Heb je belangstelling voor administratieve taken en ben je opzoek naar een nieuwe uitdaging?

Wil je meehelpen om het lot van de Brusselse huurders te verbeteren en meewerken aan het toegankelijk maken van kwaliteitsvolle huisvesting voor iedereen?
Wil je jouw talenten inzetten voor het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest?


De Gewestelijke Huisvestingsinspectie heeft je nodig!
Je komt terecht in ondernemende teams waar je veelvuldig contact (telefonisch, aan de balie, per e-mail en per post) hebt met het publiek, waarbij voornamelijk met:
 • de financiers;
 • de huurders;
 • de verhuurders;
 • de openbare instellingen.
   
Als Administratief Dossierbeheerder sta jij in voor de kwalitatief en kwantitatief gedefinieerde taken en administratieve diensten, zoals:
 
 • Het maken van planningen.
 • Het opstellen van brieven.
 • Het opvolgen van dossiers in onze IT-applicatie.
   
Je voert deze werkzaamheden steeds uit in goede samenwerking met je celcoördinator en je teamgenoten.


Verder is het bij het uitoefenen van deze functie belangrijk dat je neutraal bent ten opzichte van verhuurders en huurders.
De geest van saamhorigheid en het verlangen naar duidelijkheid, zowel intern als extern, zijn voor ons essentiële waarden.
Wanneer je van start gaat krijg je een training over de zaken en voorschriften die door de functie worden toegepast, evenals de technieken, methoden en het gebruik van de tools die nodig zijn voor een goede uitoefening van de functie.


Meer informatie over de jobinhoud?
Thierry Billiet - Eerste attaché-architect
E-mail: tbilliet@gob.brussels


Aandacht! Je kan enkel deelnemen aan deze selectie indien je aan de vereiste ervaring voldoet. Hiervan wordt niet afgeweken!
Een professionele relevante ervaring van minstens 1 jaar in het domein van administratie waarbinnen minstens 2 van onderstaande 5 taken uitgeoefend werden:
 
 • Beheren van dossiers.
 • Formuleren van conclusies en/of adviezen.
 • Beheren van een databank (proactieve bijwerking van gegevens, monitoring, beschikbaarstelling van gegevens aan andere diensten).
 • Het opstellen van brieven en e-mails voor een intern en/of extern publiek (gebruikers, leveranciers, klanten, enz.).
 • Contactpersoon voor interne en externe klanten.
   
Er is 1 plaats vacant bij de Gewestelijke Huisvestingsinspectie, van Brussel Huisvesting bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Sint-Lazarusplein 2, 1035 Brussel).

Binnen Brussel Huisvesting zorgt de Gewestelijke Huisvestingsinspectie ervoor dat het recht van alle huurders op behoorlijke huisvesting gerespecteerd wordt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Om deze taken te volbrengen, beschikt de directie over:
 
 • Drie onderzoekscellen met inspecteurs en architecten, die de staat waarin de woningen verkeren controleren;
 • Een sociale cel die enkel optreedt voor de huurders van wie de woning niet langer verhuurd mag worden;
 • Een juridische cel;
 • Een administratieve cel;
 • Een financiële cel;
 • Een cel anti-discriminatie op de huurwoningmarkt.
   
Deze cellen worden allemaal ondersteund door administratieve assistenten, waarvan jij ook deel kan uitmaken. Je vervoegt het algemeen administratieve team bestaande uit 5 medewerkers, nl. de coördinator en 4 assistenten. Bijkomend word je ook ingezet voor het behandelen van Nederlandstalige taken bij de juridische en anti-discriminatie cellen.

De opdracht van Brussel Huisvesting bestaat erin iedereen toegang te geven tot kwaliteitsvolle huisvesting door:
 
 • Het ondersteunen van de beslissingen van de Gewestregering bij de uitvoering van het huisvestingsbeleid. 
 • Het toekennen van uitkeringen aan personen onder bepaalde voorwaarden.
 • De opsporing en bestrijding van leegstaande woningen op basis van klachten van gemeenten of erkende verenigingen.
 • Alle doelgroepen te informeren.
 • Bepaalde huisvestingsactoren te subsidiëren.
 • Te zorgen voor de naleving van de normen van de Brusselse huisvestingscode. 
   
De Gewestelijke Overheidsdienst bestaat uit acht besturen, waarvan Brussel Huisvesting deel uitmaakt.
 

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je kan zelfstandig omgaan met problemen, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door meningen en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je bent in staat interne en externe klanten op een transparante,integere en objectieve manier te begeleiden , hen een persoonlijke dienstverlening te leveren en constructieve contacten te onderhouden.
Technische competenties
 • Je drukt je schriftelijk uit op een duidelijke en begrijpelijke manier (x2).
 • Je drukt je mondeling uit op een duidelijke en begrijpelijke manier.
Redeneervaardigheden
 • Administratieve vaardigheden
   
Een goede motivatie is eveneens belangrijk (x2).
Opgelet! De competentie en motivatie in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd en wegen harder door in de eindscore (x2).


Pluspunten
 
 • in staat zijn om complexe procedures in eenvoudige bewoordingen uit te leggen
 • luisteren;
 • consistent zijn;
 • autonoom zijn in je tijdbeheer en prioriteiten;
 • gezien de tweetalige omgeving is kennis van het Frans een pluspunt. 
   

Deelnemingsvoorwaarden1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 
 • Getuigschrift van hoger secundair onderwijs; bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs,gehomologeerd of uitgereikt door de examencommissie van de Staat of van één van de Gemeenschappen voor het secundair onderwijs.
 • Getuigschrift van het slagen met vrucht voor één van de toelatingsexamens voor de universiteit zoals voorzien in art. 49 § 1, vijfde lid van het Decreet (van de Franse Gemeenschap) van 31 maart 2004 betreffende de organisatie van het hoger onderwijs ter bevordering van de integratie in de Europese Ruimte van het hoger onderwijs en betreffende de herfinanciering van de universiteiten.
 • Gehomologeerd of door de examencommissie van de Staat of van één van de Gemeenschappen voor het secundair onderwijs uitgereikt bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs.
 • Brevet van :
            -verpleeg- of ziekenhuisassistent(e);
             -verpleger of verpleegster;
  uitgereikt, hetzij door een door de Staat of één van de Gemeenschappen in de categorie van de aanvullende secundaire beroepsscholen opgerichte, gesubsidieerde of erkende verplegingsafdeling, hetzij door een door de Staat of één van de Gemeenschappen ingestelde examencommissie.
 • Einddiploma, studiegetuigschrift of getuigschrift van het zesde leerjaar van het algemeen, het technisch, het kunst- of het beroepssecundair onderwijs met volledig leerplan uitgereikt na het volgen met vrucht door een inrichting opgericht, gesubsidieerd of erkend door de Staat of door één van de Gemeenschappen.
 • Getuigschrift, diploma of brevet van het zeevaartonderwijs van de hogere secundaire cyclus.
 • Diploma van een tot de groep handel, administratie en organisatie behorende afdeling van een hogere secundaire technische leergang van een inrichting voor technisch onderwijs, opgericht, gesubsidieerd of erkend door de Staat of door één van de Gemeenschappen, uitgereikt na een cyclus van ten minste zevenhonderdvijftig lestijden.
 • Diploma van een afdeling van het secundair volwassenenonderwijs van een onderwijsinrichting, opgericht, gesubsidieerd of erkend door de Staat of door één van de Gemeenschappen, uitgereikt na ten minste zevenhonderdvijftig lestijden.
 • Getuigschrift of titel van kennis erkend en afgeleverd door elke Gemeenschap, binnen het kader van de professionele vorming of van de validatie van kennis, door een erkende publieke operator, of door één van zijn geagregeerde partners.
 • Diploma of getuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor aanwerving bij de diensten van de Vlaamse overheid in niveau A of B.
 • Diploma van gegradueerde in de verpleegkunde, uitgereikt in het hoger beroepsonderwijs door een door de Staat of door een van de Gemeenschappen opgerichte, erkende of gesubsidieerde instelling of door de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap.

OF:


Geslaagd zijn voor de module van de instapkaart niveau C. Enkel instapkaarten van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest worden toegelaten.


Opgelet: Voor de houders van de instapkaart en/of een getuigschrift of titel van kennis kan je het bewijs hiervan opladen in 'Mijn Selor'.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Dossier' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.


Hoe nog deelnemen qua diploma? 
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: 

Een professionele relevante ervaring van minstens 1 jaar in het domein van administratie waarbinnen minstens 2 van onderstaande 5 taken uitgeoefend werden:
 
 • Beheren van dossiers
 • Formuleren van conclusies en/of adviezen.
 • Beheren van een databank (proactieve bijwerking van gegevens, monitoring, beschikbaarstelling van gegevens aan andere diensten).
 • Het opstellen van brieven en e-mails voor een intern en/of extern publiek (gebruikers, leveranciers, klanten, enz.).
 • Contactpersoon voor interne en externe klanten.
   
Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het administratief en financieel statuut van het personeel van de Brusselse gewestelijke overheidsdiensten voorziet in de mogelijkheid om nuttige ervaring te eisen wanneer de aard van de functie dit vereist. In dit geval zal de betrokkene snel blijk moeten geven van een zekere mate van zelfstandigheid om zijn taken uit te voeren.

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als Adjunct (niveau C1) met de bijhorende weddeschaal (C101).
 

Loon

Minimum aanvangswedde: 26.873,18 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen, 1 jaar anciënniteit inbegrepen).


We bieden een aangename werkomgeving gericht op jouw welzijn:
 
 • respect voor diversiteit en gelijke kansen;
 • een optimaal evenwicht tussen werk en privéleven, met een variabel uurrooster, 35 verlofdagen en ook automatisch vrijaf tussen kerstmis en nieuwjaar, de mogelijkheid tot telewerken;
 • hospitalisatieverzekering;
 • kantines die zelfgemaakte gezonde maaltijden alsook voedingsadvies aanbieden;
 • evenementen allerhande;
 • sportzaal, stoelmassages, ...;
 • een eigen crèche.

En omdat het financiële plaatje ook zijn belang heeft, bieden we bovenop je loon het volgende:
 
 • het trein- en/of busabonnement (TEC - DE LIJN) 100% terugbetaald;
 • gratis MIVB-abonnement;
 • fietsvergoeding als je met de fiets komt van 0,24€/km;
 • maaltijdcheques met een waarde van 8 euro;
 • als je slaagt voor een examen een taalpremie, tussen 600 en 3.200 euro bruto per jaar;
 • een tegemoetkoming van 20 euro per maand voor structurele telewerkers;
 • een eindejaarspremie en vakantiegeld.

Bovendien krijg je verscheidene vormingsmogelijkheden  - met o.a. een opleidingspackage voor nieuwe medewerkers, competentiebalansen, opleidingen op maat, loopbaancoaching, etc.


Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je - om benoemd te worden - op de aanstellingsdatum aan volgende voorwaarden voldoen:
 • Belg zijn als de uit te oefenen betrekking een rechtstreekse of onrechtstreekse deelname aan het openbaar gezag inhoudt of werkzaamheden omvatten ter bescherming van de algemene belangen van de Staat of andere openbare instanties;
 • gedrag vertonen in overeenstemming met de eisen van de beoogde betrekking;
 • de burgerlijke en politieke rechten hebben;
 • houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat overeenkomt met het niveau van de te verlenen graad.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Dossier ’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectiestappen
 

Screening van deelnemingsvoorwaarden


Stap 1: screening van diploma 


Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma . De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in ‘Mijn Dossier’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 

Stap 2: screening van vereiste ervaring 


Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Dossier’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 

Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 

Besteed veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.
 

Functiespecifieke screeningStap 3: Specifieke screening - PC proef (+/- 1u40) bij talent.brussels

Via een geïnformatiseerde of schriftelijke test worden volgende competenties en redeneervaardigheden gemeten:
Generieke competenties:
 • Je kan zelfstandig omgaan met problemen, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
Redeneervermogen:
 • Administratieve vaardigheden
Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt (in totaal voor beide testen). Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 15 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat. Deze proef zal plaatsvinden rond midden februari 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. 
Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 4: Specifieke screening - casus (+/- 30 minuten) via elektronische weg + interview (+/- 1u) via elektronische weg

Omwille van de huidige redenen wordt deze stap op afstand georganiseerd. Je zal gecontacteerd worden door één van onze medewerkers die je de procedure hiervoor uitlegt. Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Het interview wordt voorafgegaan door een casus. Deze casus is bedoeld om na te gaan of de kandidaat zich schriftelijk uitdrukt op een duidelijke en begrijpelijke manier. U beschikt over voldoende tijd om de casus af te leggen. De casus zal plaatsvinden midden maart 2022 (onder voorbehoud) via elektronische weg.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 (casus + interview) behaalt.

De mondelinge proef zal plaatsvinden rond de tweede helft van maart 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.
 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Dossier’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Dossier', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.
  Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien. 

 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de functiespecifieke screening (Stap 4: casus + interview). Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie (Stap 4: interview) voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald. 

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen. 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 15 geslaagden opgesteld, die 2 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 25/01/2022.


Je moet online solliciteren via 'Mijn Dossier'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Dossier ’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving. 

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon talent.brussels
Lies Vogeler - Selectiemedewerker
E-mail: lvogeler@talent.brussels

Adres en algemene contactgegevens talent.brussels
Emile Jacqmainlaan 20
1000 Brussel
Website: www.talent.brussels.be


Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures