De stafdienst ICT en de Algemene Directie Civiele Veiligheid zoeken elk een administratief expert met als belangrijkste taken het coördineren, controleren en uitvoeren van verschillende taken die worden uitgevoerd in de budgettaire en boekhoudkundige processen. Je beheert de aankoopdossiers van de behoefte tot en met de levering van de bestelde goederen of de prestatie van de gevraagde diensten.

Je bent verantwoordelijk voor de aankopen en het uitgavenproces. Dit uit zich in volgende taken :

• Je maakt bestelbonnen en contracten op in Fedcom;
• Je maakt de aanvragen op voor de creatie of aanpassing van masterdata;
• Je maakt vaste activafiches op voor investeringsgoederen;
• Je let op de technische aspecten van de boekhouding en het budget;
Je behandelt subsidie- en dotatiedossiers; (ENKEL voor AD Civiele Veiligheid)
• Je ondersteunt collega’s in de buitendiensten;
• Je voert overheidsopdrachten uit.

Verder kijk je er op toe dat de aankoopdossiers verlopen volgens de geldende reglementering en interne procedures. Daarvoor voer je de nodige analyses en contreoles uit. Dit uit zich in volgende taken :
• Je kijkt de volledigheid en de correctheid van het aankoopdossier na, je vult documenten aan of past deze aan volgens de procedures of geldende reglementering;
• Je encodeert in de applicatie Fedcom en je controleert de afgewerkte dossiers;
Je bereidt dossiers voor het Rekenhof voor; (ENKEL voor AD Civiele Veiligheid)
• Je werkt proactief mee aan de ontwikkeling en verbetering van processen en procedures, van beheersinstrumenten, planningen, typedocumenten en aan andere initiatieven die de interne controle kunnen verbeteren.

Je treedt op als contactpersoon naar interne en externe klanten met betrekking tot de dossiers die je beheert. Je verstrekt inlichtingen en antwoordt snel op eventuele vragen en klachten. Dit uit zich in volgende taken :

• Je ontvangt vragen of klachten, je onderzoekt de aard ervan en je gaat bijkomende inlichtingen inwinnen;
• Je geeft uitleg met betrekking tot het aankoopdossier of elke andere budgettaire informatie;
• Je houdt de betrokken partijen op de hoogte van de stand van zaken;
• Je behandelt vragen, klachten of geschillen volgens de procedures of geldende voorschriften of je verwijst door naar gespecialiseerde personen of diensten.

Tenslotte sta je ook in voor de ordening en classificatie van (afgeronde) dossiers zodat de organisatie snel en gestructureerd toegang heeft tot informatie. Dit uit zich in volgende taken :

• Je klasseert de dossiers volgens het classificatiesysteem;
• Je ordent de gegevens en encodeert deze in de databank;
• Je houdt de databank up to date door nieuwe of gewijzigde gegevens toe te voegen.


Meer info over de jobinhoud?
Contactersoon AD Civiele Veiligheid

Bruno Van Campenhout - Attaché AD Civiele Veiligheid
Tel.: 02/500.23.36
E-mail: bruno.vancampenhout@ibz.fgov.be  

Contactersoon Stafdienst ICT
Julie Arnhem - Attaché ICT
Tel.: 02/793.97.14
E-mail: julie.arnhem@ibz.fgov.be  


Er zijn 2 plaatsen bij de FOD Binnenlandse Zaken:

 • 1 plaats bij de Stafdienst ICT  (Finance Tower Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel)
 • 1 plaats bij de Algemene Directie Civiele Veiligheid (Leuvenseweg 1, 1000 Brussel)


 • De stafdienst ICT verzorgt de informatica van de FOD Binnenlandse Zaken. Ze staat de Algemene Directies bij in hun informaticaprojecten en applicatieontwikkeling, beheert de gemeenschappelijke infrastructuur, voorziet een ICT-helpdesk en onderzoekt alle ICT-dossiers om na te gaan of ze conform de ICT-strategie van het departement zijn. 

  De stafdienst ICT is een horizontale dienst binnen de FOD Binnenlandse Zaken. De twee vrije plaatsen situeren zich binnen de dienst "Administratie" van de stafdienst ICT. De dienst "Administratie" is verantwoordelijk voor het budgetbeheer (B&B), openbare opdrachten, communicatie, het beheer van personeel & organisatie (P&O), het Project Management Office (PMO) en algemene administratieve opdrachten. Je komt terecht in een team van 10 collega's, waaronder een diensthoofd en een verantwoordelijke voor B&B. Deze laatste zal jouw directe leidinggevende zijn. 

  De stafdienst ICT is een eerder kleine directie, met een sterk accent op een aangename werkomgeving en vlotte samenwerking. Je zal deel uit maken van een team dat gepassioneerd is door de materie en vertrouwen toont in de expertise van haar medewerkers. Verder bestaan er verschillende mogelijkheden om nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven, zowel binnen als buiten het domein van de ICT (vb. communicatie, projectbeheer, enz...) aan de hand van opleidingen en on-the-job-trainings.    


  De Algemene Directie Civiele Veiligheid (ADCV) draagt bij tot een leefbare en veilige samenleving. Onze belangrijkste opdracht is het beschermen van burgers en goederen bij ongevallen, rampen of catastrofes. De ADCV bestaat uit drie grote entiteiten: de algemene directie, de operationele eenheden van de Civiele Bescherming en de calltakers en operatoren in de noodoproepcentra. De centrale diensten van de algemene directie bestaan uit de financiële dienst, de juridische dienst, de personeelsdienst, de directie operaties, de directie materieel, de directie nieuwe technologieën, het Kenniscentrum, en de ondersteunende cellen.

  Voor meer informatie over de AD Civiele Veiligheid kan je terecht op de website http://www.civieleveiligheid.be of op het Intranet.

  De vacante functie bevindt zich in de financiële directie van de AD Civiele Veiligheid. De financiële directie beheert de processen van uitgaven en ontvangsten van de Civiele Bescherming, van de directie 112 en van de centrale diensten van de ADCV. De directie is verantwoordelijk voor het efficiënt beheer van de aan de ADCV toegekende middelen en ondersteunt de organisatie in het uitvoeren van haar strategische en operationele doelstellingen. 


  De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken staat centraal in het leven van de burger. Dit filmpje illustreert dat perfect.
  Ons motto: “uw veiligheid, ons beroep”.
  De FOD Binnenlandse Zaken is verkozen tot Federale Overheidsorganisatie van het Jaar in 2018.

  De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft als opdracht het voorbereiden en uitvoeren van het beleid van de federale minister van Binnenlandse Zaken. Deze is bevoegd voor:
  • Politionele en civiele veiligheid (openbare orde en preventie, hulpverlening aan de bevolking en crisisbeheer)
  • Vreemdelingenbeleid
  • Registratie en identificatie van de natuurlijke personen
  • Beheer van de institutionele en reglementaire aspecten en van de uitoefening van bepaalde democratische rechten, voor zover ze betrekking hebben op een federale bevoegdheid: sommige artikels van de grondwet, de Raad van State, het gebruik van talen in bestuurszaken, sommige verkiezingen,...

  De FOD Binnenlandse Zaken is uw regisseur op het vlak van de veiligheid en het migratiebeleid.


   

  Competenties


  Gedragsgerichte competenties
  • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
  • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
  • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
  • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
  • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
  • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
  • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.

  Technische competenties

  • Je hebt affiniteit met cijfers
  • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden
  • Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden

  Redeneervaardigheden

  • Abstracte redeneervaardigheden
  • Numerieke redeneervaardigheden

  Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

  Opgelet! De competentie(s) in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

  Jouw motivatie weegt harder door in de eindscore !

  Niet vereist, wel een troef

  • Je hebt reeds ervaring met courante informatica - toepassingen;
  • Je hebt kennis van de andere landstaal.


  Deelnemingsvoorwaarden


  1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

  • diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
  • diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
  • getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School 
  • diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
  • diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.

  Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

  Hoe nog deelnemen qua diploma?
   

  • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
  • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
   • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
    • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
     Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
    • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
     Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
   • Je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
    Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

  Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
  Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


  2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

  Arbeidsvoorwaarden


  Je wordt aangeworven via een contract van onbepaalde duur als administratief deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal.
   

  Loon
  Minimum aanvangswedde:  28.682,75 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

  Voordelen
  • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
  • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
  • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
  • allerlei sociale voordelen
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
  • glijdende werkuren in een 38-uren week.
  Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


  Aanstellingsvoorwaarden


  Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:
  • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
  • de burgerlijke en politieke rechten genieten
  • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
  Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent op hetzelfde niveau (en dezelfde klasse indien niveau A) dan de selectie en je werkt nog niet voor de rekruterende instelling, moet je geen stage meer doen.

  Opgelet

  • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
  • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
  • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
  • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
  • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

  Selectietesten


  1. Generieke screening (ongeveer 3u30)


  De eerste test is een vaardigheidstest. Met deze abstracte redeneertest gaan we na hoe snel jij verbanden ziet volgens een bepaalde logica, iets kan doorgronden of principes en regels ziet.

  De tweede test is een 'in-baskettest'. Deze test meet je competenties voor het omgaan met informatie en taken. Vanuit een fictieve e-mailbox moet je in een bepaalde tijd zoveel mogelijk mails behandelen. Je schat de prioriteiten in, welke acties je zal ondernemen, hoe je deze zal plannen en wie je hierbij betrekt.

  De derde test is een situatiebeoordelingstest. Deze test meet een aantal competenties voor het omgaan met relaties en het omgaan met je eigen functioneren. De test bestaat uit verschillende situaties in een bepaalde context. Bij elke situatie krijg je verschillende reacties waarover je moet oordelen en je geeft telkens aan hoe gepast je die bepaalde reactie vindt.


  Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 hebt voor elke test. In totaal moet je ten minste 50 punten op 100 hebben.


  Ben je geslaagd voor deze generieke screening?
  Dan ontvang je een vrijstelling voor 3 jaar, te rekenen vanaf de dag dat je je resultaat ontvangt. Opgelet: als je vrijstelling eindigt voor de uiterste inschrijvingsdatum van deze selectie, moet je wel opnieuw deelnemen aan de testen van de generieke screening.

  Ben je niet geslaagd voor deze generieke screening?
  Dan mag je gedurende 6 maanden niet deelnemen aan de generieke screening op dit niveau of een hoger niveau. Hier wordt gerekend vanaf de dag dat je je proef hebt afgelegd.

  Ben je federaal ambtenaar, werk je nog niet voor de rekruterende instelling en ben je benoemd op het niveau van de selectie?
  Dan ben je vrijgesteld voor de generieke screening.

  Wanneer vinden de testen plaats?


  Ik heb nog geen vrijstelling voor de generieke screening
  Onmiddellijk na je sollicitatie zal je via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor online zelf een keuze kunnen maken tussen de voorgestelde data en uren voor de generieke screening.

  Ik heb een vrijstelling voor de generieke screening
  Ten vroegste vanaf 28/11/2019 kan je je dan inschrijven voor de functiespecifieke screening 2.1, Event 1, via het postvak 'Mijn berichten en taken' van Mijn Selor. Je zal zien dat er vele data beschikbaar zijn in de kalender van de testen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.


  2. Functiespecifieke screening


  2.1. Event 1: Computergestuurde proef (2u)

  Of deze proef wordt georganiseerd is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de generieke screening. Via een geïnformatiseerde test worden dee competenties "Informatie analyseren"  en "Problemen oplossen"  gemeten, alsook jouw numerieke redeneervaardigheden.

  Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 10 punten op 20 behaalt (voor het totaal op deze 2 testen). Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 40 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

  Deze proef zal plaatsvinden rond 02/12/2019 en 13/12/2019 (onder voorbehoud).
   
  Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het event. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de generieke screening. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.


  2.2. Event 2: Interview  + gevalstudie (1u + 1u voorbereiding):

  Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

  Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden. Die gevalstudie wordt besproken tijdens je interview.

  Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

  Je bent geslaagd als je ten minste 27 punten op 45 behaalt.

  Indien de functiespecifieke screening 2, Event 1 doorgaat, zal deze proef plaatsvinden tussen 13/01/2020 en 31/01/2020 (onder voorbehoud).

  Indien de functiespecifieke screening 2, Event 1 NIET doorgaat, zal deze proef plaatsvinden tussen 
  02/12/2019 en 13/12/2019 (onder voorbehoud).

  Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor het vorige event. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

  Meer info?


  Meer info over de selectieprocedure?

  Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

  Testen en resultaten
  Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

  Feedback
  Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

  Syndicale vertegenwoordiging
  Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

  Niet tevreden over de selectieprocedure?
  Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


  Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

  • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

   Procedure:
   • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
   • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
   • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
   • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

   Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)

  • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

  • Wat moet je concreet doen als gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
   Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
  Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

  Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

  Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


  Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

  En na de selectieprocedure?


  Als je geslaagd bent?
  De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de functiespecifieke screening 2.2, Event 2. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte "Motivatie" van de  'functiespecifieke screening 2, event 2 voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

  Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

  Hoelang blijft deze lijst geldig?
  Er wordt een lijst met maximum 40 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

  Aparte lijst voor personen met een handicap
  Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap').

  Als je niet geslaagd bent?
  Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
  Solliciteren kan tot en met 11 november 2019.

  Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

  Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.


  Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
  Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

  Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

  Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
  Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

  Meer info over ons diversiteitsbeleid?
  Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
  Contactpersoon Selor
  Simon Verhavert - Selectiedeskundige
  Tel.: 02/500.24.65
  E-mail: simon.verhavert@ibz.fgov.be

  Adres en algemene contactgegevens
  FOD Binnenlandse Zaken
  Leuvenseweg 1
  1000 Brussel

  Selor
  WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
  1000 Brussel
  Website: www.selor.be/nl/contact

  Hoe Selor bereiken?
  Wegbeschrijving

  Maak kennis met je toekomstige collega's

  Werken voor .be?

  Zoek de job die bij je past en kom erbij!

  Ontdek alle openstaande vacatures