Jouw opdrachten:


Je bent verantwoordelijke voor het beheer van de beroepen, het beheer van de juridische dossiers en het juridisch advies aan medewerkers en derden, en dit voor zeer uiteenlopende materies m.b.t. het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en de ordonnantie met betrekking tot de stedelijke herwaardering:
 • Stedenbouw,
 • Inbreuken,
 • Voorkoop,
 • Stadsvernieuwing,
Overheidsopdrachten voor aanneming van juridische diensten.

Je draagt bij aan de goede werking van het bestuur en draagt de waarden uit van een kwaliteitsvolle overheidsdienst door voorstellen van gemotiveerde beslissingen op te stellen en samen te werken aan de formulering van relevante juridische adviezen voor de interne medewerkers of de externe contactpersonen.


Jouw taken:
 • Je beheert specifieke juridische dossiers en volgt deze op. 
  In dit kader sta je in voor het volgende:
o Je stelt ontwerpbesluiten en -nota's aan de regering op,

o Je stelt ontwerpbeslissingen inzake administratieve inbreuken op,

o Je leeft de wettelijke procedures en de interne werkprocessen na, in het bijzonder de verplichte of niet-dwingende termijnen die hieraan verbonden zijn;

o Je analyseert de jurisprudentie en de rechtsleer met een kritische blik en je integreert deze in jouw werk;

o Je let erop dat de procedurehandelingen goed worden opgesteld en binnen de termijn worden ingediend in het kader van juridische geschillen die samen met de aangeduide advocaten worden behandeld.
 • Je verleent in uiteenlopende materies die onder de bevoegdheden van Brussel Stedenbouw en Erfgoed vallen (mondelinge en schriftelijke) juridische adviezen aan (interne en externe) derden.
 • Je sluit de overheidsopdrachten van de Juridische Dienst en hiervoor kies je de geschikte procedure, je stelt het bestek op, analyseert de werkaanbiedingen en legt een voorstel van beslissing voor.
 • Je past nieuwe regelgeving en wetteksten aan en ontwikkelt ze in samenwerking met de voogdijkabinetten; daarnaast blijf je op de hoogte van de evolutie van de wetgeving m.b.t. de bevoegdheden van Brussel Stedenbouw en Erfgoed.
 • Binnen jouw vakgebied sta je in voor de overdracht van kennis die nuttig is voor de uitoefening van de kerntaken bij Brussel Stedenbouw en Erfgoed.
Meer info over de jobinhoud?
Estelle Lamendin - Jurist - Coördinatrice van het departement Advies
E-mail: elamendin@urban.brussels
 
Er zijn 2 posten vacant bij het departement Advies en Beroep (DAB) bij de Directie Juridische zaken (DJZ) bij Urban.brussel (Kunstberg 10, 1000 Brussel)

De directie Juridische Zaken (DJZ) bestaat uit drie departementen met ongeveer 40 collega's:
 • Het departement Advies en Beroep (DAB) onderzoekt voor de regering de bestuurlijke beroepen ingediend tegen de door de gemeentes of de gemachtigde ambtenaar genomen beslissingen inzake stedenbouwkundige vergunningen/attesten, alsook de beroepen, bij de door de regering aangewezen ambtenaar, ingediend tegen de door de sanctionerende ambtenaar (cel Inspectie en Administratieve Sancties) genomen beslissingen waarmee boetes en herstelmaatregelen voor stedenbouwkundige inbreuken worden opgelegd.
Dit departement volgt tevens geschillen op die aan administratieve en gewone rechtscolleges worden voorgelegd.

In de materies die onder de bevoegdheid van Brussel Stedenbouw en Erfgoed vallen, werkt de DAB samen met de voogdijkabinetten aan uitwerking van de ontwerpordonnanties en -besluiten en verleent het juridisch advies. Tot slot, stelt het departement Advies en Beroep de overheidsopdrachten voor juridische dienstverlening op.
 • Het departement van het Secretariaat van het Stedenbouwkundig College en van het Milieucollege dat deze onafhankelijke instanties ondersteunt in de behandeling van beroepen ingediend tegen beslissingen inzake stedenbouw of milieu teneinde een advies uit te brengen of een nieuwe beslissing te nemen ter vervanging van de beslissing in eerste aanleg.
 • Het departement Inspectie en Administratieve Sancties (IAS) behandelt de inbreuken inzake stedenbouw en erfgoed die door de gemeentelijke en de gewestelijke controleurs worden vastgesteld. Het past administratieve sancties toe (boete en conformering van de plek) voor de inbreuken die niet door het parket worden vervolgd.

urban.brussels werd opgericht in juli 2017. Het is een zelfstandige gewestelijke overheidsdienst die ijvert voor een coherente, harmonieuze ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via:
 
 • de uitvoering van het gewestelijke beleid inzake stedenbouw, conform het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO);
 • de uitvoering van het gewestelijke beleid inzake de vrijwaring van het roerende en onroerende erfgoed;
 • het beheer van de operationele programma's van stadsvernieuwing, zoals de wijkcontracten/de duurzame wijkcontracten, de renovatie van alleenstaande gebouwen die eigendom zijn van de gemeenten en de OCMW's, de strijd tegen leegstand, het grootstedenbeleid enz.;
 • juridische adviesverlening in materies die afhangen van de bevoegdheid van Brussel Stedenbouw en Erfgoed.

   

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op op basis van jouw expertise.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
Technische competenties 
 • Je drukt je mondeling uit op een duidelijke en begrijpelijke manier.
 • Je drukt je schriftelijk uit op een duidelijke en begrijpelijke manier.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk (x2). 

Opgelet! De motivatie in het vet wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore (x2).


Niet vereist, wel een troef 
 • Je hebt een actieve kennis van het Frans gezien de tweetalige werkomgeving.
 • Een goede kennis van de wetgeving inzake stadsplanning en stadsvernieuwing.
   

Deelnemingsvoorwaarden1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 
 • Diploma van licentiaat/master in de rechten of doctor in de rechten uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie.
 • Je kan eveneens deelnemen als je een gelijkwaardigheid hebt behaald van een Gemeenschap op het niveau van een algemene master. Deze gelijkwaardigheid moet duidelijk vermelden dat het een graad is van een master behaald in de studierichting rechten in een universitair onderwijs of gelijkwaardig. Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een specifieke ervaring vereist: een professionele ervaring van minstens 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving.
   
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.


Hoe nog deelnemen qua diploma? 
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: 

Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een specifieke ervaring vereist:
een professionele ervaring van minstens 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving.


Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum. 

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal (A101).
 

Loon

Minimum aanvangswedde: 40.468,71 EUR (bruto jaarsalaris zonder anciënniteit, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Voordelen 
 • 35 verlofdagen per jaar + een week sluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
 • Glijdende werktijden.
 • Mogelijkheid om een taalpremie te ontvangen.
 • Opleidingspakket voor nieuwkomers.
 • Gratis MIVB-abonnement.
 • Een hospitalisatieverzekering.
 • Een trein- en/of busabonnement (TEC – DE LIJN) voor het traject woon-werkplaats.
 • Een fietspremie: € 0,24/km.
 • Maaltijdcheques van € 8/werkdag.
 • Mogelijkheid tot telewerken.
 • Sociale dienst (hospitalisatieverzekering, voordelen voor de kinderen, enz.).

   

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum aan volgende voorwaarden voldoen: 
 • Belg zijn als de uit te oefenen betrekking een rechtstreekse of onrechtstreekse deelname aan het openbaar gezag inhoudt of werkzaamheden omvatten ter bescherming van de algemene belangen van de Staat of andere openbare instanties
 • gedrag vertonen in overeenstemming met de eisen van de beoogde betrekking
 • de burgerlijke en politieke rechten hebben
 • houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat overeenkomt met het niveau van de te verlenen graad.
Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Opgelet:
Deze selectie is voor een regionale instelling. Federale instapkaarten zijn in dit verband niet van toepassing. Je moet dus een diploma op masterniveau hebben om in dienst te kunnen treden.
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectiestappen

 
 1. Screening van deelnemingsvoorwaarden
Stap 1.1: Screening van het diploma


Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt (zie deelnemingsvoorwaarden). De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 1.2: Screening van vereiste ervaring


Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een specifieke ervaring vereist:
een professionele ervaring van minstens 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving. Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum.

Waarop moet je letten?
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert en besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.
 

2. Functiespecifieke screeningStap 2.1: Specifieke screening - PC (+/- 1u30) bij talent.brussels

Via een geïnformatiseerde test (Dossiertest A) worden volgende competenties gemeten: 
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 16 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Deze proef zal plaatsvinden rond de eerste helft van november 2021 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. 
Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 2.2: Specifieke screening: casus (1u15) + interview (+/- 1u) op afstand via elektronische weg

Omwille van de huidige redenen wordt deze stap op afstand georganiseerd. Je zal gecontacteerd worden door één van onze medewerkers die je de procedure hiervoor uitlegt. Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Het interview wordt voorafgegaan door een casus. Deze casus is bedoeld om de bekwaamheid van de kandidaat te testen in het analyseren van regelgevende teksten op het gebied van stedenbouw (BWRO) en of de kandidaat zich schriftelijk uitdrukt op een duidelijke en begrijpelijke manier. U beschikt over voldoende tijd om de casus af te leggen. De casus zal plaatsvinden eind november 2021 (onder voorbehoud) via elektronische weg.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 (casus + interview) behaalt.

De mondelinge proef zal plaatsvinden rond de tweede helft van december 2021 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.
  Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien. 

 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de functiespecifieke screening (Stap 2 - Specifieke screening - casus + interview). Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor de motivatie (het gedeelte specifieke screening - casus + interview voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald. 

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen. 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 16 geslaagden opgesteld, die 2 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 20/10/2021.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving. 


Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon talent.brussels:
Lies Vogeler - Selectiemedewerker
E-mail: lvogeler@talent.brussels

Adres en algemene contactgegevens talent.brussels:
Emile Jacqmainlaan 20
1000 Brussel
Website: www.talent.brussels.be

Adres en algemene contactgevens SELOR:
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures