Door een Koninklijk Besluit zijn de drie vroegere buitencarrières (diplomaten, consuls en attachés voor internationale samenwerking) nu gebundeld in één nieuw statuut: ambtenaar van de buitenlandse carrière. Exact één jaar geleden heeft Selor in opdracht van de FOD Buitenlandse Zaken hiervoor een grootschalige selectie opgestart. Meteen de gelegenheid om nu een stand van zaken op te maken.

Meer dan 2.700 kandidaten

De nieuwe procedure wist veel kandidaten aan te spreken. In totaal solliciteerden 1.446 Nederlandstaligen en 1.281 Franstaligen voor deze hoog aangeschreven selectie. 
 
Aangepaste procedure


Kandidaten die bij de FOD Buitenlandse Zaken een carrière in het buitenland willen opbouwen, moeten over talrijke competenties beschikken. Gezien de strenge jobvereisten, werd de procedure om die competenties te meten dan ook aangepast in vergelijking met vroeger:

  • Voldoende kennis van de tweede landstaal (al naargelang de moedertaal is dit Frans of Nederlands) is een voorwaarde om deel te nemen. De behaalde punten op deze taaltest tellen echter niet langer mee voor de eindrangschikking.
  • Wie wil werken binnen een diplomatieke omgeving moet ook de nuances van het Engels kunnen beheersen, en daarom werd het vereiste niveau Engels opgetrokken. Voor vele kandidaten bleek die een struikelblok.
  • Tijdens de vergelijkende selectie werden kandidaten ook op meer competenties geëvalueerd.


Gelijke kansen en neutraliteit


Net zoals bij alle andere selecties bij Selor gelden hier de principes van gelijke kansen voor iedereen, en objectieve procedures meten alleen competenties.

  • Pc-testen werden automatisch verbeterd, en dat geldt zowel voor selectie- als voor taaltesten.
  • Mondelinge testen werden afgenomen en beoordeeld via een gestandaardiseerd evaluatierooster dat de verschillende te meten competenties nagaat.
  • De ingediende kopijen van de schriftelijke proef van de vergelijkende selectie werden op een anonieme, uniforme en objectieve wijze geëvalueerd. Zo werden alle werken van de kandidaten genummerd, zonder link naar hun persoonlijke gegevens.
  • De verbetering gebeurde op basis van vooraf vastgestelde elementen van antwoord.
  • Twee evaluatoren per taalrol werden geselecteerd op basis van hun expertise. Ze deden deze evaluatie onafhankelijk van elkaar.
  • Na de evaluatie werd het gemiddelde van de scores van beide evaluatoren genomen als eindscore. Indien er een verschil in beide scores was van meer dan 20% of indien de kandidaat voor de ene evaluator geslaagd was en voor de andere niet, werd dit werk besproken tijdens een deliberatiemoment om tot een eindbeslissing te komen.


Veel potentieel


Nog tot eind oktober 2015 loopt de laatste fase van deze selectie, met name de mondelinge interviews. Daarna zal een lijst van laureaten worden opgesteld. Maar nu al is duidelijk dat deze aangepaste procedure op kwalitatief vlak een goede waardemeter was, want het niveau van de overblijvende kandidaten ligt zeer hoog is en beantwoordt aan de verwachtingen van de opdrachtgevende dienst, de FOD Buitenlandse Zaken. En uiteindelijk is dat het finale doel van een succesvolle selectie: volwaardige kandidaten vinden die voldoen aan het door de opdrachtgever geschetste profiel.