Als jurist gespecialiseerd in overheidsopdrachten (m/v/x) bij het Juridisch Bureau van Brussel Mobiliteit geef je intern advies, in het bijzonder inzake overheidsopdrachten, maar ook omtrent andere materies die Brussel Mobiliteit beheert (in publiek en administratief recht).

Jouw taken:
 • Je formuleert schriftelijke adviezen en doet aanbevelingen m.b.t. de toepassing en de interpretatie van de regelgeving die van toepassing is bij Brussel Mobiliteit;
 • Je stelt gedetailleerde adviezen op en zorgt voor ondersteuning bij heel Brussel Mobiliteit, specifiek voor wat betreft overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten;
 • Je geeft de leidend ambtenaren juridische ondersteuning bij het beheer van hun opdrachten in samenwerking met de cel Opdrachten en Contracten (hulp bij het opmaken van de opdrachtdocumenten; hulp bij het opmaken van de gemotiveerde beslissingen; herlezen en/of opstellen van gemotiveerde beslissingen);
 • Je geeft de projectbeheerders juridische ondersteuning in samenwerking met de cel Opdrachten en Contracten;
 • Je draagt bij aan de verwezenlijking van een uniform wettelijk kader;
 • Je werkt mee aan het opstellen en corrigeren van regelgevende teksten en ondersteunt het normatieve proces (voorbereiden, uitwerken van voorstellen en ontwerpen van besluiten, -delegeringsbesluiten-);
 • Je volgt de procedures op voor de Raad van State, in nauwe samenwerking met de advocaten;
 • Je volgt de gerechtelijke dossiers op met de advocaten;
 • Je blijft op de hoogte van de evoluties op het gebied van wetgeving, leerstellingen en rechtspraak in publiekrecht en overheidsopdrachten;
 • Je doet voorstellen om de bestaande interne regelgeving aan te passen en te updaten;
 • Je ontwikkelt juridische werkinstrumenten en/of modeldocumenten (instructies, formulieren, syllabussen en standaardbeslissingen).

Meer info over de jobinhoud?
Claude Geerlandt - Hr correspondente
Contactpersoon GOB 
E-mail: cgeerlandt@sprb.brussels 
 
Er zijn 2 plaatsen vacant bij het Juridisch Bureau binnen de directie Mobiliteitsondersteuning van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (Sint-Lazarusplein 2. 1035 Brussel). 

Binnen de directie Mobiliteitsondersteuning in Brussel bestaat het Juridisch Bureau uit 7 juristen, waaraan de twee geselecteerde kandidaten zullen worden toegevoegd.
Dit Juridisch Bureau werkt volledig onafhankelijk van de andere directoraten van Brussel Mobiliteit voor de follow-up van geschillen, het opstellen van wetteksten of het verstrekken van adviezen aan deze directoraten. Het is een vrij recente administratieve eenheid die zich op een zeer dynamische manier ontwikkelt.


Bij Brussel Mobiliteit staat de directie Support in voor de juridische, administratieve, financiële en boekhoudkundige ondersteuning van de andere directies.
Ze draagt bij aan een administratieve en boekhoudkundige ondersteuning op het gebied van overheidsopdrachten, subsidies, contracten,... in permanente samenwerking met alle actoren.


Ze levert bovendien de juridische ondersteuning en expertise die nodig is opdat Brussel Mobiliteit zijn opdrachten zou kunnen uitvoeren.
De directie beheert eveneens de klachtenopvolging in het kader van incidenten veroorzaakt door beschadigingen aan de openbare weg, door wegenwerken of door een element op het openbaar domein (een boom, een straatlantaarn, een paal).


Brussel Mobiliteit is een van de zes besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, belast met het inrichten van de openbare ruimte en het beheren van de uitrustingen op het gebied van mobiliteit.

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt met hen een vertrouwensrelatie op op basis van je expertise.
Technische competenties 
 • Mondelinge communicatie.
 • Schriftelijke communicatie.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.
Opgelet! De competentie in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

De je motivatie weegt harder door in de eindscore (x2).


Niet vereist, wel een troef 
 • Je hebt best een actieve kennis van het Frans aangezien je in een tweetalige omgeving terechtkomt.
 • Je hebt interesse in overheidsopdrachten.
   

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 1. Diploma van licentiaat/master in de rechten of doctor in de rechten uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie.
 2. Je kan eveneens deelnemen als je een gelijkwaardigheid hebt behaald van een Gemeenschap op het niveau van een algemene master. Deze gelijkwaardigheid moet duidelijk vermelden dat het een graad is van een master behaald in de studierichting rechten in een universitair onderwijs of gelijkwaardig.?
 3. Opgelet: Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een specifieke ervaring vereist: Een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving is vereist.
   
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Dossier' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.
Hoe nog deelnemen qua diploma? 
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: 
 1. Voor houders van diploma's die onder punt 1 of 2 vallen (bij Profiel > Deelnemingsvoorwaarden > Vereist Diploma) is er geen ervaring vereist.
 2. Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid (zie Profiel > Deelnemingsvoorwaarden > Vereist Diploma punt 3 hierboven), is een specifieke ervaring vereist:
  • een professionele ervaring van minstens 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving.

    

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal (A101).
 

Loon

Minimum aanvangswedde: 40468,71 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

We bieden een aangename werkomgeving gericht op jouw welzijn:
 • respect voor diversiteit en gelijke kansen
 • een optimaal evenwicht tussen werk en privéleven, met een variabel uurrooster, 35 verlofdagen en ook automatisch vrijaf tussen kerstmis en nieuwjaar, de mogelijkheid tot telewerken[1]
 • hospitalisatieverzekering
 • kantines die zelfgemaakte gezonde maaltijden alsook voedingsadvies aanbieden
 • evenementen allerhande
 • sportzaal, stoelmassages...
 • een eigen crèche
En omdat het financiële plaatje ook zijn belang heeft, bieden we bovenop je loon het volgende:
 • het trein- en/of busabonnement (TEC - DE LIJN) 100% terugbetaald
 • gratis MIVB-abonnement
 • fietsvergoeding als je met de fiets komt van 0,24€/km
 • maaltijdcheques met een waarde van 8 euro
 • als je slaagt voor een examen een taalpremie, tussen 600 en 3.200 euro bruto per jaar
 • een tegemoetkoming van 20 euro per maand voor structurele telewerkers
 • een eindejaarspremie en vakantiegeld
Bovendien krijg je verscheidene vormingsmogelijkheden - met o.a. een opleidingspackage voor nieuwe medewerkers, competentiebalansen, opleidingen op maat, loopbaancoaching, etc.
 

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum aan volgende voorwaarden voldoen: 
 • Belg zijn als de uit te oefenen betrekking een rechtstreekse of onrechtstreekse deelname aan het openbaar gezag inhoudt of werkzaamheden omvatten ter bescherming van de algemene belangen van de Staat of andere openbare instanties
 • Gedrag vertonen in overeenstemming met de eisen van de beoogde betrekking
 • De burgerlijke en politieke rechten hebben
 • Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat overeenkomt met het niveau van de te verlenen graad.
Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Dossier ’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectiestappen


1. Screening van deelnemingsvoorwaarden


Stap 1.1: screening van diploma 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma.
De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in ‘Mijn Dossier’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 


Stap 1.2: screening van vereiste ervaring 

Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een specifieke ervaring vereist.

Voor verduidelijking raadpleeg het tabblad Profiel > Deelnemingsvoorwaarden > punt 1 Vereist diploma en punt 2 Vereiste ervaring. 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt.
De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Dossier’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 

Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 

Besteed veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.
 

2. Functiespecifieke screeningStap 2.1: Specifieke screening - PC proef (+/- 90min)
Via een geïnformatiseerde test worden volgende competenties gemeten: 
 • informatie integreren.
 • beslissen.
Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 12 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat. 

Deze proef zal plaatsvinden rond begin en midden februari 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. 
Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 2.2: Specifieke screening - gevalstudie en interview (+/- 90min gevalstudie & +/- 60min interview) op afstand (via elektronische weg)


Om praktische redenen worden de 2 proeven in deze stap van de screeningsprocedure op afstand georganiseerd. Je zal gecontacteerd worden door één van onze medewerkers die je de procedure hiervoor uitlegt. 

Deze stap (combinatie gevalstudie en interview) evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Vóór het interview op een aparte dag krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden. 

Je online-cv in 'Mijn Dossier' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. 
Deze proef zal plaatsvinden rond begin en midden maart 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. 
 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Dossier’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Dossier', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.
  Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien. 

 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de functiespecifieke screening (Stap 2.2). Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte Motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald. 

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen. 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 12 geslaagden opgesteld, die 2 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 25/01/2022.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Dossier'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Dossier ’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving. 

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon talent.brussels
Lies Vogeler - Selectiemedewerker
E-mail: lvogeler@talent.brussels

Adres en algemene contactgegevens
talent.brussels
Emile jacqmainlaan 20, 1000 Brussel
Website: Write your job title in Capitals | talent.brussels

 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures