Competenties


Gedragsgerichte competenties

 • Je zoekt, verwerkt en geeft correct grote hoeveelheden gegevens weer binnen de beschikbare termijn.
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je structureert je eigen werk door prioriteiten te stellen en je voert een veelheid aan verschillende taken op een systematische manier uit.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.

Deelnemingsvoorwaarden


 • Het is absoluut vereist vast ambtenaar en titularis te zijn van een graad van niveau D. Laad je benoemingsbesluit op in je online-cv: "Mijn Selor" - rubriek "Mijn CV" - "Werkervaring". Je benoemingsbesluit moet niet gevalideerd worden door onze diensten om je te kunnen inschrijven voor de generieke screening bevordering niveau C.

Opgelet: Enkel statutaire ambtenaren van overheidsdiensten die opgenomen zijn in Artikel 1 van de Wet van 22 juli 1993. - Wet houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken, kunnen zich inschrijven voor deze bevorderingsselectie. Ambtenaren die statutair ambtenaar zijn binnen andere diensten, zoals de Rechterlijke Orde en het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie, mogen NIET deelnemen.

 • Je dient ook administratief aan alle vereisten te voldoen om aanspraak te kunnen maken op bevordering.
 • De ambtenaar die, tijdens de selectieprocedure één van die voorwaarden niet langer vervult, verliest het voordeel van zijn eventueel slagen voor de proef.

De deelnemingsvoorwaarden worden geverifieerd door de personeelsdienst van uw overheidsdienst na de generieke screening. We hebben de meest gestelde vragen over de bevorderingen van niveau C voor jou verzameld in dit document. Lees hier de antwoorden.

Opgelet
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Je doet dit door in je online account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, indien er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

Selectietesten (ongeveer 2u30)


Deze proeven evalueren je vermogen om te functioneren op niveau C

De eerste test is een vaardigheidstest. Met deze abstracte redeneertest gaan we na hoe snel jij verbanden ziet volgens een bepaalde logica, iets kan doorgronden of principes en regels ziet.

De tweede test is een situatiebeoordelingstest. Deze test meet een aantal competenties voor het omgaan met informatie en het omgaan met taken. De test bestaat uit verschillende situaties in een bepaalde context. Bij elke situatie krijg je verschillende reacties waarover je moet oordelen en je geeft telkens aan hoe gepast je die bepaalde reactie vindt.

Je bent geslaagd als je ten minste 10 punten op 20 hebt voor elke test. In totaal moet je ten minste 20 punten op 40 hebben.

Ben je geslaagd voor deze generieke screening (algemene gedeelte)?
Dan ontvang je een levenslange vrijstelling voor de generieke screening van toekomstige niveau C-bevorderingsselecties en een vrijstelling van 5 jaar voor de instapkaart (Module 0: uitsluitend bestaande uit een test abstract redeneren en een situationele beoordelingstest) van externe selecties, te rekenen vanaf de dag dat je je resultaat ontvangt. Je ontvangt een attest van slagen via je online "Mijn Selor"-account. Je krijgt vervolgens toegang tot de specifieke proef (bijzonder gedeelte), die op een later moment georganiseerd zal worden voor de  overheidsdienst waarvoor je werkt. De organisatie van deze specifieke screening zal meegedeeld worden op onze website www.selor.be en je zal je kunnen inschrijven via je "Mijn Selor" account.

Ben je niet geslaagd voor deze generieke screening?

Je ontvangt naast je resultaat ook een ontwikkelingsgericht feedbackrapport op je "Mijn Selor"-account. Dit resultaat heeft geen impact op deelname aan andere selecties. Indien je niet slaagt voor deze generieke screening in het kader van de bevordering niveau C, krijg je bovendien geen development buffer. 

Wanneer gaan de testen door?
Vanaf 15 september 2015 zal je via het postvak 'Mijn berichten en taken' in "Mijn Selor" online zelf een keuze kunnen maken tussen de voorgestelde data en uren voor de generieke screening.

De testen vinden plaats tot eind oktober 2015. De testsessies zullen geleidelijk opengesteld worden voor inschrijving.

Opgelet: Als je een testdatum hebt gekozen maar je kan toch niet aanwezig zijn om deel te nemen aan de test, moet je je uitschrijven voor deze sessie, ten laatste 1 uur voor het begin van de test. Om dit te doen klik je op de link 'uitschrijven' die je vindt naast de gekozen datum in je online "Mijn Selor"-account. Als je je niet zelf uitschrijft voor de test en/of je je niet aanbiedt op de gekozen datum, kunnen wij je geen andere datum meer voorstellen. Je kan je in dat geval enkel nog inschrijven bij de volgende organisatie van de bevorderingsproef.

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?

Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen drie maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elke representatieve syndicale organisatie heeft het recht zich te laten vertegenwoordigen door een afgevaardigde gedurende elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen vragen aan de selectieprocedure. Geef dit aan via ‘Mijn Selor’, vóór de uiterste sollicitatiedatum, in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware, meer tijd, ...)

    Procedure 
    Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan 
    Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis 
    Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@selor.be
    Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

Belangrijk :
Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)

 • Als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.
 • Selor informeert je toekomstige werkgever over de arbeidspostaanpassingen die je nodig hebt. Als je wil dat Selor dit voor jou doet, contacteer dan diversity@selor.be zodra je weet waar en wanneer je begint te werken. We sturen je dan een aanvraagformulier op.
  Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@selor.be contacteren.
Solliciteren kan tot en met 30 september 2015.

 • Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'.
 • Laad je benoemingsbesluit voor niveau D op in 'Mijn Selor'. Je benoemingsbesluit moet niet gevalideerd worden om je te kunnen inschrijven voor de generieke screening.
Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@selor.be contacteren.
Contact Selor
E-mail: bevorderingNivC@selor.be


Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
http://www.selor.be/nl/contact/ Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures