Binnen het centrum voor Technologie en Innovatie (CTI) afdeling Elektriciteit zorg je samen met de projectleider voor het opstarten en de opvolging van alle projecten omtrent de beveiliging van gebouwen en de databekabeling in gebouwen. Zo ben je verantwoordelijk voor volgende taken: 
 • Je controleert de uitgevoerde werken en gaat na of het bestek en de plannen nageleefd werden.
  • Hiervoor ga je regelmatig ter plaatse om de hoeveelheid en de kwaliteit van het werk na te gaan.
 • Je kijkt regelmatig het dagboek der werken, de vorderingsstaten en andere werfdocumenten na en vult deze aan.
 • Je woont de werfvergaderingen bij en houdt de projectleider op de hoogte van de opvolging en potentiële problemen.
 • Je werkt mee aan het opstellen van lastenboeken binnen de dienst.
  • Deze taken voer je uit in samenwerking met de projectleider Elektriciteit, Elektronica en Telecommunicatie of een andere medewerker van de dienst.
 • Je werkt mee aan het opstellen van bestekken en opmetingsstaten en zorgt dat bepaalde administratieve documenten in orde zijn.
 • Je voert zelf bepaalde kleine studies uit en houdt hierbij rekening met de behoeften van de klant.
 • Je blijft op de hoogte van de technische evoluties en je schaaft continue je kennis bij.

Een meer gedetailleerde functie omschrijving vind je via volgende link

Lees zeker onze 10 goede redenen om bij de Regie der Gebouwen te werken!

En volg ons op Facebook, LinkedIn en/of Instagram om op de hoogte te blijven van onze nieuwe projecten.


Meer info over de jobinhoud?

Philip Stevenaert - Industrieel ingenieur A2
Contactpersoon Regie der Gebouwen
Tel.: 02 541 66 72
E-mail: Philip.Stevenaert@buildingsagency.be
   
LET OP!

Voor deze functie moet je bereid zijn een veiligheidsonderzoek van het niveau geheim te ondergaan (wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen). Het bekomen van een dergelijke machtiging is een noodzakelijke voorwaarde om de functie van ‘technisch deskundige beveiliging gebouwen’ te kunnen uitoefenen.
Er zijn 1 plaats bij het centrum voor technologie en innovatie (CTI) Brussel (Guldenvlieslaan 87 bus 2, 1060 Sint-Gillis).

Het CTI Elektriciteit en veiligheid bestaat uit een dynamisch team van een 10-tal medewerkers met een brede waaier aan taken : van het opstellen van typedocumenten (bestekken, raamovereenkomsten), over het beheren van technische studies tot de opvolging van werven.
En dit binnen het domein van de elektrische en elektronische installaties : hoog- en laagspanningsinstallaties, verlichting, branddetectie, bliksemafleiders, noodgroepen, UPS’en, datanetwerken, CCTV, inbraakdetectie, toegangscontrole,….
Het CTI werkt ook mee in het kader van de Nationaal Energie Klimaat Plan : relighting, photovoltaische panelen, laden van elektrische voertuigen,… en aan de uitrol van de BIM bij de Regie der Gebouwen.

Recente realisaties en projecten van onder andere :
- Europa Gebouw (elektrische installaties, beveiliging, datanetwerk)
- New Ways of working in Pacheco Gebouw
- Datacenters Federale Politie en IBZ
- Federale Politie Vottem
- Verschillende justitiepaleizen (Eupen, Luik, Antwerpen, Namen, …)
- Verschillende beveiligings- en communicatiewerken in gevangenissen (Brugge, Lantin, Andenne, Leuven, St Gillis, …)
- Raamovereenkomsten voor Elektrische installaties van Staatsgebouwen, beveiliging Federale Politie, installaties voor datanetwerk
- Raamovereenkomsten voor levering van lampen, keuringen van elektrische installaties
- Performantie bestek elektriciteit voor DBFM gevangenissen (Haren, Marche, Beveren, Dendermonde, Leuze)


De Regie der Gebouwen zorgt ervoor dat de federale ambtenaren in kwalitatieve kantoren kunnen werken en houdt ook het federaal architecturaal patrimonium in stand. Haar opdracht bestaat zowel uit het beheer en onderhoud van bestaand federaal vastgoed als uit bouw-, renovatie- en restauratiewerken. De Regie der Gebouwen bestaat uit een hoofdzetel in Brussel en meerdere operationele diensten in het hele land. 

De Regie der Gebouwen heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op modernisering en is ook vandaag nog volop in verandering. Zo werkt ze onder meer aan een aangename, kwalitatieve en inspirerende werkomgeving voor haar medewerkers. Dat doet ze door in te zetten op resultaatgericht werk, aantrekkelijke kantoren, nieuwe technologieën en een verdere digitalisering van haar werking. Ten slotte hecht ze ook veel belang aan teamwerk en aan een goed evenwicht tussen werk en privé. 

 

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

De competentie in het vet weegt harder door in de eindscore (X2).

Pluspunten (niet vereist maar wel een troef)
 
 • Je hebt kennis van het tekenprogramma "Autocad" of Revit.
 • Je hebt kennis van de gangbare informaticaprogramma's zoals Word, Excel en Outlook.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B (verplaatsingen naar de werven).
 • Je hebt een (basis)kennis Frans of bent bereid het te leren.

 

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereiste diploma en ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum (22/07/2021):

Optie 1 (zonder ervaring):

Één van volgende diploma's, uitgereikt door een Belgische Hogeschool, behaald in een afdeling elektriciteit, elektronica of elektromechanica:
 • diploma van het korte type of van het hoger onderwijs van één cyclus (bv. gegradueerde, professionele bachelor, regent)
 • diploma van technisch ingenieur.?

Optie 2 (met 2 jaar ervaring):
 • een getuigschrift uitgereikt na het slagen "met vrucht" van een zesde leerjaar van het secundair onderwijs met volledig leerplan of kwalificatiegetuigschrift van dit zesde leerjaar
 • een getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs
 • een diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden
 • een diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden
EN 

Minstens 2 jaar relevante professionele ervaring in het domein van Elektriciteit/elektronica en meer specifiek met het uitvoeren van minstens 2 van volgende taken:
 • het onderhoud van installaties
 • het opvolgen van de realisatie van installaties
 • het opsporen van defecten
 • het herstellen van installaties
 • het opmaken van technische verslagen
Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum (22/07/2021).

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma? 
 • Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2020-2021 voor het behalen van het vereiste diploma. Als je slaagt kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald. Laad in dit geval je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op het moment van inschrijving op.
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

 

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als Technisch Deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 29.255,76 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Bewezen relevante professionele ervaring wordt gevaloriseerd. Maak een schatting van je loon in de salarissimulator.

De salarissimulator berekent ook het vakantiegeld en de eindejaarspremie.


Voordelen 
 • Een goed evenwicht tussen werk en privéleven (glijdende werkuren in een 38 urenweek, mogelijkheid tot recuperatie van overuren, mogelijkheid tot telewerk).
 • Een uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren).
 • Een abonnement woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en mogelijkheid tot fietsvergoeding.
 • Een smartphone en abonnement voor professioneel gebruik en voordelige tarieven voor privégebruik.
 • 26 dagen verlof vrij te kiezen, plus verlof tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
 • Een voordelige hospitalisatieverzekering.
 • Een inhoudelijk interessante en zinvolle job, waarmee u bijdraagt tot de kwaliteitsvolle huisvesting van 66.000 federale ambtenaren, het beheer van bijzondere architecturale sites en de verduurzaming van het federale vastgoed.
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


 

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • je bent bereid een veiligheidsonderzoek van het niveau GEHEIM te ondergaan (wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen). Het bekomen van een dergelijke machtiging is een noodzakelijke voorwaarde om de functie te kunnen uitoefenen.
Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectietesten


1. Screening van deelnemingsvoorwaarden. 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma en de vereiste relevante professionele ervaring hebt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum (22/07/2021). 

Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 

Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

 

2. Functie specifieke screening

Specifieke screening - interview met PC-test (+-30 minuten PC-test en 60 minuten interview) 
 

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.
Voor het interview leg je een PC-test af, deze heeft geen slaagcriterium, maar beïnvloedt de eindscore gezien deze pro rata (1 competentie: informatie analyseren) bij de score van het interview wordt geteld.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Het interview zal plaatsvinden midden augustus 2021 (onder voorbehoud).  Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden. Als er meerdere beschikbare data zijn, kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Het interview zal doorgaan op de kantoren bij de Regie der Gebouwen. (onder voorbehoud) Het is niet mogelijk om de PC-test voor het interview op afstand af te leggen. U moet dan ook fysiek aanwezig zijn.

 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

   
 • Wat moet je concreet doen als gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de functie specifieke screening (interview met PC-test). Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald. 

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen. 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 10 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap'). 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 22/07/2021.


Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma of, voor laatstejaars, je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting. Dat moet je ook opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job. 

 
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Natasja Lammens - Talent Acquisition
Regie der Gebouwen
Gulden Vlieslaan 87 bus 2
1060 Brussel
Tel.: 0470 21 66 45
E-mail: natasja.lammens@buildingsagency.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures