook andere actoren hierbij een zeer belangrijke rol: de integriteitscoördinator, de vertrouwenspersoon welzijn, de preventieadviseur en de HR-dienst. Binnenkort komt daar ook een nieuwe rol bij, die van de vertrouwenspersoon Integriteit. (wet van 15 september 2013 en het KB van 9 oktober 2014)

Wat houdt deze rol in?

De vertrouwenspersoon Integriteit is een collega bij wie medewerkers terecht kunnen met integriteitsvragen, ethische dilemma’s of vermoedens van integriteitschendingen. Een voorbeeld van zo een schending is het bewust manipuleren van dossiers, het aannemen van geschenken, misbruik van bevoegdheden, belangenvermenging, …

Concreet, de vertrouwenspersoon Integriteit:

  • informeert medewerkers over integriteitskwesties, dilemma’s, de geldende wetgeving en de te volgen procedures bij melding van een (veronderstelde) integriteitsschending
  • begeleidt daarbij ook zijn/ haar  collega’s en registreert en rapporteert alle vragen en integriteitsschendingen op een vertrouwelijke manier aan de Minister van Ambtenarenzaken, aan de Minister belast met de preventieve controle van integriteit en aan de federale ombudsmannen
  • leverteen voorafgaand advies af aan de mogelijke melders over het al dan niet verderzetten van de voorziene melding. Het onderzoek naar de integriteitsschending wordt niet door de vertrouwenspersoon Integriteit gevoerd, maar is de bevoegdheid van de federale Ombudsman.

De rol van vertrouwenspersoon Integriteit wordt opgenomen voor een periode van 6 jaar. Het gaat om een opdracht die naast de bestaande functie komt, maar waarvoor voldoende tijd en middelen voorzien worden.

Selectieprocedure

Enkel statutairen die reeds 5 jaar dienstanciënniteit hebben in de  dienst waar ze vertrouwenspersoon willen worden, kunnen aan de selectie deelnemen.

Vanaf maart 2015 gaat de selectieprocedure voor de vertrouwenspersonen van start.

Elke organisatie verspreidt zelf de vacature, nodigt de kandidaten uit voor een selectiegesprek en doorloopt het verdere proces samen met het Bureau voor Ambtelijke Ethiek en Deontologie van de FOD B&B.

Het selectiegesprek wordt afgelegd voor een selectiecommissie die bestaat uit een vertegenwoordiger van de FOD B&B,  van de FOD P&O, van de rekruterende organisatie en van een andere overheidsdienst.

Basisopleiding

Na selectie en benoeming volgt de vertrouwenspersoon een basisopleiding om zijn expertise in deze materie te onderbouwen. Deze vijfdaagse opleiding zal plaatsvinden vanaf september, en wordt gecoördineerd door het Bureau voor Ambtelijke Ethiek en Deontologie (FOD B&B).

Meer info

Voor meer informatie of vragen kan u terecht bij het Bureau voor Ambtelijke Ethiek en Deontologie via integriteit-integrite@budget.fed.be of op de website www.begroting.be.

Uiteraard kunt u ook steeds terecht bij de stafdienst P&O van uw organisatie.