De invulling van de job verschilt naargelang de dienst waar je terechtkomt. Hieronder vind je een beknopte beschrijving van de functie en van de diensten waar de vacatures zich bevinden.

 • Je voert controles uit op eigen initiatief, op vraag van de instelling of op vraag van andere overheden al dan niet in samenwerking met collega’s van andere overheidsdiensten. Je controles gebeuren in overeenstemming met de bepalingen van het Sociaal Strafwetboek.
 • Je bereidt je controles voor door opzoekingen, in eigen databanken of bij andere administraties en bij sociaal verzekerden.
 • Je vraagt de nodige documenten op en spoort eventuele tekortkomingen op, in de materies die onder je bevoegdheid vallen.
 • Je geeft informatie, toelichting & advies over bepaalde materies inzake de sociale zekerheid, je geeft correcte raad aan klanten om inbreuken op de reglementering te vermijden.
 • Je behandelt de administratieve kant van je dossiers.
 • Je beheert je werk op autonome wijze.
 • Je neemt actief deel aan vergaderingen met andere overheidsdiensten en je werkt samen met de collega’s van andere administraties of lokale overheden, om gezamenlijke controles uit te voeren of om deel te nemen aan werkvergaderingen en projecten.

Deze diensten hebben vacatures momenteel:

 • Rijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering (RIZIV): 1 plaats in Brussel
 • Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA): 15 plaatsen in Antwerpen, Gent, Kortrijk, Hasselt, Turnhout, Hasselt en Brussel
 • Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ): 1 plaats in Hasselt

Aan het einde van het selectieproces wordt een lijst van laureaten opgesteld. Deze lijst zal door de verschillende OISZ geraadpleegd kunnen worden, om soortgelijke functies te vervullen. Ze zullen dan een bijkomende screening organiseren specifiek voor de functie. Hiervoor kunnen bijkomende profielvereisten gevraagd worden.

Geïnteresseerd?

Ben je geboeid door sociale zekerheid en heb je een bachelordiploma? Lees de functiebeschrijving aandachtig en solliciteer tot en met 11 februari 2019.

Waarom werken voor een OISZ?

 • De Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (OISZ) streven naar een goed maatschappelijk evenwicht om de burger de beste sociale bescherming te bieden. Daartoe coördineren zij hun activiteiten en delen zij hun gegevens binnen een geïnformatiseerd netwerk.
 • Enerzijds verzekeren zij sectoren zoals de pensioenen, de werkloosheid, de ziekteverzekering, arbeidsongevallen, beroepsziekten, kinderbijslag, jaarlijkse vakantie. Anderzijds bieden zij sociale hulpverlening zoals een gewaarborgd inkomen voor bejaarden en gehandicapten, gewaarborgd gezinsinkomen,...
 • Deze essentiële maatschappelijke opdracht drijft onze 13.000 medewerkers om dagelijks een kwaliteitsvolle dienstverlening aan alle burgers te waarborgen.
 • De OISZ zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...
 • Werken voor een OISZ, is werken voor een van de meest doeltreffende en moderne sociale zekerheid ter wereld.

Christine Clarinval is sociaal controleur bij het RSVZ, één van de OISZ

Ik beschouw mijn collega's van de andere OISZ als mijn collega's aangezien wij voortdurend samenwerken.”

“Wat geweldig is in ons werk, is dat deze samenwerking tussen sociaal controleurs het RSVZ overstijgt en niet enkel andere openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) aanbelangt maar ook andere overheidsdiensten zoals de douane, de belastingdienst, de politie, de FOD Mobiliteit en Vervoer. Wij voeren regelmatig gemeenschappelijke controles uit met andere inspectiediensten (RVZ, RSZ, ...). Deze controles worden georganiseerd per sector, zoals die van de horeca bijvoorbeeld. Wanneer we een restaurant controleren, kijken we het statuut van de zelfstandigen na die daar aan het werk zijn. De andere inspectiediensten zullen zich dan weer concentreren op andere verplichtingen in functie van hun competenties (bijvoorbeeld de RVA op de werkloosheid). Deze synergie is zeer interessant.

Ik beschouw mijn collega's van de andere OISZ als mijn collega's aangezien wij voortdurend samenwerken.”

Je kan de volledige getuigenis van Christine hier lezen.

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures