Doel van de job

De directeur leidt en coördineert het geheel van de activiteiten van de dienst om:
 • een correcte uitvoering te garanderen van de nationale en Europese wetgeving ;
 • een goede werking van de dienst te verzekeren (algemene leiding van de dienst) ;
 • bij te dragen aan nieuwe initiatieven en verbetervoorstellen (change management) ;
 • constructieve relaties te onderhouden met de verschillende actoren van de spoorwegveiligheid in België en een echte cultuur van spoorwegveiligheid aan te moedigen (netwerk en vertegenwoordiging) en de samenwerking met het Europees Spoorwegbureau (ERA) en andere veiligheidsinstanties te optimaliseren.

Jobcontext

Het EU-beleid voor het spoorwegvervoer heeft tot doel één Europese spoorwegruimte tot stand te brengen. Hierdoor heeft de spoorsector zich de laatste decennia ontwikkeld van een nationaal georiënteerde sector, gebaseerd op geïntegreerde, overheidsbedrijven met interne regelgeving, naar een sector waar duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen de verschillende actoren zoals de infrastructuurbeheerder en de spoorwegondernemingen en waar de spoorwegondernemingen en de treinbestuurders internationaal kunnen opereren onder zekere voorwaarden.

Een nieuw regelgevend kader op Europees en nationaal niveau moest de verantwoordelijkheden van de verschillende actoren duidelijk afbakenen en de grensoverschrijdende interoperabiliteit garanderen.

Zowel de lidstaten als de Europese Unie richtten nieuwe instanties op om de regelgeving voor te bereiden en over de correcte toepassing ervan te waken.

Op Europees niveau evolueerde het regelgevend kader op basis van vier samenhangende pakketten van regelgeving.

In april 2016 werd de technisch pijler van het vierde spoorwegpakket (4RP) goedgekeurd. Hij vormt samen met de marktpijler het sluitstuk voor de voltooiing van de ene Europese spoorwegruimte.

De technische pijler van het vierde spoorwegpakket (4RP) is in België van toepassing vanaf 31 oktober 2020.
Het ERA werd omgevormd tot het “Spoorwegbureau van de Europese Unie” en kreeg operationele taken betreffende certificering van spoorwegondernemingen en het op de markt brengen van rollend materieel. Er zal meer afstemming nodig zijn tussen het ERA en de nationale veiligheidsinstanties en tussen de veiligheidsinstanties onderling, in het bijzonder voor toezicht. Hiervoor worden samenwerkingsakkoorden afgesloten.
Bovendien wordt meer dan voorheen de nadruk gelegd op de verantwoordelijkheden van de actoren zelf en de verschuiving van het opvolgen van regels naar een aanpak die risico gebaseerd is en gericht is op veiligheidscultuur. Hiermee samenhangend werd van de lidstaten een vermindering van nationale regels geëist.

Deze evoluties houden grote veranderingen in voor de sector en voor DVIS.

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden: 
 • Je staat in voor het bereiken van de doelstellingen van de dienst.
 • Je organiseert, coördineert en plant de activiteiten van de dienst.
 • Je overlegt regelmatig met de adjunct-directeur en de afdelingshoofden.
 • Je zorgt voor een efficiënt personeelsbeleid en een doeltreffend beheer van de toegekende middelen (budget, logistiek, IT,…).
 • Je waakt over de optimalisering van de processen.
 • Je sponsort en ondersteunt de nodige veranderingsprojecten binnen de dienst.
 • Je motiveert, evalueert en garandeert de ontwikkeling van de medewerkers om in een gunstig klimaat de geplande doelstellingen te kunnen realiseren.
 • Je werkt samen met het ERA en de andere veiligheidsinstanties zoals voorzien in de samenwerkingsakkoorden.
 • Je organiseert het Veiligheidsoverleg met de spoorsector en faciliteert verbeteringsprojecten ten behoeve van de spoorveiligheid, tenminste, als er geen tegenstrijdige bevoegdheden zijn.
 • Je vertegenwoordigt de dienst in verschillende werkgroepen, comités en instanties die verband houden met spoorveiligheid.
 • Je organiseert het sociaal overleg.
 • Je rapporteert aan de bevoegde minister.
Tijdelijke resultaatgebieden: 
 • Je stelt een managementplan en een operationeel plan op in overeenstemming met het beleid van de minister, de Europese doelstellingen en toekomstige ontwikkelingen.
 • Je onderneemt actie om de autonomie van DVIS en de uitstraling van de dienst te versterken en, indien nodig, de SLA met de FOD Mobiliteit en Vervoer aan te passen.
 • Je werkt een governance-structuur uit binnen de organisatie en implementeert een kwaliteitssysteem.
 • Je faciliteert de veranderingen ten gevolge van het vierde spoorwegpakket om de spoorsector te ondersteunen rekening houdend met ieders bevoegdheid.

Meer info

 • Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je terecht bij:
  Mevr. Natalie Uyterhaegen
  Afdeling Interne Ondersteuning DVIS
  Tel.: 02 277 33 56
  E-mail: natalie.uyterhaegen@nsarail.fgov.be
 • Voor meer informatie over de selectieprocedure en het statuut (verloning,…) kan je terecht bij: Topteam@bosa.fgov.be
Er is een vacature bij DVIS. De kantoren zijn gelegen in het City Atrium-gebouw, Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel. Je wordt aangeworven met een mandaat van 6 jaar in de graad van directeur. Het mandaat is éénmaal hernieuwbaar.

De Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen (DVIS) is de nationale veiligheidsinstantie voor België.

Het is zijn missie is om de spoorveiligheid in België te controleren en te promoten. Zijn opdrachten zijn vastgelegd in Europese regelgeving, in de Spoorcodex en in zijn koninklijke uitvoeringsbesluiten.

De dienst heeft drie operationele afdelingen:
 • De afdeling "Spoorwegondernemingen (RU)" beheert de dossiers met betrekking tot de certificatie van spoorwegondernemingen en de erkenning van trainingscentra en medische en  psychologische centra voor treinbestuurders; het houdt toezicht hierop en neemt deel aan de voorbereiding van gerelateerde wetgeving.
 • De afdeling "Infrastructuurbeheerder (IM)" beheert de dossiers met betrekking tot indienststelling van interoperabele en veilige infrastructuur en het veilig beheer ervan door de infrastructuurbeheerder; het houdt toezicht hierop en neemt deel aan de voorbereiding van gerelateerde wetgeving.
 • De afdeling "Rollend materieel (RS)" beheert de dossiers betreffende het interoperabel en veilig in dienst stellen van rollend materieel en  neemt deel aan de voorbereiding van gerelateerde wetgeving.
en twee horizontale afdelingen:
 • De afdeling "Juridische en Strategische Ondersteuning (LS)" ondersteunt de leiding in haar opdrachten met een transversale en strategische dimensie, inclusief opdrachten van juridische aard, evenals in haar opdrachten van externe communicatie.
 • De afdeling "Interne Ondersteuning (IS)" is verantwoordelijk voor de algemene administratie (secretariaat, buitenlandse zendingen), het beheer en de ontwikkeling van het personeel, budgetbeheer, logistiek, praktische organisatie van vergaderingen en interne communicatie.
DVIS is onafhankelijk van de FOD Mobiliteit en Vervoer en van elke spoorwegonderneming of infrastructuurbeheerder. De mandaathouder rapporteert rechtstreeks aan de bevoegde minister.

COMPETENTIES

TECHNISCHE COMPETENTIES

 • Je kent de Belgische en Europese regelgeving inzake spoorveiligheid en interoperabiliteit ;
 • Je kent de principes van ingebruikneming van spoorwegmaterieel en -infrastructuur ;
 • Je bent vertrouwd met de principes van safety management en risicobeheer (methodes voor risicoanalyse) ;
 • Je hebt inzicht in de administratieve en besluitvormingsprocessen in België ;
 • Je hebt een goed zicht van het (inter)nationale spoorweglandschap en je bent in staat een efficiënte samenwerking op te zetten met de andere actoren ;
 • Je hebt zicht op de verschillende structuren en kan deze hanteren  voor de implementatie en je kan sleutelpersonen identificeren om een samenwerking op te zetten ;
 • Je faciliteert veranderingen, die de spoorveiligheid verbeteren, voor de spoorsector, zonder de bevoegdheden van de dienst te overschrijden ;
 • Je kan een strategische visie uitwerken voor het geheel van de domeinen die onder de bevoegdheid vallen van de dienst ;
 • Je hebt een globale visie op de dossiers behandeld door de dienst.

GEDRAGSGERICHTE COMPETENTIES

Doelstellingen :
 • Je boekt resultaten en neemt de verantwoordelijkheid op voor de correctheid van ondernomen acties.
Leiderschap :
 • Je formuleert strategieën en je vertaalt deze in actieplannen om implementatie van de beleidsinitiatieven te realiseren ;
 • Je legt een verband en je geeft blijk van een kritische geest ;
 • Je kan leiding geven, samenbrengen en op een gepaste wijze gezag uitoefenen ;
 • Je stimuleert de ontwikkeling van medewerkers.
Initiatief :
 • Je initieert interne veranderingen om de efficiëntie van de dienst te verbeteren.
Management :
 • Je neemt beslissingen en gaat over tot actie op een zelfstandige basis, met het doel om de beste resultaten te bekomen ;
 • Je creëert een efficiënte samenwerking ;
 • Je organiseert activiteiten en delegeert de nodige competenties en volmachten.
Beïnvloeden :
 • Je overtuigt en je onderhandelt ;
 • Je beheert interne conflicten.
Persoonlijke ontwikkeling :
 • Je plant en beheert je eigen groei in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
Troeven :
 • De kennis van de tweede landstaal en het Engels is belangrijk om te kunnen deelnemen aan nationale en internationale vergaderingen, voorbereidende teksten te interpreteren en taalversies van wetgeving te kunnen vergelijken.

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij Selor.

Op de uiterste inschrijvingsdatum moet je 
 • houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van universitair onderwijs of van hoger onderwijs van het academisch niveau (op te laden in je Mijn Selor-account) ;
 • EN
  • over een managementervaring van minstens 6 jaar beschikken. Onder managementervaring wordt verstaan een ervaring inzake beheer in een overheidsdienst of een organisatie uit de privésector (aan te tonen in de specifieke rubrieken in je Mijn Selor-account) ;
  • OF over 5 jaar nuttige professionele ervaring beschikken. Onder nuttige professionele ervaring wordt verstaan een ervaring in één van volgende domeinen gelinkt aan de spoorsector: rollend materieel, safety management, spoorweginfrastructuur of interoperabiliteit (aan te tonen in de specifieke rubrieken in je Mijn Selor-account).
Specifiek: leden van de directie mogen geen enkele band hebben, zij het contractueel of statutair, zelfs voorlopig geschorst, met elke spoorwegonderneming, infrastructuurbeheerder, certificeringsaanvrager of aanbestedende dienst.

GELIJKSCHAKELING EN TAAL DIPLOMA?

Als een diploma vereist is : 
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid (02/553.98.19) en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

ARBEIDSVOORWAARDEN

 • Loon: Minimum aanvangswedde 92.986,81 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen) ;
 • Aangename werkomgeving, waarbij het gebouw gemakkelijk bereikbaar is met het openbaar vervoer (dichtbij het Noordstation en metrostation Rogier) ;
 • Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie ;
 • Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren) ;
 • Mogelijkheid tot het afsluiten van een hospitalisatieverzekering met interessante voordelen ;
 • Vrijkaart 1e klasse op het volledige Belgische treinnet ;
 • Voordelen en interessante aanbiedingen via de Benefits@Work-kaart ;
 • Mogelijkheid om een fietsvergoeding te verkrijgen voor verplaatsingen per fiets ;
 • Allerlei andere sociale voordelen zoals tussenkomsten in preventieve en curatieve geneeskunde (prothesen, brillen, lenzen, …) en tussenkomsten met betrekking tot kinderen ;
 • Een goed evenwicht tussen werk en gezin dankzij een 38-uren week en glijdende werkuren ;
 • Mogelijkheid tot telewerk (2 dagen per week, momenteel aangepast aan de COVID19 crisis) met een maandelijkse vergoeding van 20€ als tussenkomst in de internetkosten ;
 • 26 verlofdagen per jaar ;
 • Bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen ;
 • Beschikken over een smartphone en laptop, tussenkomst in de abonnementskosten ;
 • Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
  Uitnodigingen - Opgelet! De uitnodigingen voor de proeven krijg je uitsluitend per e-mail en/of je account “Mijn Selor”.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie van de geïnformatiseerde test/assessment/interview waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om zich uit te schrijven uiterlijk de dag voor de proef. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, indien er nog andere sessies beschikbaar zijn en voor zover dat de inschrijvingsperiode voor deze testen niet verlopen is.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in de berichtgeving in je online ‘Mijn Selor’ account. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

SELECTIETESTEN

VOORSELECTIE

Selor gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel 
 • op basis van het in jouw “Mijn Selor”-account opgeladen diploma
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze functie (vereiste ervaring), in jouw “Mijn Selor”-account.
Selor houdt enkel rekening met deze informatie zoals die verschijnt in jouw “Mijn Selor”-account op de slotdatum van de oproep tot kandidatuurstelling.

INTERVIEW + VOORBEREIDINGSTIJD: ONGEVEER 3U

Deze proef evalueert, uitgaande van een praktijkgeval dat betrekking heeft op de te begeven managementfunctie, zowel de specifieke competenties als de managementvaardigheden vereist voor de uitoefening van deze functie. Je krijgt tijd om je voor te bereiden.

Feedback
Je vraag voor feedback moet schriftelijk gedaan worden, binnen 2 maanden vanaf de datum van de verzending van de eindresultaten (wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur). Je kan onder andere je resultaten van de computergestuurde proef inkijken.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure
Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wil maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden) 
 • Selor informeert je toekomstige werkgever over de arbeidspostaanpassingen die je nodig hebt. Als je wil dat Selor dit voor jou doet, contacteer dan diversity@bosa.fgov.be zodra je weet waar en wanneer je begint te werken. We sturen je dan een aanvraagformulier op.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

EN NA DE SELECTIEPROCEDURE?

Na afloop van de selectie, stelt SELOR - DG R&O - FOD BOSA een gemotiveerd en omstandig selectieverslag op dat toelaat de kandidaten per taalrol in te schrijven en ze in te delen in de categorieën "geschikt" en "niet geschikt" en ze te rangschikken binnen de categorie "geschikt". De kandidaten worden in kennis gesteld van hun inschrijving in één van de groepen. Een bijkomend onderhoud met de kandidaten van de groep `geschikt' wordt ingepland teneinde een vergelijking te kunnen maken op niveau van competenties zoals beschreven in de functiebeschrijving en het competentieprofiel van de bijhorende functie. Dit onderhoud wordt geleid door de Minister. Een verslag van elk onderhoud wordt opgemaakt en bij het aanstellingsdossier gevoegd.
Solliciteren kan tot en met 23/08/2021, uiterste inschrijvingsdatum. 
 1. Als je nog geen “Mijn Selor”-account hebt, creëer er dan één en vul je online-cv in. Vergeet vooral niet het vereiste diploma op te laden (zie rubriek ”Profiel” / Deelnemingsvoorwaarden” van de vacature). Andere informatie vind je op de site van Selor.
 2. Je solliciteert online via je “Mijn Selor”-account en je vult de specifiek voor deze managementfunctie voorziene rubrieken in en dit uitsluitend in de taal van de selectieprocedure (in dit geval in het Nederlands).
  Opgelet, bewaar je werk regelmatig! Het is namelijk zo dat na 15 minuten de sessie automatisch afsluit, omdat er geen veranderingen meer worden geregistreerd. Een algemene foutmelding zal verschijnen en de ingevulde gegevens zullen verloren gaan. Dit is een veiligheidsmaatregel voor het geval je je account open laat staan en er iemand anders op je computer werkt.
 3. Wanneer je de specifiek voor deze managementfunctie voorziene rubrieken ingevuld hebt en op de knop “Opslaan” geklikt hebt, vergeet dan niet je kandidatuur te valideren door op de knop “Mijn kandidatuur valideren” (bovenaan op uw scherm) te klikken. Opgelet! Deze knop verschijnt enkel wanneer je voldoende ervaringsjaren ten aanzien van de deelnemingsvoorwaarden hebt vermeld.
Je kan de informatie in je online-CV en in de specifieke rubrieken tot aan de uiterste inschrijvingsdatum aanpassen. In dit geval, vergeet echter niet om je kandidatuur op te slaan na elke aanpassing in je Mijn Selor-account. Selor gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel 
 • op basis van het in jouw “Mijn Selor”-account opgeladen diploma
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze management functie (vereiste ervaring), in jouw “Mijn Selor”-account.
Selor houdt enkel rekening met deze informatie zoals die verschijnt in jouw “Mijn Selor”-account op de slotdatum van de oproep tot kandidatuurstelling.

Je kan niet solliciteren via fax, e-mail of elk ander communicatiemiddel.

Bij het niet respecteren van de procedure, zal je kandidatuur niet in aanmerking worden genomen.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om deze documenten op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de selectie.
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties. Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen. Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…). Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel.
Voor meer informatie kan je terecht bij: Topteam@bosa.fgov.be

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures