Ben jij op zoek naar een administratieve job binnen een uniek kader? Hou je van kwalitatieve dienstverlening en afwisseling in je job? Dan ben jij voor ons de geknipte kandidaat! 

Er is 1 plaats vacant bij BRUCEFO, het Brussels Centrum voor Voedingsmiddelenexpertise van de Brusselse overheid.

Als medewerker administratieve ondersteuning laboratorium ben je samen met 2 collega’s verantwoordelijk voor de ondersteuning van de werking van het laboratorium op administratief vlak.
Een permanentie dient verzekerd te zijn van 9u tot 12u en van 13u tot 16u30.

Jouw verantwoordelijkheden: 
 • Je staat in voor de ontvangst van de bezoekers en klanten;
 • Je neemt telefoons aan en schakelt ze door naar de juiste persoon;
 • Je staat in voor de ontvangst van stalen en registreert ze in een beheerssysteem (Laboratory Information Management System) en verdeelt ze bij de analisten;
 • Je bent verantwoordelijk voor de opmaak van rapporten en facturen;
 • Je behandelt de in- en uitgaande post, dit houdt in sorteren, verdelen en versturen.
Jouw bijkomende taken: 
 • Bij afwezigheid van de verantwoordelijke stockbeheer ben je verantwoordelijk voor het beheer van de stock reagentia, referentie-en laboratoriummateriaal. Dit beheer is onderhevig aan strenge kwaliteitsnormen (ISO 17025);
 • Je beheert de stock, doet de nodige bestellingen in functie van de noden van de laboranten;
 • Je ondersteunt de directeur in het administratief beheer van de dienst;
 • Je neemt de notulen bij de verschillende vergaderingen.

Meer info over de jobinhoud?

Contactpersoon BRUCEFO - Jurgen Denys - Directeur
E-mail: jdenys@gob.brussels
 
Er is 1 plaats vacant bij BRUCEFO, het Brussels Centrum voor Voedingsmiddelenexpertise van de Brusselse overheid.

Het Brussels Centrum voor Voedingsmiddelenexpertise BRUCEFO is een geaccrediteerd laboratorium. Het biedt ondersteuning aan bedrijven die werkzaam zijn in de voedingsmiddelensector door de kwaliteit van de voedingsmiddelen en consumptiegoederen die ze produceren te controleren en door ze technische bijstand te verlenen. Op die manier dragen de activiteiten van dit laboratorium bij tot een betere kwaliteit van de producten en de ontwikkeling van nieuwe projecten.


De hoofdopdracht van het Brussels Centrum voor Voedingsmiddelenexpertise BRUCEFO bestaat in het bieden van ondersteuning aan bedrijven uit de voedingsmiddelensector door:
 • microbiologische en chemische kwaliteitscontroles uit te voeren op de voedings- en consumptiemiddelen die ze produceren;
 • technische bijstand en advies te verlenen voor de productie van kwalitatief hoogstaande producten, die voldoen aan de wettelijke normen.

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met problemen en zoekt alternatieve oplossingen bij de uitvoering ervan.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega’s.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je neemt een flexibele houding aan tegenover veranderende omstandigheden en situaties en past je, indien nodig, hieraan aan.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
   
Technische competenties 
 • Mondelinge communicatie
 • Schriftelijke communicatie

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie in het vet en de motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd en wegen zwaarder door in de eindscore (X2)!


Niet vereist, wel een troef 
 • Vermits je in een tweetalige werkomgeving terecht komt, is je kennis van het Frans een pluspunt
 • Affiniteit voor wetenschap
 • Gevorderde kennis van de MS Office

Deelnemingsvoorwaarden

1.Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 • Getuigschrift van hoger secundair onderwijs; bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs, gehomologeerd of uitgereikt door de examencommissie van de Staat of van één van de Gemeenschappen voor het secundair onderwijs.
 • Getuigschrift van het slagen met vrucht voor één van de toelatingsexamens voor de universiteit zoals voorzien in art. 49 § 1, vijfde lid van het Decreet (van de Franse Gemeenschap) van 31 maart 2004 betreffende de organisatie van het hoger onderwijs ter bevordering van de integratie in de Europese Ruimte van het hoger onderwijs en betreffende de herfinanciering van de universiteiten.
 • Gehomologeerd of door de examencommissie van de Staat of van één van de Gemeenschappen voor het secundair onderwijs uitgereikt bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs.
 • Brevet van : -verpleeg- of ziekenhuisassistent(e);-verpleger of verpleegster; uitgereikt, hetzij door een door de Staat of één van de Gemeenschappen in de categorie van de aanvullende secundaire beroepsscholen opgerichte, gesubsidieerde of erkende verplegingsafdeling, hetzij door een door de Staat of één van de Gemeenschappen ingestelde examencommissie.
 • Einddiploma, studiegetuigschrift of getuigschrift van het zesde leerjaar van het algemeen, het technisch, het kunst- of het beroepssecundair onderwijs met volledig leerplan uitgereikt na het volgen met vrucht door een inrichting opgericht, gesubsidieerd of erkend door de Staat of door één van de Gemeenschappen.
 • Getuigschrift, diploma of brevet van het zeevaartonderwijs van de hogere secundaire cyclus.
 • Diploma van een tot de groep handel, administratie en organisatie behorende afdeling van een hogere secundaire technische leergang van een inrichting voor technisch onderwijs, opgericht, gesubsidieerd of erkend door de Staat of door één van de Gemeenschappen, uitgereikt na een cyclus van ten minste zevenhonderdvijftig lestijden.
 • Diploma van een afdeling van het secundair volwassenenonderwijs van een onderwijsinrichting, opgericht, gesubsidieerd of erkend door de Staat of door één van de Gemeenschappen, uitgereikt na ten minste zevenhonderdvijftig lestijden.
 • Getuigschrift of titel van kennis erkend en afgeleverd door elke Gemeenschap, binnen het kader van de professionele vorming of van de validatie van kennis, door een erkende publieke operator, of door één van zijn geaggregeerde partners.
 • Diploma of getuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor aanwerving bij de diensten van de Vlaamse overheid in niveau A of B.
 • Diploma van gegradueerde in de verpleegkunde, uitgereikt in het hoger beroepsonderwijs door een door de Staat of door een van de Gemeenschappen opgerichte, erkende of gesubsidieerde instelling of door de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap.
OF: 
 • Geslaagd zijn voor de module van de algemene instapkaart niveau C. Enkel instapkaarten van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest worden toegelaten.
   
Opgelet: Voor de houders van de instapkaart en/of een getuigschrift of titel van kennis, refereren wij naar de rubriek 'solliciteren' voor de te volgen procedures.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma? 
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je hebt je diploma behaald in een van de 27 lidstaten van de Europese Unie of, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland en je hebt je gelijkwaardigheidsattest van je diploma bij de Vlaamse Overheid niet verkregen.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

2. Ervaring: er is geen ervaring vereist

In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

 

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als Adjunct (niveau C) met de bijhorende weddeschaal (C101).
 

Loon

Minimum aanvangswedde: 25.976,40 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

We bieden een aangename werkomgeving gericht op jouw welzijn:
 • met respect voor diversiteit en gelijke kansen;
 • een optimaal evenwicht tussen werk en privéleven, met een variabel uurrooster en 35 verlofdagen en ook automatisch vrijaf tussen Kerstmis en Nieuwjaar;
 • een hospitalisatieverzekering;
 • evenementen allerhande;
 • met een ruim aanbod aan opleidingsmogelijkheden.


En omdat het financiële plaatje ook zijn belang heeft, bieden we bovenop je loon het volgende:
 
 • het trein- en/of busabonnement (TEC - DE LIJN) 100% terugbetaald;
 • gratis MIVB-abonnement;
 • fietsvergoeding als je met de fiets komt van 0,26€/km;
 • maaltijdcheques met een waarde van 8 euro;
 • als je slaagt voor een examen een taalpremie, tussen 600 en 3.200 euro bruto per jaar;
 • een eindejaarspremie en vakantiegeld.

   

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum aan volgende voorwaarden voldoen:
 • Belg zijn als de uit te oefenen betrekking een rechtstreekse of onrechtstreekse deelname aan het openbaar gezag inhoudt of werkzaamheden omvatten ter bescherming van de algemene belangen van de Staat of andere openbare instanties;
 • Gedrag vertonen in overeenstemming met de eisen van de beoogde betrekking;
 • De burgerlijke en politieke rechten hebben;
 • Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat overeenkomt met het niveau van de te verlenen graad.

   
Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

Selectiestappen

1.Screening van deelnemingsvoorwaarden

Stap 1: screening van diploma of instapkaart niveau C:

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma of instapkaart niveau C. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum.
 

2. Functiespecifieke screening


Stap 2.1: Specifieke screening - PC-proef (+/- 90 min.) 

Via een geïnformatiseerde test worden volgende competenties gemeten: 
 • informatie analyseren
 • problemen oplossen
 • in team werken
 • objectieven behalen
Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 15 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Deze proef zal plaatsvinden in de periode midden tot eind november 2021 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. 

Stap 2.2: Specifieke screening - casus (+/- 40min - via elektronische weg) & interview (+/- 70min - fysieke aanwezigheid)

De casus zal je op een aparte dag afleggen en wordt op afstand georganiseerd. Je zal gecontacteerd worden door één van onze medewerkers die je de procedure hiervoor uitlegt.

Het interview gaat fysiek door bij BRUCEFO zelf: Industrielaan 200, 1070 Anderlecht.

Het casus en het interview evalueren of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt (totaal casus & interview). 

Deze proef zal plaatsvinden rond eind december 2021 - begin januari 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. 
 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.
  Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien. 

 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de functiespecifieke screening (Stap 2.2 - bepaalt de rangschikking). Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald. 

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen. 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 15 geslaagden opgesteld, die 2 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 4 november 2021.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving. 

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor: 
Noels Anthony 
E-mail:anoels@talent.brussels

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures