Jij hebt een masterdiploma in een economische richting op zak en bent volledig klaar om je eerste stappen in het werkveld te zetten? Of je bent al een tijdje aan het werk maar staat te popelen om jouw carrière een nieuwe wending te geven bij de FOD Financiën? Maakt niet uit! Je bent gemotiveerd, leergierig en hebt een interesse voor economische en maatschappelijke kwesties? Dan pas jij misschien wel perfect in het profiel dat wij zoeken. Binnen een multidisciplinair team krijg jij de kans om jezelf in deze functie te ontwikkelen. Stap voor stap en op je eigen tempo. Voor je het weet ben jij:


Een veelzijdige onderzoeker. Je controleert allerhande dossiers (administratieve, boekhoudkundige, fiscale, fraude dossiers etc.). Je gaat hierbij na of de burger de regelgeving correct heeft toegepast. Als je onregelmatigheden vaststelt, vraag je om toelichting of extra documenten en zorg je voor de afhandeling ervan. In sommige gevallen ontmoet je de burger ter plaatse.

Een doelgerichte informatieverzamelaar. Je krijgt flink wat informatie te verwerken. Je zorgt er eerst en vooral voor dat je de juiste informatie hebt zodat je die grondig kan analyseren om er uiteindelijk de juiste conclusies uit te trekken. Daardoor ben je in staat om efficiënt en effectief acties te ondernemen. Verder ga je ook proactief op zoek naar extra informatie.

Een ijzersterke dossiervreter. Je beheert en behandelt uitdagende dossiers waarbij je beslissingen neemt op basis van de reglementering die op dat moment geldt.

Een betrouwbare contactpersoon. Je vormt de brug tussen de organisatie, burgers en bedrijven. Ook ben je een intern aanspreekpunt voor collega’s en help je ze verder met uiteenlopende vragen. Soms kom je in contact met moeilijke gesprekspartners, maar dankzij je grondige dossierkennis, je inlevingsvermogen en je overtuigingskracht weet je ook deze situaties tot een goed einde te brengen.

Een leergierige kennisspons. Je houdt je kennis up-to-date en volgt evoluties in je vakgebied op. Dit kan via een ruim aanbod aan opleidingen. Je draagt deze kennis op jouw beurt actief over aan je collega’s.


Tijdens het uitoefenen van deze functie komt je mogelijk in contact met het publiek. 

Wil je je nog een beter beeld vormen van de functie? Ga dan via deze link naar een aantal getuigenissen van jouw toekomstige collega’s. 


Meer info over de jobinhoud?


Contactpersonen Algemene Administratie van de Fiscaliteit:
Stefaan De Meulder - Centrumdirecteur 
Centrum P Antwerpen 
Tel.: 0257 918 32 
E-mail: stefaan.demeulder@minfin.fed.be  

Liesbeth Van Rysselberghe - Centrumdirecteur 
Centrum KMO Antwerpen 
Tel.: 0257 901 64 
E-mail: liesbeth.vanrysselberghe@minfin.fed.be 

Bernard Honoré – Centrumdirecteur 
Centrum GO Gent 
Tel.: 0257 920 69 
E-mail: bernard.ar.honore@minfin.fed.be 

Contactpersoon Algemene Administratie van de Inning en de Invordering:
Steven Exelmans - Adviseur-generaal 
Organisatiedirecteur Invordering Antwerpen
Tel.: 0257 906 92
E-mail: steven.exelmans@minfin.fed.be 

Contactpersonen Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie:
Mireille Feyens - Afdelingshoofd 
Operaties BBI Antwerpen 
Tel.: 0257 613 03
E-mail: mireille.fyens@minfin.fed.be  

Wim Vos - Afdelingshoofd 
Operaties BBI Gent 
Tel.: 0257 910 57 
E-mail: wim.vos@minfin.fed.be

Hildegarde Bertin - Adviseur-generaal 
Operaties BBI Brussel 
Tel.: 0257 702 54 
E-mail: Hildegarde.bertin@minfin.fed.be

Contactpersoon Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen:

Eline Vallaey 
Business Partner Brussel 
Tel.: 0257 539 89 
E-mail: eline.vallaey@minfin.fed.be

Myrthe Lissens 
Business Partner Brussel 
Tel.: 0257 539 88 
E-mail: myrthe.lissens@minfin.fed.be 

Contactpersoon Algemene Administratie van de Thesaurie:
Christel De Vleeschauwer - Adviseur-generaal
Controle Financiële Instrumenten en Instellingen (CFII)
Tel.: 0257 472 62
E-mail: christel.devleeschauwer@minfin.fed.be 

Contactpersoon Stafdienst Begroting- en Beheerscontrole:
Jo Denijs - Adviseur-generaal
Tel.: 0257 666 22 
E-mail: jo.denijs@minfin.fed.be

 
Meer info over de selectieprocedure? 
Callcenter dienst Wervingen 
FOD Financiën 
Tel.: 02/572.57.71 
E-mail: infojobs@minfin.fed.be 
 
Er zijn 40 vacante plaatsen bij verschillende algemene administraties van de FOD Financiën. De openstaande plaatsen bevinden zich in Brussel en Vlaanderen. De effectieve standplaatsen zullen bekend gemaakt worden wanneer je als laureaat een concreet jobaanbod ontvangt. De standplaatsen zijn onder voorbehoud van de effectieve noden bij aanwerving.

Binnen de Algemene Administratie van de Fiscaliteit (AAFisc) kan je tewerkgesteld worden bij de buitendiensten. De buitendiensten zijn onderverdeeld in drie administraties: Particulieren (P), Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO) en Grote Ondernemingen (GO). In het eerste jaar start je in een dienst Beheer binnen je administratie. Je krijgt hierbij de nodige interne opleidingen om op kruissnelheid te komen. In functie van je evolutie en kennis stroom je daarna door naar een dienst Controle of Expertise.
 
 • Bij een dienst Beheer behandel je de fiscale dossiers over belastingen en heffingen. Je zorgt voor de correspondentie en zoekt indien nodig de correcte informatie op om zo zelfstandig pv’s en verslagen op te stellen. Opzoekingen in de beschikbare documentatie worden (al dan niet op vraag van interne of externe klanten) uitgevoerd. Je maakt daarbij gebruik van de specifieke informaticatools van FOD Financiën. Je ontvangt belastingplichtigen aan het loket en beantwoordt de frequent voorkomende vragen via telefoon. Je reikt attesten uit in verband met de fiscale toestand (bijvoorbeeld voor de aanvraag van een studiebeurs) aan wie er recht op heeft.
 • Bij een dienst Controle ben je betrokken bij alle stappen in het proces van de belastingheffing. Je controleert belastingaangiften op kantoor en bij de belastingplichtigen, onderzoekt de strikte naleving van de fiscale reglementering en je stelt inbreuken en aanwijzingen van fraude vast of spoort deze op om de inbreuken te regulariseren.
 • Bij een dienst Expertise ben je betrokken bij alle stappen in de behandeling van geschillen. Je belangrijkste taak bestaat uit het behandelen en het opvolgen van administratieve en gerechtelijke geschillen.
De Algemene Administratie van de Fiscaliteit (AAFisc) garandeert een correcte en gelijkwaardige berekening van de belastingen en voorheffingen die particulieren, KMO’s en de grote ondernemingen verschuldigd zijn. 


Binnen de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering (AAI&I) kan je tewerkgesteld worden bij een team Inning of bij een team Invordering
De AAI&I behandelt verschillende schulden en teruggaven, fiscale schulden (bv. btw of personenbelasting) maar ook niet-fiscale schulden (bv. de penale boetes). Ze zorgt voor een snelle inning van deze schulden en voor een correcte en efficiënte terugbetaling van tegoeden aan burgers en onderneming. Daarbij verzekert ze de correcte boekhoudkundige verwerking van de ontvangsten en teruggaven, en verdeelt ze de ontvangsten over de federale staat, de Europese Unie en andere betrokken overheden. Wanneer schulden niet spontaan worden betaald, neemt ze maatregelen om deze toch maximaal in te vorderen.

De Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie (AABBI) strijdt tegen de georganiseerde en grootschalige ernstige fiscale fraude. Ze houdt zich bezig met grote fraudezaken die gepaard gaan met georganiseerde economische en financiële criminaliteit.

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) bevordert de internationale handel door de buitengrenzen te controleren en door de veiligheid van de handelsstromen te verzekeren. Ze verzekert de veiligheid van de burgers en de financiële belangen van de Europese Unie door invoerrechten, accijnzen en btw bij invoer te innen en te controleren. 

De Algemene Administratie van de Thesaurie is belast met het beheer van de Deposito- en Consignatiekas, van de Koninklijke Munt van België en het Garantiefonds. Ze voert strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor de behandeling van aangelegenheden eigen aan de reglementering van de financiële markten en diensten. Tot slot staat ze in voor het beheer en de coördinatie van de financiële relaties op bilateraal, Europees en internationaal met betrekking tot economische politiek, handel en ontwikkeling. 

De Stafdienst Begroting en Beheerscontrole (SD B&B) stelt de begroting van de FOD Financiën op, beheert de comptabiliteit, geeft relevante beheersinformatie voor een doeltreffend en efficiënt gebruik van de middelen en oefent controle uit op de doeltreffendheid en efficiëntie van die middelen. Ze staat ter beschikking van de lijn- en stafdiensten voor de verwezenlijking van een begrotingscyclus en van een geïntegreerd beleid en beheer. 


De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 medewerkers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving. 

Maar de FOD Financiën is zoveel meer dan belastingen. Het is: 
 • de grootste overheidsdienst en een van de grootste werkgevers van het land;
 • een organisatie met ontelbaar veel functies en competenties in allerlei vakgebieden;
 • zijn vier kernwaarden: gedreven, correct, integer en dienstbaar;
 • een vat vol carrièremogelijkheden: promoties, bevorderingen, interne mobiliteit …
 • een werkgever die je de mogelijkheid geeft voortdurend je kennis en competenties te ontwikkelen met generieke en technische opleidingen.

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competentie 
 • Je hebt goede mondelinge communicatievaardigheden.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk. 
Opgelet! De motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt zwaarder door in de eindscore.


Niet vereist, wel een troef 
 • Aangezien je in een tweetalige omgeving terechtkomt, is een goede kennis van het Frans een pluspunt.


Deelnemingsvoorwaarden

1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 • Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licentiaat/master, handelsingenieur,...) in het domein economie (b.v. economische wetenschappen, de toegepaste economische wetenschappen of handelswetenschappen, management, beleidseconomie…) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie.
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma? 
 • Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2020-2021 voor het behalen van het vereiste diploma. Als je slaagt kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald. Laad in dit geval je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op het moment van inschrijving op.
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien. 

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 38.093,08 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Voordelen 
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • gratis of voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Benefits@work
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 verlofdagen per jaar
 • mogelijkheid tot telewerk en/of satellietwerk
 • mogelijkheid tot het valideren van relevante werkervaring
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


 

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 
 • Belg zijn voor sommige functies (KB 02/10/1937 – art 16, paragraaf 1); voor andere functies geldt deze nationaliteitsvoorwaarde niet en mag iedereen als burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland de functie uitoefenen. Wanneer je slaagt in de selectie, zal je in functie van je rangschikking een concreet jobaanbod ontvangen. Hierin zal telkens vermeld staan of er voor de functie een nationaliteitsvoorwaarde is of niet.
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Opgelet! Voor de openstaande functies bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen moet je instemmen met het dragen van een uniform. 
Voor sommige diensten van deze algemene administratie is het willen dragen van een dienstwapen en het voldoen aan onderstaande aanstellingsvoorwaarden voor het dragen van een dienstwapen noodzakelijk voor indiensttreding: 
 • in het bezit zijn van een positief veiligheidsattest of bereid te zijn hiertoe een veiligheidsonderzoek te ondergaan voorafgaand of tijdens de stage en dit met verplicht positief resultaat, zoniet betekent dit een grond van uitsluiting (overeenkomstig de Wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, gewijzigd door de wet van 03-05-2005)
 • de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt. Je wordt geacht een gezondheidsbeoordeling te ondergaan en geschikt te worden bevonden voor indiensttreding (codex over het welzijn op het werk en de wet van 28 januari 2003 betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd.
 • bereid zijn een psychologische screening te ondergaan voorafgaand of tijdens de stage en dit met verplicht positief resultaat, zoniet betekent dit een grond van uitsluiting.
Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 

Selectietesten

Screening van de deelnemingsvoorwaarden

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. 
De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten ( zie Deelnemingsvoorwaarden) en op basis van de informatie in je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum.

 

Functiespecifieke screening

Stap1: Computergestuurde proef (ongeveer 2u30) 

Via een geïnformatiseerde test worden volgende competenties gemeten:
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.


Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. 
Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 250 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat. 

Deze proef zal plaatsvinden op 20 en 27 juli en 3 augustus 2021. Deze data zijn onder voorbehoud. Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het event. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de screening van de deelnemingsvoorwaarden. 

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen. 


Stap 2: Specifieke screening - interview (ongeveer 45 minuten) op afstand (via elektronische weg) :

Om praktische redenen wordt deze proef op afstand (via elektronische weg) georganiseerd. Eén van onze medewerkers zal je via mail contacteren om de procedure toe te lichten. We gebruiken hiervoor het e-mailadres dat we terugvinden in je Seloraccount. Gelieve dus je mailbox geregeld te raadplegen, ook je ongewenste mail/spam. 

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview. 

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. 

Deze proef zal plaatsvinden tussen midden augustus 2021 en midden september 2021. Deze timing is onder voorbehoud. Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige proef. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. 


Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

  Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden) 

   
 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

   
 • Wat moet je concreet doen als gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening - interview. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte 'motivatie' van de functiespecifieke screening - interview voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald. 
Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.
Andere organisaties kunnen, voor gelijkaardige functies, ook een beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je rangschikking, word je uitgenodigd voor een bijkomende proef (vaak bestaande uit een interview). 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 250 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap'). 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 5 juli 2021. 

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma of, voor laatstejaars, je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting. Dat moet je ook opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job. 

 
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Meer info over de selectieprocedure? 
Call Center Dienst Wervingen 
FOD Financiën 
Tel.: 02/572.57.71 
E-mail: infojobs@minfin.fed.be

Meer info over de jobinhoud?


Contactpersonen Algemene Administratie van de Fiscaliteit:
Stefaan De Meulder - Centrumdirecteur 
Centrum P Antwerpen 
Tel.: 0257 918 32 
E-mail: stefaan.demeulder@minfin.fed.be  

Liesbeth Van Rysselberghe - Centrumdirecteur 
Centrum KMO Antwerpen 
Tel.: 0257 901 64 
E-mail: liesbeth.vanrysselberghe@minfin.fed.be 

Bernard Honoré – Centrumdirecteur 
Centrum GO Gent 
Tel.: 0257 920 69 
E-mail: bernard.ar.honore@minfin.fed.be 

Contactpersoon Algemene Administratie van de Inning en de Invordering:
Steven Exelmans - Adviseur-generaal 
Organisatiedirecteur Invordering Antwerpen
Tel.: 0257 906 92
E-mail: steven.exelmans@minfin.fed.be 

Contactpersonen Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie:
Mireille Feyens - Afdelingshoofd 
Operaties BBI Antwerpen 
Tel.: 0257 613 03
E-mail: mireille.fyens@minfin.fed.be  

Wim Vos - Afdelingshoofd 
Operaties BBI Gent 
Tel.: 0257 910 57 
E-mail: wim.vos@minfin.fed.be

Hildegarde Bertin - Adviseur-generaal
Operaties BBI Brussel 
Tel.: 0257 702 54 
E-mail: Hildegarde.bertin@minfin.fed.be

Contactpersoon Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen:

Eline Vallaey 
Business Partner Brussel 
Tel.: 0257 539 89 
E-mail: eline.vallaey@minfin.fed.be

Myrthe Lissens 
Business Partner Brussel 
Tel.: 0257 539 88 
E-mail: myrthe.lissens@minfin.fed.be 

Contactpersoon Algemene Administratie van de Thesaurie:
Christel De Vleeschauwer - Adviseur-generaal
Controle Financiële Instrumenten en Instellingen (CFII)
Tel.: 0257 472 62
E-mail: christel.devleeschauwer@minfin.fed.be 

Contactpersoon Stafdienst Begroting- en Beheerscontrole:
Jo Denijs - Adviseur-generaal
Tel.: 0257 666 22 
E-mail: jo.denijs@minfin.fed.be


Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures