De Algemene Directie Instellingen en Bevolking (ADIB) waakt over jouw democratische rechten en identiteit. Zo organiseren wij de regionale, Europese en federale verkiezingen. Ook die identiteitskaart in jouw broekzak hebben wij verdeeld en geproduceerd.

En daar zijn wij best trots op. Met onze vernieuwde eID staan wij aan de top van de e-government. De geperforeerde foto in combinatie met vingerafdrukken maken het nu nog moeilijker om de kaart te vervalsen.

Op die manier gaan wij de strijd aan tegen identiteitsfraude. En dat is ook jouw grote uitdaging. Als adviseur Gegevensbescherming & Informatieveiligheid bescherm en beveilig jij onze informatiesystemen tegen diefstallen. 

Ons Rijksregister bevat gegevens met schat aan informatie. Cybercriminelen zouden maar al te graag die centrale databank willen kraken en jij steekt daar een stokje voor.

In nauw overleg met de directeur-generaal, de IT-verantwoordelijke (CIO) en de juridische diensten stel je veiligheidsplannen op. Vervolgens zet jij het beleid om in de praktijk en ziet erop toe dat collega’s de regels en procedures naleven.

Bij inbreuken of onregelmatigheden trek jij meteen aan de alarmbel. Jij doet er alles aan om zo’n situaties te vermijden. Proactief neem jij de nodige maatregelen, adviseer jij de verschillende diensten en doe je verbetervoorstellen.

Jij bent het eerste aanspreekpunt voor onder meer het Centrum voor Cybersecurity, de Gegevensbeschermingsautoriteit (de voormalige Privacycommissie) en auditeurs. Ook de Minister van Binnenlandse Zaken rekent op jouw expertise. Elk voorstel dat je nuttig acht met betrekking tot de veiligheid van de gegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de burger leg je aan haar voor.

Voorkomen is beter dan genezen. Dus stimuleer jij interne en externe partners om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Zo zet je informatie- en sensibiliseercampagnes op poten en organiseer jij overlegmomenten en vormingen.

Jij zit aan de bron van vertrouwelijke informatie. Jij kent de kleine lettertjes van onze GDPR-wetgeving en draagt het respect voor vertrouwelijkheid hoog in het vaandel.

Bovenal vind je plezier in wat je doet. Informatieveiligheid en gegevensbescherming is een thema dat internationaal leeft. Jij volgt nieuwe evoluties en tendensen op de voet. Regelmatig pik je een congres of opleiding mee om top te blijven in jouw vak

Opgelet! Je kan enkel deelnemen aan deze selectie als je voldoet aan de vereiste werkervaring! Voor meer info: zie “profiel, punt 2”.  

Meer info over de jobinhoud?
Franky Vereeken - Diensthoofd P&O, Budget en Logistiek
Contactpersoon Algemene Directie Instellingen en Bevolking
Tel.: 02/518.21.93
E-mail: Franky.Vereeken@rrn.fgov.be 

Meer info over de selectieprocedure?
Jenny Mourad - Selectieverantwoordelijke 
Tel.: 02/488.15.81
E-mail: jenny.mourad@ibz.fgov.be

 
Er is 1 vacature (NL OF FR) bij de Algemene Directie Instellingen en Bevolking (Koloniënstraat 11 - 1000 Brussel), van de FOD Binnenlandse Zaken. 

ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING
De Algemene Directie Instellingen en Bevolking (ADIB) waakt over jouw democratische rechten en identiteit als Belgisch burger. Zo organiseren wij verkiezingen, beheren wij het Rijksregister én verdelen en produceren wij identiteitskaarten.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te beschermen. Bij geboorte krijg je als Belg een uniek rijksregisternummer. Jouw bevolkingsgegevens (domicilie, burgerlijke stand, nationaliteit,…) komen dan terecht in het Rijksregister. Wij beslissen wie deze informatie kan raadplegen en wie toegang heeft tot bepaalde bestuursdocumenten.

Dat rijksregisternummer koppelen wij aan de identiteitskaart. Wie een nieuwe eID aanvraagt, zal merken dat die er lichtjes anders uitziet. Niet alleen de buitenkant ziet er anders uit, ook de kaart zelf is vernieuwd. De geperforeerde foto in combinatie met vingerafdrukken maken het nu nog moeilijker om de kaart te vervalsen. Zo beschermen wij jou beter tegen identiteitsfraude.
Tot slot zien wij toe op de correcte naleving van de taalwetgeving in bestuurszaken en behoort ook het protocol tot ons takenpakket. Wij organiseren grote nationale events zoals staatsbegrafenissen en de 21 juli-vieringen.

Onze directie telt 380 collega’s. Als adviseur Gegevensbescherming & Informatieveiligheid maak je deel uit van de juridische dienst.

FOD BINNENLANDSE ZAKEN
Veiligheid, crisisbeheer, brand- en inbraakpreventie, beheer van het Rijksregister, organiseren van verkiezingen, uitreiken van identiteitskaarten, beheren van migratiestromen … FOD Binnenlandse Zaken doet het allemaal en nog veel meer.
Uw veiligheid, ons beroep. Als FOD Binnenlandse zaken creëren wij een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Ook op de werkvloer streven wij naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of mee te beslissen, maar zeker ook om mee te doen. 

Onze FOD telt meer dan vijfduizend medewerkers verdeeld over de vijf algemene directies (Civiele Veiligheid, Nationaal Crisiscentrum, Dienst Vreemdelingenzaken, Veiligheid & Preventie en Instellingen & Bevolking), de overkoepelende stafdirecties, coördinatie- & ondersteuningsdiensten en de vier onafhankelijke diensten (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en de Federale diensten van de Gouverneurs). 
 

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je denkt vernieuwend door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen.
 • Je hebt impact, onderhandelt om tot een win-win situatie te komen en kan een publiek overtuigen. 
   
Technische competenties
Een goede motivatie is eveneens belangrijk en weegt harder door in de eindscore!


Opgelet! Indien de competentie ‘betrouwbaarheid tonen’ niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst van geslaagden opgenomen worden. 

Deelnemingsvoorwaarden

1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum: 
 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.
Hoe nog deelnemen qua diploma? 
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Afhankelijk van je situatie, kan het zijn dat je een taalexamen moet afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Dit kan je hier online doen.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer vóór de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: 

Een relevante professionele ervaring van minstens 6 jaar, waarvan 2 jaar ervaring in het domein van informatieveiligheid, in minstens één van de onderstaande taken
 • veiligheidsbeheer en risicobeheer (risicoanalyses opstellen);
 • het ontwikkelen en implementeren van procedures betreffende de informatieveiligheid;
 • de uitwerking van veiligheidsplannen;
 • adviseren van het management rond informatieveiligheid;
 • toepassing van de reglementering "persoonlijke levenssfeer" (wet van 1992 en wet van 2018) en de bijbehorende reglementeringen.
Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en doe dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum (20/09/2021). 

3. Vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum (enkel voor de federale ambtenaren):

A. Je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar en je werkt niet voor de rekruterende instelling. Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij: 
 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).
De vacante functie is een functie van adviseur A3. Je moet:
 • ofwel behoren tot de klasse A3
 • ofwel minstens 4 jaar anciënniteit hebben in de klasse A2
 • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben in de klasse (A2 + A1)
 • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben enkel in de klasse A1
De federale ambtenaren die zich inschrijven via interne mobiliteit moeten niet aan de deelnemingsvoorwaarden voldoen van het diploma maar moeten voldoen aan de werkervaring. 

Laad je meest recente bewijs van benoeming op niveau A (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) met duidelijke vermelding van het niveau/klasse, datum van benoeming en de werkgever, voor de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job.

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma’s en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen.


B. Je bent Nederlandstalig statutair ambtenaar en je werkt voor de rekruterende instelling:

De vacante functie is een functie van adviseur A3. Je moet:
 • ofwel minstens 4 jaar anciënniteit hebben in de klasse A2
 • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben in de klasse (A2 + A1)
 • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben enkel in de klasse A1
De federale ambtenaren die zich inschrijven voor deze selectie, moeten niet aan de deelnemingsvoorwaarden voldoen van het diploma maar moeten voldoen aan de werkervaring.

4. Indien je Nederlandstalig beroepsmilitair bent.

De functie is vacant in niveau A3. Je moet dus:
 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het tabblad ‘Diploma’ in Mijn Selor.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘gegevens van de contactpersoon Selor’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen.
 • je cv invullen tegen de uiterste inschrijvingsdatum.
De beroepsmilitairen die zich kandidaat stellen moeten geen diplomavoorwaarden invullen, maar moeten voldoen aan de werkervaring. 

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven als adviseur (niveau A3) met de bijhorende weddeschaal NA31.

Loon
Minimum aanvangswedde: 56.373,58 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen 
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • mogelijkheid tot het valideren van relevante vorige werkervaringen
 • mogelijkheid tot telewerk
 • 26 dagen verlof per jaar + 12 compensatiedagen (+ gesloten tussen Kerstmis en Nieuwjaar). 
   
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.
 

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent op hetzelfde niveau (en dezelfde klasse indien niveau A) dan de selectie en je werkt nog niet voor de rekruterende instelling, moet je geen stage meer doen.
 
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.


Selectiestappen:

Screening van deelnemingsvoorwaarden

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma en de vereiste relevante professionele ervaring hebt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum (20/09/2021).

Voor de federale statutaire ambtenaren van de klasse A1, A2 en A3, wordt de verificatie van je statuut nagegaan via het benoemingsbesluit en je werkervaring.

Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 

Je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.
 

Functiespecifieke screening

Stap 1: Specifieke screening - PC proef (+/- 90 minuten)

Of deze proef wordt georganiseerd is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap (screening van deelnemingsvoorwaarden).

Via een situationele beoordelingstest worden de volgende competenties gemeten: 
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 10 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Deze proef zal plaatsvinden tussen 08/10/2021 - 19/10/2021 (data onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor deze proef. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Stap 2: Specifieke screening - interview + gevalstudie (+/- 1u15 + voorbereidingstijd) 

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden. Die gevalstudie wordt besproken tijdens je interview. 

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel.

Indien de specifieke screening - pc proef NIET wordt georganiseerd, zal deze proef plaatsvinden tussen 11/10/2021 - 22/10/2021 (data onder voorbehoud)  in Brussel. Indien het gedurende de interviewperiode niet mogelijk is om gesprekken ter plaatse te organiseren vanwege de coronamaatregelen, zullen de interviews echter online plaatsvinden. 
Indien de specifieke screening - pc proef WEL doorgaat, zal deze proef plaatsvinden tussen 05/11/2021 - 17/11/2021(data onder voorbehoud) in Brussel. Indien het gedurende de interviewperiode niet mogelijk is om gesprekken ter plaatse te organiseren vanwege de coronamaatregelen, zullen de interviews echter online plaatsvinden. 

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. 
 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elke representatieve syndicale organisatie heeft het recht zich te laten vertegenwoordigen door een afgevaardigde gedurende elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten. 

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor via een bepaalde procedure. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.
  Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt door Selor verstuurd naar de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken die de finale beslissing neemt. 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Je kandidatuur zal enkel in aanmerking komen als je uiterlijk op 20/09/2021 (uiterste inschrijvingsdatum):
 • je cv volledig invult (in de taal van de selectie) in Mijn Selor
 • je benoemingsbesluit oplaadt (indien federaal ambtenaar)
 • je diploma oplaadt op het moment van inschrijving
 • én je online solliciteert voor deze vacature door op de knop 'Solliciteren' te klikken.
Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.
 
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon selectieprocedure 
Jenny Mourad - Selectieverantwoordelijke 
Tel.: 02/488.15.81
E-mail: jenny.mourad@ibz.fgov.be


Adres en algemene contactgegevens Selor 
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact


Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures