Je voert de taken uit die een preventieadviseur in overheidsdiensten moet uitvoeren, zoals bepaald in de
ministeriële omzendbrief van 7 juni 2002.

Je ondersteunt de werkgever en het comité:
 • Je neemt het secretariaat van het basisoverlegcomité (BOC) op zich. Hiervoor stel je de agenda en de verslagen op en zorg je voor de opvolging bij de verantwoordelijke personen;
 • Je voert alle andere opdrachten uit die door de wet en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten worden opgelegd;
 • Je staat ter beschikking van de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers voor alle vragen die worden aangekaart m.b.t. de toepassing van de wet en de uitvoeringsbesluiten en legt deze desgevallend voor aan het advies van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.
Je werkt mee aan de risicoanalyse:
 • Je draagt bij tot de identificatie van gevaren;
 • Je geeft advies over de resultaten van de risicoanalyse die voortvloeien uit de vaststelling van de risico's en je stelt maatregelen voor teneinde te beschikken over een permanente risicoanalyse;
 • Je geeft advies en formuleert voorstellen voor het opstellen, uitvoeren en aanpassen van het globaal preventieplan en het jaarlijkse actieplan.
Je werkt mee aan verschillende studies:
 • Je werkt mee aan de studie van de factoren die een invloed hebben op arbeidsongevallen of incidenten en aan de studie van de oorzaken die bepalend zijn voor ongevallen die tot
  arbeidsongeschiktheid hebben geleid;
 • Je werkt mee aan de analyse van de oorzaken van beroepsziekten;
 • Je draagt bij en werkt mee aan het onderzoek van belasting op het werk, de aanpassing van de techniek en de arbeidsomstandigheden aan de menselijke fysiologie evenals de voorkoming van overmatige professionele fysieke en mentale vermoeidheid en je neemt deel aan de analyse van de oorzaken van aandoeningen te wijten aan de werkdruk en aan andere psychosociale factoren verbonden aan het werk.
Je verleent advies over specifieke materies zoals:
 • Over de organisatie van de arbeidsplaats, de werkpost, de omgevingsfactoren en fysische, chemische, carcinogene en biologische agentia, de arbeidsmiddelen en de individuele uitrusting;
 • De hygiëne op de arbeidsplaats inzonderheid wat de keukens, refters, kleedkamers, sanitaire installaties, werk- en rustzitplaatsen en andere bijzondere sociale voorzieningen eigen aan de onderneming betreft die bestemd zijn voor de werknemers;
 • De opleiding van de werknemers, onder meer bij indienstneming, bij een overplaatsing of verandering van functie, bij invoering van een nieuw arbeidsmiddel of verandering van arbeidsmiddel, bij invoering van een nieuwe technologie.
Je verleent advies aan de werkgever en het comité, met name over:
 • De opstelling van de instructies m.b.t. het gebruik van arbeidsmiddelen, het aanwenden van substanties en chemische, carcinogene en biologische agentia, het gebruik van individuele en collectieve beschermingsmiddelen, brandpreventie of nog, de procedures die bij ernstig en onmiddellijk gevaar moeten worden gevolgd;
 • Het onthaal, de informatie, de vorming en de sensibilisering van de werknemers inzake de maatregelen in verband met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk die van toepassing zijn in de onderneming of instelling, alsook over de maatregelen en de uitwerking van propaganda-middelen die in dat verband worden vastgesteld door het comité;
 • Ieder ontwerp, maatregel of middel waarvan de werkgever de toepassing overweegt en die rechtstreeks of onrechtstreeks, onmiddellijk of op termijn, gevolgen kunnen hebben voor het welzijn van de werknemers.
Je zult deelnemen aan de coördinatie, de samenwerking en de informatieverstrekking inzake:
 • Het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, wat betreft de ondernemingen van buitenaf en zelfstandigen;
 • Veiligheid en gezondheid wat betreft de ondernemingen en instellingen die aanwezig zijn op eenzelfde arbeidsplaats of wat betreft de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.
Je bent belast met het beheer van de noodprocedures:
 • Je werkt mee aan de uitwerking van de interne noodprocedures en de toepassing van de maatregelen te nemen in geval van ernstig en onmiddellijk gevaar;
 • Je werkt mee aan de organisatie van de eerste hulp en dringende verzorging van werknemers die slachtoffer zijn van een ongeval of getroffen worden door ziekte.

Meer info over de jobinhoud?
Alexia Collet 
Contactpersoon voor urban.brussels
E-mail: acollet@urban.brussels
 
Er is 1 plaats bij de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) van urban.brussels (Kunstberg 10, 1000 Brussels).

Urban.brussels werd opgericht in juli 2017. Het is een zelfstandige gewestelijke overheidsdienst die ijvert voor een coherente, harmonieuze ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via:
 • de uitvoering van het gewestelijke beleid inzake stedenbouw, conform het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO);
 • de uitvoering van het gewestelijke beleid inzake de vrijwaring van het roerende en onroerende erfgoed;
 • het beheer van de operationele programma's van stadsvernieuwing, zoals de wijkcontracten/de duurzame wijkcontracten, de renovatie van alleenstaande gebouwen die eigendom zijn van de gemeenten en de OCMW's, de strijd tegen leegstand, het grootstedenbeleid enz.;
 • juridische adviesverlening in materies die afhangen van de bevoegdheid van urban.brussels.
De Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) maakt deel uit van de cel Ondersteuning en Coördinatie. Op grond van het nieuwe organogram werd de directie
Ondersteuning en Coördinatie gecreëerd, die de algemene directie bijstaat in alles wat ze doet. Daarbij past de Ondersteuning en Coördinatie de strategie toe die de directieraad bepaald heeft, en maakt zij de nodige transversale werking tussen de verschillende directies mogelijk.


De Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) begeleidt urban.brussels, de hiërarchische lijn en de werknemers bij de toepassing van de maatregelen waarnaar de wet betreffende het welzijn op het werk van 4 augustus 1996 verwijst.


Het welzijn op het werk omvat alle maatregelen die nodig en verplicht zijn voor het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, en een aanhoudend zoeken naar de verbetering van de werkomstandigheden. De domeinen waarop het welzijn op het werk betrekking heeft, zijn: veiligheid, bescherming van de gezondheid van de werknemer, psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, ergonomie, hygiëne, verfraaiing van de werkplaats en de werkomgeving.

 

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je handelt integer in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt met hen een vertrouwensrelatie op op basis van je expertise.
   
Technische competenties 
 • Mondelinge communicatie

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.
Opgelet! De competentie in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

De je motivatie weegt harder door in de eindscore (x2).

 
Niet vereist, wel een troef 
 • Kennis van Frans aangezien je in een tweetalige werkomgeving terecht komt.
 • Ervaring in een IDPBW (ook als u geen preventieadviseur was).
 • Certificaat preventieadviseur (niveau 2).
 • Basiskennis van bouwtechnieken. 
   

1. Deelnemingsvoorwaarden


1.1 Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 • Diploma van bachelor uitgereikt na een opleiding van één cyclus of na de eerste cyclus van een opleiding van twee cycli na ten minste 180 studiepunten uitgereikt door een universiteit of een Hogeschool, een `Ecole supérieure des arts' of door een door de Staat of door één van de Gemeenschappen ingestelde examencommissie of elke academische graad van de eerste cyclus afgeleverd in uitvoering van bepalingen voorafgaand aan deze die van toepassing waren bij de inwerkingtreding van voorgaand besluit.
 • Getuigschrift, diploma of brevet van het zeevaartonderwijs van de hogere cyclus.
 • Diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen.
 • Diploma van gegradueerde van het hoger beroepsonderwijs, uitgereikt door een instelling opgericht, gesubsidieerd of erkend door de Staat of door één van de Gemeenschappen, met uitzondering van het diploma van gegradueerde in de verpleegkunde uitgereikt in het hoger beroepsonderwijs.
 • Kandidaatsdiploma of -getuigschrift uitgereikt na een cyclus van ten minste twee jaar studie, ofwel door de Belgische universiteiten met inbegrip van de aan die universiteiten verbonden scholen, de bij de wet ermee gelijkgestelde instellingen of de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, opgericht, gesubsidieerd of erkend door de Staat of door één van de Gemeenschappen ofwel door een door de Staat of door één van de Gemeenschappen ingestelde examencommissie.
 • Diploma van technisch ingenieur uitgereikt na hogere technische leergangen van de tweede graad.
 • Diploma van een afdeling ingedeeld [1, in het economisch, paramedisch, pedagogisch, landbouwkundig of sociaal hoger onderwijs]1 van het korte type en voor sociale promotie of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3e, 2e of 1e graad uitgereikt door een inrichting opgericht, gesubsidieerd of erkend door de Staat of door één van de Gemeenschappen.
 • Getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de polytechnische afdeling of van de afdeling "Alle Wapens" van de Koninklijke Militaire School.
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.
Hoe nog deelnemen qua diploma? 
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


1.2 Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien. 
 

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als Assistent (niveau B) met de bijhorende weddeschaal (B101).
 

Loon

Minimum aanvangswedde: 28667,31 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Voordelen 
 • Mogelijkheid om een taalpremie te verkrijgen
 • maaltijdcheques van een waarde van €8/gepresteerde dag
 • hospitalisatieverzekering
 • tegemoetkoming in het abonnement voor trein en De Lijn/TEC
 • gratis MIVB abonnement
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding te verkrijgen (24 cent/km)
 • verscheidene sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar via het openbaar vervoer
 • eindejaarspremie
 • aangepaste werkuren
 • 35 verlofdagen per jaar + een week sluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
Ontdek alle informatie en de voordelen van een job bij Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of de Gewestelijke instellingen op BRUJOB.be of be.brussels.be
 

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum aan volgende voorwaarden voldoen: 
 • Belg zijn als de uit te oefenen betrekking een rechtstreekse of onrechtstreekse deelname aan het openbaar gezag inhoudt of werkzaamheden omvatten ter bescherming van de algemene belangen van de Staat of andere openbare instanties
 • Gedrag vertonen in overeenstemming met de eisen van de beoogde betrekking
 • De burgerlijke en politieke rechten hebben
 • Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat overeenkomt met het niveau van de te verlenen graad.
Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectiestappen

1. Screening van deelnemingsvoorwaarden


Stap 1.1: screening van diploma 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma . De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 

Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 
 

2. Functiespecifieke screening


Stap 2.1: Specifieke screening - PC (+/- 80min)

Via een geïnformatiseerde worden volgende competenties gemeten: informatie analyseren, problemen oplossen, zichzelf ontwikkelen en objectieven behalen.
Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 9 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Deze proef zal plaatsvinden rond eind oktober en begin november 2021 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. 
Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 2.2: Specifieke screening - interview (+/- 60min) op afstand (via elektronische weg)

Om praktische redenen wordt deze proef op afstand georganiseerd. Je zal gecontacteerd worden door één van onze medewerkers die je de procedure hiervoor uitlegt.  

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. 
Deze proef zal plaatsvinden rond midden december 2021 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. 
 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.
  Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien. 

 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de functiespecifieke screening (Stap 2.2). Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald. 

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen. 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 9 geslaagden opgesteld, die 2 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 19/10/2021.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving. 

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon talent.brussels 
Lies Vogeler - Adjunct Selectie
E-mail: lvogeler@talent.brussels 

Adres en algemene contactgegevens
talent.brussels
Emile Jacqmainlaan 20, 1000 Brussel
Website: https://www.talent.brussels/nl 

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures