Ben je op zoek naar een zinvolle job die een betekenisvolle bijdrage aan de maatschappij levert?
Heb je een uniek talent, specifieke vaardigheden of een bijzondere expertise?
Beschik je over een degelijk analytisch inzicht, kritische zin en een sterk observatievermogen?
Heb jij interesse in de actuele thema’s gelinkt aan geopolitiek, spionage, extremisme en terrorisme?
Werk je graag in teamverband en ben je flexibel & stressbestendig?

Dan is een job bij de Veiligheid van de Staat (VSSE) wellicht iets voor jou!


De Veiligheid van de Staat is de Belgische burgerlijke inlichtingen- en veiligheidsdienst en heeft als missie de veiligheid van het land te bewaken door veiligheidsrisico's te voorkomen, de politieke, administratieve, gerechtelijke en militaire overheden te adviseren en dreigingen te verstoren.

Wij zijn op zoek naar verschillende profielen die op diverse functieniveaus kunnen werken, zoals
 
 • Data officer
 • Surveillance officer
 • Case officer
 • Technical officer
 • Screening officer

Als data officer verwerk je complexe informatie met kritische blik en speur je naar nieuwe input voor het onderzoek.
Je bent een krak in het leggen van verbanden en het ontwaren van patronen.
Geavanceerde data analysetools en je capaciteit om vernieuwende analysemodellen te ontwikkelen gebruik jij als je geheime wapen.

Als surveillance officer schaduw je targets die een potentiële dreiging of een strategische link binnen het onderzoek vormen.
Je gaat als het ware op in de omgeving waar je personen & plaatsen observeert. 
Scherp observatievermogen, uiterste discretie en eindeloos geduld zijn jouw topkwaliteiten.

Als case officer versterk je de informatiepositie van de VSSE door relaties met menselijke bronnen op te bouwen en/of te onderhouden. 
Je uitstekende aanpassingsvermogen helpt je om discreet gesprekken te voeren met zeer uiteenlopende persoonlijkheden. 
Je empathisch talent en assertiviteit zet je strategisch in om je doel te bereiken.

Als technical officer verzamel je informatie door slimme en creatieve technische hulpmiddelen in te zetten.
Je bent inventief in het voorbereiden en het minutieus plannen van operaties en behoudt ook in uitdagende omstandigheden een ijzersterke focus. 
Je combineert je passie voor techniek met een uitstekend organisatietalent en een zorgvuldig risicobeheer.

Als screening officer onderzoek je of mensen aan alle voorwaarden voldoen om toegang te krijgen tot bepaalde gevoelige beroepen, gebouwen of evenementen. 
Je voert complexe procedures nauwgezet uit en formuleert objectief onderbouwde adviezen.
Een methodische en deskundige aanpak kenmerkt jou, net als je zin voor efficiëntie en synthese. 


We moedigen in het bijzonder kandidaten die een achtergrond hebben inzake techniek, wetenschappen, economie, informatica of die een affiniteit hebben voor of kennis van vreemde talen zoals Russisch, Arabisch en Chinees en die in het bezit zijn van het vereiste diploma aan om te solliciteren. Ook houders van een diploma op master niveau worden aangespoord om zich kandidaat te stellen.


Ben jij één van de inspecteurs die de Veiligheid van de Staat zoekt, neem dan deel aan deze Voorafgaande proef voor aanleg van een generieke wervingsreserve.


Slaag je?


Dan kom je op een algemene lijst van kandidaten die de dienst zal uitnodigen voor de rekrutering van uiteenlopende functies (vb. data officer, surveillance officer, technical officer…).
Per functie zal je nog een functie specifieke screening afleggen alvorens je op een definitieve wervingslijst terechtkomt.Meer info over werken bij de VSSE?

Website VSSE
Er zijn 150 plaatsen bij de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat (Koning Albert II laan 6, 1000 Brussel).

De Veiligheid van de Staat is de Belgische burgerlijke inlichtingen- en veiligheidsdienst. De dienst staat in voor de bescherming van de fundamentele waarden en belangen van de Staat door het verzamelen en verwerken van inlichtingen. De dienst voert ook veiligheidsonderzoeken uit.

Elk personeelslid van de Veiligheid van de Staat dient houder te zijn van een veiligheidsmachtiging van het niveau “Zeer Geheim”, (Wet van 11.12.1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen). Een veiligheidsmachtiging wordt toegekend aan personen die om beroepsredenen toegang moeten krijgen tot geclassificeerde informatie, of informatie waarvan het oneigenlijk gebruik schade kan berokkenen aan een wezenlijk belang van België.

Om een dergelijke machtiging te krijgen moet je instemmen met het uitvoeren van een veiligheidsonderzoek en hiervan kennisgeven aan alle meerderjarigen waarmee je samenwoont. In een veiligheidsonderzoek wordt discreet onderzocht of de kandidaat en zijn/haar eventuele meerderjarige huisgenoten over voldoende discretie, integriteit en loyauteit beschikken. Dit onderzoek wordt voor medewerkers minimum elke vijf jaar geactualiseerd.

Vanwege de aard van ons werk is discretie van cruciaal belang. Je dient je kandidatuur niet met andere mensen dan je partner of een naast familielid te bespreken. Je moet hen ook bewust maken van het belang van discretie. Vermeld je sollicitatie niet op sociale netwerken en praat er in deze fase niet met iemand anders over, ook niet met je huidige werkgever. Tijdens het vervolg van het rekruteringsproces ontvang je verdere instructies.

 

Competenties


In het kader van deze vergelijkende voorafgaande proef worden de onderstaande drie gedragsgerichte competenties en twee types redeneervaardigheden geëvalueerd:


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je reageert resultaatgericht op stress, controleert de eigen emoties en je gaat constructief om met kritiek.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.

Redeneervaardigheden 
 • Abstracte redeneervaardigheden
 • Verbale redeneervaardigheden

Voor de functie van inspecteur zijn ook de onderstaande gedragsgerichte competenties belangrijk, deze zullen geëvalueerd worden in de functiespecifieke screenings die volgen op deze selectie:


Gedragsgerichte competenties
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je hebt impact, onderhandelt om tot een win-win situatie te komen en overtuigt een publiek.
 • Je neemt een flexibele houding aan ten aanzien van veranderende omstandigheden en diverse situaties en kan erop inspelen.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
Bijkomende gedragsgerichte en technische competenties zullen worden toegevoegd in functie van de vereisten van het specifieke profiel.

 

Deelnemingsvoorwaarden1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 
 • Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • Diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie 
 • Getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • Diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • Diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma? 
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2.  Vrijstelling van diplomavoorwaarde voor overgeplaatste beschermingsassistenten van de VSSE

De overgeplaatste beschermingsassistenten kunnen, wanneer zij minstens vier jaar gecumuleerde dienstanciënniteit bij de Veiligheid van de Staat en, vanaf hun overplaatsing, bij de politiediensten genieten, deelnemen aan de vergelijkende wervingsselecties voor inspecteur van de Veiligheid van de Staat met vrijstelling van de diplomavoorwaarde (Art 10 Koninklijk besluit van 23 mei 2016 tot regeling van de overplaatsing van de beschermingsassistenten van de VSSE naar de politie).

Bevind je je in deze voorwaarde?

Contacteer dan job@vsse.be met vermelding van de selectiecode (ANG21212), je contactgegevens (inclusief RRN) en je periode van tewerkstelling bij de VSSE (minimum 4 jaar). De HR dienst van de VSSE bezorgt de nodige bewijzen aan Selor, zodat je kan ingeschreven worden in de selectieprocedure.


3. Vereiste leeftijd

Je kan enkel aan deze selectie deelnemen als je op 14/10/2021 de leeftijd van 21 jaar hebt bereikt (Art 21 Koninklijk besluit van 13 december 2006 houdende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat).

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als inspecteur (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.

Het betreft de graad van inspecteur bij de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat, een specifiek statuut met aangepaste barema's conform bijlage 1B van het KB van 13 december 2006 houdende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten bij de Veiligheid van de Staat.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 33.533,12 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Als inspecteur bij de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat heb je recht op een forfaitaire basisbeschermingstoelage van 220 EUR en een inlichtingentoelage van 290 EUR per maand bruto (te indexeren o.b.v. spilindex 138,01). Voor meer informatie zie artikel 10 en 11 van het KB van 24 september 2020 tot wijziging van het KB van 13 december 2006 houdende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat.


Voordelen 
 • minimum 32 dagen verlof (aangevuld met 5 dagen die vrij in te plannen zijn omdat de VSSE, in tegenstelling tot andere overheidsorganisaties, doorwerkt in de week tussen Kerstmis en Nieuwjaar)
 • uitgebreid opleidingsaanbod
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer met gratis abonnement
 • mogelijkheid om een tweetaligheidspremie te behalen
 • fietsvergoeding
 • tussenkomst voor hospitalisatieverzekering
 • overname anciënniteit voor de gepresteerde jaren binnen de overheid (alle niveaus: lokaal, provinciaal, gemeenschappen en gewesten, federaal, onderwijs, ...)
 • mogelijkheid om relevante beroepservaring uit de privésector te valoriseren
 • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits at Work
 • allerlei sociale voordelen
 • fitnessruimte waar je groepslessen kan volgen (o.a. zelfverdediging, krachttraining en uithouding) of samen met de sportcoach een persoonlijk trainingsschema kan uitwerken.
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Door de vertrouwelijke aard van de informatie die binnen de Veiligheid van de Staat behandeld wordt, is structureel telewerk niet mogelijk.
 

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor de volledige selectieprocedure, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:
 
 • Belg zijn en, in geval je meerdere nationaliteiten hebt, vrijgesteld zijn van militaire of gelijkgestelde verplichtingen ten opzichte van derde landen. Indien je momenteel een andere nationaliteit hebt, kan je wel deelnemen aan de selectie, maar kan je slechts worden aangeworven wanneer je de Belgische nationaliteit verworven hebt.
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • aan de dienstplichtwetten voldaan hebben
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
 • houder zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs, categorie B (manuele versnellingsbak)
 • houder zijn van een veiligheidsmachtiging overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen
 • de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt (bijlage V van het KB van 13 december 2006 Statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de VSSE).

Bijzonderheden:
 • In het kader van de theoretische basisvorming voor inspecteurs is het volgen van een algemene schietopleiding voorzien. Om te kunnen slagen in de stage moet de stagiair hiervoor de vermelding “voldoende” behalen (Art 21 §1 en 25 van MB van 4 mei 2007 betreffende de stage en de vorming van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat).
 • Is onverenigbaar met de hoedanigheid van ambtenaar (Art. 18 van KB van 13 december 2006 houdende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten bij de Veiligheid van de Staat):
  • iedere activiteit, bezigheid of mandaat, zelfs ten kosteloze titel, uitgeoefend door de ambtenaar zelf of via een tussenpersoon, in eender welke instelling, onderneming, vennootschap of vereniging, die kan aanleiding geven tot een belangenconflict met de activiteiten van de Veiligheid van de Staat
  • iedere activiteit die in strijd zou kunnen zijn met de waardigheid van de functie of die afbreuk zou kunnen doen aan de uitoefening van de plichten inherent aan de functie
  • een openbaar ambt, een openbare opdracht of een openbaar mandaat, evenals elke publieke politieke activiteit, betaald of niet.
Je wordt benoemd nadat je de stageperiode van 2 jaar met succes hebt vervuld.
 
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectiestappen

 

Stap 1: Voorafgaande proef (ongeveer 2u)


De eerste test is een abstracte redeneertest. We gaan na hoe snel jij verbanden ziet volgens een bepaalde logica, iets kan doorgronden of principes en regels ziet. 

De tweede test is een verbale redeneertest. We gaan na hoe snel en nauwkeurig jij verbanden legt tussen verbale informatie.

De derde test is een situatiebeoordelingstest. Deze test meet een aantal competenties voor het omgaan met relaties en met je eigen functioneren. De test bestaat uit verschillende situaties in een bepaalde context. Bij elke situatie krijg je verschillende reacties waarover je moet oordelen en je geeft telkens aan hoe gepast je die bepaalde reactie vindt.


Je bent geslaagd als je ten minste 8 punten op 20 hebt voor elke test. In totaal moet je ten minste 50 punten op 100 hebben.

Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 750 geslaagden opgenomen in de lijst van geslaagden. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.
 

Wanneer vinden de testen plaats?


Vanaf  18/10/2021 zal je via het postvak 'Mijn berichten en taken' van "Mijn Selor" online zelf een keuze kunnen maken tussen de voorgestelde data en uren voor de voorafgaande proef.
Je zal zien dat er meerdere data beschikbaar zijn in de kalender van de testen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.
Deze proef zal doorgaan in de periode van eind oktober tot eind november 2021 (data onder voorbehoud van wijzigingen).

Je ontvangt je resultaat in je online-account ‘Mijn Selor’ na afloop van de testperiode.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Ook gesolliciteerd voor de selectie AFG21149?
Je dient voor beide selectieprocedures de voorafgaande proef af te leggen. Er zijn geen vrijstellingen mogelijk over de taalrollen heen.

 

Stap 2: Screening van deelnemingsvoorwaarden


Je wordt alleen opgenomen in de lijst van geslaagden als je het vereiste diploma en de vereiste leeftijd hebt bereikt. 
De screening van het diploma en de leeftijd gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum.

 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

   
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen in de wervingsreserve als je slaagt in de voorafgaande proef EN voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden. De rangschikking van geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de voorafgaande proef. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald. 

De kandidaten op deze lijst van geslaagden zullen in de loop van 2022 en 2023 door de Veiligheid van de Staat uitgenodigd worden voor een of meerdere functiespecifieke screenings. Deze functiespecifieke screenings zullen bestaan uit twee proeven (een geïnformatiseerde en een mondelinge proef) die afgestemd zijn op het gezochte profiel.
Het aantal kandidaten dat wordt uitgenodigd per specifieke screening, hangt af van het aantal vacatures dat beschikbaar is per profiel.

Je kan gecontacteerd worden voor verschillende functies en bepaalt zelf in functie van je profiel of je deel wilt nemen aan die functiespecifieke screening(s) of niet. Dit heeft geen gevolgen voor jouw rangschikking op de lijst van geslaagden voor deze selectie.
Als je slaagt voor die functiespecifieke screening, zal je opgenomen worden in een laureatenlijst en in volgorde van je rangschikking in dienst kunnen treden als inspecteur bij de Veiligheid van de Staat.Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 750 geslaagden opgesteld, die 2 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 14 oktober 2021.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving. 


Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.


Let op! Indien je recht hebt op vrijstelling van de diplomavoorwaarde op basis van Art 10 van het KB van 23 MEI 2016 tot regeling van de overplaatsing van de beschermingsassistenten van de VSSE naar de politie kan je niet online solliciteren, maar dien je uiterlijk op de uiterste inschrijvingsdatum (14/10/2021) contact op te nemen met job@vsse.be met vermelding van de selectiecode (ANG21212), je contactgegevens (inclusief RRN) en je periode van tewerkstelling bij de VSSE (minimum 4 jaar). De HR dienst van de VSSE bezorgt de nodige bewijzen aan Selor, zodat je kan ingeschreven worden in de procedure.
Je moet een Selor account hebben. Indien je nog geen Selor account hebt, kan je deze aanmaken via selor.be 


 
Om aangesteld te worden in deze functie, moet je de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt. Deze zijn beschreven in bijlage V van het KB van 13 december 2006 Statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de VSSE.

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen. 

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte? 
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…). 

Meer info over ons diversiteitsbeleid? 
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Recruitment team - VSSE
E-mail: job@vsse.be 

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures