Competenties


Gedragsgerichte competenties
 • Je zoekt, verwerkt en geeft correct grote hoeveelheden gegevens weer binnen de beschikbare termijn
 • Je analyseert gericht gegevens en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je structureert je eigen werk door prioriteiten te stellen en je voert een veelheid aan verschillende taken op een systematische manier uit.
 • Je gaat zelfstandig om met het oplossen van problemen, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
Redeneervaardigheden 
 • Abstracte redeneervaardigheden

 

Deelnemingsvoorwaarden

 • Het is absoluut vereist vast ambtenaar en titularis te zijn van een graad van niveau D. Laad je benoemingsbesluit op in je online account. Je benoemingsbesluit zal gevalideerd worden door onze diensten voor je kan inschrijven voor de test.
Opgelet: 
 
 • Enkel statutaire ambtenaren van overheidsdiensten die opgenomen zijn in Artikel 1 van de Wet van 22 JULI 1993. - Wet houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken, kunnen zich inschrijven voor deze bevorderingsselectie. Statutaire ambtenaren die statutair ambtenaar zijn binnen andere diensten, zoals het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie mogen NIET deelnemen
 • Voor alle vragen met betrekking tot de vrijstellingen voor de generieke screening in het kader van de bevordering bij de Rechterlijke Orde, gelieve contact op te nemen met de HR-dienst van RO (zie contact gegevens)
   
 • Je dient je in een administratieve stand te bevinden waarin je je aanspraak op bevordering kan doen gelden.
 • De ambtenaar die tijdens de selectieprocedure één van die voorwaarden niet langer vervult, verliest het voordeel van zijn eventueel slagen voor de proef.


• Je kan alle informatie over de screeningsprocedure voor bevorderingen naar niveau C hier terugvinden.
• Raadpleeg hier de vaakgestelde vragen en antwoorden.


Contactpersoon Selor

Algemene vragen:
De Mesmaeker Kevin - selectieassistent
E-mail: kevin.demesmaeker@bosa.fgov.be 

Vragen in het kader van de bevordering bij de Rechterlijke Orde: 

HR-dienst Rechterlijke Orde
E-mail: werving.selor@just.fgov.be 
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Je doet dit door in je online account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, indien er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

Screening van de deelnemingsvoorwaarden


Screening van diploma en/of benoemingsbesluit.

Om deel te nemen aan de bevorderingsprocedure naar niveau C moet je vast benoemd zijn (statutair) binnen de federale overheid in niveau D. Laad je benoemingsbesluit op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de testen.  
 

Selectietesten (ongeveer 2u30)

Deze proeven evalueren je vermogen om te functioneren op niveau C.

De eerste test is een vaardigheidstest. Met deze abstracte redeneertest gaan we na hoe snel jij verbanden ziet volgens een bepaalde logica, iets kan doorgronden of principes en regels ziet. 

De tweede test is een situatiebeoordelingstest. Deze test meet een aantal competenties voor het omgaan met informatie en het omgaan met taken. De test bestaat uit verschillende situaties in een bepaalde context. Bij elke situatie krijg je verschillende reacties waarover je moet oordelen en je geeft telkens aan hoe gepast je die bepaalde reactie vindt. 

Je bent geslaagd als je ten minste 10 punten op 20 hebt voor elke test. In totaal moet je ten minste 20 punten op 40 hebben, (in totaal 50/100). 

 

Ben je geslaagd voor deze generieke screening (algemene gedeelte)?


Dan ontvang je een levenslange vrijstelling voor de generieke screening van toekomstige niveau C-bevorderingsselecties en een vrijstelling van 5 jaar voor de instapkaart (Module 0: uitsluitend bestaande uit een test abstract redeneren en een situationele beoordelingstest) van externe selecties, te rekenen vanaf de dag dat je je resultaat ontvangt.
Je ontvangt een attest van slagen via je online "Mijn Selor"-account.
Je krijgt vervolgens toegang tot de specifieke proef (bijzonder gedeelte), die op een later moment georganiseerd zal worden voor de overheidsdienst waarvoor je werkt. De organisatie van deze specifieke screening zal meegedeeld worden op onze website www.selor.be en je zal je kunnen inschrijven via je "Mijn Selor" account.

 

Ben je niet geslaagd voor deze generieke screening (algemene gedeelte)?

Je ontvangt naast je resultaat ook een ontwikkelingsgericht feedbackrapport op je “Mijn Selor” account. 
Dit resultaat heeft geen impact op deelname aan andere selecties.

 

Wanneer vinden de testen plaats?  

Vanaf begin december 2021 zal je via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor online zelf een keuze kunnen maken tussen de voorgestelde data en uren voor de generieke screening. 

De testen vinden plaats van midden december 2021 (onder voorbehoud) tot eind januari 2022 (onder voorbehoud). De testsessies zullen geleidelijk opengesteld worden voor inschrijving. 

Opgelet: Als je een testdatum hebt gekozen maar je kan toch niet aanwezig zijn om deel te nemen aan de test, moet je je uitschrijven voor deze sessie, ten laatste 1 uur voor het begin van de test (de dag ervoor is altijd beter). Om dit te doen klik je op de link 'uitschrijven' die je vindt naast de gekozen datum in je online 'Mijn Selor' account. Als je je niet zelf uitschrijft voor de test en/of je je niet aanbiedt op de gekozen datum, kunnen wij u geen andere datum meer voorstellen. Je kan je in dat geval enkel nog inschrijven bij de volgende organisatie van de bevorderingsproef. 


 

Meer info?

Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elke representatieve syndicale organisatie heeft het recht zich te laten vertegenwoordigen door een afgevaardigde gedurende elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten. 

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor via een bepaalde procedure. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen vragen aan de selectieprocedure. Geef dit aan via ‘Mijn Selor’, vóór de uiterste sollicitatiedatum, in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware, meer tijd, ...)
 • Selor informeert je toekomstige werkgever over de arbeidspostaanpassingen die je nodig hebt. Als je wil dat Selor dit voor jou doet, contacteer dan contacteer dan diversity@selor.be zodra je weet waar en wanneer je begint te werken. We sturen je dan een aanvraagformulier op.
Laad ook vóór de uiterste sollicitatiedatum een officieel, geldig attest op van je handicap. 

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@selor.be contacteren.
Inschrijven kan tot en met 06 december 2021, om je in te schrijven moet je:
 
 • je cv volledig invullen (in de taal van de selectie) in Mijn Selor
 • je benoemingsbesluit voor niveau D hebben opgeladen in in 'Mijn Selor'.
 • én online solliciteren voor deze vacature door op de knop 'Solliciteren' te klikken.
Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@selor.be contacteren.
Contactpersoon Selor
De Mesmaeker Kevin - selectieassistent
E-mail: kevin.demesmaeker@bosa.fgov.be 

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
www.selor.be

Voor algemene vragen kan je terecht bij onze inforservice via www.selor.be/nl/contact/

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures